Polisi Absenoldeb Mamolaeth

Polisi Absonoldeb Mamolaeth  

1. Tâl Mamolaeth Statudol

Mae rhai o ofynion a buddion cynllun absenoldeb mamolaeth y Brifysgol yn wahanol i ofynion a buddion Tâl Mamolaeth Statudol (SMP). Rhaid gofalu gwahaniaethu rhwng gwahanol ofynion a buddion y ddau gynllun. Mae absenoldeb mamolaeth ar dâl llawn fel y sonnir amdano yn y cynllun hwn yn cynnwys unrhyw Dâl Mamolaeth Statudol perthnasol. Bydd Tâl Mamolaeth Statudol yn cael ei dalu ar y gyfradd is i aelodau o staff sy'n gymwys i'w dderbyn ynghyd â hanner cyflog am uchafswm o 16 wythnos. Ni ddylai unrhyw gyfuniad o daliadau fod yn uwch na chyflog lawn.

2. Gofal cynenedigol

Er mwyn bod yn gymwys ar gyfer absenoldeb mamolaeth o dan gynllun uwch y Brifysgol, rhaid i'r weithwraig fod wedi cwblhau isafswm o ddeuddeng mis o wasanaeth di-dor cyn wythnos ddisgwyliedig y geni.

3. Cyfnod Gwasanaeth

3.1 Er mwyn bod yn gymwys ar gyfer absenoldeb mamolaeth o dan gynllun uwch y Brifysgol, rhaid i'r weithwraig fod wedi cwblhau isafswm o ddeuddeng mis o wasanaeth di-dor cyn wythnos ddisgwyliedig y geni.
3.2 Mae gan bob gweithwraig arall yr hawl i 26 wythnos o absenoldeb mamolaeth cyffredin a 26 wythnos o absenoldeb mamolaeth ychwanegol, heb ystyried hyd y gwasanaeth.
3.3 Mae absenoldeb mamolaeth ychwanegol yn dechrau ar ddiwedd y cyfnod o absenoldeb mamolaeth cyffredin.
3.4 Rhaid i bob gweithwraig gymryd o leiaf bythefnos o absenoldeb mamolaeth gorfodol ar ôl yr enedigaeth cyn dychwelyd i'r gwaith.

4. Hysbysiad o ddyddiad

Er mwyn manteisio ar yr hawl i absenoldeb mamolaeth rhaid i weithwraig hysbysu'r Brifysgol o'r canlynol erbyn diwedd y bymthegfed wythnos cyn y dyddiad y mae'n disgwyl geni ei phlentyn fan bellaf, neu cyn gynted ag yw'n rhesymol ymarferol:

 • ei bod yn feichiog;
 • ym mha wythnos y disgwylir i'w phlentyn gael ei eni, drwy gyfrwng tystysgrif feddygol;
 • pryd y mae'n bwriadu dechrau ei habsenoldeb mamolaeth

Fodd bynnag, er mwyn cynorthwyo'r Brifysgol i gyflawni ei chyfrifoldebau mewn perthynas ag iechyd a diogelwch y weithwraig feichiog a'r plentyn sydd heb ei eni, argymhellir bod hysbysiad ysgrifenedig yn cael ei wneud yn gynnar yn ystod y beichiogrwydd.

5. Dechrau absenoldeb mamolaeth

Caiff y weithwraig ddechrau ei habsenoldeb mamolaeth ar unrhyw adeg o ddechrau'r unfed wythnos ar ddeg cyn wythnos ddisgwyliedig y geni ymlaen hyd at ddiwrnod yr enedigaeth, a dylid rhoi rhybudd ysgrifenedig o'r dyddiad y bwriedir dechrau'r absenoldeb 28 diwrnod cyn iddo ddechrau, neu cyn gynted ag y bo'n rhesymol ymarferol. Bydd hawl i absenoldeb mamolaeth yn cael ei gyfrif o'r dyddiad a gytunwyd ar gyfer gorffen gwaith, neu'r gwir ddyddiad gorffen gwaith, os yw'n gynharach.

6. Cyfnod Absenoldeb Mamolaeth o dan Gynllun y Brifysgol

6.1 Bydd gweithwyr sy'n gymwys ar gyfer cynllun uwch y Brifysgol yn gymwys i dderbyn:

 • 8 wythnos ar gyflog llawn1
 • 16 wythnos ar hanner cyflog1
 • 15 wythnos Tâl Mamolaeth Statudol1
 • 13 wythnos o absenoldeb di-dâl.2

1absenoldeb mamolaeth cyffredin 2absenoldeb mamolaeth ychwanegol

6.2 Yn unol â pharagraff 3.2, bydd gweithwyr nad ydynt yn cwrdd â'r amodau a nodir ym mharagraff 3.1 yn derbyn:

 • chwe wythnos ar 90% o enillion wythnosol cyfartalog y weithwraig; a
 • 33 wythnos ar y gyfradd wythnosol gyfredol isaf o dâl mamolaeth statudol neu 90% o enillion wythnosol cyfartalog y weithwraig

7. Gweithwraig nad yw'n dychwelyd i'r gwaith

Nid oes dim yn y cytundeb hwn yn rhagfarnu hawl y Brifysgol i hawlio'n oˆl y cyfan neu ran o'r elfen anstatudol o'r tâl mamolaeth os yw'r weithwraig yn methu â dychwelyd i'r gwaith ar ôl absenoldeb mamolaeth a pharhau mewn cyflogaeth am o leiaf dri mis.

8. Dyddiau Cadw Cyswllt

Gall gweithwraig gytuno i weithio i'r Brifysgol am hyd at ddeg diwrnod yn ystod seibiant mamolaeth, a hynny heb ddod â'i seibiant mamolaeth i ben. Serch hynny, nid oes raid i'r Brifysgol gynnig gwaith o'r fath, nac i gyflogedigion ei dderbyn. Pe gweithir i'r Brifysgol yn ystod y cyfnod mamolaeth yn unol â hyn, caiff cyflogedigion eu talu ar y gyfradd gytundebol am yr holl oriau a weithiwyd. Bydd y taliad hwn yn cynnwys unrhyw dâl mamolaeth statudol a/neu gyfraniadau ychwanegol gan y cyflogwr.

Gellir defnyddio'r dyddiau ar gyfer cadw mewn cysylltiad, gan gynnwys gweithgareddau fel hyfforddiant neu gyfarfodydd adrannol. Bydd unrhyw ran o ddiwrnod a weithir yn cyfrif fel un diwrnod ‘Cadw Cyswllt'.

Bydd unrhyw waith a gyflawnir ar unrhyw ddiwrnod yn ystod cyfnod y tâl mamolaeth neu seibiant mamolaeth yn cyfrif fel diwrnod ‘Cadw Cyswllt' cyfan, hyd at yr uchafswm o 10 diwrnod. Mewn geiriau eraill, os daw gweithwraig i mewn ar gyfer sesiwn hyfforddiant un awr heb ymgymryd â rhagor o waith y diwrnod hwnnw, fe fydd wedi defnyddio un o'i dyddiau ‘Cadw Cyswllt' .

Petai'r gwaith a gyflawnir yn ystod un sifft yn ymestyn dros hanner nos, caiff ei gyfrif fel un diwrnod at ddibenion dyddiau ‘Cadw Cyswllt' – os yw patrwm gwaith arferol gweithwraig yn golygu y byddai hyn yn syrthio o fewn diwrnod gwaith arferol.

Ni ellir gweithio dyddiau ‘Cadw Cyswllt' yn ystod y bythefnos ar ôl rhoi genedigaeth.

Er mwyn prosesu'r taliad am unrhyw ddyddiau ‘Cadw Cyswllt' a weithir, dylech lenwi'r ffurflen gais ‘Cadw Cyswllt' . Rhaid i'r ffurflen hon gael ei llofnodi gan y weithwraig a Phennaeth yr Adran er mwyn cadarnhau bod cytundeb rhyngddynt yngl y n â'r dyddiau ‘Cadw Cyswllt' . Dylech wedyn anfon y ffurflen at yr Adran Adnoddau Dynol cyn gynted â phosibl er mwyn sicrhau y cewch eich talu'n ddi-oed.

9. Trefniadau Absenoldeb Salwch

Trefniadau Absenoldeb Salwch Bydd gweithwraig feichiog sy'n absennol o'r gwaith oherwydd salwch fel rheol yn cael cymryd absenoldeb salwch hyd nes y bydd yn dechrau ar ei habsenoldeb mamolaeth ar y dyddiad a hysbyswyd i'r Brifysgol. Os nad oes unrhyw gysylltiad rhwng y salwch a beichiogrwydd y weithwraig gall aros ar absenoldeb salwch a bydd yn ddarostyngedig i bolisi absenoldeb salwch y Brifysgol hyd at ddyddiad geni'r plentyn, neu hyd at y dyddiad y mae wedi'i nodi fel y dyddiad y mae'n bwriadu dechrau ei habsenoldeb mamolaeth.

Fodd bynnag os yw'r salwch yn gysylltiedig â beichiogrwydd mae'r absenoldeb mamolaeth yn dechrau fel mater o drefn ar y diwrnod sy'n dilyn y diwrnod cyntaf o absenoldeb ar ôl dechrau'r bedwaredd wythnos cyn wythnos ddisgwyliedig y geni. Dyma'r drefn hyd yn oed os yw diwrnod yr absenoldeb yn digwydd cyn y dyddiad y mae'r weithwraig wedi'i hysbysu fel y dyddiad y mae'n bwriadu dechrau ei habsenoldeb. Gellir anwybyddu dyddiau achlysurol o absenoldeb sy'n gysylltiedig â beichiogrwydd yn ôl doethineb y Brifysgol os yw'r weithwraig yn dymuno gohirio dechrau ei chyfnod o absenoldeb mamolaeth.

10. Trefniadau ar gyfer dychwelyd i'r gwaith

Caiff gweithwraig sydd wedi dewis dychwelyd i'r gwaith ymarfer yr hawl hwn ar unrhyw adeg o fewn 52 wythnos ar ôl dechrau'r cyfnod o absenoldeb mamolaeth (neu 26 wythnos os yw'r weithwraig yn cymryd absenoldeb mamolaeth cyffredin yn unig), ac eithrio na chaiff ddychwelyd o fewn pythefnos i enedigaeth ei phlentyn. Ar ôl absenoldeb mamolaeth cyffredin, bydd gan weithwraig yr hawl i ddychwelyd i'w swydd flaenorol. Ar ôl absenoldeb mamolaeth ychwanegol, fel rheol bydd yn dychwelyd i'r swydd y'i cyflogwyd iddi o dan y cytundeb cyflogaeth gwreiddiol ac ar delerau a fyddai'n gymwys iddi pe na bai wedi bod yn absennol. Os nad yw hyn yn bosibl, bydd cyflogaeth amgen, ar delerau ac amodau tebyg (heb fod yn llai ffafriol) yn cael ei chynnig. Os yw'r weithwraig yn bwriadu dychwelyd i'r gwaith cyn diwedd y cyfnod hawl absenoldeb mamolaeth, dylid rhoi rhybudd ysgrifenedig o hynny o leiaf 8 wythnos cyn y dyddiad y bwriedir dychwelyd.

Mae'r weithwraig yn parhau i fod yn gyflogedig yn ystod y cyfnod mamolaeth ac felly mae'n cyfrif tuag at ei chyfnod o gyflogaeth barhaus i bwrpasau hynafedd, hawliau pensiwn, hawliau anghyflogaeth a hawliau tebyg eraill. Yn y cyswllt hwn mae'r canlynol wedi'i gytuno:

 • Ymdrinnir â hawliau a chyfraniadau pensiwn yn unol â darpariaethau'r cynllun blwydd-dal lleol, ar yr amod nad yw'r darpariaethau hynny yn gwrthdaro ag unrhyw ofynion statudol a allai fod yn berthnasol ar y pryd;
 • Bydd gan y weithwraig yr hawl i dderbyn yr ychwanegiad blynyddol arferol ar ei graddfa yn unol â'i chytundeb cyflogaeth, yn weithredol ar y dyddiad arferol;
 • Bydd cyfnodau o absenoldeb mamolaeth cyffredin ac ychwanegol yn cyfrif tuag at gyfrifo'r hawl i wyliau blynyddol. (I gael rhagor o wybodaeth cynghorir staff i gysylltu â'r Adran Adnoddau Dynol).

11. Genedigaethau byw a marw

Ni fydd unrhyw wahaniaethu rhwng genedigaethau byw a marw wrth ganiatáu absenoldeb mamolaeth.

12. Iechyd a Diogelwch yn y Gweithle

Mae'r Brifysgol yn cydnabod pwysigrwydd gwarchod gweithwragedd beichiog a rhai sy'n bwydo o'r fron a'u plant, gan gynnwys y rhai nad ydynt wedi'u geni, rhag perygl diangen. Os yw swydd y weithwraig yn cynnwys gwaith a allai olygu risg i iechyd a diogelwch mam newydd neu fam feichiog neu i'w phlentyn, bydd trefniadau yn cael eu gwneud i warchod y fam a'r plentyn, gan ystyried y darpariaethau iechyd a diogelwch statudol a allai fod yn gymwys ar y pryd.

13. Absenoldeb Mabwysiadu

Er nad yw'r cynllun hwn yn cynnwys darpariaeth ar gyfer absenoldeb mabwysiadu, gellir ystyried gweithwyr sy'n bwriadu mabwysiadu ar gyfer buddion y Cynllun Absenoldeb Mamolaeth yn amodol ar:

 • Ddoethineb lleol ar ran y Brifysgol;
 • Y gweithiwr/weithwraig yn rhoi rhagrybudd o'r bwriad i fabwysiadu, a;
 • Rheolau'r Asiantaeth Fabwysiadu neu'r Awdurdod Lleol sy'n rheoli'r mabwysiadu.

14. Staff nad ydynt yn dychwelyd i'r gwaith

Bydd gweithwraig sy'n bodloni amodau paragraff 4.1 uchod, ond sydd wedi rhoi rhybudd i'r Brifysgol o'i bwriad i beidio â dychwelyd i'r gwaith ar ôl ei habsenoldeb mamolaeth yn derbyn y buddion a nodir ym mharagraffau 4.2 a 7.2.

15. Enillion wythnosol cyfartalog

Bydd enillion wythnosol cyfartalog yn cael eu cyfrif yn unol â'r Rheoliadau Tâl Mamolaeth Statudol a allai fod yn berthnasol ar yr adeg honno.

16. Nodiadau esboniadol ar Ddarpariaethau'r Cynllun

Diwygio cytundeb cyflogaeth wrth ddychwelyd i'r gwaith yn dilyn absenoldeb mamolaeth

Diwygio cytundeb cyflogaeth wrth ddychwelyd i'r gwaith yn dilyn absenoldeb mamolaeth Er nad yw dychwelyd i waith ar sail ran amser yn hawl, bydd y Brifysgol yn rhoi ystyriaeth gydymdeimladol i gais gan weithwraig lawn amser sy'n dymuno dychwelyd i'r gwaith ar sail ran amser neu rannu swydd yn dilyn absenoldeb mamolaeth. Dylai'r weithwraig gyflwyno ei chais yn ysgrifenedig mor fuan ag sy'n ymarferol bosibl ond erbyn wyth wythnos cyn y dyddiad penodedig ar gyfer dychwelyd i'r gwaith fan bellaf.

Gwybodaeth am Swyddi Gwag

Er nad yw'r Cynllun Absenoldeb Mamolaeth yn cynnig hawl ailgyflogaeth i unigolyn sy'n ymddiswyddo oherwydd mamolaeth, bydd unigolyn sy'n ymddiswyddo yn cael ei hysbysu ar y ffurflen hysbysu beichiogrwydd y gall wneud cais i'r Brifysgol yn ddiweddarach os yw'n dymuno cael gwybod am unrhyw swyddi gwag addas.

Cronni gwyliau blynyddol yn ystod absenoldeb mamolaeth

Cyn dechrau absenoldeb mamolaeth dylai unigolyn gadarnhau gyda'i Phennaeth Adran hyd y cyfnod o wyliau blynyddol a fydd yn cronni yn ystod ei habsenoldeb mamolaeth â thâl.

17. Y Gymraeg – Hawliau Gweithwyr

 

Yn unol â Rheoliadau Safonau’r Gymraeg a ddaeth i rym ar 1 Ebrill 2018 mae gan weithwyr hawl i ddefnyddio’r Gymraeg

(i) i weud cwyn

(ii) i ymateb i gŵyn neu honiad

Ac mae gan weithwyr yr hawl hefyd i defnyddio’r Gymraeg mewn cyfarfodydd lle maent yn destun

(iii) cwyn a honiad (neu os ydynt wedi gwneud cwyn)

(iv) trafodion disgyblaethol

(v) trafodaethau’r cynllun cyfraniad effeithiol

(vi) cyfarfodydd ymgynghori unigol

Bydd gwasanaeth cyfieithu ar y pryd o’r Gymraeg i Saesneg yn cael ei ddarparu mewn cyfarfod os nad oes modd cynnal y cyfarfod yn llwyr trwy gyfrwng y Gymraeg.

Y mae’r Brifysgol, ar y cyd a’i hundebau llafur cydnabyddedig, wedi ymgorffori’r gofynion uchod yn holl ddogfennau polisi a gweithdrefnol perthnasol yr adran Adnoddau Dynol.

Fersiwn 06.07.18