Debra Jane Croft, Cyfarwyddwr Cydraddoldeb a Rheolwr y Ganolfan Ehangu Cyfranogiad a Chynhwysiant Cymdeithasol

Ochr yn ochr â’m rôl fel Rheolwr y Ganolfan Ehangu Cyfranogiad a Chynhwysiant Cymdeithasol, cefais fy mhenodi’n ddiweddar yn Gyfarwyddwr Cydraddoldeb Prifysgol Aberystwyth - rôl newydd sy’n cwmpasu pob agwedd ar Gydraddoldeb i staff a myfyrwyr.

Ar hyn o bryd rwy’n gweld hyn yn gyfle cyffrous i ddwyn nifer o feysydd polisi ynghyd ar gyfer y Brifysgol gyfan. Rwy’n gobeithio manteisio ar agweddau amrywiol fy ngyrfa fy hun hyd yma, yn ogystal â’r gwahanol weithgorau a phwyllgorau sy’n gyfrifol am ddarparu cydraddoldeb a mynediad yn eu hystyron ehangaf.

Yn blentyn disglair ond diog a adawodd yr ysgol yn 17 oed, gan wrthod mynd i’r Brifysgol, hyfforddais fel cyfrifydd cyn rhoi’r gorau iddi, mynd i deithio a gweithio mewn swyddi byrhoedlog ledled y DU / Ewrop. Roedd rhan o hyn yn cynnwys deffroad gwleidyddol ac ymgyrchu ar nifer o faterion: roedd y ‘70au a’r ‘80au yn ‘ysgol’ ardderchog yn hynny o beth. Yn ogystal â hyn cefais radd Prifysgol Agored mewn Dulliau Ymchwil, Mathemateg ac Ystadegau ym maes Gwyddor Gymdeithasol.
Roedd fy ngwaith yn cynnwys hyfforddiant ariannol a rheoli, ymgynghori ar gyflogaeth a TG (yn y dyddiau cynnar!), yn ogystal â rhedeg gwyliau ag elfen foesegol gyda chydweithfa fach, ac yna gweithio i elusen genedlaethol fel rheolwr rhanbarthol. Yn sgil amgylchiadau personol bu rhaid i mi newid fy ffordd o fyw a dychwelyd i fyd addysg yn 1995 - BSc mewn Daeareg a Gwyddor Amgylcheddol (Royal Holloway), ac yna gradd Meistr yn Ysgol Fwyngloddiau Camborne (Prifysgol Caerwysg) a PhD / ymchwil a gwaith achos ym maes Geowyddoniaeth Fforensig, yn gweithio gyda’m arolygydd Ken Pye.
Ar ôl symud i Gymru yn 2004 (gwlad fy nhad yn ogystal ag ochr fy mam o’r teulu) dechreuais ddarlithio’n rhan-amser mewn Daearyddiaeth, a Dysgu Gydol Oes ym Mhrifysgol Aberystwyth, yn ogystal â gwaith allanol achlysurol ar ran y Ganolfan ym maes y gwyddorau i ysgolion, colegau a chymuned ehangach Ceredigion, gan gynnwys y prosiect ‘Cylch Gwyddoniaeth’, a ariannwyd gan yr Undeb Ewropeaidd.

Cefais fy ysbrydoli gan rai o’r bobl ardderchog (menywod yn bennaf) y bum yn gweithio gyda nhw/iddynt, ond hefyd gan rai o’r ymgyrchwyr a’r gweithwyr diflino dros newid cymdeithasol y cefais y pleser o’u cyfarfod ac ymgyrchu gyda nhw dros y blynyddoedd.  
Mae fy mywyd personol yn rhywbeth rwy’n ei gadw ar wahân. Mae fy mhartner presennol wedi bod yn ffrind ers dros 30 mlynedd, ac mae’n bartneriaeth ardderchog, ond ar wahân i’m bywyd gwaith. Heb berthynas o’r fath, ni fyddai modd i mi weithio fel rwy’n gwneud.

Mae gen i 2 fab a 3 llysfab (gyda’u partneriaid a’u cyn-bartneriaid eu hunain), a 5 o wyrion, ond nid yw hynny’n dod yn agos at gyfleu cymhlethdod y grŵp mawr rwy’n ei alw’n deulu; gyda chymysgedd o rywiau, rhywioldebau a chysylltiadau. Yr agwedd hon o’m bywyd personol sy’n gyfrifol am rai o’m safbwyntiau ynghylch cydraddoldeb ac amrywioldeb. Nid oes ‘un maint i ffitio pawb’ mewn teuluoedd neu berthynas pobl â'i gilydd yn y byd sydd ohoni, ac mae angen i ni gydnabod hynny.
Ar hyn o bryd, rwyf wedi cael profiad ardderchog wrth weithio gyda myfyrwyr a darpar fyfyrwyr, ac rwy’n gobeithio fy mod wedi cynnal rôl y Ganolfan ym Mhrifysgol Aberystwyth, yn enwedig wrth arwain y gwaith i sicrhau mynediad at wyddoniaeth. Er nad dyma’r unig waith a wnawn, dyma ein prif ffocws.

Bydd y dyfodol (a’r rôl newydd) yn golygu camu nôl ychydig o hynny, ond bydd y tîm rwy’n gweithio gydag ef yn parhau’r gwaith i chwalu’r rhwystrau sy’n atal pobl rhag manteisio ar addysg. Nid wyf yn gwneud unrhyw gynlluniau mawr ar hyn o bryd, gan fod angen i mi archwilio’r sefyllfa - gweld lle rydym ni arni, beth sydd eisoes yn ei le, a beth mae’r gwahanol grwpiau yn ei wneud. Adeiladu ar y gorau, heb gymryd yn ganiataol bod y gorau yn aros felly. Yn anad dim, bwriadaf fanteisio ar arbenigedd tîm eang ar draws y timau academaidd, gwasanaeth, cymorth a rheoli, nid yn unig i lenwi yr hyn sy’n rhaid inni, ond hefyd yr hyn yr hoffem ei gael. Tipyn o dasg.

Gwobr Efydd a chynllun gweithredu Athena SWAN fydd un o’r mannau cyntaf lle dwi’n bwriadu rhoi fy egni; i fwrw ymlaen â’r gwaith a gyflawnwyd gan y timau blaenorol, a phenderfynu ar ein camau nesaf.
Fy nod yw defnyddio’r gwahanol arbenigeddau sydd gennyf o fod wedi gweithio yn y tri sector – cyllid, recriwtio, ymchwil academaidd ac addysgu, ehangu mynediad a meithrin cyswllt â’r gymuned - er budd yr agenda Cydraddoldeb ehangaf posibl.