FfRhY 2014

FfRhY 2014Mae IBERS yn falch o gyhoeddi bod canlyniadau ein cyflwyniad ar y cyd â Phrifysgol Bangor at y Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil (FfRhY) wedi cadarnhau ansawdd ein gwaith yn y meysydd Amaeth, Milfeddygol a Gwyddor Bwyd gyda 78% o'n ymchwil yn cael ei raddio fel gwaith ymchwil sy'n arwain y byd neu o safon a gydnabyddir yn rhyngwladol.

Yn seiliedig ar bŵer yr ymchwil (ansawdd a maint) a mae hwn yn gosod IBERS fel yr adran 4ydd gryfaf yn y DU yn y maes hwn.

Roedd sgôr arbennig o gryfyn sut mae ein ymchwil o fudd i gymdeithas a’r economi gyda 76% o'n hachosion achos a gyflwynwyd yn cael eu barnu yn cael effaith rhagorol yn nhermau cyrhaeddiad a arwyddocâd h.y. y categori uchaf posib.

Mae'r meysydd hyn yn cynnwys:

  • Bridio mathau newydd o laswelltydd pori, ceirch, reis, india corn a miled perlog; gan wella bywoliaeth ffermwyr a diogelwch bwyd y boblogaeth ehangach yng Nghymru, y DU, India a Nepal;
  • Biotechnoleg i wella cynhyrchu cynhwysion bwyd a bragu; cadwraeth a rheolaeth gynaliadwy ar draws ystod eang o systemau o bysgodfeydd môr, mawndiroedd, ucheldir pori a ffyngau glaswelltir;
  • Rhagfynegi a brwydro yn erbyn newid yn yr hinsawdd drwy wella rhagolygon cefnfor, cynhyrchu ynni morol, cynhyrchu cnydau biomas a chofnodi ôl troed carbon o gynhyrchion bwyd.

Yn ogystal â Amaethyddiaeth, Milfeddygol a Gwyddor Bwyd roedd staff IBERS hefyd yn rhan o gyflwyniad ar y cyd gyda chydweithwyr ym Mangor ym maes Systemau Daear a Gwyddorau'r Amgylchedd gyda 89% o'r ymchwil a ystyrir fel gwaith ymchwil sy'n arwain y byd neu o safon a gydnabyddir yn rhyngwladol. Yn ein cyflwyniad i’r Panel Gwyddor Chwaraeon ac Ymarfer, Twristiaeth a Hamdden, barnwyd 98% o’n ymchwil i fod yn arwyddocaol yn rhyngwladol.

Dywedodd Cyfarwyddwr IBERS, Yr Athro Mike Gooding
"Ein cyflwyniad ni ar y cyd â Bangor mewn Amaethyddiaeth, Milfeddygol a Gwyddor Bwyd yw'r cyflwyniad cryfaf o ran maint a safon yn yr ardal hon yn y DU i sefydliad nad yw’n cynnwys ysgol filfeddygol.

Mae hyn yn amlygu pwysigrwydd ac ansawdd ein hymchwil yn Aberystwyth, gan arwain mewn meysydd sydd o bwys i'r DU, a mewn cynhyrchu bwyd cynaliadwy ledled y byd.

Yma yn y brifysgol, rydym yn mynd ar drywydd cynlluniau ar gyfer ysgol filfeddygol yn y dyfodol a fydd yn cryfhau ein harbenigedd ymhellach yn y maes hwn.

Mae ein canlyniadau ardderchog o ran Effaith yn dilyn cyhoeddiad pwysig yn gynharach yr wythnos hon o gyllid pellach o £20 miliwn i wireddu y buddsoddiad o £40 miliwn yng Nghampws Arloesedd a Menter y Aberystwyth yng Ngogerddan. "