ACF 2017

Rhannu Aberystwyth University - facebook Aberystwyth University - twitter Aberystwyth University - google+ Aberystwyth University - email

09 Awst 2017

Mae myfyrwyr yn yr Adran Daearyddiaeth a Gwyddorau Daear (ADGD) ym Mhrifysgol Aberystwyth wedi rhoi sgôr bodlonrwydd trawiadol o 90% i’w cwrs yn Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr 2017 (ACF).

Cyhoeddwyd canlyniadau’r ACF ddydd Mercher 9 Awst 2017, ac maent yn dangos bod boddhad cyffredinol gyda'r addysgu yn yr adran yn 91% o'i gymharu â chyfartaledd y DU o 84%.

Rhoddodd y myfyrwyr a gymerodd ran yn yr arolwg blynyddol o israddedigion blwyddyn olaf farciau llawn i rai o brif gynlluniau gradd yr Adran tra bod Daearyddiaeth Ddynol yn y pump uchaf ar gyfer cyfleoedd dysgu ledled y DU.

Cwrs Gradd Israddedig

Adran

Boddhad Cyffredinol

Daearyddiaeth Ffisegol (F840)

Daearyddiaeth a Gwyddorau Daear

94%

Daearyddiaeth Ddynol (L700)

Daearyddiaeth a Gwyddorau Daear

91%

Gwyddorau Daear Amgylcheddol (F750)

Daearyddiaeth a Gwyddorau Daear

90%

Daearyddiaeth (F800)

Daearyddiaeth a Gwyddorau Daear

90%

 

Mae canlyniadau’r Adran yn rhan o stori lwyddiant ehangach ym Mhrifysgol Aberystwyth, sy'n cael ei nodi fel y gorau yng Nghymru ac yn un o'r pum sefydliad addysg uwch uchaf yn y DU ar gyfer boddhad myfyrwyr yn gyffredinol yn ôl ACF 2017.

Mae'r arolwg yn dangos bod boddhad cyffredinol ymhlith myfyrwyr ym Mhrifysgol Aberystwyth yn 91% - saith pwynt canran yn uwch na chyfartaledd y DU o 84%.

Dywedodd yr Athro Neil Glasser, Cyfarwyddwr Athrofa Daearyddiaeth, Hanes, Gwleidyddiaeth a Seicoleg ym Mhrifysgol Aberystwyth: “Rydym yn hynod falch o weld ein holl waith caled yn cael ei wobrwyo gyda'r sgorau ACF ardderchog hyn. Dyma'r ail flwyddyn yn olynol i Adran Daearyddiaeth a Gwyddorau Daear gyflawni canlyniadau ACF rhagorol. Mae'r lefelau eithriadol o uchel o foddhad myfyrwyr hyn yn dystiolaeth go iawn o’r profiad myfyriwr gwych sy’n cael ei ddarparu gan yr holl staff addysgu a chymorth yn yr Adran. Mae'r sgorau ACF uchel hefyd yn adlewyrchu'r buddsoddiad ariannol parhaus gan Brifysgol Aberystwyth wrth ddatblygu cyfleusterau dysgu ac addysgu newydd yn yr Adran Daearyddiaeth a Gwyddorau Daear ac yn ehangach ar draws y Brifysgol. At ei gilydd, mae'r canlyniadau ACF hyn yn brawf go iawn o waith caled ein holl staff a'n hymdrechion parhaus i sicrhau bod Aberystwyth yn parhau'n lle eithriadol i ddysgu a byw.”

Os oes gennych ddiddordeb mewn astudio yn Adran Daearyddiaeth a Gwyddorau Daear Prifysgol Aberystwyth a darganfod pam fod ein myfyrwyr mor fodlon â'u cyrsiau, nid yw'n rhy hwyr. Mae gennym rai lleoedd clirio ar gyfer y flwyddyn academaidd 2017-18 neu dewch draw i ymweld â ni yn ystod un o'n Diwrnodau Agored.

• Cyrsiau Daearyddiaeth a Gwyddorau Daear drwy Clirio 
• Diwrnodau Agored 
• Stori Newyddion: Stori Llwyddiant ACF Prifysgol Aberystwyth 

Mae ffigurau'r ACF yn dilyn yn agos ar sodlau'r ffigyrau cyflogadwyedd diweddaraf ar gyfer prifysgolion y DU a ddangosodd fod 95% o raddedigion Daearyddiaeth a Gwyddorau Daear mewn gwaith neu astudiaethau pellach chwe mis ar ôl gadael Prifysgol Aberystwyth yn 2016.

• Ffigurau Cyflogadwyedd Prifysgol Aberystwyth

Cynhelir yr Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr bob blwyddyn gan IPSOS Mori ar ran cynghorau cyllido addysg uwch y DU a chyfwelir mwy 300,000 o fyfyrwyr blwyddyn olaf yng Nghymru, Lloegr, Yr Alban a Gogledd Iwerddon.

Gofynnir i fyfyrwyr pa mor fodlon ydynt gyda’u prifysgol ar draws ystod eang o fesurau, gan gynnwys ansawdd yr addysgu, asesu ac adborth, cefnogaeth academaidd, trefn a rheolaeth, adnoddau dysgu, y gymuned addysgu a llais myfyrwyr.

Mae safleoedd Prifysgol Aberystwyth yn seiliedig ar y cwestiwn boddhad cyffredinol ac yn defnyddio'r rhestr o sefydliadau addysg uwch sydd yn ymddangos yn The Times and Sunday Times Good University Guide 2018.Nôl i'r brig