Archwiliadau Mewnol

Fel rhan o strategaeth Prifysgol Aberystwyth i wella'n gyson, bydd Adran Iechyd, Diogelwch a’r Amgylchedd yn ymgymryd â rhaglen o archwiliadau mewnol a fydd yn cynnwys pob Athrofa ac Adran o fewn y Brifysgol.

Fe'i hystyrir yn ymarfer da i'r Athrofeydd a'r Adrannau ymgymryd â'u harchwiliadau lleol eu hunain yn rheolaidd. Dylai archwiliadau mewnol a wneir gan Adran Iechyd, Diogelwch a’r Amgylchedd gefnogi ac ategu'r amserlen archwilio lleol, ac ni ddylai fod yr unig ddull o bwyso a mesur system rheoli iechyd a diogelwch yr Athrofa neu’r Adran. Am gyngor a thempledi y gellir eu haddasu at ddibenion lleol, cysylltwch ag Adran Iechyd, Diogelwch a’r Amgylchedd.

Bydd archwilwyr cymwys o Adran Iechyd, Diogelwch a’r Amgylchedd yn archwilio pob maes yn ôl Cylch Gorchwyl cyson a chyffredin. Bydd meini prawf yr archwiliad yn cynnwys mesur i ba raddau mae'r Athrofeydd a'r Adrannau yn cydymffurfio â Deddf Iechyd a Diogelwch yn y Gwaith 1974, Polisi Iechyd a Diogelwch Prifysgol Aberystwyth, a chanllawiau Rheoli Iechyd a Diogelwch (HSG65) yr Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch (HSE). Mae Cylch Gorchwyl Archwiliadau Mewnol Prifysgol Aberystwyth ar Iechyd, Diogelwch a’r Amgylchedd ar gael yma.

Caiff unigolion allweddol ddigon o rybudd am yr archwiliadau, a disgwylir iddynt gyfleu'r wybodaeth briodol i'w cydweithwyr er mwyn sicrhau cydweithrediad ac eglurder llawn yn y broses. Bydd y tîm archwilio yn ceisio, cymaint ag sy’n rhesymol o ymarferol, ganiatáu elfen o hyblygrwydd yn yr amseru i gydnabod gofynion eraill ar amser staff, megis pwysau gwaith, dyddiadau cau am waith ymchwil, gofynion tymhorol ychwanegol, ac amgylchiadau annisgwyl.

Bydd y broses archwilio ar gyfer pob Adran neu Athrofa yn cynnwys pedwar prif gam:

Cyfarfod Agoriadol

Bydd aelodau’r tîm archwilio yn cwrdd ag unigolion allweddol o fewn yr athrofa neu'r adran o dan yr archwiliad a chytuno ar faterion fel hyd a lled yr archwiliad, y meysydd i’w harchwilio, a’r amserlen ar gyfer ei gwblhau.

Adolygiad Pen-Desg

Bydd yr adolygiad pen-desg yn gofyn i'r Athrofeydd a'r Adrannau roi i’r tîm archwilio sampl o ddogfennau cynrychiadol ar reolaeth iechyd a diogelwch cyn dyddiad yr archwiliad. Gall yr dogfennau y gofynnir amdanynt gynnwys tystiolaeth o asesiadau risg digonol ac o adolygiadau risg, cofnodion o hyfforddiant ac o ddadansoddiadau o ofynion hyfforddiant, a Gweithdrefnau Gweithredu Safonol ar gyfer meysydd lle y cydnabyddir bod risg.

Ymweliad

Bydd aelodau o’r tîm archwilio yn ymweld â’r ardal er mwyn cael dealltwriaeth o’r gwaith a wneir yno, i gwrdd â'r staff yn yr ardaloedd hynny, ac i arsylwi ar yr ymarfer a'r gweithdrefnau yno.

Cyfarfod Cloi

Bydd aelodau o’r tîm archwilio a’r Athrofa neu'r Adran yn cwrdd i drafod adroddiad yr arolwg (a fydd yn cael ei gylchredeg cyn y cyfarfod i'r rhai fydd yn bresennol). Bydd gofyn cytuno ar gamau priodol mewn ymateb i unrhyw awgrymiadau neu unrhyw agweddau nad ydynt yn cydymffurfio â'r gofynion, a chytuno ar yr amserlen ar gyfer cwblhau'r camau hynny.

Am unrhyw ymholiadau pellach yn ymwneud ag archwiliadau mewnol, cysylltwch ag Adran Iechyd, Diogelwch a’r Amgylchedd.