Amcanion Cynaladwyedd 2023

Mae’n bleser gan y Gwasanaethau Croeso fod yn rhan o ymrwymiad parhaus Prifysgol Aberystwyth i gynaladwyedd yn ei holl weithrediadau. Cyflwynwn y Cynllun Gweithredu Cynaladwyedd hwn fel dogfen waith. Fel gyda phob cynllun o’r fath, yr unig ffordd y gellir ei wireddu yw drwy ymgysylltiad ein staff, cwsmeriaid a chyflenwyr.

Rydym ni’n croesawu mewnbwn i’r cynllun wrth i ni ymdrechu at sicrhau arferion cynaliadwy gwell a bod yn garbon niwtral.

Olew Palmwydd

Amcan cyffredinol: Yn y pen draw rydym ni’n dymuno tynnu pob cynnyrch sy’n cynnwys olew palmwydd anghynaladwy o’r Gwasanaethau Croeso. Rydym yn bwriadu gwneud hyn drwy ymgysylltu â’r cyflenwyr yn ogystal â darparu gwybodaeth i gwsmeriaid ynghylch pa gynhyrchion sy’n cynnwys olew palmwydd. Rydym ni’n cefnogi cynhyrchu olew palmwydd achrededig cynaliadwy (RSPO) mewn modd cynaliadwy sy’n helpu i atal datgoedwigo; cynorthwyo tâl teg i gymunedau a gweithwyr; yn ogystal â diogelu bywyd gwyllt a’r amgylchedd.

Camau cyflawni:

Gweithredu

Ble i’w roi ar waith

Amcan y camau gweithredu

Dyddiad targed ar gyfer lansio

Marcio cynhyrchion sy’n cynnwys olew palmwydd gyda’r system labelu ganlynol: Gwyrdd (dim); Melyn (olew palmwydd RSPO); Coch (heb ei achredu)

Yr holl allfeydd

Rydym ni am roi’r wybodaeth berthnasol i gwsmeriaid er mwyn iddynt allu gwneud penderfyniadau i brynu’r cynnyrch hwnnw neu beidio.

Siop Undeb y Myfyrwyr eisoes yn defnyddio’r system hon.

Yr holl allfeydd eraill - Ebrill 2023

Dyrannu adnoddau i ganfod cynnwys olew palmwydd cynhyrchion a brynir drwy’r llwyfan pwrcasu a thrafod gyda chyflenwyr

Tîm gweinyddol Penbryn

Sicrhau bod gwybodaeth yn cael ei chasglu a’i dilysu ar gynhyrchion. Cysylltu â chyflenwyr i’w hysbysu am gynhyrchion nad ydynt yn cydymffurfio ac felly’n debygol o gael eu tynnu o’r rhestr.

Mai 2023

Adolygu’r holl gynhyrchion sy’n cynnwys olew palmwydd nad yw’n RSPO, gyda dewisiadau amgen os yn bosibl.

Tîm gweinyddol Penbryn

Creu gwybodaeth ar gynhyrchion i’w hamnewid am gynhyrchion amgen

Awst 2023

Adolygu’r Polisi Olew Palmwydd

Yr holl allfeydd

Sicrhau bod y polisi’n gweithio ac angen adolygu pellach

Medi 2023

 

https://rspo.org/why-sustainable-palm-oil/?gclid=Cj0KCQiA8t2eBhDeARIsAAVEga3pVSVu_S_PnMwkwaA0wwkK7gCN7xOypNNi3pShLmi1VWQ6w2w6t-QaAubjEALw_wcB

Lleihau Gwastraff Bwyd

Amcan cyffredinol: Osgoi unrhyw fwyd a gaiff ei brynu ond na chaiff ei fwyta er mwyn lleihau ôl troed carbon a chynyddu arferion cynaliadwy gan gwsmeriaid a staff. Caiff hyn ei wneud drwy leihau gwastraff ar blatiau (bwyd a brynir ond na chaiff ei fwyta yn yr allfeydd), lleihau faint o fwyd sydd wedi dyddio, yn ogystal â lleihau gwastraff wrth gynhyrchu bwyd. Yna caiff yr holl wastraff a gynhyrchir ei roi mewn biniau ailgylchu bwyd yn yr holl allfeydd.

Camau cyflawni.

Gweithredu

Ble i’w roi ar waith

Amcan y camau gweithredu

Dyddiad targed ar gyfer lansio

Cyflwyno gostyngiad ar gyfer pob bwyd sy’n agos at y dyddiad gwerthu gyda sticeri ‘pan fydd wedi mynd’

 

Yr holl allfeydd

Gwerthu bwyd sy’n agos at y dyddiad gwerthu ar bris cost neu’n is i sicrhau y caiff ei fwyta yn  hytrach na’i daflu

Parhaus, ail-lansio posibl er gwybodaeth y cyhoedd

Rheoli maint cyfrannau gydag ychwanegion ar gyfer llysiau a salad

Neuadd fwyd, Blas Gogerddan 

Annog cwsmeriaid i fwyta’r bwyd maen nhw’n ei brynu, drwy eu cynorthwyo i wneud penderfyniad bwriadol i’w brynu yn hytrach na’i gael am ei fod wedi’i gynnwys yn y pris

Medi 2022

Cynllunio bwydlenni i ganiatáu cynigion arbennig tymor byr am fwyd o’r gegin, fel prif saig am £4.00

Neuadd fwyd, Blas Gogerddan 

Gadael i ni werthu bwyd sydd wedi’i or-gynhyrchu yn gyflym ar bris cost i fyfyrwyr.

Parhaus

Mesur y gwastraff bwyd a gynhyrchir yn ôl faint sydd mewn biniau bwyd gan wirio’n wythnosol cyn casglu. (noder na chynhwysir gwastraff bwyd sy’n mynd i finiau compost – Undeb y Myfyrwyr)

Neuadd fwyd, Pantycelyn

Monitro ein gwastraff bwyd ac felly helpu i fonitro llwyddiant yr arferion uchod

Mawrth 2023

Rheoli faint o fwyd poeth a gynhyrchir ar gyfer gwasanaeth ar y cownteri poeth tua diwedd yr amser gwasanaeth, o 15 munud cyn cau’r cownter. Er mwyn peidio amnewid seigiau sydd wedi gwerthu allan

Neuadd fwyd, Blas Gogerddan, Pantycelyn

Lleihau faint o fwyd sydd wedi’i goginio ac na ellir ei ailddefnyddio ac felly’n gorfod cael ei daflu.

Ionawr 2023 a pharhaus

 

https://www.lovefoodhatewaste.com/take-action-save-food/our-planet-your-food?gclid=Cj0KCQiA8t2eBhDeARIsAAVEga1lzCPC5arUHVzL9YEROuFHeu8M5hruklw7x67EyIEBegRTtGpBBPcaAjsWEALw_wcB

 

Lleihau defnydd o eitemau tafladwy ar y campws

Amcan cyffredinol: - Yn ein diwylliant o gydio mewn bwyd a mynd, mae galw parhaus am rywfaint o ddefnydd o gynhyrchion tafladwy. Fodd bynnag byddwn yn gyntaf yn ceisio sicrhau bod popeth tafladwy naill ai’n ailgylchadwy neu’n fioddiraddadwy. Yna byddwn yn ceisio lleihau faint o eitemau tafladwy a ddefnyddir ac annog arferion sy’n atgyfnerthu hyn. Byddwn hefyd yn ceisio sicrhau bod mwy o ddeunydd yn cael ei ailgylchu lle bo’n bosibl.

Camau cyflawni.

Gweithredu

Ble i’w roi ar waith

Amcan y camau gweithredu

Dyddiad targed ar gyfer lansio

Cyflwyno ardoll o 25c ar gwpanau untro sy'n cyd-daro â hyrwyddo'r cyfle i fyfyrwyr a staff gael cwpan cadw yn rhad ac am ddim yn ystod mis Hydref.

Yr holl allfeydd

Lleihau defnydd o gwpanau tafladwy ar draws y campws, yr eitem anoddaf ei hailgylchu.

 Hydref 2023

Cynyddu’r nifer o ffynonellau dŵr ar y campws drwy osod gorsaf llenwi poteli yn Undeb y Myfyrwyr.

Adeilad Undeb y Myfyrwyr

Helpu i atal gwerthiant poteli dŵr plastig

Medi 2023

Cyrchu potel ddŵr amlddefnydd cost effeithiol i ganiatáu ar gyfer gwahardd pob dŵr plastig ar y Campws

I’w gadarnhau

Ceisio dod o hyd i botel amlddefnydd sy’n rhatach na chost potel ddŵr defnydd untro

Parhaus - uchelgais

Yr holl fwyd a diod ar y safle’n cael eu gweini ar lestri tsieni a gwydr y gellir eu hailddefnyddio

Neuadd fwyd, Pantycelyn, IBERbach,  Bar Undeb y Myfyrwyr

Sicrhau y defnyddir nwyddau tafladwy ar gyfer prydau parod i fynd yn unig.

Mehefin 2023

Cynyddu’r nifer o finiau ailgylchu ac arwyddion yn yr holl allfeydd

Yr holl allfeydd

Cynyddu faint mae ein cwsmeriaid yn ei ailgylchu

Mehefin 2023

 

Gwaredu pecynnau saws a chynfennau untro a defnyddio poteli saws yn lle 

Yr holl allfeydd

Gwaredu’r pecynnau defnydd untro gydag arwyddion esboniadol

Medi 2023

Ail-lansio Diwrnod Di-blastig

Yr holl allfeydd

Cynyddu’r drafodaeth wrth leihau plastigau defnydd untro.

Ebrill 2023

Monitro ffrydiau tirlenwi ac ailgylchu a chofnodi

Yr holl allfeydd

Ein galluogi i fonitro lleihad mewn sbwriel tirlenwi

Medi 2023

Gwneud pecynnu plastig yn sgôr negatif ar dendrau cyflenwyr Lletygarwch

Pwrcasu canolog

Annog deunyddiau ailgylchadwy mewn pecynnu ac wrth ddanfon nwyddau.

Parhaus

Newid yr holl gwpanau tafladwy a ddefnyddir mewn cynadleddau drwy brynu dewisiadau amgen y gellir eu hailddefnyddio a sefydlu strwythur o ddosbarthu a chasglu

Tîm cynadledda

Atal y defnydd o gwpanau tafladwy yn llwyr mewn cynadleddau.

Medi 2023

 

Poteli dŵr y gellir eu hail-lenwi yn unig yn Medrus

Tîm cynadledda

Lleihau defnydd diangen o blastig

Awst

 

https://wrapcymru.org.uk/

Y Daith at Garbon Sero Net

Amcan cyffredinol: - Mae Aberystwyth wedi ymrwymo i gyflawni targed di-garbon erbyn y flwyddyn 2030-31.  Bydd y Gwasanaethau Croeso yn monitro ac yn adolygu ei arferion i leihau ein hallyriadau o fewn cwmpas 1, 2 a 3 ein gweithrediadau.

Cwmpas 1 yw ffynonellau allyriadau uniongyrchol yn deillio o beiriannau, cyfleusterau a cherbydau’n eiddo i’r cwmni. Cwmpas 2 yw ffynonellau allyriadau anuniongyrchol yn gysylltiedig â chynhyrchu trydan, gwres, stêm a/neu oeri. Cwmpas 3 yw allyriadau anuniongyrchol yn deillio o bob gweithgarwch a ffynhonnell arall nad ydynt o fewn Cwmpas 2; gan gynnwys teithio busnes, cymudo, gwastraff a danfoniadau trydydd parti.

Camau cyflawni.

Gweithredu

Ble i’w roi ar waith

Amcan y camau gweithredu

Dyddiad targed ar gyfer lansio

Ceisio nodi ffynhonnell carbon ar gyfer eitemau’r fwydlen drwy’r porth pwrcasu

Pwrcasu canolog

Gallu edrych am eitemau amgen i sicrhau ôl troed carbon is.

Rhagfyr 2023

Adeiladu ôl troed carbon pob bwydlen drwy feddalwedd procure wizard a chofnodi

Pwrcasu canolog

Gallu dadansoddi a chyflwyno newidiadau bwydlen i leihau carbon yng nghwmpas 1 a 3

Rhagfyr 2023

Hoffem osod arwyddion carbon ar fwydlenni i helpu i lywio ymddygiad y cyhoedd

Yr holl allfeydd

Galluogi ein cwsmeriaid i wneud dewisiadau pwrcasu gwybodus.

Uchelgais

Ei gwneud yn ofynnol i bob cyflenwr ymrwymo i fod yn ddi-garbon yn eu gweithrediadau drwy’r broses dendro

Pwrcasu canolog

Helpu i leihau carbon o gwmpas 3

Parhaus

Lleihau defnydd o garbon mewn oergelloedd gyda socedi plwg Bluetooth i alluogi diffodd oergelloedd heb fwydydd hanfodol dros nos

Yr holl allfeydd

Lleihau defnydd diangen o garbon a thrydan.

Awst 2023

Gwirio sêl oergelloedd i leihau defnydd ynni ac effeithlonrwydd

Yr holl allfeydd

Lleihau defnydd o ynni

Awst 2023 ac yn flynyddol

Defnyddio cerbydau trydan yn unig yn yr adran

Gwasanaethau Croeso

2 fan trydan newydd wedi’u pwrcasu

Parhaus

Gwaredu pob offer Nwy ar ddiwedd ei oes

Yr holl allfeydd

Lleihau’r carbon a gynhyrchir wrth gynhyrchu bwyd

Parhaus

Adolygu offer cegin a’i ddefnydd drwy fonitro perfformiad ynni, arwain adolygiad o ddulliau cynhyrchu a chylch oes offer yn amodol ar gyfyngiadau cyflenwad pŵer

Yr holl allfeydd

Lleihau defnydd o ynni

Tachwedd

Galluogi darllen y defnydd o bŵer ym mhob allfa yn unigol

Yr holl allfeydd

Galluogi staff i fonitro a gweld y defnydd o ynni a sicrhau arbedion

Tachwedd

 

https://www.gov.wales/net-zero-wales

Arferion a phwrcasu moesegol

Amcan cyffredinol: - Mae’r Gwasanaethau Croeso yn mesur perfformiad yn defnyddio’r dull triphlyg pobl, elw a phlaned. Rydym yn ceisio sicrhau ein bod yn dilyn y canllawiau pwrcasu moesegol drwy geisio sicrhau ein bod yn dilyn 17 Nod Datblygu Cynaliadwy’r Cenhedloedd Unedig.

Drwy ofyn am ymddygiad moesegol a chynaliadwy gan ein cyflenwyr ein gobaith yw y gallwn annog a dathlu ymddygiad sydd o fudd i bawb.

Camau cyflawni.

Gweithredu

Ble i’w roi ar waith

Amcan y camau gweithredu

Dyddiad targed ar gyfer lansio

Ei gwneud yn ofynnol i’r holl gyflenwyr ymrwymo i dalu’r cyflog byw

Pwrcasu canolog

Hyrwyddo cyflog teg i’r holl weithwyr ac isgontractwyr

Parhaus

Sicrhau bod yr holl gwmnïau sy’n cyflenwi’r Gwasanaethau Croeso wedi ymrwymo i gydymffurfio â 17 Nod Datblygu Cynaliadwy’r CU

Pwrcasu canolog

Hyrwyddo arfer da ymhlith ein cyflenwyr

Parhaus

Gosod polisi pwrcasu o brynu’n lleol, yng Nghymru ac yna ym Mhrydain lle bo’n bosibl o fewn gweithdrefnau ariannol y Brifysgol

Pwrcasu canolog

Ein galluogi i brynu cynnyrch mor lleol â phosibl

Parhaus

Gofyn i’n prif gyflenwyr gyflenwi meini prawf mesur blynyddol ar gyfer eu harferion cynaliadwy i sicrhau gwelliant parhaus

Pwrcasu canolog

Hyrwyddo gwelliant parhaus gan ein cyflenwyr ar gyfer eu datblygiad cynaliadwy a Di-garbon

Adolygiad blynyddol yn Awst i bob cyflenwr

Sicrhau bod yr holl gyflenwyr wedi ymrwymo i gydymffurfio â Deddf Caethwasiaeth Fodern 2015 fel rhagofyniad ar gyfer ymdrin â’r Gwasanaethau Croeso

Pwrcasu canolog

Drwy holiadur blynyddol i’r holl gyflenwyr i sicrhau cydymffurfiaeth

Parhaus

Gweithio at fabwysiadu ‘Bwydlenni dros Newid’ ym mhob pwrcasiad, cynhyrchu a gwasanaeth bwyd

Yr holl allfeydd

I’w ddefnyddio fel canllaw i’n staff cynhyrchu bwyd ym mhob maes i gynorthwyo i wella ein cynaladwyedd

Dechrau’r broses erbyn Mehefin 23

 

https://www.tuco.ac.uk/procurement/sustainability/menus-of-change