Gweithdrefn Rheoli Absenoldeb Salwch

1. Mathau o Absenoldeb

1.1. Mae yna gategorïau gwahanol o absenoldeb salwch, a’r rheiny yn amrywio o:

1.1.1. Absenoldeb salwch wedi’i hunanardystio hyd at ac yn cynnwys 7 diwrnod calendr

1.1.2. Absenoldeb salwch o 8 diwrnod calendr neu fwy wedi’i gefnogi gan Ddatganiad Ffitrwydd i Weithio (hon yw’r dystysgrif feddygol newydd a gyflwynwyd ar 06 Ebrill 2010);

1.1.3. Absenoldeb afresymol neu heb ei esbonio; ac

1.1.4. Absenoldebau parhaus neu afreolaidd

2. Y weithdrefn rhoi gwybod am Absenoldeb Salwch

2.1. Os yw gweithiwr yn absennol o’r gwaith oherwydd unrhyw salwch neu anaf sy’n golygu nad yw’n gallu gweithio, yna cyfrifoldeb y gweithiwr yw rhoi gwybod i’w bwynt cyswllt enwebedig dros y ffôn o fewn awr i’r amser y mae disgwyl i’r gweithiwr ddechrau gweithio. Pan nad oes amser dechrau penodol, yna mae’n rhaid i weithwyr wneud eu gorau i gysylltu â’u pwynt cyswllt enwebedig cyn gynted ag y bo modd ar ddiwrnod cyntaf yr absenoldeb. Os yw’r cyflwr neu’r sefyllfa yn ddifrifol, yna, os oes modd, dylai aelod o’r teulu neu gydweithiwr roi gwybod i’r Brifysgol.

2.2. Pan fo gan Adrannau drefniadau penodol ar gyfer rhoi gwybod am absenoldeb, dylid sôn am y rhain wrth weithwyr yn rheolaidd a dylai’r holl weithwyr gadw atynt.

2.3. Mae’n rhaid i weithwyr nodi natur eu salwch yn unol â phwynt 7.2 a dylent roi rhyw awgrym ynghylch pryd y maent yn debygol o fedru dychwelyd i’r gwaith. Dylent hefyd nodi manylion unrhyw waith brys neu waith arall sydd angen sylw yn ystod yr absenoldeb, gan ddarparu manylion ynghylch sut y gellir cysylltu â nhw os oes angen, yn enwedig os nad yw gweithwyr yn eu cyfeiriad cartref yn ystod eu habsenoldeb.

2.4. Disgwylir i’r holl weithwyr gysylltu â’u rheolwr llinell yn rheolaidd dros y ffôn drwy gydol eu habsenoldeb er mwyn rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i’w rheolwr llinell ynghylch eu gwellhad. Disgwylir y bydd y gweithiwr yn cysylltu bob yn ail ddiwrnod yn ystod wythnos gyntaf yr absenoldeb ac yna yn cadw cysylltiad rheolaidd fel y cytunir ar y cyd â’r rheolwr llinell. Mewn rhai achosion gall unigolion ddewis cysylltu’n uniongyrchol â’r Adran AD.

2.5. Pan fo gweithiwr yn mynd yn sâl yn y gwaith ac yn teimlo’n rhy wael i barhau i weithio, mae’n rhaid iddo/iddi siarad â’r rheolwr llinell neu enwebai adrannol cyn gadael y gwaith (un ai dros dro neu am y diwrnod) a chwilio am gyngor meddygol lle bo’n briodol. Ni chaiff absenoldeb o’r gwaith am ran o ddiwrnod gwaith ei gofnodi fel absenoldeb salwch ond dylid gwneud nodyn o absenoldebau am rannau o ddiwrnod gan y gellir ystyried hyn wrth edrych ar batrymau absenoldeb.

2.6. Anogir yr holl weithwyr i drafod yn gyfrinachol â’u rheolwr llinell unrhyw bryderon iechyd personol yn gynnar er mwyn lleihau effaith unrhyw gyfnod posibl o absenoldeb ar yr unigolyn, cydweithwyr eraill a’r Brifysgol. Bydd trafodaethau cynnar efallai yn ddefnyddiol i leihau tebygolrwydd cyfnod hir o absenoldeb.

3. Gweithdrefn Cofnodi Absenoldeb Salwch

3.1. Mae pob gweithiwr yn gyfrifol am sicrhau eu bod yn dilyn y gweithdrefnau ardystio cywir.

3.2. O ran absenoldebau rhwng 1 a 7 diwrnod calendr dilynol (cynhwysol), dylid llenwi ffurflen hunanardystio a’i llofnodi gan y gweithiwr ar ôl dychwelyd i’r gwaith. Pan geir absenoldeb o 8 diwrnod neu fwy yna caiff y ffurflen hunanardystio ei hanfon i gyfeiriad cartref yr unigolyn.

3.3. O ran absenoldebau o 8 diwrnod calendr neu fwy, mae’n rhaid i weithwyr gael Datganiad Ffitrwydd i Weithio gan feddyg teulu. Rhaid gyrru’r copi gwreiddiol ymlaen yn syth at y tîm Gweithredol priodol yn yr Adran Adnoddau Dynol.

3.4. Mae’n rhaid i’r ffurflen hunanardystio/datganiad Ffitrwydd i Weithio gael eu darparu ar gyfer cyfnod cyfan yr absenoldeb. Ni fydd unrhyw gyfnod o absenoldeb nad yw’n dod o dan ddatganiad Ffitrwydd i Weithio yn gymwys i gael Tâl Salwch Statudol ac mae’r Brifysgol yn cadw’r hawl i beidio talu Tâl Salwch Galwedigaethol.

3.5. Yn dilyn unrhyw gyfnod o absenoldeb, efallai y bydd gofyn i weithwyr ddarparu datganiad Ffitrwydd i Weithio i gadarnhau eu bod yn ffit i weithio. Bydd y Brifysgol yn talu am unrhyw gostau cysylltiedig.

3.6. Yn dilyn absenoldeb o 8 diwrnod neu ragor, ac os yw’r meddyg teulu’n dweud y gall y gweithiwr fod yn ddigon ffit i weithio, bydd yr Adran Adnoddau Dynol yn cysylltu â’r rheolwr llinell a’r gweithiwr i adolygu dyletswyddau a chyfrifoldebau’r swydd er mwyn penderfynu a all y gweithiwr ymgymryd ag unrhyw agwedd ar y gwaith. I’r perwyl hwn, bydd cyngor y meddyg teulu’n cael ei ystyried.

Ewch i Adran 7 i gael rhagor o wybodaeth am y cyfweliad Dychwelyd i Waith.

4. Gweithdrefn Ffurfiol Absenoldeb Salwch

4.1. Bydd y weithdrefn ffurfiol absenoldeb salwch yn dechrau pan fo gweithiwr wedi cael 6 chyfnod o absenoldeb sy’n gyfanswm o 12 diwrnod gwaith mewn cyfnod dreigl o 12 mis (pro rata ar gyfer staff rhan-amser).

4.2. Bydd patrymau o absenoldeb parhaus yn rhoi dechrau ar y weithdrefn ffurfiol absenoldeb salwch. Efallai fod yr absenoldebau yn rhai yma ac acw neu’n dilyn patrwm ar ddyddiau penodol. Rhoddir y sylw priodol i ddeddfwriaeth berthnasol megis y Ddeddf Gwahaniaethu ar sail Anabledd. Bydd y weithdrefn fel a ganlyn:

4.3. Bydd Adnoddau Dynol yn rhoi gwybod i’r Pennaeth Adran neu enwebai ynghylch patrwm yr absenoldeb y sylwyd arno. Yn gyntaf, bydd y rheolwr llinell wedyn yn trefnu cyfweliad cefnogol â’r gweithiwr. Caiff yr egwyddorion canlynol eu defnyddio:

4.3.1. Pwrpas y cyfarfod fydd cychwyn deialog gefnogol a fydd yn fodd iarchwilio’r materion a’udatrys mewn ffordd sy’n deg i bawb yr effeithir arnynt gan yr absenoldeb salwch.

4.3.2. Bydd y cyfarfod yn ceisio archwilio’r rhesymau dros yr absenoldeb salwch, yn ystyried unrhyw amgylchiadau sy’n lleihau bai, ac unrhyw fesurau y gellir eu cymryd yn rhesymol gan y gweithiwr a’r Brifysgol i leddfu’r sefyllfa neu fynd i’r afael â hi.

4.3.3. Caiff cyd-gynllun gweithredu ei ddatblygu i gefnogi gwell presenoldeb.

4.3.4. Mae’n bosibl y bydd y Brifysgol yn gofyn am gyngor ac arweiniad gan weithwyr iechyd proffesiynol neu bobl broffesiynol briodol eraill.

4.3.5. Caiff y cyfarfod ei gofnodi ar ffurf nodiadau ac yna caiff cofnod ysgrifenedig o’r cyfarfod ei yrru at y gweithiwr ynghyd â chynllun gweithredu fydd yn manylu ar y camau i’w cymryd gan bawb perthnasol fel y cytunwyd arnynt yn ogystal ag amserlen gweithredu’r rhain.

4.3.6. Cytunir ar gyfnod adolygu, na fydd yn hirach na deufis fel arfer.

4.4. Pan fo gweithiwr wedi bod yn absennol ers 4 wythnos neu fwy, bydd y Brifysgol yn gofyn am gyngor meddygol gan feddyg teulu’r gweithiwr ynghylch gwellhad yr unigolyn, dyddiad posibl dychwelyd i waith a chyngor ar y rhaglen adfer, gyda chaniatâd ysgrifenedig yr unigolyn. Danrai amgylchiadau bydd y Brifysgol yn gofyn am gyngor meddygol yn gynharach na hyn gyda chytundeb yr unigolyn dan sylw.

4.5. Pan fo gweithiwr wedi bod yn absennol ers 8 wythnos neu fwy, bydd y Brifysgol yn gofyn am gyngor meddygol gan Gynghorydd Iechyd Galwedigaethol y Brifysgol ynghylch gwellhad yr unigolyn, dyddiad posibl dychwelyd i waith a chyngor ar y rhaglen adfer, gyda chaniatâd ysgrifenedig yr unigolyn. Mewn rhai amgylchiadau bydd y Brifysgol yn gofyn am gyngor meddygol yn gynharach na hyn gyda chytundeb yr unigolyn dan sylw.

4.6. Bydd unrhyw gais am gyngor meddygol yn cydymffurfio â’r rheolau sydd yn y Ddeddf Mynediad at Gofnodion Meddygol 1998.

4.7. Lle bo’n briodol, unwaith y derbyniwyd cyngor, caiff y gweithiwr ei wahodd i gyfarfod gyda’i reolwr llinell a chynrychiolydd o Adnoddau Dynol er mwyn trafod y cyngor, ac i gyfarfodydd adolygu bob mis wedi hynny. Bydd yr egwyddorion hyn yn berthnasol:

4.7.1. Bydd y Brifysgol yn cefnogi dychwelyd yn ôl i’r gwaith fesul tipyn dan gefnogaeth rhaglen adfer y cytunwyd arni ar y cyd. Bydd hyn am gyflog llawn am gyfnod dechreuol hyd at 4 wythnos (os yw’r hawl i Dâl Salwch Galwedigaethol (OSP) wedi dod i ben neu os yw’r unigolyn yn derbyn hanner cyflog). Ni fydd hyn yn tanseilio unrhyw hawliau contract i OSP sydd gan yr unigolyn. Os cwtogir ar oriau gweithio arferol dros gyfnod hirach, mae’n bosibl y ceir cwtogi cyfatebolmewn cyflog. Er hynny, ystyrir amgylchiadau'r achos.

4.7.2. Bydd y Brifysgol yn annog yn frwd i weithwyr ddychwelyd i’r gwaith yn ôl yr hyn y gallant ei wneud os oes modd iddynt wneud hynny. Os yw’n briodol, efallai bydd hyn yn golygu y bydd yn rhaid i’r gweithiwr ystyried swyddogaeth neu leoliad gwahanol, neu drefniant gweithio am lai o oriau.

4.8. Bydd y cyfarfod yn trafod yr opsiynau canlynol:

4.8.1. Ailddechrau dyletswyddau arferol eu contract o fewn amserlen y cytunir arni.

4.8.2. Cwtogi dros dro ar ddyletswyddau ac/neu oriau a phatrymau gweithio er mwyn galluogi’r gweithiwr i wella’n llwyr ac i wneud asesiad o debygolrwydd y gweithiwr i fedru ailddechrau ar eu dyletswyddau arferol yn ôl eu contract.

4.8.3. Dychwelyd i ddyletswyddau arferol eu contract, ond gydag addasiadau rhesymol wedi’u gwneud i’r amgylchedd gweithio yn unol â’r Ddeddf Gwahaniaethu ar sail Anabledd 1995 (fel y’i diwygiwyd) ac ymroddiad y Brifysgol i gyfleoedd cyfartal ac urddas yn y gwaith.

4.8.4. Adleoli, gyda chytundeb llawn yr unigolyn dan sylw, a fydd efallai yn golygu newid yn nhelerau ac amodau’r gyflogaeth.

4.8.5. Y cam olaf un fyddai ystyried dod â’r gyflogaeth i ben ar sail salwch neu ymddeoliad ar sail salwch.

4.9. Bydd y Brifysgol yn ceisio’i gorau i sicrhau fod unrhyw benderfyniad a wnaed yn dilyn y cyfarfod yn un y cytunwyd arno gan y naill ochr a’r llall. Mewn unrhyw newidiadau i gyflogaeth unigolyn (4.8.4), bydd gofyn bod cytundeb ffurfiol ar waith cyn y gellir rhoi’r ffurf derfynol ar unrhyw newidiadau.

4.10. Yn ystod cyfnodau o absenoldebau sydd wedi’u tystio’n feddygol, bydd yr egwyddorion canlynol ar waith:

4.10.1. Dylai Rheolwyr Llinell a gweithwyr gadw cysylltiad rheolaidd. Dylid cysylltu â’i gilydd o leiaf unwaith bob chwe wythnos. Diben y cysylltu yw tawelu meddwl gweithwyr ynghylch eu swydd, holi ynghylch eu lles, darparu gwybodaeth berthnasol (er enghraifft tâl salwch), trafod hyd tebygol yr absenoldeb salwch ac a ellid cynnig unrhyw gymorth priodol i helpu’r gwella a’r dychwelyd i waith.

4.10.2. Efallai y bydd yn ofynnol i reolwr llinell ac/neu Adnoddau Dynol ymweld â gweithiwr gartref neu mewn lle arall y cytunwyd arno gan y ddwy ochr ar amser y cytunwyd arno gan y naill a’r llall.

4.10.3. Bydd y Brifysgol yn penderfynu ar y ffordd y caiff pob achos o absenoldeb salwch ei reoli ar sail cyngor meddygol a chyngor arbenigol arall, barn y rheolwr llinell a’r person sydd â chyfrifoldeb cyffredinol am yr isadran y mae’r gweithiwr wedi’i chyflogi ynddi a barn y gweithiwr.

5. Asesiad Meddygol / Rheoli Atgyfeiriadau i Iechyd Galwedigaethol

5.1. Efallai y bydd gofyn i unrhyw weithiwr gytuno i gael archwiliad meddygol yn ystod neu ar ôl unrhyw absenoldeb o’r gwaith ar unrhyw adeg yn ystod eu cyflogaeth fel y cred y Brifysgol sy’n rhesymol. Ni fydd hyn fel arfer yn berthnasol pan fo’r absenoldeb am gyfnod o lai na phedair wythnos.

5.2. Bydd angen cael caniatâd ysgrifenedig y gweithiwr i gael adroddiad meddygol llawn wedi’i yrru at Gynghorydd Iechyd Galwedigaethol y Brifysgol/Rheolwr Llinell/Adnoddau Dynol. Bydd y gweithwyr yn cael ffurflen ganiatâd a bydd disgwyl iddynt fynd â hon gyda nhw i’w hapwyntiad Iechyd Galwedigaethol cyntaf.

5.3. Petai Cynghorydd Iechyd Galwedigaethol y Brifysgol angen manylion am hanes meddygol gweithiwr, yna bydd gofyn cael caniatâd ysgrifenedig y gweithiwr iddynt gysylltu â’u meddyg teulu neu ymgynghorydd i gael eu cofnodion meddygol neu adroddiad meddygol.

5.4. Cedwir bob amser at hawliau’r gweithiwr o dan Ddeddf Mynediad at Gofnodion Meddygol 1998 a Deddf Gwarchod Data 1998.

5.5. Efallai y gofynnir i weithiwr hefyd roi caniatâd ysgrifenedig i gael archwiliad meddygol gan ymgynghorydd annibynnol ar gost y Brifysgol.

5.6. Gellir ymgynghori â Chynghorydd Iechyd Galwedigaethol y Brifysgol ar unrhyw adeg yn ystod y weithdrefn absenoldeb pryd bynnag y mae pryder ynghylch iechyd gweithiwr ond dylid ymgynghori â nhw cyn unrhyw gamau gweithredu arfaethedig.

5.7. Pwrpas yr atgyfeirio (referral) a ddisgrifir yn 5.6 yw cael asesiad meddygol o iechyd y gweithiwr yng nghyd-destun ei gyflogaeth, ac a fydd yn helpu’r Brifysgol i gefnogi’r gweithiwr a gwneud penderfyniadau priodol ynghylch ei gyflogaeth. Nid yw atgyfeirio yn gosb nac yn ffurf ar led-ddisgyblu ac ni ddylid ei ddefnyddio na’i gyflwyno y ffordd honno.

5.8. Caiff yr atgyfeirio ar gyfer asesiad meddygol ei wneud drwy’r Adran Adnoddau Dynol gan ddefnyddio’r ffurflen Atgyfeirio Meddygol gyda chaniatâd ysgrifenedig y gweithiwr.

5.9. Efallai y bydd asesiadau meddygol eraill yn ofynnol dros gyfnod o amser.

5.10. Os oes gan Reolwr Llinell unrhyw bryderon ynghylch effaith gwaith ar iechyd gweithiwr, neu effeithiau problem iechyd ar bresenoldeb gweithiwr neu ei allu i wneud swydd, yna dylid trafod eu hatgyfeirio at Iechyd Galwedigaethol gydag aelod o’r Adran Adnoddau Dynol.

5.11. Os nad yw gweithiwr yn mynd i’w apwyntiad Iechyd Galwedigaethol, yna gwneir apwyntiad arall. Os collir apwyntiad am yr eildro heb sail resymol, bydd y Rheolwr Llinell yn trefnu cyfarfod adolygu â’r gweithiwr gydag aelod o Adnoddau Dynol yn bresennol. Bydd unrhyw benderfyniadau a wneir yn y cyfarfod hwn ynghylch rheolaeth barhaus absenoldeb yr unigolyn yn seiliedig ar yr wybodaeth sydd ar gael ar y pryd a heb y cyngor a fyddai wedi bod ar gael petai’r gweithiwr wedi mynd i’r Apwyntiad Iechyd Galwedigaethol fel y gofynnwyd iddo/iddi.

5.12. Os yw gweithiwr yn gwrthod rhoi ei ganiatâd meddygol i’r Brifysgol, yna rhoddir gwybod iddo/iddi fod unrhyw benderfyniad a wna’r Brifysgol wedi hynny yn seiliedig ar y ffeithiau sydd ar gael.

6. Ymddygiad yn ystod Absenoldeb Salwch

6.1. Mae’r canllawiau canlynol yn ymwneud ag ymddygiad gweithiwr ac/neu weithgareddau yn ystod unrhyw gyfnod o absenoldebau salwch sy’n annerbyniol ac y gellir eu hystyried yn gamddefnyddio’r cynllun tâl salwch. Ni fyddai’r Brifysgol fel rheol yn disgwyl i unrhyw weithiwr sy’n absennol o’r gwaith oherwydd salwch i wneud y canlynol:

6.1.1. Cymryd rhan mewn unrhyw chwaraeon, hobïau neu unrhyw weithgareddau eraill sydd mewn unrhyw ffordd yn groes i salwch tystiedig y gweithiwr ac a allai waethygu’r salwch neu rwystro gwella; byddai ymarfer corff iach sy’n gymorth i adfer iechyd wrth gwrs yn beth synhwyrol ac ni fyddai’n achosi unrhyw bryder o ran y rheolwyr.

6.1.2. Ymgymryd ag unrhyw waith arall boed yn gyflogedig neu’n ddi-dâl neu wneud gwaith gwirfoddol sy’n anghydnaws â natur y salwch. Os yw gweithiwr yn datgan ei fod yn analluog i weithio mewn perthynas â’u cyflogaeth yn y Brifysgol, yna fe’i hystyrir yn gamymddwyn difrifol i wneud unrhyw ddyletswyddau eraill tra ydynt i ffwrdd o’r gwaith yn sâl.

6.1.3. Ymwneud ag unrhyw weithgaredd sy’n mynd yn groes i gyngor meddygol.

7. Cyfweliadau dychwelyd i waith

7.1. Os bydd unrhyw weithiwr cyflogedig sydd â Datganiad Ffitrwydd i Weithio sy’n nodi y gallai fod yn ffit i weithio neu os yw wedi cael tri chyfnod o absenoldeb o fewn cyfnod tri mis dreigl neu wedi cael chwech o gyfnodau o absenoldeb sy’n gyfanswm o ddeuddeg diwrnod gwaith neu fwy mewn cyfnod deuddeg mis dreigl neu sydd â phatrwm o absenoldeb salwch sy’n achosi pryder, yna byddant yn cael cyfweliad dychwelyd i waith gyda’u Rheolwr Llinell neu ei enwebai. Hefyd gellir cynnal cyfweliad yn dilyn unrhyw gyfnod o absenoldeb lle teimla Rheolwr Llinell y byddai’n fuddiol neu os yw’r unigolyn yn gofyn am gyfweliad o’r fath. Dylai unrhyw drafodaeth dychwelyd i waith sôn am bob agwedd ar y gweithiwr yn dychwelyd i waith a dylid rhoi’r sylw i’r canlynol:

7.1.1. Rhoi tawelwch meddwl fod y gweithiwr yn ffit i ddychwelyd i waithgan ystyried unrhyw addasiadau sy’n cael eu hawgrymu yn y Datganiad Ffitrwydd i weithio a gyflwynwyd.

7.1.2. Galluogi’r Brifysgol i ymateb yn briodol i anghenion y gweithiwr yn dilyn yr absenoldeb salwch er mwyn sicrhau fod y dychwelyd i waith wedi’i drin â gofal ac yn adeiladol.

7.1.3. Sicrhau fod y Rheolwr Llinell yn gwybod yn iawn am unrhyw faterion iechyd neu faterion cysylltiedig y dylid eu hystyried wrth i weithiwr ddychwelyd i waith.

7.1.4. Rhoi cyfle i’r gweithiwr ddwyn i sylw’r Rheolwr Llinell unrhyw faterion ehangach a allai fod yn gysylltiedig ag achos y cyfnod o absenoldeb salwch.

7.1.5. Rhoi cyfle i’r Rheolwr Llinell roi gwybod y diweddara i’r gweithiwr ynghylch unrhyw newidiadau sydd wedi digwydd yn yr amgylchedd gwaith yn ystod ei gyfnod o absenoldeb salwch.

7.1.6. Unwaith y mae’r drafodaeth Dychwelyd i Waith wedi’i gwblhau, mae’n rhaid i’r Rheolwr Llinell lenwi’r Ffurflen Drafodaeth Dychwelyd i Waith a’i dychwelyd i’r Adran Adnoddau Dynol gyda chopi i’r gweithiwr. Os nodwyd unrhyw faterion yn ystod y drafodaeth Dychwelydi Waith y mae’r rheolwr llinell yn credu y dylai gael sylw’r Brifysgol, yna dylid nodi’r rhain ar y ffurflen wrth ei llenwi.

Os teimla gweithiwr nad yw am drafod natur ei salwch â’i reolwr llinell, yna caiff ei ddymuniadau eu parchu, a gwneir trefniadau iddo/iddi un ai siarad yn gyfrinachol â rheolwr llinell gwahanol neu reolwr AD, yn dibynnu ar yr amgylchiadau.

8. Salwch a Gwyliau Blynyddol

8.1. Bydd gwyliau blynyddol yn dal i grynhoi yn ystod cyfnodau o absenoldeb salwch, ond ni ellir cymryd gwyliau blynyddol yn ystod cyfnod o absenoldeb salwch. Gall gwyliau statudol sydd wedi crynhoi a heb eu cymryd oherwydd salwch eu cymryd yn y flwyddyn gwyliau blynyddol bresennol neu yn y dyfodol.

8.2. Petai’r berthynas gyflogi yn dod i ben, yna mae gan yr holl weithwyr hawl i lwfans yn lle gwyliau na chymerwydoherwydd salwch. Mae hyn yn berthnasol pan oedd gweithiwr ar absenoldeb salwch am ran neu’r cyfan o’r flwyddyn wyliau dan sylw.

8.3. Os yw gweithiwr yn mynd yn sâl yn ystod gwyliau blynyddol a archebwyd, yna dylai’r gweithiwr gael gair â’i Reolwr Llinell ar yr un diwrnod i drafod y sefyllfa. Caiff y gweithiwr ganiatâd i ganslo diwrnodau’r gwyliau blynyddol a archebwyd ar ôl cyflwyno tystysgrif feddygol, ac ad-drefnu’r gwyliau.

8.4. Os yw gweithiwr yn mynd yn sâl yn syth cyn gwyliau blynyddol, fel rheol ni chaiff y gwyliau blynyddol eu hadfer oni bai y ceir cefnogaeth tystysgrif feddygol.

9. Tâl salwch

9.1. Efallai y bydd Cynghorydd Iechyd Galwedigaethol y Brifysgol yn cynghori bod aelod o staff yn abl i ddychwelyd i wneud rhyw waith er bod ganddo/ganddi dystysgrif feddygol gan feddyg teulu ar gyfer dibenion Tâl Salwch Statudol. Pan gwyd anghytuno ynghylch hyn, efallai y bydd yn angenrheidiol i’r Brifysgol gael cyngor trydydd arbenigwr meddygol. Mae’n bosibl y gall unrhyw benderfyniad effeithio ar hawl i Dâl Salwch

Galwedigaethol ond ni effeithir ar yr hawl i Dâl Salwch Statudol.

9.2. Mae manylion pellach am gynllun Tâl Salwch y Brifysgol ar gael ym mholisi Tâl Salwch y Brifysgol.

10. Gweithdrefnau a Dogfennau Perthnasol Eraill

10.1. Ar adegau eraill wrth weithredu’r Polisi Absenoldeb Salwch, efallai y bydd yn briodol cyfeirio ar y ddeddfwriaeth ganlynol neu Bolisïau neu Weithdrefnau canlynol y Brifysgol:

  • Polisi Mamolaeth/Tadolaeth/Mabwysiadu
  • Deddf Gwahaniaethu ar sail Anabledd 1995 (diwygiwyd)
  • Gwyliau blynyddol
  • Tâl Salwch
  • Polisi Cyfleoedd Cyfartal
  • Cynllun Anabledd a Chydraddoldeb
  • Polisi Iechyd a Diogelwch
  • Polisi a Gweithdrefn Disgyblu

11. Y Gymraeg - Hawliau Gweithwyr 

Yn unol â Rheoliadau Safonau’r Gymraeg a ddaeth i rym ar 1 Ebrill 2018 mae gan weithwyr hawl i ddefnyddio’r Gymraeg

(i) i weud cwyn

(ii) i ymateb i gŵyn neu honiad

Ac mae gan weithwyr yr hawl hefyd i defnyddio’r Gymraeg mewn cyfarfodydd lle maent yn destun

(iii) cwyn a honiad (neu os ydynt wedi gwneud cwyn)

(iv) trafodion disgyblaethol

(v) trafodaethau’r cynllun cyfraniad effeithiol

(vi) cyfarfodydd ymgynghori unigol

Bydd gwasanaeth cyfieithu ar y pryd o’r Gymraeg i Saesneg yn cael ei ddarparu mewn cyfarfod os nad oes modd cynnal y cyfarfod yn llwyr trwy gyfrwng y Gymraeg.

Y mae’r Brifysgol, ar y cyd a’i hundebau llafur cydnabyddedig, wedi ymgorffori’r gofynion uchod yn holl ddogfennau polisi a gweithdrefnol perthnasol yr adran Adnoddau Dynol.

Fersiwn 06.07.18