Trefn Adnewyddu Aber

Cyflwyniad

Bydd holl gyfleoedd Adnewyddu Aber yn cael eu hysbysebu ar wefan yr adran Adnoddau Dynol am gyfnod o 5 diwrnod gwaith. Hysbysebir cyfleoedd Adnewyddu Aber ar yr un pryd â chyfleoedd Ystyriaeth Flaenorol.

Ystyrir ymgeiswyr Adnewyddu Aber ar ôl cadarnhau nad oes unrhyw ymgeiswyr Ystyriaeth Flaenorol yn gallu bodloni gofynion y rôl, neu os nad oes unrhyw geisiadau Ystyriaeth Flaenorol wedi dod i law ar gyfer y swydd.

Proses Adnewyddu Aber

1. Gall unrhyw aelod staff parhaol fynegi diddordeb yn Adnewyddu Aber ar unrhyw adeg trwy gysylltu â AD naill ai drwy e-bost neu yn ysgrifenedig. Nid oes rhaid cwblhau cyfnod gwasanaeth penodol i fod yn gymwys.

2. Ni all staff wella eu safle contractiol trwy gynllun Adnewyddu Aber. Er enghraifft: Ni ellir cynyddu Gradd a CALl/Nifer yr oriau gwaith. Gall unigolion wneud cais am swydd Adnewyddu Aber sydd naill ai ar yr un radd, neu ar radd is na’u swydd bresennol yn unig, a gallant wneud cais am swydd dim ond lle bo CALl/nifer yr oriau gwaith yr un fath neu’n is.

3. Bydd y Rheolwr AD neu aelod o staff a enwebir o’r tîm AD yn cyfarfod â’r aelod staff, o fewn 10 diwrnod gwaith, i edrych ar swyddi posibl sydd ar yr un raddfa neu ar raddfa is. Gall yr aelod staff fod â diddordeb mewn swydd benodol ond nid yw hyn yn angenrheidiol.

4. Ar ôl y drafodaeth hon, bydd manylion yr aelod staff yn cael eu hychwanegu at Gofrestr Adnewyddu Aber. Gall yr aelod staff nodi ar unrhyw adeg nad yw’n dymuno bod ar y gofrestr mwyach trwy e-bostio neu ysgrifennu at y tîm AD.

5. Pan fydd swydd bosibl ar gael, caiff ei hysbysebu o dan Ystyriaeth Flaenorol ac Adnewyddu Aber ar yr un pryd.

6. Os bydd cyfle Adnewyddu Aber yn cael ei lenwi gan aelod staff ar y rhestr Ystyriaeth Flaenorol, hysbysir yr ymgeiswyr Adnewyddu Aber. Ni all aelod staff wneud cais am swydd Adnewyddu Aber nes ei fod wedi cofrestru yn unol â pharagraff 4.

Gall swyddi ddod ar gael o dan yr amgylchiadau canlynol:  

  • Lle bo aelod staff wedi derbyn diswyddiad gwirfoddol a lle bo’r penderfyniad yn cynnwys ‘ôl-lenwi’ o blith ymgeiswyr Ystyriaeth Flaenorol neu Adnewyddu Aber. Y pwynt allweddol yw bod yn rhaid bod yna arbediad cytunedig.
  • Lle bo swydd newydd yn cael ei chreu;
  • Lle bo aelod staff arall wedi symud i swydd arall o fewn y Brifysgol;
  • Lle bo aelod o staff wedi ymddiswyddo o’r Brifysgol (Nid yw’r rhestr hon yn gynhwysfawr).

7. Bydd yr aelod staff yn llenwi’r ffurflen gais Adnewyddu Aber. Bydd AD yn cysylltu â Chyfarwyddwr yr Athrofa/Pennaeth yr Adran neu enwebai i lunio rhestr fer o’r ymgeiswyr gan ystyried y meini prawf hanfodol ar gyfer y swydd.

8. Os bydd mwy nag un aelod o staff wedi gwneud cais, cynhelir proses gystadleuol yn unol â’r drefn recriwtio a dethol. Bydd rheolwr presennol yr aelod staff a gymeradwyir ar gyfer y penodiad yn cael eu hysbysu. Cyflwynir argymhelliad ar gyfer y penodiad i’r Grŵp Cymeradwyo Swyddi, gan gynnwys sylwadau'r rheolwr presennol.

9. Pan mai dim ond un ymgeisydd sydd, bydd Cyfarwyddwr yr Athrofa/ Pennaeth yr Adran neu enwebai a swyddog AD neu Reolwr AD yn cyfweld yr aelod staff i benderfynu a yw’n bodloni’r meini prawf hanfodol. Os yw’n eu bodloni, penodir yr aelod staff am gyfnod prawf o dri mis i ddechrau. Os na fydd rheolwr presennol yr aelod staff yn cefnogi ei gais i symud i’r cyfle Adnewyddu Aber, cyflwynir y rhesymau yn ysgrifenedig i’r Grŵp Cymeradwyo Swyddi, a fydd yn gwneud penderfyniad terfynol. Yna, bydd AD yn hysbysu’r holl bartïon ynghylch y penderfyniad terfynol. 

10. Bydd AD yn ymgynghori â’r aelod staff i gadarnhau telerau ac amodau’r cynnig. Ar unrhyw adeg yn ystod y cyfnod prawf o dri mis, gall yr aelod staff benderfynu nad yw’r swydd newydd yn addas, a bydd ganddo’r hawl i ddychwelyd i’w swydd (barhaol) flaenorol. 

11. Cyn i’r cyfnod prawf o dri mis ddod i ben, bydd y rheolwr llinell yn cyfarfod â’r aelod staff i adolygu’r cyfnod prawf. Cyflwynir cadarnhad ysgrifenedig o ganlyniad y cyfnod prawf gan Reolwr yr Athrofa/Pennaeth yr Adran neu ei enwebai 10 diwrnod cyn i’r cyfnod prawf ddod i ben. Bydd AD yn ysgrifennu at yr aelod staff i gadarnhau’r canlyniad.      

 

Nodiadau:

  • Cedwir pwynt sbinol yn ogystal â gradd mewn symudiadau gradd i radd.
  • Lle bo aelod o staff yn symud i swydd ar radd is ni fydd ei gyflog yn cael ei ddiogelu.
  • Gall aelod o staff fynegi diddordeb mewn swydd â CALl is, naill ai oherwydd y bydd yn gweithio yn ystod y tymor yn unig, neu’n gweithio llai o oriau gwaith yr wythnos. Ni fydd diogelu cyflog yn berthnasol mewn sefyllfaoedd o’r fath.
  • Unwaith y bydd aelod staff wedi’i gadarnhau yn y swydd newydd ni fydd modd iddo ddychwelyd i’w swydd barhaol flaenorol.

Diweddarwyd y dudalen hon ddiwethaf ar: 14.11.2018