Effaith Economaidd a Chymdeithasol IBERS

Creodd pob £1 o arian cyhoeddus a fuddsoddwyd yn IBERS fudd o £12.18 i economi’r DU.

Cwblhawyd adroddiad annibynnol ar effaith economaidd IBERS gan BIGGAR Economics Cyfyngedig ym mis Ebrill 2014.

 

Amrywiadau IBERS

Mae mathau o geirch wedi’u datblygu gan IBERS yn cyfrif am 65% o’r holl geirch a ddefnyddir yn y DU bob blwyddyn. Defnyddir ceirch yn helaeth mewn bwydydd i bobl ac anifeiliaid ac mae’r farchnad yn tyfu tua 5% y flwyddyn. Amcangyfrifir bod cyfraniad IBERS i farchnad geirch y DU wedi creu mwy na £19 miliwn o werth ychwanegol crynswth i economi’r DU yn 2012/13 ac wedi cefnogi mwy nag 800 o swyddi.

Cynhyrchiant Graddedigion

Bob blwyddyn bydd graddedigion IBERS yn mynd â’r hyn y maent wedi ei ddysgu yn eu hastudiaethau i’r gweithle, ac yn helpu i wella cynhyrchiant byd diwydiant yn y DU. Mae modd mesur y budd hwn o ran cynhyrchiant yn ôl yr incwm ychwanegol y mae graddedigion yn ei ennill am fod ganddynt radd. Amcangyfrifwyd bod y cynhyrchiant gwell hwn wedi cyfrannu mwy na £23 miliwn o werth ychwanegol crynswth i economi’r DU yn 2012/13.

Masnacheiddio

Mae gan IBERS gysylltiadau cryf, hirsefydlog ag amryw helaeth o bartneriaid diwydiannol sy’n golygu ei fod yn allweddol o ran cefnogi cynhyrchiant sector bwyd-amaeth y DU. Yn 2012/13 creodd y gweithgarwch masnacheiddio hwn fwy na £14 miliwn o werth ychwanegol crynswth i economi’r DU a chefnogi bron i 250 o swyddi.Mae IBERS yn cael cyllid ymchwil strategol oddi wrth y Cyngor Ymchwil Biotechnoleg a Gwyddorau Biolegol  (BBSRC) i gefnogi ymchwil hirdymor sy’n seiliedig ar genhadaeth, ac mae’n aelod o’r Sefydliadau Biowyddorau Cenedlaethol. Mae IBERS hefyd yn cael cymorth ariannol gan Lywodraeth Cymru, DEFRA a’r Undeb Ewropeaidd.

 

 

Mae'r copi o'r adroddiad ar gael yma.