Pwyntiau Cyfrannu a Chynyddrannau Cyflymedig (PCCC)

Y Drefn

Cyflwyniad

Mae’r ddogfen hon yn cyfeirio at dalu Pwyntiau Cyfrannu a Chynyddrannau Cyflymedig (PCCC) i aelodau unigol o staff Prifysgol Aberystwyth.

Bydd dyfarnu Pwyntiau Cyfrannu a Chynyddrannau Cyflymedig (PCCC) yn gysylltiedig â chyfarfod blynyddol Cynllun Cyfraniad Effeithiol (CCE).

 • Bydd pwyntiau cyfrannu’n gymwys i’r staff hynny sydd ar frig eu graddfa gyflog.
 • Bydd cynyddrannau cyflymedig yn gymwys i staff nad ydynt eto wedi cyrraedd brig eu graddfa gyflog.
 • Ceir manylion am lwfansau Dirprwyo dros-dro a Chyfrifoldeb mewn gweithdrefnau ar wahân.
 • Bydd ceisiadau am bwyntiau cyfrannu neu gynyddrannau cyflymedig yn dilyn y drefn a’r amserlen a amlinellir mewn tab ar wahân.
 • Seilir y penderfyniad ynghylch dyfarnu pwyntiau cyfrannu neu gynyddrannau cyflymedig ar y meini prawf isod ac ni fyddant yn ddarostyngedig i ystyriaethau ariannol. 

Y Drefn

Dyma’r drefn ar gyfer dyfarnu un neu ragor o bwyntiau cyfrannu:

 1. Yn dilyn y cyfarfod Cynllun Cyfraniad Effeithiol (CCE) blynyddol, caiff y gweithiwr neu’r rheolwr llinell wneud cais am ddyfarnu un neu ragor o bwyntiau cyfrannu neu gynyddran gyflymedig i’r gweithiwr am gyfnod o un flwyddyn ar y sail bod y gweithiwr yn cwrdd â’r meini prawf mewn tab ar wahân. Dylai’r cais nodi’n glir pwy sy’n ei gyflwyno, naill ai’r gweithiwr neu’r rheolwr llinell.
 2. Caiff y cais ei gyfeirio at Gyfarwyddwr yr Athrofa/Pennaeth yr Adran Wasanaeth a fydd yn darparu datganiad a fydd wedyn yn cael ei roi i’r gweithiwr i wneud sylwadau arno. Yna caiff y cais, ynghyd â datganiad Cyfarwyddwr yr Athrofa/Pennaeth yr Adran Gwasanaeth Proffesiynol, ac os yw’n berthnasol, gwrth-ddatganiad yr unigolyn, eu cyflwyno i’r Tim Prosiectau Adnoddau Dynol trwy anfon ebost at; hrpstaff@aber.ac.uk.
 3. Cyflwynir y ceisiadau i’w hystyried gan y Panel Dyfarnu ar y ffurflen a ddarparwyd. Dylid sicrhau bod y ffurflen yn cael ei llenwi’n gywir, ac os bydd unrhyw wybodaeth ar goll, caiff y ffurflen ei dychwelyd at y sawl a’i hanfonodd. 
 4. Mewn amgylchiadau eithriadol, fe allai’r panel ofyn am ragor o wybodaeth.
 5. Ni fydd gweithwyr sydd ar gyfnod prawf yn cael eu hystyried ar gyfer PCCC fel rheol, oni bai eu bod yn gallu dangos yn glir eu bod wedi cyflawni y tu hwnt i’w cyfnod prawf. Fel arfer, dim ond yn ystod blwyddyn olaf eu cyfnod prawf y byddai hyn yn cael ei ystyried. 
 6. Mewn blynyddoedd dilynol, gall y gweithiwr neu Gyfarwyddwr yr Athrofa/Pennaeth yr Adran Wasanaeth gyflwyno ceisiadau pellach naill ai er mwyn cynnal y pwynt cyfrannu am flwyddyn ychwanegol neu er mwyn dyfarnu rhagor o bwyntiau cyfrannu neu gynyddrannau cyflymedig.

Y Panel Dyfarnu

 • Caiff y panel ei gadeirio gan y Dirprwy Is-Ganghellor – Prif Swyddog Gweithredu.
 • Bydd y panel yn cynnwys tua 10 aelod, gan gynnwys cynrychiolwyr o’r undebau llafur, a bydd wedi’i ffurfio i sicrhau cydbwysedd rhwng y rhywiau a mathau o swyddi i sicrhau tegwch.
 • Rhaid i ddwy ran o dair o’r panel bleidleisio a bod yn bresennol yn y cyfarfod perthnasol er mwyn i benderfyniad gael ei wneud ynghylch cais.
 • Mewn amgylchiadau eithriadol, gall y Cadeirydd benderfynu bod cyfansoddiad amgen yn creu cworwm, ond ni ddylai hyn fod yn llai na hanner aelodau’r panel.
 • Bydd y panel hefyd yn gyfrifol am fonitro nifer y ceisiadau gan unigolion/rheolwyr llinell o’r athrofeydd/adrannau gwasanaeth proffesiynol.
 • Mae’n bosibl y bydd angen i’r panel weld cofnodion neu ffurflenni Cynllun Cyfraniad Effeithiol (CCE)  yr holl staff cysylltiedig mewn rhai achosion.
 • Bydd y panel yn cyflwyno’i argymhellion ar gyfer dyfarnu pwynt(iau) cyfrannu neu gynyddran(nau) cyflymedig i’r Weithrediaeth i’w hystyried.
 • Gall y panel ddarparu adborth ysgrifenedig ar geisiadau aflwyddiannus.

Nodyn: Y Pwyllgor Taliadau sydd yn gyfrifol am oruchwylio’r broses hon yn achos staff uwch.

Talu’r Dyfarniad

Dyfernir pwyntiau cyfrannu mewn un cyfandaliad.

Noder: cyfrifir y cyfandaliad sydd i’w ddyfarnu ar sail ar y gwahaniaeth rhwng pwynt yr unigolyn ar y golofn gyflog ar 1 Awst 2017 a’r pwynt nesaf ar y golofn (neu’r nesaf ond un os dyfernir dau bwynt cyfrannu). Mae’n anarferol iawn i ddyfarnu dau bwynt cyfraniad a byddai hyn yn cael ei ystyried gan y panel ddim ond yn achos perfformiad cwbl eithriadol ar sail y meini prawf.

Cynyddrannau Cyflymedig

Adlewyrchir cynyddrannau cyflymedig drwy gynyddu’r cyflog misol, ac fel arfer bydd hynny’n digwydd ym mis Chwefror neu cyn gynted â phosibl ar ôl hynny.

Enghraifft: Os ydych ar raddfa 6 pwynt 24 ar hyn o bryd, a’ch bod yn cael codi 1 pwynt cyflymedig, byddwch yn mynd i fyny i bwynt 25, ac ar ddyddiad y cynnydd nesaf ym mis Hydref byddwch yn symud ymlaen i bwynt 26.

Meini Prawf

Meini Prawf

Mae gan bob gweithiwr hawl i wneud cais am bwyntiau cyfrannu neu gynyddran cyflymedig. Rhaid iddynt allu dangos tystiolaeth eu bod yn bodloni amcanion 1-5 o’r meini prawf a bod eu perfformiad eithriadol wedi gwneud cyfraniad sylweddol i’r amcanion sefydliadol allweddol cyfredol, sydd i’w gweld yng Nghynllun Strategol y Brifysgol.

Caiff ceisiadau eu hasesu yn erbyn y meini prawf a nodir isod.

 1. Mae’r holl amcanion, fel y’u nodwyd yn adolygiad Cynllun Cyfraniad Effeithiol (CCE) blynyddol y cyflogai, wedi’u cyflenwi i safon uchel neu eithriadol ac mae o leiaf 2 o’r amcanion wedi’u pasio yn nhermau cyflenwi disgwyliedig ac amserlen.
 2. Mae’r cyflogai wedi gwneud cyfraniad cyson ragorol ac wedi gwneud yn well na’r holl brif ofynion sy’n gysylltiedig â’r swydd yn barhaus.
 3. Mae ansawdd a maint y gwaith yn amlwg yn rhagorol ac mae’r perfformiad ar ben uchaf yr hyn a ddisgwylir yn y swydd.
 4. Mae’r unigolyn yn rhagweithiol yn y modd y mae’n cynyddu ei sgiliau/gwybodaeth trwy gyfleoedd dysgu priodol; ac yn cymhwyso’r wybodaeth a’r sgiliau newydd hyn yn ei swyddogaeth ac yn eu rhannu â chymheiriaid
 5. Cydnabyddir yr unigolyn yn berfformiwr eithriadol ac yn batrwm yn y swyddogaeth gan reolwyr a chydweithwyr

I fod ar dir i ennill Cynyddran Cyflymedig neu Bwnyt Cyfrannol rhaid i’r ymgeiswyr allu darparu tystiolaeth ar gyfer y 5 maen prawf uchod.

Yn dilyn pob dyfarniad, cynhelir cyfarfod rhwng Cyfarwyddwr yr Athrofa/ Pennaeth yr Adran Gwasanaeth Proffesiynol a’r cyflogai, i drafod unrhyw anghenion datblygu proffesiynol mewn perthynas â’r cais.

* neu cyn gynted â phosibl ar ôl hynny os nad yw’n bosibl cwrdd â therfyn amser taliadau cyflog mis Awst.

Canllaw ymgeisio

Canllawiau ar gyfer ymgeisio am Gynyddrannau Cyflymedig a Phwyntiau Cyfrannu

Wrth ystyried cais unigol am gynyddran gyflymedig neu bwynt cyfrannu, bydd y panel asesu’n chwilio am dystiolaeth benodol sy’n dangos sut y mae’r cais yn bodloni’r meini prawf ar gyfer dyfarnu cynyddrannau cyflymedig a phwyntiau cyfrannu. Rhaid i’r gweithwyr allu dangos bod eu perfformiad eithriadol wedi gwneud cyfraniad sylweddol i amcanion allweddol cyfredol y sefydliad, sydd i’w gweld yng Nghynllun Strategol y Brifysgol. Rhestrir y meini prawf isod:

 • Mae’r aelod o staff wedi gwneud cyfraniad rhagorol parhaus ac wedi rhagori’n gyson ar y prif ofynion sy’n gysylltiedig â’r swyddogaeth.
 • Mae ansawdd a swm y gwaith yn amlwg yn rhagorol ac mae’r perfformiad ar ben uchaf yr hyn y gellid ei ddisgwyl yn y swyddogaeth.
 • Mae’r holl amcanion a nodwyd yn yr adolygiad blynyddol Cynllun Cyfraniad Effeithiol (CCE) yr aelod o staff wedi eu cyflawni i safon gyson uchel neu eithriadol, a rhagorwyd ar o leiaf 2 o’r amcanion o safbwynt cyflawniad a’r amserlenni disgwyliedig.
 • Mae’r unigolyn yn mynd ati’n rhagweithiol i wella ei (g)wybodaeth/sgiliau drwy gyfleoedd dysgu priodol, ac mae’n rhoi’r wybodaeth a’r sgiliau newydd hyn ar waith yn ei swyddogaeth ac yn eu rhannu â chydweithwyr.
 • Mae rheolwyr a chydweithwyr yr unigolyn yn cydnabod ei fod/bod yn perfformio’n rhagorol ac yn esiampl i eraill.

Os nad oes digon o le i gwblhau’r cais a rhoi’r datganiadau atodol gallwch ychwanegu un ddalen A4 ychwanegol – DIM MWY – ar gyfer y 2 adran o ddatganiadau.

Ceisiwch sicrhau eich bod yn rhoi enghreifftiau da gyda thystiolaeth ar gyfer pob un o’r 5 maen prawf, oherwydd bydd hyn o gymorth i’r panel wrth wneud penderfyniad.

Cewch wneud cais drosoch eich hun, neu caiff eich rheolwr llinell wneud cais ar eich rhan, ond dylai’r sawl sy’n llenwi’r rhan fwyaf o’r ffurflen sicrhau bod y person arall yn cyflwyno datganiad i ategu’r cais.

Nodyn i Reolwyr: Gellir ond cyflwyno ceisiadau ar gyfer aelodau staff unigol. Os yw’r unigolyn wedi gwneud gwaith fel rhan o dîm, ar brosiect er enghraifft, nodwch hyn ar y ffurflen gais ar y rhan berthnasol os gwelwch yn dda.

Ar waelod y ffurflen mae lle i roi’r llofnodion perthnasol. Gwnewch yn sicr fod popeth wedi’i lenwi’n gywir ar y ffurflen gais cyn ei hanfon at y Tîm Prosiect Adnoddau Dynol, hrpstaff@aber.ac.uk.

Rhoddir enghreifftiau ar y dudalen nesaf o geisiadau caboledig, wedi’u hysgrifennu’n dda a allai fod yn ddefnyddiol i chi wrth lenwi eich ffurflen.

Er nad yw’r dystiolaeth ar gyfer yr holl feini prawf yn y drefn a nodir ar y ffurflen, mae’r wybodaeth angenrheidiol i gyd yno, ac wedi’i chofnodi’n dda. Cawsom ganiatâd yr ymgeisydd i ddefnyddio’r wybodaeth hon, ac mae’r enwau wedi’u hepgor lle bo hynny’n briodol.

 

Dyfyniadau o Gyflwyniadau Blaenorol

Enghreifftiau o Broffiliau’r Teulu o Swyddi Academaidd

Am nifer o flynyddoedd... a fu fwyaf brwd o blaid y profiad myfyriwr yn yr adran, gan hyrwyddo’r angen i wella’r amgylchedd dysgu. Bu ... hefyd yn ymchwilydd hynod effeithiol gan gyhoeddi’n eang a denu cyfansymiau sylweddol o gyllid ymchwil. Mae ... hefyd yn un sydd wedi ymrwymo i redeg yr adran yn effeithiol, ac, yn y cyswllt hwn, wedi bod yn aelod rhyngweithiol a hynod ymrwymedig o’r tîm gweinyddu.

Mae cryfderau addysgu ... yn canolbwyntio ar ymroddiad i ddarparu cyrsiau o’r safon uchaf sydd bob amser yn cael adborth rhagorol gan fyfyrwyr.

Enghreifftiau o Broffiliau Gweinyddol Rheolaethol a Phroffesiynol

Bu cyfraniad ... i’r brifysgol (gan gynnwys yr amcanion strategol o gynyddu niferoedd myfyrwyr rhyngwladol a gwella’r profiad myfyriwr) yn gyson ac yn rhagorol, ac mae’n haeddu ei gydnabod a’i wobrwyo.

… Aeth y gwaith ymhell y tu hwnt i gylch gorchwyl y swyddogaeth ac mae’n arwain at fuddion sylweddol ledled y sefydliad gan gynnwys cynyddu bodlonrwydd myfyrwyr ac effeithiolrwydd.

Enghreifftiau o Broffiliau Technegol a Chyfrifiadurol

Gwnaeth ... gyfraniad cyson a pharhaus i isadeiledd technegol a chyfrifiadurol yr adran dros nifer o flynyddoedd. Ar sail yr asesiad datblygu staff ac adolygu perfformiad mae’n amlwg iddo berfformio uwch ben a thu hwnt i’r gofynion sy’n gysylltiedig fel arfer â’r swyddogaeth, a thros y flwyddyn a aeth heibio yn benodol.

Parodrwydd ... i ymgymryd â chyfres o swyddogaethau heriol ychwanegol (uwch ben a thu hwnt i’w ymrwymiadau parhaus).

Mae ... bob amser yn ymdrechu i fod yn ymwybodol o’r wybodaeth a’r datblygiadau diweddaraf ynglŷn â chyfrifiadura ac electroneg.

Enghreifftiau o Broffiliau Clerigol a Staff Gwasanaethau’r Campws

Mae ... wedi talu ei hun am hyfforddiant sy’n dangos ymroddiad i ddatblygu sgiliau.

Mae ... yn cyflawni tasgau i safon uchel iawn ac yn dangos agwedd ragweithiol at bob maes o’r gwaith. Mae ... yn mynd â gwaith y tu hwnt i’r hyn sydd ei angen, gan fynd y ‘filltir ychwanegol’ i sicrhau eu bod yn cael eu cyflawni’n effeithiol ac i’r safon uchaf posibl.

Amserlen

 

w/cychwyn  10 Ebrill 2017

Cyfathrebu i staff y llinell amser PCCC

3 Mai 2017

Cyfnod derbyn ceisiadau yn agor

10 Mai 2017

E-bost i atgoffa Staff

18 Mai 2017

E-bost i atgoffa Staff

24 Mai 2017

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau

7 Mehefin 2017

Ceisiadau yn cael eu llwytho i SharePoint

9 Mehefin 2017

Panel i gychwyn  pleidleisio ar SharePoint

28 Mehefin 2017

Dyddiad cau pleidleisio

w/cychwyn 3 Gorffennaf 2017

Panel yn cwrdd

w/cychwyn 10 Gorffennaf 2017

Panel yn cwrdd

25 Gorffennaf 2017

Tîm Gweithredu i ystyried argymhellion y panel

4 Awst 2017

Hysbysu’r ymgeiswyr o’r penderfyniad

Awst 2017

Taliad yn cael ei wneud

* Mae'r holl ddyddiadau yn amodol ar argaeledd y panel