Binio’r Bin

Ers Awst 2015, yn rhan o Fenter Cynaliadwyedd sydd wedi’i chymeradwyo gan y Brifysgol, mae Gwasanaethau’r Campws wedi bod yn cynnal ymgyrch ‘Binio’r Bin’. Mae’r ymgyrch yn golygu gosod pwyntiau ailgylchu gwastraff canolog ym mhob un o adeiladau’r Brifysgol a chael gwared ar y biniau sbwriel sydd wrth ddesg pob unigolyn. Diben yr ymgyrch yw i’n helpu fel Prifysgol i gynyddu cyfanswm y deunydd Ailgylchu Cymysg Sych (ACS) yr ydym yn ei gynhyrchu a lleihau cyfanswm y gwastraff yr ydym yn ei anfon i’w dirlenwi (sef tua 600 tunnell y flwyddyn ar hyn o bryd drwy’r biniau gwastraff cyffredinol ledled Ystadau’r Brifysgol).

Mae menter newydd cyffrous yn cael ei chyflwyno ledled y Brifysgol a fydd yn gwella’r ffordd yr ydych yn cael gwared ar eich gwastraff cyffredinol. Ar hyn o bryd, mae aelod o dîm glanhau Gwasanaethau’r Campws yn ymweld â phob desg bob dydd i wagio’r biniau sbwriel, sy’n golygu bod y rhan fwyaf o’r sbwriel yn mynd i’w dirlenwi.

Ers Awst 2015, yn rhan o Fenter Cynaliadwyedd sydd wedi’i chymeradwyo gan y Brifysgol, mae Gwasanaethau’r Campws wedi bod yn cynnal ymgyrch ‘Binio’r Bin’. Mae’r ymgyrch yn golygu gosod pwyntiau ailgylchu gwastraff canolog ym mhob un o adeiladau’r Brifysgol a chael gwared ar y biniau sbwriel sydd wrth ddesg pob unigolyn. Diben yr ymgyrch yw i’n helpu fel Prifysgol i gynyddu cyfanswm y deunydd Ailgylchu Cymysg Sych (ACS) yr ydym yn ei gynhyrchu a lleihau cyfanswm y gwastraff yr ydym yn ei anfon i’w dirlenwi (sef tua 600 tunnell y flwyddyn ar hyn o bryd drwy’r biniau gwastraff cyffredinol ledled Ystadau’r Brifysgol).

Ni fydd angen i chi wneud unrhyw beth heblaw rhoi eich eitemau yn y biniau gwastraff cywir, gan ddewis rhwng gwastraff i’w dirlenwi neu wastraff ACS. Gwnewch yn siŵr eich bod yn defnyddio’r biniau cywir oherwydd os bydd y bin deunyddiau ailgylchu cymysg sych yn cael ei halogi bydd yn rhaid i holl gynnwys y bin gael ei waredu fel gwastraff i’w dirlenwi: mae hyn yn cynnwys unrhyw halogiad gan ddeunyddiau nad oes modd eu hailgylchu neu ddeunyddiau ailgylchu brwnt.

Ceir gwybodaeth fanylach am y deunydd ailgylchu cymysg sych derbyniol isod, ynghyd â Chwestiynau Cyffredin.

Beth yw “Binio’r Bin”?

Mae “Binio’r Bin” yn fenter newydd gan Brifysgol Aberystwyth sydd wedi’i chynllunio i leihau cyfanswm y gwastraff cyffredinol yr ydym yn ei anfon i’w dirlenwi.

Beth yw bwriad “Binio’r Bin”?

Bwriad Binio’r Bin yw newid bin gwastraff pob desg am fin canolog, sy’n cynnig opsiwn i gael gwared ar wastraff cyffredinol a deunydd cymysg sych i’w ailgylchu.

Pam cyflwyno “Binio’r Bin”?

Mae’r cynllun Binio’r Bin yn cynnig amryw o fanteision i’r Brifysgol a’r byd yn ehangach.

Yn gyntaf, rydyn ni fel Prifysgol wedi ymrwymo i gymryd cyfrifoldeb am ein gwastraff ac i sicrhau ein bod yn cael gwared arno mor gydwybodol â phosibl. Trwy gyflwyno opsiwn i ailgylchu deunydd cymysg sych ym mhob swyddfa, rydym yn cynyddu cyfanswm y gwastraff yr ydym yn ei ailgylchu, sy’n ffactor allweddol o ran cynaliadwyedd, ac ar yr un pryd yn lleihau cyfanswm y gwastraff yr ydym yn ei anfon i’w dirlenwi. Bydd y cynllun hwn hefyd yn lleihau nifer y bagiau plastig yr ydym yn eu prynu a’u taflu i ffwrdd.

Yn ail, rydyn wedi ymrwymo i fuddsoddi yn ein myfyrwyr a buddsoddi yn ein dyfodol ni oll: mae hyn yn golygu buddsoddi yn ein hamgylchedd. Trwy gyflwyno’r cynllun hwn rydym yn gosod esiampl dda i’n myfyrwyr ac i brifysgolion eraill ein bod yn ofalus ynghylch y ffordd yr ydym yn defnyddio a chael gwared ar adnoddau gwerthfawr.

Ble fydd y biniau newydd?

Bydd y biniau  newydd yn cael eu rhoi mewn lleoliad canolog ym mhob swyddfa cynllun agored, neu ar hyd y coridor ar gyfer adeiladau sydd â nifer o swyddfeydd desg sengl.

Sut fydd y biniau newydd yn edrych?

Gan ddibynnu ar gynllun a gofynion eich swyddfa, bydd eich bin newydd naill ai’n fin ffrwd ddeuol neu cewch ddau fin sengl, un ar gyfer gwastraff cyffredinol ac un ar gyfer deunydd cymysg sych i’w ailgylchu.

Beth gaiff fynd i mewn i’r biniau?

Byddwch wedi cael cyfarwyddyd ynghylch beth sy’n dderbyniol ac annerbyniol i’w roi yn y bin ailgylchu cymysg sych.

Bin Ailgylchu:

  • Pob math o bapur.
  • Cerdyn a chardfwrdd.
  • Caniau dur ac alwminiwm.
  • Boteli plastig.
  • Ffilmiau plastig.
  • Plastig caled gan gynnwys cynhwysyddion bwyd.

Gwnewch yn siŵr bod yr holl ddeunyddiau’n lân a sych.

Derbynnir deunydd plastig â'r codau 1 - 6.

Gwastraff Cyffredinol:

  • Gwastraff swyddfa na ellir ei ailgylchu e.e. pacedi creision.

Defnyddiwch y ffrwd wastraff gywir ar gyfer pob eitem o sbwriel. Bydd halogi’r bin ailgylchu deunydd cymysg sych yn golygu ei bod yn rhaid cael gwared ar gynnwys y bin fel gwastraff cyffredinol i’w dirlenwi.

Gwastraff Bwyd:

Rydym yn bwriadu cyflwyno biniau gwastraff bwyd i’r swyddfeydd a’r neuaddau myfyrwyr yn y pen draw.

Gweler 'A oes unrhyw gyfleusterau ar gyfer gwastraff bwyd?' isod.

Gofynnwn i chi gael gwared ar eich gwydr a’ch gwastraff peryglus, cemegol a chyfrinachol fel arfer. Gwnewch yn siŵr mai dim ond dogfennau sy’n cynnwys data, neu wybodaeth bersonol neu sensitif sy’n cael eu taflu fel gwastraff cyfrinachol.

A oes unrhyw gyfleusterau gwastraff bwyd?

Ar hyn o bryd, oherwydd ein trefniadau gwaredu gwastraff, does dim trefniadau i'r Brifysgol gyfan ar gyfer gwastraff bwyd. Serch hynny, mae rhai swyddfeydd wedi gwneud eu trefniadau eu hunain, ac mae croeso i chi wneud hynny hefyd.  Gobeithiwn gyflwyno cyfleusterau gwastraff bwyd i bob swyddfa yn y dyfodol. Os hoffech gofnodi'ch diddordeb yn hyn, cysylltwch â efastaff@aber.ac.uk

Mathau eraill o wastraff

Gwydr: Mae angen i boteli a jariau gwydr gael eu hailgylchu. Mae cyfleusterau ailgylchu ar gael wrth y Danffordd ger adeilad Cledwyn.

Batris: Peidiwch â rhoi batris gyda'r gwastraff cyffredinol. Mae cyfleusterau ailgylchu ar gael, yng nghyntedd Llyfrgell Hugh Owen, er enghraifft. Bydd mwy o leoliadau ailgylchu batris ar gael cyn hir.

Gwastraff cyfrinachol: Dylech sicrhau mai dim ond dogfennau sy'n cynnwys data, gwybodaeth bersonol neu wybodaeth sensitif sy'n cael eu rhoi gyda'r gwastraff cyfrinachol. Gofynnwn i chi ddefnyddio peiriannau rhwygo papur yn y swyddfa pan fydd hynny'n bosib, gan ddefnyddio'r bagiau gwastraff cyfrinachol pan fo gennych swmp sylweddol o ddogfennau cyfrinachol.

Pa mor aml fydd y biniau’n cael eu gwagio?

Bydd yr holl finiau’n cael eu gwirio bob dydd a’u  gwagio pan fo angen. Gall y biniau sy’n cael eu defnyddio’n rheolaidd gael eu gwagio ddwywaith y dydd.

Pwy sy’n gyfrifol am wagio’r biniau?

Y glanhawyr fydd yn parhau i wagio’r biniau fel arfer, ond byddant yn arbed llawer ar eu hamser a’u hadnoddau gwerthfawr trwy wagio un bin canolog bob dydd, o’i gymharu â gwagio pob bin wrth bob desg ym mhob swyddfa yn y Brifysgol.

Beth fydd angen i mi ei wneud?

Ni fydd angen i chi wneud unrhyw beth heblaw didoli eich gwastraff yn wastraff cyffredinol a deunydd cymysg sych i’w ailgylchu pan fyddwch yn mynd at y bin.

Beth fydd yn digwydd i’r hen fin?

Bydd y rhain yn cael eu defnyddio i gymryd lle’r biniau gwastraff yn neuaddau’r myfyrwyr, nad ydynt bellach yn addas i’w defnyddio. Bydd hyn yn golygu na fydd raid i ni brynu tua 200 o finiau gwastraff newydd bob blwyddyn.

Bydd biniau swyddfa na ellir eu hailddefnyddio yn cael eu hailgylchu fel metel sgrap.

A gaf fi gadw fy min a’i wagio fy hun?

Na chewch. Bydd pob bin unigol yn cael ei symud ond gellir gwneud rhai eithriadau ar gyfer labordai neu unigolion sydd â phroblemau symudedd. Mae sefydliadau eraill wedi gweld nad oedd y rhai a gadwodd eu biniau eu hunain yn didoli eu gwastraff wrth ei wagio i’r bin gwastraff canolog. Mae hyn yn mynd yn groes i ddiben y cynllun i leihau gwastraff cyffredinol a chynyddu deunyddiau ailgylchu cymysg.

Pa newidiadau eraill sy’n digwydd yn y brifysgol?

Mae’r Brifysgol yn gwella a diweddaru ei holl ffrydiau gwaredu gwastraff pan fo’n bosibl. Mae biniau gwastraff yn cael eu newid am finiau ailgylchu deunydd cymysg sych yn yr holl swyddfeydd, darlithfeydd ac ystafelloedd cyfarfod.

Yn ogystal â hyn, Fferm Penglais fydd y llety myfyrwyr cyntaf, nid yn unig yn y Brifysgol, ond drwy Gymru gyfan, i gynnig ffrwd gwastraff bwyd. Rydym am geisio cyflwyno hyn yn yr holl neuaddau yn eu tro, ond nes y bydd hyn yn bosibl, gall fflatiau neu dai unigol ddewis ‘ymuno’ i gael bin gwastraff bwyd.

Hefyd, bydd nifer o finiau sbwriel allanol o amgylch y Brifysgol yn cael eu newid am finiau ffrwd ddeuol sy’n cynnig ffrwd gwastraff cyffredinol a ffrwd deunydd ailgylchu cymysg sych.

Beth os oes gennyf ymholiad neu gwestiwn?

Rydym yn ddiolchgar iawn eich cymorth ac yn gwerthfawrogi eich adborth trwy gydol y broses hon. Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu ymholiadau, e-bostiwch efastaff@aber.ac.uk

Beth ellir ei roi mewn ACS?

 
Papur

 Papur/allbrintiadau cyfrifiadur

Papurau newydd

Amlenni

Taflenni

Derbynebau papur thermol (disglair)

Amlenni pacio swigod

Gwastraff cyfrinachol

Rholiau o labeli

Cerdyn

Bocsys cardbord brown mawr

Cerdyn rhygiog

Cardiau cyfarch

Cerdyn â chefn ffoil
Plastig

Boteli plastig  - gan gynnwys caeadau

Potiau iogwrt

Hambyrddau bwyd

Cartonau diodydd/Tetrapak

Bagiau plastig

Deunydd lapio swigod/lapio poeth

Polystyren

Strapiau plastig

Clymau cebl

Bagiau bin du

Metel

Tuniau bwyd a diod dur ac alwminiwm

Ffoil alwminiwm

Caniau erosol

Gwifren/cebl

Arall  

 Hancesi papur

Gwastraff bwyd

Pren

Batris

 

Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau neu sylwadau, cysylltwch â efastaff@aber.ac.uk.