Iechyd, Diogelwch a’r Amgylchedd: Gwybodaeth am Drefn Gynefino’r Staff

Croeso i Brifysgol Aberystwyth!

Mae gan y Brifysgol ddyletswydd gyfreithiol fel cyflogwr i warchod (cyhyd ag y bo’n rhesymol briodol) eich iechyd, eich diogelwch a’ch lles yn y gwaith.

Mae’r Brifysgol wedi rhoi trefniadau ar waith i gyflawni’r ddyletswydd hon, ac mae nifer ohonynt i’w gweld ar y tudalennau hyn.

Nid ydym am eich llethu â manylion, ond mae rhai manylion allweddol y mae angen ymdrin â hwy yn fuan wedi i chi gyrraedd y Brifysgol (neu eich adran newydd, os ydych yn symud i swydd newydd o fewn y Brifysgol).

Cyflwyniad Cynefino Iechyd, Diogelwch a’r Amgylchedd PA

Trefniadau mewn Argyfwng

Mae’n bwysig eich bod yn deall y trefniadau ar gyfer gadael yr adeiladau lle byddwch yn gweithio os bydd argyfwng. Cyfrifoldeb eich rheolwr llinell (gyda cymorth eich Swyddog Diogelwch Adrannol) yw sicrhau eich bod wedi cael gwybod am y trefniadau hyn. Erbyn diwedd eich diwrnod cyntaf yma, dylech wybod:

  • Sut i seinio’r larwm os dewch o hyd i dân.
  • Ble mae’r llwybrau dianc o’r adeilad lle rydych yn gweithio.
  • Ble mae man ymgynnull mewn argyfwng eich adeilad.

Os oes gennych anabledd symud neu synhwyraidd a allai effeithio ar eich gallu i adael yr adeilad, mae’n bosib y bydd angen Cynllun Personol Gadael mewn Argyfwng (PEEP) arnoch. Yr Adran Iechyd, Diogelwch a’r Amgylchedd sy’n cydlynu’r broses PEEP, felly cysylltwch os credwch fod angen cynllun arnoch.

Galluoedd a Hyfforddiant

Cyfrifoldeb eich rheolwr llinell yw sicrhau bod gennych brofiad digonol, neu eich wedi cael hyfforddiant priodol, cyn i chi ymgymryd ag unrhyw waith sy’n cynnwys peryglon arwyddocaol.

Rhestr Wirio Cynefino’r Adran Iechyd, Diogelwch a’r Amgylchedd

Mae angen i chi, eich rheolwr llinell a’r Swyddog Diogelwch Adrannol gwblhau rhestr wirio adroddiad cynefino S010F yn fuan wedi i chi gyrraedd. Ymhlith y materion a drafodir mae trefniadau mewn argyfwng ac asesu gofynion hyfforddiant perthnasol.

Enwau cyswllt

Nodir enwau cyswllt diogelwch eich adran yn y rhestr ‘Cysylltiadau’ yn y ddewislen ar ochr chwith y dudalen.

Cwestiynau Cyffredin

Trafodir ymholiadau sy’n codi’n aml yn yr adran ‘Cwestiynau Cyffredin’ ar ochr chwith y dudalen.