Ysgoloriaethau ESRC

float-left

Daearyddiaeth Ddynol: Ysgoloriaeth Ymchwil Partneriaeth Hyfforddiant Doethurol Cymru ESRC: Cydweithredu rhwng Prifysgolion Aberystwyth, Caerdydd ac Abertawe

Dyddiad cau: 12 o’r gloch (hanner dydd) ar Chwefror 3ydd 2020.

Gwybodaeth Allweddol

Dyddiad cychwyn: 1 Hydref 2020 (ar gael i ddechrau yn Hydref 2020)

Mae llwybr Daearyddiaeth Ddynol Partneriaeth Hyfforddiant Doethurol Cymru ESRC (PhD Cymru) yn gwahodd ceisiadau ar gyfer astudiaethau doethurol, a phosibilrwydd o dderbyn ysgoloriaeth ymchwil PhD wedi’i hariannu’n llawn gan yr ESRC, ar gael i ddechrau yn Hydref 2020 ym Mhrifysgol Aberystwyth, Caerdydd neu Abertawe.

Croesewir ceisiadau ar gyfer ysgoloriaethau amser llawn a rhan-amser, ac mae’r ysgoloriaethau ar gael un ai fel ‘1+3’ (hynny yw, blwyddyn amser llawn o hyfforddiant ymchwil Meistr cyn tair blynedd o astudiaethau doethurol amser llawn, neu’r hyn sy’n cyfateb yn rhan-amser i hynny), neu ‘+3’ (hynny yw, tair blynedd o astudiaethau doethurol amser llawn neu’r hyn sy’n cyfateb yn rhan-amser i hynny), yn dibynnu ar anghenion yr ymgeisydd. Mae pob sefydliad yn rhoi gwerth ar amrywiaeth a chydraddoldeb ar bob lefel ac yn annog ceisiadau gan bob rhan o’r gymuned.

Goruchwylio

Dyfarniadau ‘agored’ yw’r ysgoloriaethau ymchwil hyn. Dylai’r ymgeiswyr ystyried trafod gyda’r goruchwyliwr arfaethedig cyn cyflwyno’r cais er mwyn cadarnhau bod goruchwylwyr priodol yn y brifysgol a ddewisir ac er mwyn trafod drafft o’r cais. Ceir gwybodaeth am ddiddordebau ymchwil y staff ar dudalennau gwe eich prifysgol ddewisedig, ac mae’n bosibl y byddwch yn dymuno ystyried cyfleoedd am oruchwylio ar y cyd rhwng y sefydliadau. Ceir disgrifiad byr o’r llwybr Daearyddiaeth Ddynol achrededig ar wefan PhD Cymru ESRC. Gall yr enw cyswllt ar gyfer y llwybr ym mhob un o’r prifysgolion eich cynghori chi, sef: 

Prifysgol Aberystwyth (Dr Gareth Hoskins)

Prifysgol Caerdydd (Yr Athro Mark Jayne)

Prifysgol Abertawe (Dr Angharad Closs-Stephens)

Cymhwysedd

Mae ysgoloriaethau ymchwil yr ESRC yn arbennig o gystadleuol. Dylai fod gan yr ymgeiswyr gefndir rhagorol yn y gwyddorau cymdeithasol, a gradd dosbarth cyntaf neu ail ddosbarth uwch cryf; ystyrir ceisiadau gan y rhai a chanddynt hefyd radd Meistr hyfforddiant ymchwil perthnasol (neu gefndir cyfatebol mewn hyfforddiant ymchwil) ar gyfer gwobr ‘+3’.

Mae’r ysgoloriaethau ymchwil llawn (ffioedd a lwfans byw) yn agored i wladolion y DU a myfyrwyr yr UE sy’n gallu cwrdd â’r gofynion ar gyfer preswylio yn y DU.

Ni all deiliaid ysgoloriaethau ymchwil amser llawn yr ESRC gael swydd amser llawn, na swydd ran-amser barhaol, yn ystod cyfnod yr ysgoloriaeth ymchwil. Ni all deiliaid ysgoloriaethau ymchwil rhan-amser yr ESRC gael swydd amser llawn.

Cyllid

Mae’r ysgoloriaethau ymchwil yn dechrau yn Hydref 2020 a byddant yn talu am eich ffioedd dysgu yn ogystal â grant cynhaliaeth ac yn cynnwys mynediad at Grantiau Cymorth Hyfforddiant Ymchwil. Bydd cyfleoedd a manteision eraill ar gael i ddeiliaid ysgoloriaethau ymchwil, yn cynnwys lwfans gwaith maes tramor (os yw’n berthnasol), cyfleoedd interniaeth, ymweliadau â sefydliadau tramor a grantiau bach eraill.

Mae ysgoloriaeth ymchwil ‘1+3’ yn darparu cyllid am bedair blynedd (neu’r hyn sy’n cyfateb yn rhan-amser i hynny), gan gwblhau hyfforddiant ymchwil Meistr yn y flwyddyn 1af, cyn derbyn cyllid i ariannu gwaith ymchwil doethurol am dair blynedd. Mae ysgoloriaeth ymchwil ‘+3’ yn darparu cyllid ar gyfer astudiaethau doethurol am dair blynedd yn unig (neu’r hyn sy’n cyfateb yn rhan-amser i hynny).

Sut i wneud cais

I wneud cais, a fyddech cystal â chwblhau a dychwelyd y dogfennau canlynol:

Llythyr eglurhaol: A fyddech cystal â’i gyfeirio at Dr Angharad Closs-Stephens. Dylai’r llythyr eglurhaol amlinellu eich rhesymau a’ch cymhelliant ar gyfer gwneud cais i astudio yn y brifysgol a ddewiswch, a’r llwybr Daearyddiaeth Ddynol; eich dealltwriaeth, a’ch disgwyliadau ar gyfer astudiaethau doethurol; a’ch diddordebau academaidd yn gyffredinol, ac yn arbennig y rhai sy’n ymwneud â’ch gwaith ymchwil arfaethedig. Ni ddylai’r llythyr eglurhaol fod yn hwy na dau dudalen. Cofiwch nodi a ydych yn dymuno gwneud cais am gyllid ‘+3’ neu ‘1+3’. Cofiwch nodi hefyd fod eich cais yn ymwneud ag ysgoloriaethau ymchwil PhD Cymru ESRC a chynnwys enw(au) eich darpar oruchwyliwr/oruchwylwyr yn eich cais.

Cymwysterau academaidd / proffesiynol: Lle bo’n briodol, dylid cynnwys hefyd brawf o’ch Cymwyseddau Saesneg (o leiaf 7.0 IELTS).

Geirdâu: Rhaid i bob cais gael ei gefnogi gan ddau eirda academaidd. Dylai’r ymgeiswyr ofyn i’r canolwyr, a chyflwyno’r geirdâu gyda’r cais.

Curriculum Vitae: Dau dudalen ar y mwyaf.

Cynnig Ymchwil: Dylai’r cynnig ymestyn hyd at fwyafswm o 1000 o eiriau, heb gynnwys y cyfeiriadau llyfryddiaethol. Awgrymwn eich bod yn defnyddio’r pum pennawd isod yn eich cynnig ymchwil:

Teitl, nodau a phwrpas y gwaith ymchwil hwn;

Trosolwg cryno o’r gwaith darllen academaidd sy’n berthnasol i’ch maes;

Cynllun / dulliau arfaethedig;

Cyfraniadau academaidd eich gwaith ymchwil;

Cyfeiriadau llyfryddiaethol

*Noder na fydd ceisiadau heb eu cwblhau neu geisiadau a dderbynnir ar ôl yr amser a nodir yn cael eu derbyn.

Prifysgol Aberystwyth, Yr Adran Daearyddiaeth a Gwyddorau Daear: gwnewch gais am le drwy https://www.aber.ac.uk/cy/iges/prospective/postgraduate/phd-opportunities/   

Prifysgol Caerdydd, Yr Ysgol Daearyddiaeth a Chynllunio: gwnewch gais am le drwy http://www.cardiff.ac.uk/cy/geography-planning/courses/postgraduate-research  

Prifysgol Abertawe, Y Coleg Gwyddoniaeth: anfonwch eich dogfennau cais wedi’u cwblhau at esrcdtp@swansea.ac.uk

Y dyddiad cau ar gyfer y ceisiadau yw 12 o’r gloch (hanner dydd) ar 3 Chwefror 2020

Gwahoddir yr ymgeiswyr a fydd yn cyrraedd y rhestr fer i gyfweliad; disgwylir i’r cyfweliadau gael eu cynnal ym mis Mawrth 2020. Ar ôl y cyfweliadau, cyflwynir rhestr fer derfynol o’r ymgeiswyr gerbron Panel a fydd yn cael ei gynnull gan Grŵp Rheoli PhD Cymru ESRC ac yn y cyfarfod hwn y penderfynir yn derfynol ar yr ysgoloriaethau ymchwil. Yn y rhan fwyaf o achosion, gall yr ymgeiswyr llwyddiannus ddisgwyl clywed erbyn canol Ebrill 2020.

Croesewir ymholiadau anffurfiol am yr ysgoloriaethau hyn, a dylid eu cyfeirio at Dr Gareth Hoskins (Prifysgol Aberystwyth, tgh@aber.ac.uk), Yr Athro Mark Jayne (Prifysgol Caerdydd, jaynem1@cardiff.ac.uk) neu Dr Angharad Closs-Stephens (Prifysgol Abertawe, a.c.stephens@swansea.ac.uk ).