Neges Fisol Iechyd, Diogelwch a'r Amgylchedd

Fel rhan o’i ymgyrch ‘Go Home Healthy’ a lansiwyd yn ddiweddar, mae’r Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch wedi nodi tri phrif faes o ran diogelu iechyd gweithwyr. Y tri maes yw:

  1. Anhwylderau Cyhyrysgerbydol sy’n gysylltiedig â Gwaith;
  2. Afiechyd Ysgyfaint sy’n gysylltiedig â Gwaith;
  3. Straen sy’n gysylltiedig â Gwaith.

Mae Anhwylderau Cyhyrysgerbydol yn cynnwys anafiadau a phoen i’r cefn, cymalau, coesau a breichiau a all effeithio ar ansawdd eich bywyd. Gall ffactorau corfforol a seicogymdeithasol gyfrannu at Anhwylderau Cyhyrysgerbydol sy’n gysylltiedig â gwaith, a gall y gweithgareddau y mae pobl yn eu gwneud y tu allan i’r gwaith, a’u hiechyd a’u ffitrwydd cyffredinol, eu gwaethygu. Yn ôl amcangyfrifon diweddaraf yr Arolwg o’r Llafurlu (2016), ym Mhrydain Fawr:

  • Cyfanswm nifer yr achosion o Anhwylderau Cyhyrysgerbydol yn 2015/16 oedd 539,000, sef 41% o’r holl achosion o salwch sy’n gysylltiedig â gwaith;
  • Amcangyfrifir bod 8.8 miliwn o ddiwrnodau gwaith wedi cael eu colli o ganlyniad i anhwylderau cyhyrysgerbydol - 16 diwrnod am bob achos ar gyfartaledd. Mae hyn yn 34% o’r holl ddyddiau gwaith a gollwyd o ganlyniad i salwch sy’n gysylltiedig â gwaith.
  • Mae amaethyddiaeth, coedwigaeth a physgota, adeiladu, trafnidiaeth a storio, ac iechyd dynol a gwaith cymdeithasol yn ddiwydiannau lle ceir cyfraddau sylweddol uwch o anhwylderau cyhyrysgerbydol sy’n gysylltiedig â’r gwaith, o’i gymharu â’r cyfraddau ar gyfer pob diwydiant.

Dyma rai ystyriaethau pwysig:

  • Gallwch gymryd camau i atal neu leihau Anhwylderau Cyhyrysgerbydol;
  • Yn gyffredinol, mae’r mesurau atal yn gost-effeithiol;
  • Mae adrodd am symptomau yn gynnar, triniaeth briodol ac adferiad addas yn hanfodol.

Mae yna amrywiaeth o fesurau rhagofal y gall cyflogwr eu cymryd i leihau’r risg o anhwylderau cyhyrysgerbydol. Mae’r mesurau rheoli priodol yn gallu dibynnu ar natur y gwaith a beth sy’n ‘rhesymol ymarferol’. Y cam cyntaf yw asesu'r holl risgiau sy’n deillio o’r tasgau a allai achosi anhwylderau cyhyrysgerbydol. Dylid gwneud pob ymdrech i gael gwared ar gynifer o’r risgiau â phosibl drwy ail-drefnu’r tasgau, darparu cymorth mecanyddol, cyflwyno egwyliau neu gylchdroi tasgau. Wrth ystyried y risgiau, y mesurau rhagofal a datrysiadau posibl, dilech sicrhau eich bod yn ymgynghori â’r gweithlu, oherwydd yn aml bydd ganddynt wybodaeth uniongyrchol am y risgiau sy’n gysylltiedig â thasgau penodol. Unwaith y bydd y mesurau rhagofal wedi’u cyflwyno, dylid monitro eu heffeithiolrwydd gan sicrhau nad yw’r mesurau hyn yn cyflwyno risgiau newydd. Mae’r Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch wedi cynhyrchu nifer o gyhoeddiadau sy’n darparu datrysiadau posibl a allai fod o gymorth wrth ddewis mesurau rhagofal, ac mae rhai ohonynt wedi’u cynllunio ar gyfer diwydiannau penodol.

Am ragor o wybodaeth ynglŷn ag ymgyrch yr Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch ‘Go Home Healthy’ gweler: http://www.hse.gov.uk/gohomehealthy/index.htm.

Am ragor o wybodaeth ynglŷn ag Anhwylderau Cyhyrysgerbydol gweler: http://www.hse.gov.uk/msd/index.htm.

Archif