Gofod Ffydd Y Brifysgol

Mae gan y Brifysgol ddau Ofod Ffydd, un ar Gampws Penglais a'r llall ar Gampws Llanbadarn. I archebu Gofod Ffydd y Brifysgol, mae’n rhaid i chi gwblhau’r ffurflen archebu ystafell ac arwyddo’r Cytundeb Archebu

 Cwestiynau a holir yn aml am Gofod Ffydd 

Ymhle mae’r Gofod Ffydd?

Mae gan y Brifysgol ddau ofod wedi’u neilltuo i ffydd a myfyrdod tawel. Ar Gampws Penglais mae’r gofod yng Nghanolfan y Celfyddydau nesaf at Gaffi’r Piazza. Mae’r drws y tu allan i’r adeilad, ar yr ochr sy’n wynebu adeilad Undeb y Myfyrwyr.

Ar Gampws Llanbadarn mae’r gofod ar ben y grisiau yn adeilad Blas Padarn.

Pwy sy’n cael defnyddio’r Gofod Ffydd?

Mae’r gofod ffydd ar gael i holl aelodau’r staff, myfyrwyr cofrestredig a chymdeithasau ffydd a gydnabyddir gan Undeb y Myfyrwyr. 

A ellir defnyddio’r gofod unrhyw bryd?

Bydd ar gael drwy’r wythnos (gan gynnwys dydd Sadwrn a dydd Sul) o 8am tan 9pm. Gall staff a myfyrwyr y Brifysgol a chymdeithasau ffydd Undeb y Myfyrwyr logi’r gofod ar gyfer gweithgareddau ffydd. Plis E-bostiwch divstaff@aber.ac.uk er mwyn archebu'r gofod.

Dim ond yn ystod oriau agor Blas Padarn y mae’r gofod ffydd ar gampws Llanbadarn ar agor ac yn ystod yr adegau hyn ceir mynediad agored i staff a myfyrwyr y Brifysgol. Nid yw’n bosibl llogi’r gofod ffydd yn Llanbadarn ar gyfer gweithgareddau ffydd.

Sut mae cael mynediad i’r Gofod Ffydd?

Byddwch angen cerdyn adnabod dilys y Brifysgol i gael mynediad i’r gofod ar Gampws Penglais. Ar hyn o bryd, nid oes angen cerdyn i gael mynediad i’r gofod ar Gampws Llanbadarn.

A oes rheolau penodol ar gyfer defnyddio’r gofod?

Er mwyn sicrhau bod unigolion a grwpiau o bob ffydd yn cael eu parchu bydd “Rheolau’r Ystafell” yn cael eu dangos yn amlwg yn y gofod ffydd ar y ddau gampws.  Ar ben hynny, bydd angen i unigolion neu gymdeithasau ffydd sy’n dymuno llogi’r ystafell ar gyfer gweithgareddau ffydd gwblhau cytundeb cyn y gellir derbyn yr archeb. Bydd y cytundeb yn amlinellu oblygiadau’r unigolion/grwpiau hynny.

Pwy sydd ‘biau’r’ gofod?

Cymuned y Brifysgol sydd biau’r gofod ond fe gaiff ei weinyddu gan y Staff Cydraddoldeb.

Sut mae mynediad i’r gofod yn cael ei fonitro ar gyfer diogelwch?

Fel y gallwn gydymffurfio â’n dyletswydd Prevent mae mynediad i’r gofod ar Gampws Penglais yn cael ei fonitro gyda system clo SALTO. Yn ogystal â hyn, bydd staff y brifysgol yn achlysurol yn cymryd golwg yn yr ystafelloedd.

Pa mor aml y bydd y gofod yn cael ei lanhau?

Bydd Gwasanaethau’r Campws yn cadw golwg yn ddyddiol ar yr adnoddau ac yn adolygu’n rheolaidd pa mor aml ac i ba raddau y mae angen glanhau.