Deiet ac Iechyd

 

Cyflwyniad

Deiet ac Iechyd

Mae llawer o’r problemau iechyd y mae cymdeithas heddiw yn eu hwynebu yn gysylltiedig â’r cynnydd mewn cyflyrau meddygol cronig. Mae IBERS mewn lle unigryw yn y DU oherwydd ei gallu i gysylltu bridio planhigion/anifeiliaid a ffenoteipio deunyddiau crai bwyd yn gemegol ag astudiaethau ar effaith deiet ac ymarfer corff ar iechyd a deiet.

Trwy weithio gydag anifeiliaid a phobl, datblygwyd cydweithio allanol gyda chanolfannau rhagoriaeth clinigol a milfeddygol i ymelwa ar dechnoleg metabolomeg, genomeg a biowybodeg er mwyn mynd i’r afael â phynciau allweddol ymchwil maetheg. Rydym hefyd yn ymchwilio i’r berthynas rhwng deiet ac ymarfer corff yn ystod y broses heneiddio ac wrth reoli cyflyrau meddygol cronig a’r modd y gellir gwireddu cyngor am ffordd o fyw ymhlith pobl sy’n byw yn rhydd, gan ganolbwyntio’n benodol ar ardaloedd gwledig. Er mwyn hwyluso gweithgarwch ymchwil, sefydlwyd yr Uned Ymchwil Asesu Lles ac Iechyd (WARU) i feithrin cysylltiadau â’r gymuned leol a darparu cyfleusterau i gwrdd ag aelodau’r cyhoedd a’u galluogi i gyfrannu at, ac ennyn eu diddordeb mewn gweithgareddau ymchwil.

Nod

Nod

Gwella iechyd a lles pobl trwy ymchwil, addysg ac ymgysylltu trwy:

  • Ddarganfod ffyrdd dilys a dibynadwy o fesur ein deiet arferol
  • Adnabod y prif ffactorau deietegol ac ymarfer corff sy’n gysylltiedig ag iechyd ac yn rhagfynegi anafiadau a chlefydau
  • Adnabod ffactorau sy’n dylanwadu ar y niferoedd sy’n newid eu deiet a faint o ymarfer corff maen nhw’n ei wneud, ac yn cadw ato
  • Sefydlu patrymau ymarfer corff optimaidd er lles ffisiolegol

Cyfleusterau

Cyfleusterau

  • Labordy Ffisioleg Iechyd a Pherfformiad– Mae amrywiaeth eang o offer ar gyfer monitro ymatebion i ymarfer corff yn y labordai ffisioleg. Mae’r rhain yn cynnwys melinau traed perfformiad uchel, ergomedrau beicio sy’n arafu’n electrofagnetig, ergomedrau rhwyfo, sbiromedrau, systemau dadansoddi nwy ar-lein gyda pheiriant ECG 12-lid, amrywiaeth o gyfleusterau anthropometrig yn cynnwys sganiwr DXA a siambr amgylcheddol.   
  • Labordy Dadansoddi Symudiad Iechyd a Pherfformiad – dynamometr isocinetig Biodex, system gamera 3D Motion Analysis Corporation gydag 8 camera, dau lwyfan mesur grym AMTI symudol, system EMG ddi-wifr a system harnais uwchben, gyda thrac rhedeg integrol.
  • Labordy Metabolomeg Cydraniad Uchel– Canolbwyntir ar adnabod a mesur metabolynnau o ystod eang o fatricsau biolegol. Canolbwyntiodd un gweithgarwch craidd hirdymor ar ddatblygu strategaeth o fiofarcwyr yn adnabod deiet trwy ddefnyddio wrin dynol
  • Genoteipio a Dilyniannodi’r genhedlaeth nesaf– Mae IBERS wedi buddsoddi’n sylweddol yn ddiweddar mewn isadeiledd genoteipio a dilyniannodi’r genhedlaeth nesaf (NGS), a wnaeth arwain at sefydlu cyfleusterau Genomeg Drawsfudol newydd ar gampws Gogerddan.

Prosiectau

Prosiectau

Monitro ac asesu’r gallu i weithredu a statws eiddilwch ymhlith oedolion hŷn (FACET)

Yn canolbwyntio ar atal eiddilwch trwy fonitro a gwella iechyd oedolion hŷn. Ei nod yw codi ymwybyddiaeth am eiddilwch ymhlith unigolion a gweithwyr proffesiynol a hyrwyddo yr hyn y gall pobl ei wneud i atal eiddilwch.

Monitro Lles ac Iechyd yn y Cartref (MWH @ Home)

Yn asesu effeithiolrwydd y defnydd o dechnoleg ddigidol ‘glyfar’ wrth helpu unigolion i fonitro a gwella eu maeth, cyfansoddiad eu cyrff a’u lles cyffredinol.

Cyn-Diabetes

Mewn cydweithrediad â meddygfeydd lleol, rydym yn archwilio ‘Siwrne’r Claf’ ar ôl iddo dderbyn diagnosis o’r cyflwr cyn-diabetes, a rôl ymyrraeth addysgiadol gryno trwy ofal cychwynnol.  

Bwydydd y Dyfodol

https://www.futurefoods.wales/

Nod y rhaglen gyffrous hon yw darparu arbenigedd ymchwil a datblygu o’r radd flaenaf mewn gwyddor bwyd, technoleg a maeth, i fusnesau bwyd a diod uchelgeisiol yng Nghymru sy’n ceisio datblygu cynhyrchion iach, sy’n creu marchnadoedd newydd.   

Campws ArloesiAber

https://aberinnovation.com/ 

Sefydlwyd tîm o ymchwilwyr medrus a datblygu set unigryw o uwch-fedrusrwydd ym maes Ymchwil a Datblygu i gefnogi arloesi yn y sector Bwyd a Diod yng Nghymru.

Yn Iach i fy Mabi

Ymyrraeth â ffordd o fyw cyn beichiogi, gan dargedu menywod dros bwysau a’u partneriaid, gyda’r nod o leihau’r cymhlethdodau yn ystod y beichiogrwydd, atal clefydau cardio-fetabolig, ac atal gordewdra yn ystod plentyndod. Bydd deiet trwy ddulliau hunangofnodedig a biofarcwyr wrinol yn ogystal â ffordd o fyw a mesurau anthropometrig yn cael eu gwerthuso.

Adsefydlu ar ôl strôc

https://stroke.aber.ac.uk

Prosiect rhyngddisgyblaethol sy’n defnyddio dulliau cyfrifiadureg, niwrowyddoniaeth, bioleg, therapi ymarfer clinigol a seicoleg, ac yn cydweithio â’r GIG, Llywodraeth Cymru, cymunedau lleol, a’n partneriaid mewn diwydiant a’r byd academaidd er mwyn astudio sut mae strôc yn effeithio ar symudedd a chynllunio ymyrraethau sy’n helpu pobl i wella.

Effeithiau tymor byr a thymor hir bwyta cig ar fetabolaeth pobl o dras Indiaidd

Defnyddio adnoddau’r grwpiau cyfredol i ddarganfod effeithiau cardio-fetabolig deietau cig ar fetabolaeth pobl o dras Indiaidd er mwyn llunio canllawiau deietegol, a pholisïau amaethyddol ac amgylcheddol, yn India.

 

Prif Ymchwilwyr

Prif Ymchwilwyr

Llun Enw Ebost Ffôn
Dr Marco Arkesteijn Dr Marco Arkesteijn maa36@aber.ac.uk +44 (0) 1970 628559
Dr Manfred Beckmann Dr Manfred Beckmann meb@aber.ac.uk +44 (0) 1970 622340
Prof John Draper Prof John Draper jhd@aber.ac.uk +44 (0) 1970 622789
Dr Rhys Thatcher Dr Rhys Thatcher ryt@aber.ac.uk +44 (0) 1970 628630
Dr Federico Villagra Povina Dr Federico Villagra Povina fev1@aber.ac.uk +44 (0) 1970 622108
Dr Joanne Wallace Dr Joanne Wallace jyw@aber.ac.uk +44 (0) 1970 628681

Cyhoeddiadau

Cyhoeddiadau

Beckmann, M, Wilson, T, Zubair, H, Lloyd, AJ, Lyons, L, Phillips, H, Tailliart, K, Gregory, N, Thatcher, R, Garcia-Perez, I, Frost, G, Mathers, JM & Draper, J 2020, 'A Standardized Strategy for Simultaneous Quantification of Urine Metabolites to Validate Development of a Biomarker Panel Allowing Comprehensive Assessment of Dietary Exposure', Molecular Nutrition and Food Research.
Beckmann, M, Lloyd, AJ, Wilson, T, Torres, DPM, Goios, ACL, Willis, ND, Lyons, L, Phillips, H, Mathers, JC, Nash, RJ, Sharp, H & Draper, J 2020, 'Calystegines are Potential Urine Biomarkers for Dietary Exposure to Potato Products', Molecular Nutrition and Food Research, vol. 64, 2000515.
Willis, ND, Lloyd, A, Xie, L, Stiegler, M, Tailliart, K, Garcia-Perez, I, Chambers, E, Beckmann, M, Draper, J & Mathers, JC 2020, 'Design and Characterisation of a Randomized Food Intervention That Mimics Exposure to a Typical UK Diet to Provide Urine Samples for Identification and Validation of Metabolite Biomarkers of Food Intake', Frontiers in Nutrition, vol. 7, 561010.
Garcia-Perez, I, Posma, JM, Chambers, E, Mathers, JC, Draper, J, Beckmann, M, Nicholson, JK, Holmes, E & Frost, G 2020, 'Dietary metabotype modelling predicts individual responses to dietary interventions', Nature Food, vol. 1, pp. 355–364.
Tumilty, L, Gregory, N, Beckmann, M & Thatcher, R 2020, 'No Influence of Low-, Medium-, or High-Dose Tyrosine on Exercise in a Warm Environment', Medicine and Science in Sports and Exercise, vol. 52, no. 6, pp. 1404-1413.
Lloyd, AJ, Willis, ND, Wilson, T, Zubair, H, Chambers, E, Garcia-Perez, I, Xie, L, Tailliart, K, Beckmann, M, Mathers, JC & Draper, J 2019, 'Addressing the pitfalls when designing intervention studies to discover and validate biomarkers or habitual dietary intake', Metabolomics, vol. 15, no. 5, 72.
Lloyd, A, Willis, ND, Wilson, T, Zubair, H, Xie, L, Chambers, ES, Garcia-Perez, I, Tailliart, K, Beckmann, M, Mathers, JC & Draper, J 2019, 'Developing a food exposure and urine sampling strategy for dietary exposure biomarker validation in free-living individuals', Molecular Nutrition and Food Research.
Maruvada, P, Lampe, JW, Wishart, DS, Barupal, D, Chester, DN, Dodd, D, Djoumbou-Feunang, Y, Dorrestein, PC, Dragsted, LO, Draper, J, Duffy, LC, Dwyer, JT, Emenaker, NJ, Fiehn, O, Gerszten, RE, Hu, FB, Karp, RW, Klurfeld, DM, Laughlin, MR, Little, AR, Lynch, CJ, Moore, SC, Nicastro, HL, O'Brien, DM, Ordovás, JM, Osganian, SK, Playdon, M, Prentice, R, Raftery, D, Reisdorph, N, Roche, HM, Ross, SA, Sang, S, Scalbert, A, Srinivas, PR & Zeisel, SH 2019, 'Perspective: Dietary Biomarkers of Intake and Exposure - Exploration with Omics Approaches', Advances in Nutrition.
Wilson, T, Garcia-Perez, I, Posma, JM, Lloyd, A, Chambers, ES, Tailliart, K, Zubair, H, Beckmann, M, Mathers, JC, Holmes, E, Frost, G & Draper, J 2019, 'Spot and Cumulative Urine Samples Are Suitable Replacements for 24-Hour Urine Collections for Objective Measure of Dietary Exposure in Adults Using Metabolite Biomarkers', Journal of Nutrition, vol. 149, no. 10, nxz138, pp. 1692-1700.
March, DS, Jones, AW, Thatcher, R & Davison, G 2019, 'The effect of bovine colostrum supplementation on intestinal injury and circulating intestinal bacterial DNA following exercise in the heat', European Journal of Nutrition, vol. 58, no. 4, pp. 1441-1451.

Mwy o gyhoeddiadau ar y Porth Ymchwil »