Timau Glanhau a Phorthora

Porters assisting during Graduation

Mae Timau Glanhau a Phorthora Prifysgol Aberystwyth yn gweithio yn Adeiladau Prifysgol Aberystwyth o ddydd Llun tan ddydd Gwener, heblaw am y cyfnodau pryd y mae’r Brifysgol ar gau. Mae’r timau’n darparu ystod o wasanaethau gan gynnwys;

 • Glanhau gofodau cymunedol yn ddyddiol
 • Glanhau swyddfeydd ar gais
 • Glanhau carpedi a chlustogwaith celfi yn y mannau cymunedol ac ar gais
 • Symud swyddfeydd bach
 • Gwaredu cyfarpar TG, celfi a nwyddau gwynion
 • Gwaith paratoi ar gyfer Arholiadau
 • Mynd â pharseli a chyfarpar o gwmpas a rhwng campysau
 • Paratoi mannau ar gyfer dysgu, cyfarfodydd a digwyddiadau
 • Codi sbwriel o lwybrau troed a mannau hygyrch o gwmpas Campws Penglais
 • Cadw’r mannau sy’n union y tu allan i adeiladau yn lân
 • Gwacáu biniau y tu allan
 • Rheoli Gwastraff
 • Archebu allweddi canolog
 • Tywydd Gwael - Gweithio mewn partneriaeth â'r rhai sy'n cynnal a chadw'r tir a darparwyr trydydd parti i raeanu'r llwybrau a'r mynedfeydd i adeiladau. Cael gwared ar eira oddi ar y llwybrau a'r mynedfeydd i adeiladau
 • Symud / newid dodrefn
 • Ymateb i argyfwng / glanhau

Cais am Gymorth a Chefnogaeth Glanhau neu Borthora

Os hoffech wneud cais am gymorth neu gefnogaeth gan ein timau, a fyddech cystal â llenwi’r ffurflen isod neu e-bostiwch eich cais i cyfleusterau@aber.ac.uk

A fyddech cystal â llenwi’r manylion isod

Os yw’r Adran Ystadau, Adnoddau a Llety yn casglu, yn cofnodi, yn defnyddio, neu’n rhannu unrhyw ddata personol, fe wneir hynny’n unol â’r Rheoliadau Cyffredinol ar Ddiogelu Data a Deddf Diogelu Data 2018. Dim ond i ddibenion gweithdrefnau sy’n gysylltiedig â’ch cais y bydd yr wybodaeth yn cael ei defnyddio. I gael rhagor o wybodaeth, ewch i’n tudalen Gwybodaeth am Ddiogelu Data.