Mae’r wybodaeth ddiweddaraf parthed y Ffliw Moch ar gael o nifer o ffynonellau.

I grynhoi: Os ydych yn ddioddef symptomau tebyg i’r ffliw, arhoswch adref, neu yn eich lle byw, a ffoniwch eich meddyg teulu neu NHS Direct ar 0845 4647

Manylion cyswllt meddygfeydd lleol yn Aberystwyth:

 • Meddygfa'r Llan 01970 624855
 • Meddygfa Padarn 01970 624545
 • Grŵp Meddygol Ystwyth 01970 613500

Gellir cysylltu gyda gwasanaeth Meddyg Teulu tu hwnt i oriau arferol Ceredigion ar 0870 850 9508.

Os am fwy o wybodaeth, awgrymwn y gwefannau canlynol:

Bydd diweddariadau pellach yn dilyn yn ôl y galw ac yng ngoleuni newid i’r amgylchiadau.

Diweddariadau

Diweddariad 6
Dydd Mercher 14 Hydref 2009

Noder fod canllawiau i aelodau staff a myfyrwyr Prifysgol Aberystwyth i’w cael ar y wefan Gwybodaeth Ffliw Moch http://www.aber.ac.uk/cy/emergency/swine-flu/.

Mae’r wefan yn cynnig:
• Cyngor ar beth i’w wneud os ydych yn dioddef symptomau tebyg i’r ffliw.
• Manylion cyswllt meddygfeydd lleol a gwasanaeth meddyg teulu Ceredigion tu hwnt i oriau arferol (noder ei bod yn ofynnol i bob myfyriwr gofrestru gyda meddyg yn Aberystwyth).
• Dolenni cyswllt i wefannau allanol sydd yn darparu gwybodaeth ychwanegol, Gwasanaeth Iechyd Gwladol, Asiantaeth Diogelu Iechyd a’r Adran Iechyd.

Mae’r Brifysgol hefyd wedi cynhyrchu dogfen ‘Pandemig 2009 - Canllawiau i'r staff, y myfyrwyr ac ymwelwyr’ a rhestr o gwestiynau a ofynnir yn aml, y ddau beth ar gael ar ffurf dogfennau PDF parod i’w lawrlwytho.

Mewn achos sylweddol o Ffliw Moch ym Mhrifysgol Aberystwyth, y wefan hon fydd y brif ffynhonnell ar gyfer y wybodaeth ddiweddaraf i staff a myfyrwyr.

Yn y cyfamser, dylai staff a myfyrwyr gofio fod glendid personol o’r safon uchaf yn bwysig er mwyn atal y feirws rhag lledaenu.

Dr Catrin Hughes
Cofrestrydd ac Ysgrifennydd

 

Diweddariad 5
Dydd Iau 1 Hydref 2009

Bydd aelodau o’r Brifysgol, yn aelodau staff a myfyrwyr, yn ymwybodol o’r adroddiadau yn y wasg sydd yn rhagweld cynnydd yn nifer yr achosion o’r ffliw moch yn ystod yr hydref a’r gaeaf.

Mae canllawiau i aelodau staff a myfyrwyr Prifysgol Aberystwyth i’w cael ar y wefan Gwybodaeth Ffliw Moch http://www.aber.ac.uk/cy/emergency/swine-flu/.

Mae’r wefan yn cynnig:
• Cyngor ar beth i’w wneud os ydych yn dioddef symptomau tebyg i’r ffliw.
• Manylion cyswllt meddygfeydd lleol a gwasanaeth meddyg teulu Ceredigion tu hwnt i oriau arferol (noder ei bod yn ofynnol i bob myfyriwr gofrestru gyda meddyg yn Aberystwyth).
• Dolenni cyswllt i wefannau allanol sydd yn darparu gwybodaeth ychwanegol, Gwasanaeth Iechyd Gwladol, Asiantaeth Diogelu Iechyd a’r Adran Iechyd.

Mae’r Brifysgol hefyd wedi cynhyrchu dogfen ‘Pandemig 2009 - Canllawiau i'r staff, y myfyrwyr ac ymwelwyr’ a rhestr o gwestiynau a ofynnir yn aml, y ddau beth ar gael ar ffurf dogfennau PDF parod i’w lawrlwytho.

Mewn achos sylweddol o Ffliw Moch ym Mhrifysgol Aberystwyth y wefan hon fydd y brif ffynhonnell ar gyfer y wybodaeth ddiweddaraf i staff a myfyrwyr.

Yn y cyfamser dylai aelodau staff a myfyrwyr gofio fod glendid personol o’r safon uchaf yn bwysig er mwyn atal y feirws rhag lledaenu.

Dr Catrin Hughes
Cofrestrydd ac Ysgrifennydd

Diweddariad 4
Dydd Mercher 22 Gorffennaf

Pandemig 2009 - Canllawiau i'r staff, y myfyrwyr ac ymwelwyr (PDF)
Atodaf y daflen Pandemig 2009 Canllawiau i'r staff, y myfyrwyr ac ymwelwyr Prifysgol Aberystwyth.

Dylai pawb sydd yn derbyn y daflen sicrhau eu bod yn gyfarwydd gyda'r cynnwys sydd yn esbonio beth i'w wneud os ydych yn datblygu symptomau sy'n debyg i'r ffliw, a'r drefn o fewn y Brifysgol ar gyfer rheoli'r pandemig.

Dr Catrin Hughes
Cofrestrydd ac Ysgrifennydd

Diweddariad 3
Dydd Gwener 17 Gorffennaf

Roedd symptomau tebyg i rai Ffliw’r Moch ar ymwelydd a oedd yn aros yn Neuaddau Preswyl Penbryn yn gynharach yr wythnos hon. Daeth meddyg teulu lleol i’w weld ac fe gynghorodd y dylid trin yr achos fel Ffliw’r Moch.

Aelod o grŵp o ddisgyblion ar ymweliad o ysgol yng ngorllewin canolbarth Lloegr oedd yr unigolyn dan sylw. Aeth y disgybl adref yn gynnar. Dychwelodd gweddill y grŵp adre fore Gwener, yn unol â’u bwriad gwreiddiol.

Rydym yn cynghori aelodau o’r staff a myfyrwyr sy’n cael symptomau tebyg i ffliw i aros gartref neu yn eich llety, a ffonio’ch meddyg teulu neu ‘Galw Iechyd Cymru’ ar 08 45 46 47.

Dylai ymwelwyr i’r Brifysgol sydd yn datblygu symptomau tebyg i ffliw tra’n mynychu cynhadledd breswyl neu ddigwyddiad, alw am gyngor meddygol yn ddi-oed. Gellir galw Llinell Gymorth Ffliw’r Moch ar 0800 1 513 513 am ddiagnosis neu gysylltu gyda meddygfa leol gan esbonio eich bod yn ymwelydd ac angen cofrestri dros dro.

Manylion cyswllt meddygfeydd lleol yn Aberystwyth:

 1. Meddygfa’r Llan 01970 624855
 2. Meddygfa Padarn 01970 624545
 3. Grŵp Meddygol Ystwyth 01970 613500

Gellir cysylltu gyda gwasanaeth Meddyg Teulu tu hwnt i oriau arferol Ceredigion ar 0870 850 9508.

Os ydych yn lletya mewn Neuadd Breswyl dylech hysbysu y Rheolwr Neuadd (Ffôn 01970 622900) a fydd yn gallu eich cynorthwyo i gael cyngor meddygol. Arhoswch yn eich gwely nes fod y symptomau wedi clirio.

Os nad ydych yn aros mewn Neuadd Breswyl, sicrhewch eich bod yn hysbysu eich Trefnydd Cynhadledd fel y gallant eich cynorthwyo.

PEIDIWCH a mynd i Ysbyty Bronglais, na galw ambiwlans, oni bai fod yna ystyriaethau meddygol difrifol eraill.

Mae gwybodaeth am Ffliw’r Moch hefyd ar gael o’r ffynonellau isod:

 1. Y Gwasanaeth Iechyd Gwladol www.nhsdirect.nhs.uk / http://www.nhsdirect.wales.nhs.uk/small/cy/hafan
 2. Yr Asiantaeth Diogelu Iechyd www.hpa.org.uk 
 3. Adran Iechyd Llywodraeth y Deyrnas Gyfunol www.dh.gov.uk/en/index.htm
 4. Sefydliad Iechyd y Byd: www.who.int/en/

Daw mwy o ddiweddariadau o’m swyddfa yn ôl yr angen, ac yng ngoleuni unrhyw ddatblygiadau pellach.

Dr Catrin Hughes
Cofrestrydd ac Ysgrifennydd

Diweddariad 2
Dydd Iau 30 Mai

Oddi wrth: Dr Catrin Hughes, Cofrestrydd ac Ysgrifennydd y Brifysgol
At: Aelodau staff a myfyrwyr i gyd

Mae’r wybodaeth ddiweddaraf parthed y Ffliw Moch ar gael o nifer o ffynonellau.

I grynhoi: Os ydych wedi dychwelyd yn ddiweddar o Fecsico neu wlad arall sydd wedi ei heffeithio ac yn ddioddef symptomau tebyg i’r ffliw, arhoswch adref, neu yn eich lle byw, a ffoniwch eich meddyg teulu neu NHS Direct ar 0845 4647.

Os am fwy o wybodaeth, awgrymwn y gwefannau canlynol:

 1. I gael gwybodaeth gan y Gwasanaeth Iechyd Cenedlaethol ewch i:
  www.nhsdirect.nhs.uk
 2. I gael gwybodaeth gan yr Asiantaeth Diogelu Iechyd ewch i:
  http://www.hpa.org.uk/webw/HPAweb&Page&HPAwebAutoListName/Page/1240732817665?p=1240732817665
 3. I gael gwybodaeth gan Lywodraeth y Deyrnas Gyfunol, gweler yr Adran Iechyd:
  www.dh.gov.uk/en/index.htm
 4. I gael gwybodaeth parthed Prifysgolion y Deyrnas Gyfunol ewch i:
  www.dius.gov.uk (ar gael o 1/5/09)
 5. I gael gwybodaeth am y sefyllfa fyd-eang ewch i wefan Sefydliad Iechyd y Byd:
  www.who.int/en/

Bydd diweddariadau pellach yn dilyn o fy swyddfa yn ôl y galw ac yng ngoleuni newid i’r amgylchiadau.

Dr Catrin Hughes

Diweddariad 1
Dydd Mawrth 28 Ebrill

Neges oddi wrth Dr Catrin Hughes, Cofrestrydd ac Ysgrifennydd y Brifysgol.

Ffliw Moch
Bydd nifer ohonoch yn ymwybodol o'r achosion o Ffliw Moch ym Mecsico. Mae yna bryder yn rhyngwladol y gallai hyn arwain at bandemig byd-eang. I gael y wybodaeth ddiweddaraf a chyngor ewch i www.hpa.org.uk, gwefan yr Asiantaeth Diogelu Iechyd.

Nôl i'r brig