Trio-Sci Cymru

Mae IBERS yn falch o fod yn bartner ym mhrosiect TrioSci Cymru sy’n ceisio hybu diddordeb a chynyddu nifer y disgyblion sy’n astudio pynciau Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg a Mathemateg (STEM) mewn ysgolion ar draws Cymru.

Caiff y prosiect sy’n werth £8m ei ariannu gan gyllid Ewropeaidd a’i oruchwylio gan Academi Wyddoniaeth Llywodraeth Cymru a bydd yn cyflwyno gweithdai i Ddisgyblion Cyfnod Allweddol Tri (Blynyddoedd 7,8 a 9) ar draws Cymru mewn partneriaeth â Phrifysgolion Aberystwyth, Bangor, Caerdydd ac Abertawe, a’r Sefydliad Ffiseg. Bydd IBERS yn chwarae rhan drwy gynnig pecyn estyn allan cyffrous yn seiliedig ar gynnyrch ymchwil y Sefydliad.

 

Tîm TrioSci IBERS

Yr Athro Jo Hamilton fydd yn arwain tîm IBERS, mae ei gwaith yn arwain rhaglen estyn allan i ddisgyblion Safon Uwch gan Rwydwaith Cynaliadwyedd Cymru (SusNet) wedi galluogi iddi weithio’n agos ag ysgolion ledled Gorllewin Cymru.

Bydd y rhaglen o weithgareddau ymestyn allan i ysgolion yn cael ei datblygu a’i chyflwyno gan Gymdeithion allgymorth Gwyddoniaeth Rachel Rees a Dr Scott Tompsett, sydd wedi gweithio'n helaeth mewn ysgolion uwchradd ledled Ceredigion. 

Biology

Gyda phortffolio ymchwil eang, bydd IBERS yn cynorthwyo amrywiaeth eang o weithgareddau yn seiliedig ar Fioleg y Môr, Gwyddor Chwaraeon, Parasitoleg, Gwyddor Anifeiliaid ac Amaethyddiaeth. Bydd pob sesiwn yn cael ei deilwra i ofynion pob blwyddyn ysgol ac yn cysylltu â’r Cwricwlwm Cenedlaethol a’r Fframwaith Llythrennedd a Rhifedd Cenedlaethol. Bydd cyfleoedd hefyd i atgyfnerthu meini prawf lefelu megis llunio rhagdybiaethau, detholiad amrywiol, cofnodi data a ffurfio casgliadau.

 

  • Parasitiaid Ffantastig- Bydd y disgyblion yn craffu ar fyd celloedd, meinweoedd a systemau'r corff. Drwy ddefnyddio microsgopeg byddwn ni'n archwilio cylchred bywyd parasitiaid cyffredin a geir yng Nghymru a meddwl sut y gallwn o bosib dorri eu cylch angheuol.
  • Bwyd yn Danwydd- Byddwn yn dod â labordy gwyddor chwaraeon i'r dosbarth er mwyn i'r disgyblion gael meddwl am sut i gynllunio'r 'tanwydd' i athletwr sy'n cystadlu ar y lefel uchaf. Byddant yn ystyried rôl carbohydradau, proteinau a brasterau ac yn llunio rhagdybiaethau ar ddeietau sêr byd chwaraeon.
  • Cimychiaid Llipa a Sêr Môr Meddal - Bydd y disgyblion yn archwilio i sut mae lefelau cynyddol o COyn yr atmosffer yn effeithio ar rai o'n hoff greaduriaid morol. Bydd y disgyblion yn ystyried sut y gallai dŵr y môr gael ei asideiddio, ac yn mesur sut y mae hynny'n effeithio ar wahanol organebau.
  • Pori a Drysu- Rydym yn clywed am gynefinoedd a bioamrywiaeth drwy'r amser, ond beth maen nhw'n ei feddwl mewn gwirionedd? Drwy ddefnyddio technoleg ryngweithiol bydd disgyblion yn edrych ar wahanol gynefinoedd yng Nghymru. Wedyn byddwn yn ystyried sut mae pori yn effeithio ar fioamrywiaeth - bydd y canlyniadau yn eich synnu!