Cwestiynau Cyffredin Coronafeirws i fyfywyr

Mae'r dudalen hon yn cynnwys cwestiynau cyffredin am y coronafeirws i staff a myfyrwyr. Bydd yn cael ei ddiweddaru wrth i'r cyngor newid, felly cofiwch ddod nôl eto am yr wybodaeth ddiweddaraf.

Beth yw coronafeirws?

Math o firws yw coronafeirws. Fel grŵp, mae’r feirws yn gyffredin ledled y byd.

Mae symptomau nodweddiadol coronafirws yn cynnwys twymyn a pheswch a allai ddatblygu yn niwmonia difrifol gan achosi prinder anadl ac anawsterau anadlu.

Yn gyffredinol, gall coronafeirws achosi symptomau mwy difrifol mewn pobl â systemau imiwnedd gwan, pobl hŷn, a'r rheini â chyflyrau tymor hir fel diabetes, canser a chlefyd cronig yr ysgyfaint.

Mae coronafirws newydd (COVID-19) yn straen newydd o coronafirws a nodwyd gyntaf yn Ninas Wuhan, China.

Sut mae'r Brifysgol yn monitro ac yn ymateb i'r achosion o’r Coronafeirws?

Mae tîm penodol yn cadw llygad barcud ar y sefyllfa er mwyn cydlynu ymateb y Brifysgol. Ein blaenoriaethau yw diogelu iechyd yr holl fyfyrwyr a'r staff, a cheisio sicrhau bod y sefyllfa yn effeithio cyn lleied â phosib ar weithgareddau academaidd y Brifysgol. 

Rydym yn gweithredu yn unol â'r cyngor iechyd gan Iechyd Cyhoeddus Cymru a'r cyngor ar deithio gan y Swyddfa Dramor a Chymanwlad.  Daliwn ati i ddilyn cyngor Llywodraeth y Deyrnas Unedig er mwyn diogelu iechyd ein holl gymuned yn y Brifysgol.

Yn ogystal, rydym yn parhau i weithio gyda phrifysgolion eraill trwy gyrff sector AU Prifysgolion Cymru a Phrifysgolion y DU i sicrhau ein bod yn rhannu ac yn defnyddio'r wybodaeth a'r arfer gorau diweddaraf.

Mae hon yn sefyllfa sy'n datblygu'n gyflym ac yn achosi pryder ac ansicrwydd sylweddol i bawb a byddwn yn ymateb i unrhyw newidiadau yn y cyngor swyddogol wrth i'r sefyllfa ddatblygu.

Gyda phwy alla i siarad â nhw i gael cyngor ynghylch Coronafeirws?

Rydym yn parhau i ddiweddaru’r dudalen hon ac rydym hefyd wedi sefydlu llinell gymorth newydd i ateb a mynd i’r afael ag unrhyw gwestiynau neu bryderon a allai fod gennych. Os nad yw eich cwestiwn wedi ei ateb yn y Cwestiynau Cyffredinol, e-bostiwch coronavirus@aber.ac.uk.

Rhif y llinell gymorth yw 01970 622483 a’r oriau agor yw Dydd Llun - Dydd Gwener, 08:30 i 5:30 (4:30 ar ddyddiau Gwener).

Gofalu am eich iechyd

Sut ddylwn i ofalu am fy iechyd fy hun?

 • golchwch eich dwylo â sebon a dwr yn aml - gwnewch hyn am o leiaf 20 eiliad
 • defnyddiwch gel glanweithydd dwylo os nad oes sebon a dwr ar gael
 • gorchuddiwch eich ceg a'ch trwyn gyda hances bapur neu'ch llawes (nid eich dwylo) pan fyddwch chi'n pesychu neu'n tisian
 • rhowch hancesi papur wedi'u defnyddio yn y bin ar unwaith a golchwch eich dwylo wedyn
 • osgowch gyffwrdd â'ch llygaid, eich trwyn na'ch ceg os nad yw'ch dwylo'n lân
 • arhoswch 2 fetr (3 cham) i ffwrdd oddi wrth bobl eraill, os bydd angen i chi fynd y tu allan

Mae Gwiriwr Symptom Coronavirus COVID-19 yr NHS yn addas ar gyfer unrhyw un sy'n byw yng Nghymru a gellir ei ddefnyddio ar gyfer pobl o bob oed.

Ddylwn i wisgo mwgwd wyneb?

Mae mygydau wyneb yn chwarae rhan bwysig iawn mewn lleoliadau clinigol, fel ysbytai ond ychydig iawn o dystiolaeth sydd o fudd eang o'u defnyddio y tu allan i'r lleoliadau clinigol hyn. 

Fodd bynnag, mae'n arfer cydnabyddedig i bobl mewn cymunedau Asiaidd wisgo mygydau i'w diogelu eu hunain, ac yn benodol, i ddiogelu eraill rhag y posibilrwydd o gael eu heintio. Mae'n bwysig iawn ein bod yn cydnabod ac yn parchu'r arfer hwn.

Rwy’ wedi profi ymddygiad annymunol, wedi’i gyfeirio tuag ata i ac sy’n ymwneud â Coronafeirws. Gyda phwy alla i siarad am hyn?

Mae'n bwysig iawn eich bod chi'n dweud wrth rywun o'r Brifysgol os ydych chi'n profi ymddygiad neu gamdriniaeth annymunol.

Nid ydym yn goddef aflonyddu a gwahaniaethu ym Mhrifysgol Aberystwyth.

Nid yw’r Brifysgol yn caniatáu ymddygiad sy’n groes i urddas a pharch ac mae’n disgwyl i bawb drin ei gilydd yn y modd y byddent yn disgwyl i eraill eu trin nhw.

Rhagor o wybodaeth am adrodd am ddigwyddiadau o aflonyddu.

Astudiaethau

A yw fy seminarau a darlithoedd wedi'u canslo?

Mae pob gwaith o ddysgu ac addysgu wyneb yn wyneb wedi'i atal ac mae addysgu israddedig ac ôl-raddedig perthnasol yn cael ei ddarparu bellach trwy lwyfannau ar-lein.

Fel myfyriwr, alla i astudio o bell?

Mae holl addysgu israddedig ac ôl-raddedig perthnasol yn cael eu darparu trwy lwyfannau ar-lein o ddydd Llun 23 Mawrth

Sut galla i gysylltu â fy nhiwtor personol?

Bydd tiwtoriaid personol yn parhau i fod ar gael trwy sianeli electronig yn ystod eu horiau a hysbysebir.

Beth yw’r canllawiau i fyfyrwyr ymchwil yn y sefyllfa bresennol?

Dyma’r canllawiau y mae’r Brifysgol yn eu hawgrymu ar gyfer myfyrwyr ymchwil ar hyn o bryd. Byddant yn cael eu diweddaru fel y mae’r sefyllfa’n datblygu ac maent yn ychwanegol at gyngor cyffredinol y Brifysgol i staff a myfyrwyr. Rydym yn cydnabod bod llawer o brosiectau ymchwil yn dra gwahanol, gyda lleoliad yr ymchwil a’r dulliau a ddefnyddir yn amrywio’n sylweddol. Mae’r Brifysgol eisiau cydweithio â chi er mwyn sicrhau eich bod yn gallu parhau â’ch ymchwil yn ystod y cyfnod hynod o heriol yma. Dyma felly ganllawiau y dylid eu dehongli trwy ymgynghori â’ch arolygwyr os oes angen.

 1. Dim ond myfyrwyr sy’n gweithio ar weithgareddau hanfodol ac sydd wedi cael eu hawdurdodi’n unigol i fod ar dir y Brifysgol yn ystod y cyfnod hwn ddylai fod yma.
 2. Dylai cyfarfodydd arolygu barhau, ond dylid eu cynnal trwy Skype neu ddull electronig arall a/neu ffôn.
 3. Cyhyd ag y bydd cyfyngiadau’r Llywodraeth yn parhau o ran symudiad unigolion, teithio a gweithgareddau nad ydynt yn rhai hanfodol, ni ddylai gwaith gyda chyfranogwyr dynol gynnwys cyfarfodydd wyneb yn wyneb. Os cafwyd cymeradwyaeth eisoes i wneud gwaith ymchwil gyda chyfranogwyr dynol a bod yr ymchwilwyr yn bwriadu parhau â hyn (ar-lein yn y mwyafrif o achosion), dylent gysylltu â’r staff moeseg ymchwil (ethics@aber.ac.uk). I gael cyngor a gwybodaeth ynghylch ymchwil ar-lein, mynnwch olwg ar ganllawiau Cymdeithas Seicolegol Prydain (BPS) https://www.bps.org.uk/news-and-policy/ethics-guidelines-internet-mediated-research-2017 Hyd yn oed pan fydd y cyfyngiadau caeth presennol ar gyfarfodydd wyneb yn wyneb yn cael eu llacio, rhaid dilyn cyngor y Llywodraeth a’r Brifysgol yn fanwl, ac ni ddylai cyfarfodydd o’r fath gael eu cynnal oni bai eu bod yn gwbl angenrheidiol a chyda chaniatâd gwybodus pawb sy’n cymryd rhan. Dylid hefyd gynnal asesiad risg newydd o safbwynt COVID19 bryd hynny. Dylid anfon copi o’r asesiad risg wedi’i gymeradwyo at ethics@aber.ac.uk er gwybodaeth ac i ofyn am gadarnhad o gymeradwyaeth foesegol cyn i unrhyw gyfarfodydd wyneb yn wyneb gael eu cynnal. Ac ystyried y cyfyngiadau presennol a gyhoeddwyd gan Brif Weinidog y DU ar 23 Mawrth, dylai’r holl ymchwil desg gael ei wneud o gartref.
 4. Yn yr un modd, ac ystyried y cyfyngiadau a gyhoeddwyd gan Brif Weinidog y DU ar 23 Mawrth, ni ddylid ymgymryd â gwaith maes. Rydym yn cyflwyno mesurau i sicrhau ein bod yn gwybod pwy yw’r myfyrwyr hynny sy’n gyfrifol am les anifeiliaid (e.e. ar fferm Trawsgoed) a’u bod yn gallu parhau i weithio ar dir y Brifysgol.
 5. Ni all ymchwil mewn labordai barhau mwyach, ac rydym wedi sicrhau bod y labordai wedi’u diogelu. Dim ond pan gyflwynir achos na ellir dadlau yn ei erbyn i Bennaeth Ysgol y Graddedigion y bydd eithriadau’n bosibl. Fel arfer, dim ond yn achos ymchwil frys i COVID19 y bydd hyn yn digwydd.
 6. Dylai myfyrwyr sydd i ffwrdd o Aberystwyth ar hyn o bryd ddilyn cyngor y Llywodraeth wrth ddychwelyd. Dylai myfyrwyr Haen 4 sicrhau eu bod yn cysylltu â’r Swyddfa Cydymffurfiaeth.
 7. Dylai myfyrwyr sydd yn dymuno gadael neu aros i ffwrdd o Aberystwyth ond sydd am barhau i astudio ofyn am gymeradwyaeth i weithio o bell gan Bennaeth Ysgol y Graddedigion ar rrz@aber.ac.uk neu drwy eu hadrannau. Dylai myfyrwyr Haen 4 sicrhau eu bod yn cysylltu â’r Swyddfa Cydymffurfiaeth.
 8. Dylai myfyrwyr nad ydynt yn medru gwneud cynnydd neu sy’n dymuno cymryd saib o’u hastudiaethau oherwydd yr amgylchiadau presennol drafod tynnu’n ôl dros dro neu gael estyniad gyda’u hadran a gyda’r Swyddfa Cydymffurfiaeth os oes ganddynt fisa Haen 4. Os bydd COVID19 yn tarfu ar astudiaethau, bydd y Brifysgol yn sicrhau bod amser ychwanegol yn cael ei roi, lle bo’r dystiolaeth yn cefnogi estyniad. Ond dylech nodi bod estyniadau ar hyn o bryd yn annhebygol o gael eu hariannu, er y gall y trefniadau amrywio rhwng cyllidwyr.
 9. Dylai myfyrwyr sydd wedi neu ar fin dechrau’r cyfnod arholi gadw mewn cysylltiad â’u hadrannau o ran y trefniadau i gyflwyno’u traethodau ymchwil a’r trefniadau viva. Er mwyn osgoi oedi o ran yr arholi, bydd y Brifysgol yn ystyried ehangu’r defnydd o Skype neu unrhyw ddull electronig arall (dylid cael caniatâd Pennaeth Ysgol y Graddedigion (rrz@aber.ac.uk) er mwyn defnyddio’r rhain).
 10. Bydd Ysgol y Graddedigion yn cynghori ynghylch modiwlau Hyfforddiant Ymchwil ond gall y rheolau sy’n mynnu bod y modiwlau hyn yn cael eu cwblhau er mwyn gallu symud ymlaen gael eu hymlacio.

Beth yw’r canllawiau i ôl-raddedigion DProf yn y sefyllfa bresennol?

Dyma’r canllawiau y mae’r Brifysgol yn eu hawgrymu ar gyfer myfyrwyr DProf ar hyn o bryd. Byddant yn cael eu diweddaru fel y mae’r sefyllfa’n datblygu ac maent yn ychwanegol at gyngor cyffredinol y Brifysgol i staff a myfyrwyr. Rydym yn cydnabod bod llawer o brosiectau DProf yn dra gwahanol, gyda lleoliad yr ymchwil a’r dulliau a ddefnyddir yn amrywio’n sylweddol. Mae’r Brifysgol eisiau cydweithio â chi er mwyn sicrhau eich bod yn gallu parhau â’ch ymchwil yn ystod y cyfnod hynod o heriol yma. Dyma felly ganllawiau y dylid eu dehongli trwy ymgynghori â’ch arolygwyr os oes angen.

 1. Dim ond myfyrwyr sy’n gweithio ar weithgareddau hanfodol ac sydd wedi cael eu hawdurdodi’n unigol i fod ar dir y Brifysgol yn ystod y cyfnod hwn ddylai fod yma.
 2. Ac ystyried y cyfyngiadau presennol a gyhoeddwyd gan Brif Weinidog y DU ar 23 Mawrth, dylai’r holl ymchwil desg gael ei wneud o gartref.
 3. Dylai cyfarfodydd arolygu barhau, ond dylid eu cynnal trwy Skype neu ddull electronig arall a/neu ffôn.
 4. Cyhyd ag y bydd cyfyngiadau’r Llywodraeth yn parhau o ran symudiad unigolion, teithio a gweithgareddau nad ydynt yn rhai hanfodol, ni ddylai gwaith gyda chyfranogwyr dynol gynnwys cyfarfodydd wyneb yn wyneb. Os cafwyd cymeradwyaeth eisoes i wneud gwaith ymchwil gyda chyfranogwyr dynol a bod yr ymchwilwyr yn bwriadu parhau â hyn (ar-lein yn y mwyafrif o achosion), dylent gysylltu â’r staff moeseg ymchwil (ethics@aber.ac.uk). I gael cyngor a gwybodaeth ynghylch ymchwil ar-lein, mynnwch olwg ar ganllawiau Cymdeithas Seicolegol Prydain (BPS) https://www.bps.org.uk/news-and-policy/ethics-guidelines-internet-mediated-research-2017 Hyd yn oed pan fydd y cyfyngiadau caeth presennol ar gyfarfodydd wyneb yn wyneb yn cael eu llacio, rhaid dilyn cyngor y Llywodraeth a’r Brifysgol yn fanwl, ac ni ddylai cyfarfodydd o’r fath gael eu cynnal oni bai eu bod yn gwbl angenrheidiol a chyda chaniatâd gwybodus pawb sy’n cymryd rhan. Dylid hefyd gynnal asesiad risg newydd o safbwynt COVID19 bryd hynny. Dylid anfon copi o’r asesiad risg wedi’i gymeradwyo at ethics@aber.ac.uk er gwybodaeth ac i ofyn am gadarnhad o gymeradwyaeth foesegol cyn i unrhyw gyfarfodydd wyneb yn wyneb gael eu cynnal. Os ydych yn casglu data ar hyn o bryd, gofynnir ichi gysylltu â’ch arolygydd i drafod dulliau amgen addas (e.e. Skype yn hytrach nag wyneb yn wyneb) a allai leihau unrhyw oedi o ran casglu data. 
 5. Dylai myfyrwyr sydd i ffwrdd o Aberystwyth ar hyn o bryd ddilyn cyngor y Llywodraeth (Llywodraeth y DU a llywodraeth y wlad y maent ynddi ar hyn o bryd) wrth deithio yma. Dylai myfyrwyr Haen 4 neu fyfyrwyr eraill sydd â fisa sicrhau eu bod yn cysylltu â’r Swyddfa Cydymffurfiaeth.
 6. Dylai myfyrwyr nad ydynt yn medru gwneud cynnydd neu sy’n dymuno cymryd saib o’u hastudiaethau oherwydd yr amgylchiadau presennol drafod tynnu’n ôl dros dro neu gael estyniad gyda’u hadran. Os bydd COVID19 yn tarfu ar astudiaethau, bydd y Brifysgol yn sicrhau bod amser ychwanegol yn cael ei roi, lle bo’r dystiolaeth yn cefnogi estyniad.
 7. Dylai myfyrwyr sydd wedi neu ar fin dechrau’r cyfnod arholi gadw mewn cysylltiad â’u hadrannau o ran y trefniadau i gyflwyno’u traethodau ymchwil a’r trefniadau viva. Er mwyn osgoi oedi o ran yr arholi, bydd y Brifysgol yn ystyried ehangu’r defnydd o Skype neu unrhyw ddull electronig arall (dylid cael caniatâd Pennaeth Ysgol y Graddedigion (rrz@aber.ac.uk) er mwyn defnyddio’r rhain).
 8. Bydd Ysgol y Graddedigion yn cynghori ynghylch modiwlau Hyfforddiant Ymchwil ond gall y rheolau sy’n mynnu bod y modiwlau hyn yn cael eu cwblhau er mwyn gallu symud ymlaen gael eu hymlacio.  

Beth fydd yn digwydd os byddaf yn methu modiwl sydd yn cael ei asesu yn semester 2?

Bydd myfyrwyr sydd yn methu asesiadau modiwl yn ystod semester 2 yn cael cyfle i ailsefyll yn awtomatig a ni fydd eu marc yn cael ei gapio. Nid oes angen llenwi ffurflen amgylchiadau arbennig os ydych chi’n meddwl bod y sefyllfa bresennol yn effeithio ar eich gwaith yn semester 2.

Rwyf i fod ar leoliad y flwyddyn nesaf- beth ddylwn i ei wneud?

Trefnwch apwyntiad gyda’r Gwasanaeth Gyrfaoedd drwy’r porth ar-lein gyrfaoeddABER, gan nodi a fyddai’n well gennych gyfarfod Skype neu alwad dros y ffôn. Gwnewch yn siŵr eich bod yn gadael eich manylion cyswllt addas ac fe fydd y staff gyrfaoedd yn hapus i’ch helpu.

A fydd dal yn rhaid i mi dalu am lyfrau llyfrgell sy'n orddyledus?

Mae adalwadau llyfrau wedi eu hatal hyd nes y clywir yn wahanol. Ar hyn o bryd, nid oes modd i chi wneud cais am lyfr sydd wedi ei fenthyg gan rywun arall ac ni ofynnir i chi ddychwelyd eich benthyciadau hyd yn oed os y maent wedi cyrraedd terfyn eu cyfnod benthyca.

Gallwch wiro’ch cyfrif llyfrgell o Primo neu drwy ApAber.

Sut alla i amddiffyn fy hun rhag Sgamiau Covid-19?

Mae ofnau Covid-19 yn cael eu defnyddio gan droseddwyr a hacwyr i dargedu aelodau'r cyhoedd.

Rydym yn annog staff a myfyrwyr y Brifysgol i:

 • Fod yn wyliadwrus o negeseuon e-bost a galwadau ffôn.
 • Fod yn ymwybodol o sgamiau e-bost sy’n ceisio twyllo unigolion i agor atodiadau neu agor gwefannau a allai roi gwybodaeth bersonol neu Brifysgol, cyfrineiriau, cysylltiadau a manylion banc yn y fantol. Gall y rhain gynnwys adnoddau ar-lein ffug am y firws, ad-daliadau, nwyddau ffug, rhoddion a benthyciadau.

Am fwy o wybodaeth darllenwch y Cwestiynau Cyffredin ar “Sut alla i weld a yw e-bost rydw i wedi'i dderbyn yn ddilys ai peidio?” yn https://faqs.aber.ac.uk/index.php?id=394

Aseiniadau ac arholiadau

A fydd yr arholiadau ym mis Mai yn cael eu cynnal?

Ni fydd y Brifysgol yn cynnal arholiadau ffurfiol ar y campws ym mis Mai.

Mae trefniadau penodol am drefniadau amgen yn dal i gael eu cwblhau a bydd eich adran yn darparu rhagor o gyngor ar hyn cyn gynted ag y bo modd. Gofynnwn i chi fod yn amyneddgar wrth i ni baratoi’r wybodaeth hyn. Bydd y camau rydyn ni'n eu rhoi ar waith yn golygu y byddwch yn gallu cwblhau eich cwrs a graddio neu symud ymlaen yn ôl yr amserlen, gan gymryd i ystyriaeth eich perfformiad hyd yma.

Rydym yn gofyn i chi barhau i gymryd rhan yn eich dysgu a gweithio ar eich holl asesiadau ar gyfer semester dau.

 

A oes rhaid i mi gyflwyno fy asesiadau erbyn y dyddiad cau o hyd?

Dylai'r holl asesiadau cyfredol gael eu cyflwyno ar-lein gyda'r holl ddyddiadau cyflwyno yn cael eu hymestyn 1 wythnos ar gyfer y tymor hwn. Mae'r holl ddyddiadau cyflwyno ar gyfer tymor 3 yn aros yr un fath.

A oes angen i fyfyrwyr lenwi ffurflen Amgylchiadau Arbennig os na allant gwblhau asesiad ar gyfer semester 2?

Rydym yn cydnabod y bydd y sefyllfa hon yn aflonyddgar ac yn gwerthfawrogi y gall ymgysylltiad  â’ch astudiaethau fod yn anodd.

Os na allwch gwblhau asesiad ar gyfer semester 2 am ba bynnag reswm, nid oes angen i chi lenwi ffurflen amgylchiadau arbennig. Mae'r amgylchiadau eithriadol yn golygu y byddwn yn rhoi cyfle ailsefyll awtomatig i chi ac ni fydd eich marc yn cael ei gapio.

Gyda phwy alla i siarad am fy addasiadau arholiad/ astudio unigol?

Os oeddech fod sefyll arholiad ac yn poeni am effaith y trefniadau amgen ar eich anabledd gallwch drafod hyn neu ofynion astudio gyda’n Cynghorwyr Hygyrchedd. E-bostiwch anabledd@aber.ac.uk.

Chwilio am swydd

Sut bydd y sefyllfa bresennol/ canslo arholiadau yn effeithio wrth i mi chwilio am swydd yn y dyfodol?

Cofiwch fod pawb y bydd pawb yn yr un sefyllfa ac fe fydd cyflogwyr yn ymwybodol o’r oblygiadau. Cysylltwch â’r Gwasanaeth Gyrfaoedd gydag unrhyw bryderon drwy anfon ymholiad drwy’r porth ar-lein gyrfaoeddABER, neu e-bostiwch careers@aber.ac.uk, ac fe fydd y tîm mewn cysylltiad i drafod eich sefyllfa benodol.

Rwy’n fyfyriwr yn fy mlwyddyn olaf ac angen cymorth gyda fy CV/ cais/ chwilio am swydd ayyb

Anfonwch eich ymholiad at y Gwasanaeth Gyrfaoedd drwy’r porth ar-lein gyrfaoeddABER, neu e-bostiwch careers@aber.ac.uk gyda’ch ymholiad penodol, ac fe fydd y tîm yn eich helpu gydag unrhyw agwedd o chwilio am swydd yn y dyfodol.

Hunan-ynysu

Mae gen i symptomau ac mae angen i mi hunan-ynysu- beth sydd angen i mi ei wneud?

Os oes angen i chi hunan-ynysu:

Llety'r Brifysgol

Os ydych chi'n byw yn llety'r Brifysgol, mewngofnodwch i'ch cofnod myfyriwr (studentrecord.aber.ac.uk) er mwyn cwblhau ffurflen arlein o dan dab Cofnod Academaidd > Cofnod Presenoldeb. Rydym yn gofyn i chi lenwi’r ffurflen hon hyd yn oed os ydych eisoes wedi rhoi gwybod i rywun yn y Brifysgol ynglyn â’ch statws presennol.

Yn unol â chanllawiau’r Llywodraeth, os oes gennych chi, neu un o’ch cyfeillion yn eich tŷ, symptomau o’r coronafeirws, rhaid i bawb yn y tŷ aros gartref a pheidio â gadael y tŷ am 14 diwrnod. O ganlyniad i hyn, dylech gofio y bydd yn rhaid i’r Brifysgol hysbysu eich cyfeillion yn eich tŷ y bydd yn rhaid iddynt hwy hunanynysu hefyd. Ni fydd y Brifysgol yn enwi neb yn ei negeseuon. Fodd bynnag, mae’n bosib y bydd eich cyfeillion yn eich tŷ eisoes yn gwybod mai chi sydd â’r symptomau am fod ganddynt wybodaeth arall amdanoch eisoes. Byddwn yn prosesu gwybodaeth am eich cyfnod yn hunanynysu yn unol â deddfwriaeth diogelu data. Y sail gyfreithlon dros brosesu’r wybodaeth hon yw eich buddiant dilys (GDRP Erthygl 6(1)(f)) chi, buddiant dilys cymuned y Brifysgol a buddiant dilys y gymuned ehangach.

 

Sut mae prynu bwyd/bwydo fy hun a chynnal cyflenwadau yn ystod fy nghyfnod o hunan-ynysu?

Bydd rhai archfarchnadoedd yn dosbarthu bwyd ac eitemau eraill am gost isel.  Oherwydd y galw aruthrol, ar hyn o bryd mae’n anodd iawn sicrhau slotiau dosbarthu i’r cartref gyda llawer o’r archfarchnadoedd mawr.  Fodd bynnag, mae sawl siop annibynnol yn Aberystwyth yn edrych ar y posibilrwydd o gynnig gwasanaeth dosbarthu i’r cartref.

Treehouse (Bwyd sych, organig ffrrwythau, llysiau, cig a.y.b)
Facebook: @TreehouseWales
Ffôn: 01970 615791

Cigydd Rob Rattray
Facebook: @RobRattrayButchersAber
Ffôn: 01970 615353 / E-mail: robrattray@hotmail.co.uk

Marchnad Bysgod Jonah
Facebook: @JonahFishMarket
Ffôn: 01970 615492

Spartacus (brechdanau a byrbrydau)
Facebook: @Spartacusaberystwyth
Ffôn: 01970 62779
Ar gau: Dosbarthu brechdanau o amgylch Aber yn ystod amser cinio (ar Just Eat)- 01970 625885

Maeth y Meysydd Wholefoods
Facebook: MaethYMeysydd
Ffôn
: 01970 612946

Aber Food Surplus
Facebook: Aberfoodsurplus
E-bost
: afscollunityhub@gmail.com

Slaters Bakery (bara a chacennau)
01970 611522 / 01970 612658

Yn ogystal, bydd y Brifysgol yn gweithredu gwasanaeth dosbarthu drwy ap Nosh Da gydag ystod gyfyngedig o fwydydd, prydiau parod, eitemau ymolchi ac eitemau hanfodol eraill. Lawrlwythwch yr ap Nosh Da sydd ar gael o’r App Store a Google Play.

Gweler y Cwestiynau Cyffredin isod ar gyfer dosbarthu bwydydd/prydiau poeth.

A allaf gael bwyd poeth wedi ei ddosbarthu i’m llety yn ystod fy nghyfnod o hunan-ynysu?

Gallwch. Mae adran lletygarwch y Brifysgol yn gweithredu gwasanaeth dosbarthu bwyd poeth ar y campws a’r rhan fwyaf o’r dref. Lawrlwythwch ap Nosh Da sydd ar gael o’r App Store a Google Play. Mae gan yr ap fwydlen lawn gan gynnwys opsiynau llysieuol a fegan ac amseroedd gwasanaeth a bydd ein staff cyfeillgar yn dosbarthu i ddrws eich fflat. Byddwn hefyd yn cynnig ystod gyfyngedig o fwydydd, prydiau parod ac eitemau hanfodol eraill drwy ein hap Nosh Da sydd eto yn gallu cael eu dosbarthu i’ch drws.

Os yn hunan-ynysu, beth ddylwn i wneud pe bai’r larwm tân yn seinio yn fy llety?

Os bydd larwm tân yn seinio bydd angen i chi:

 • Adael yr ystafell, gan gofio mynd â’ch allwedd llety gyda chi
 • Sicrhau fod gennych ddillad addas ar gael yn hawdd i’ch cadw yn gynnes a sych
 • Geisio osgoi cyffwrdd â chanllawiau a dolenni drysau gymaint ag y bo modd, ac osgoi cyswllt agos ag eraill- y canllaw cyffredinol yw sicrhau eich bod yn ceisio cadw pellter o 6 troedfedd o leiaf
 • Gysylltu â’r marsial tân i adael iddynt wybod eich bod yn hunan-ynysu
 • Unwaith i chi gysylltu â’r marsial tân, cadwch eich pellter rhag eraill, ond peidiwch â sefyll yn agosach at eich llety na’r man ymgynnull.

Beth yw'r cyngor i drigolion eraill y fflat ac i ble maen nhw'n mynd gyda phryderon ac am gyngor?

Os ydych chi'n byw gyda phobl eraill, dylech chi i gyd aros gartref am 14 diwrnod o'r diwrnod y cafodd y person cyntaf symptomau.

Os ydych chi'n byw yn llety'r Brifysgol, mewngofnodwch i'ch cofnod myfyriwr  (studentrecord.aber.ac.uk) er mwyn cwblhau ffurflen arlein o dan dab Cofnod Academaidd > Cofnod Presenoldeb. Mae’r ffurflen yn gofyn i chi gadarnhau a ydych chi’n dal i fyw mewn llety Prifysgol, ac os felly a ydych chi’n hunan-ynysu, gyda neu heb symtomau.  Rydym yn gofyn i chi lenwi’r ffurflen hon hyd yn oed os ydych eisoes wedi rhoi gwybod i rywun yn y Brifysgol ynglyn â’ch statws presennol.

Peidiwch mynychu eich meddygfa neu adran frys heb fod wedi ffonio ymlaen llaw.

Os oes gennych chi neu'ch ffrind gyflwr sydd eisoes yn bodoli a allai eich gwneud yn arbennig o agored i niwed, cymerwch ofal a dilynwch y cyngor a ddarperir gan Iechyd Cyhoeddus Cymru.

Os ydych chi'n poeni am eich lles oherwydd nad yw rhywun rydych chi’n byw gyda nhw yn dilyn cyngor iechyd cyhoeddus a bod ganddynt symptomau dylech gysylltu â Llinell Gymorth y Brifysgol ar Rhif yw 01970 622483, a’r oriau agor yw Dydd Llun-Dydd Sul, 9am (10am ar ddyddiau Mercher) - 10.00pm.

Rwy'n rhannu cegin ac ystafell ymolchi gyda phobl eraill yn fy llety myfyrwyr. Beth ddylwn i'w wneud?

Mae'r cyfarwyddyd diweddaraf ar gyfer pobl sy'n hunan-ynysu ar gael yma.

Er mwyn osgoi teimladau o unigedd dylech gadw mewn cysylltiad â ffrindiau a chydweithwyr yn rheolaidd.

Rwy’n mynd adref yn dilyn cyfnod o hunan-ynysu- beth sydd yn rhaid i mi wneud?

Diweddarwyd 24-03-20

Ar 23-03-20 cyhoeddodd y llywodraeth fesurau llym newydd i fynd i’r afael â lledaeniad coronafeirws.

Arhoswch adref

 • Dim ond ar gyfer bwyd, rhesymau iechyd neu waith angenrheidiol y dylech fynd allan
 • Arhoswch 2 fetr (6tr) i ffwrdd oddi wrth bobl eraill
 • Golchwch eich dwylo cyn gynted ag y byddwch yn cyrraedd adref

Canllawiau llawn ar aros adref a chadw draw rhag eraill

Unwaith y gallwch ddychwelyd adref ar ôl cwblhau cyfnod o hunan-ynysu, hysbyswch y Brifysgol drwy e-bostio coronavirus@aber.ac.uk

Os ydych chi'n byw yn llety'r Brifysgol, mewngofnodwch i'ch cofnod myfyriwr  (studentrecord.aber.ac.uk) er mwyn cwblhau ffurflen arlein o dan dab Cofnod Academaidd > Cofnod Presenoldeb.

Sut ydw i’n gofalu am fy iechyd meddwl a lles tra’n hunan-ynysu?

Mae cadw trefn ddyddiol amrywiol yn bwysig i geisio tynnu eich sylw oddi ar unrhyw bryder wrth gynnig ymdeimlad o reolaeth dros y sefyllfa. Gall greu ‘mannau’ yn eich llety helpu e.e. man tu allan ger ffenestr, man gweithio, man ymlacio, man cysgu, man ymarfer corf. Cysylltwch ag eraill- cymdeithaswch gan ddefnyddio’r cyfryngau cymdeithasol gydag unigolion gofalgar ac yfwch ddigon gyda maeth da. Gellir dod o hyd i fwy o gymorth a chyngor ar ein Tudalennau gwe Lles y Myfyrwyr drwy MIND a thudalennau gwe GIG.

https://www.aber.ac.uk/cy/student-support/our-services/student-wellbeing/yddarpariaethllesmyfyrwyrarhynobrydcoronafeirws/

https://www.mind.org.uk/information-support/coronavirus-and-your-wellbeing/

https://www.nhs.uk/conditions/stress-anxiety-depression/

Cofiwch hefyd am wasanaeth Big White Wall sy'n darparu cymorth ar-lein gan gyfoedion a phobl broffesiynol, bob awr o bob dydd, yn rhad ac ddim.

Mae ein Gwasanaeth Lles wedi agor ‘sesiynau galw heibio dros y ffôn’ bob dydd ar gyfer unrhyw fyfyriwr sydd yn pryderu’n fawr am y sefyllfa bresennol. E-bostiwch studentwellbeing@aber.ac.uk neu ffoniwch 01970622087 er mwyn trefnu sesiwn gydag un o'n hymarferwyr.

A ddylwn i adael i rywun yn y Brifysgol wybod fy mod i yn hunan-ynysu?

Rowch wybod i’r Brifysgol drwy e-bostio coronavirus@aber.ac.uk

Llety'r Brifysgol

Os ydych chi'n byw yn llety'r Brifysgol, mewngofnodwch i'ch cofnod myfyriwr  (studentrecord.aber.ac.uk) er mwyn cwblhau ffurflen arlein o dan dab Cofnod Academaidd > Cofnod Presenoldeb. Mae’r ffurflen yn gofyn i chi gadarnhau a ydych chi’n dal i fyw mewn llety Prifysgol, ac os felly a ydych chi’n hunan-ynysu, gyda neu heb symtomau.  Rydym yn gofyn i chi lenwi’r ffurflen hon hyd yn oed os ydych eisoes wedi rhoi gwybod i rywun yn y Brifysgol ynglyn â’ch statws presennol.

Yn unol â chanllawiau’r Llywodraeth, os oes gennych chi, neu un o’ch cyfeillion yn eich tŷ, symptomau o’r coronafeirws, rhaid i bawb yn y tŷ aros gartref a pheidio â gadael y tŷ am 14 diwrnod. O ganlyniad i hyn, dylech gofio y bydd yn rhaid i’r Brifysgol hysbysu eich cyfeillion yn eich tŷ y bydd yn rhaid iddynt hwy hunanynysu hefyd. Ni fydd y Brifysgol yn enwi neb yn ei negeseuon. Fodd bynnag, mae’n bosib y bydd eich cyfeillion yn eich tŷ eisoes yn gwybod mai chi sydd â’r symptomau am fod ganddynt wybodaeth arall amdanoch eisoes. Byddwn yn prosesu gwybodaeth am eich cyfnod yn hunanynysu yn unol â deddfwriaeth diogelu data. Y sail gyfreithlon dros brosesu’r wybodaeth hon yw eich buddiant dilys (GDRP Erthygl 6(1)(f)) chi, buddiant dilys cymuned y Brifysgol a buddiant dilys y gymuned ehangach.

Fel myfyriwr sydd yn hunan-ynysu, a gaf i wneud cais am Amgylchiadau Arbennig?

Rydym yn cydnabod y bydd y sefyllfa hon yn aflonyddgar ac yn gwerthfawrogi y gall ymgysylltiad  â’ch astudiaethau fod yn anodd.

Os na allwch gwblhau asesiad ar gyfer semester 2 am ba bynnag reswm, nid oes angen i chi lenwi ffurflen amgylchiadau arbennig. Mae'r amgylchiadau eithriadol yn golygu y byddwn yn rhoi cyfle ailsefyll awtomatig i chi ac ni fydd eich marc yn cael ei gapio.

Gyda phwy alla i siarad os ydw i’n poeni am ffrind/cyd-fyfyriwr?

Os ydych chi'n poeni am rywun, rhif y llinell gymorth yw 01970 622483, a’r oriau agor yw Dydd Llun-Dydd Sul, 9am (10am ar ddyddiau Mercher) - 10.00pm.

Mae fy mab/ merch yn fyfyriwr ym Mhrifysgol Aberystwyth, ac rwy'n poeni am ei hiechyd a'i lles. Ble alla i gael gafael ar wybodaeth?

Mae sicrhau diogelwch a lles myfyrwyr Prifysgol Aberystwyth yn flaenoriaeth ac rydym yn monitro sefyllfa Coronafirws wrth iddo ddatblygu. Rydym yn dilyn y cyngor diweddaraf gan y Swyddfa Dramor a’r Gymanwlad, Sefydliad Iechyd y Byd ac Iechyd Cyhoeddus Cymru ac yn rhannu hynny gyda'n staff a'n myfyrwyr.

Teithio

A ddylwn i/ddylai fy mhlentyn fynd adref?

Diweddarwyd 24-03-20

Ar 23-03-20 cyhoeddodd y llywodraeth fesurau llym newydd i fynd i’r afael â lledaeniad coronafeirws.

Arhoswch adref

 • Dim ond ar gyfer bwyd, rhesymau iechyd neu waith angenrheidiol y dylech fynd allan
 • Arhoswch 2 fetr (6tr) i ffwrdd oddi wrth bobl eraill
 • Golchwch eich dwylo cyn gynted ag y byddwch yn cyrraedd adref

Canllawiau llawn ar aros adref a chadw draw oddi wrth eraill

Rhaid i bob myfyriwr ddilyn cyngor Iechyd Cyhoeddus Cymru ynghylch hunan-ynysu os ydych chi, neu unrhyw un rydych chi’n byw gyda nhw, gyda thymheredd uchel neu beswch newydd a pharhaus.

Gwyddom y bydd nifer o fyfyrwyr yn parhau i fod yn Aberystwyth, gan gynnwys myfyrwyr rhyngwladol sydd ddim yn gallu teithio, ac yn hunan-ynysu neu'n dymuno aros yn y DU trwy gydol eu fisâu a'u cyfnod astudio.

Byddwn yn gwneud popeth o fewn ein gallu i’ch cefnogi ar yr adeg hon, gan weithio’n agos gydag Undeb y Myfyrwyr.

Rydw i ar leoliad gwaith yn y DU beth ddylwn i’w wneud?

Dylech barhau i ddilyn cyngor y llywodraeth. Felly, bydd unrhyw benderfyniad ynglŷn â phresenoldeb mewn lleoliad yn y DU yn cael ei lywio gan benderfyniadau eich sefydliad  (h.y. os ydynt yn penderfynu cau neu aros ar agor). 

Rwy'n bwriadu mynd ar leoliad dramor yn ystod yr ychydig fisoedd nesaf, beth ddylwn i’w wneud?

Dylech drafod hyn gyda'ch goruchwyliwr neu'ch tiwtor adrannol a chyda'r swyddfa Astudio Dramor. Mae’r cyngor diweddaraf gyda dolenni allanol ar dudalennau gwe PA, gan gynnwys cyngor ar gyfer y wlad rydych chi'n bwriadu teithio iddi, a pha wledydd y bydd angen i chi deithio drwyddynt i gyrraedd yno. 

Rwy’n fyfyriwr rhyngwladol ond ni allaf dychwelyd adref- beth ddylwn i wneud?

Os ydych yn penderfynu aros yn Aberystwyth neu wedi methu dychwelyd adref oherwydd cyfyngiadau teithio, mae’n hynod bwysig nad ydych yn teimlo’n ynysig. Byddwn yn eich annog i gadw mewn cysylltiad gyda theulu a ffrindiau gan ddefnyddio WhatsApp, Facetime, Skype neu unrhyw ffurf arall o gyfathrebu. Mae Undeb y Myfyrwyr wedi sefydlu grŵp Facebook Cymorth i Gyfoedion i gysylltu myfyrwyr sydd yn aros yn Aberystwyth.

Anogir myfyrwyr rhyngwladol i gofrestru gyda’u Llysgenadaethau i dderbyn cyngor a chefnogaeth ar ddychwelyd adref.

Beth fydd yn digwydd os yw fy fisa ar fin dod i ben ac na allaf adael y DU oherwydd cyfyngiadau teithio?

Cyhoeddodd y Swyddfa Gartref ar 24 Mawrth y bydd gwladolion fisa nad allant ddychwelyd adref oherwydd achos Coronafeirws COVID-19 yn gallu ymestyn eu fisâu. Bydd yr estyniad, yn berthnasol i unrhyw un y daeth ei absenoldeb dod i ben ar ôl 24 Ionawr ac sydd ddim yn gallu gadael y DU oherwydd cyfyngiadau teithio neu hunan-ynysu. Bydd hyn yn para tan 31 Mai ond bydd yn cael ei adolygu’n rheolaidd rhag ofn y bydd angen estyniad pellach.

Os nad ydych wedi gallu dychwelyd adref ac mae eich fisa wedi dod i ben, e-bostiwch CIH@homeoffice.gov.uk, fel y gellir ymestyn eich fisa.

Rydym yn aros am arweiniad ynghylch a fydd fisâu yn cael eu hymestyn ar gyfer y rheiny sydd â fisâu wedi dod i ben ar ôl 31 Mai a byddwn yn darparu gwybodaeth bellach ar hyn unwaith i ni ei derbyn. Os ydych yn ddryslyd neu os oes gennych unrhyw bryderon am eich fisa, e-bostiwch y Cynghorydd Myfyrwyr Rhyngwladol ar mailto:immigrationadvice@aber.ac.uk.

Pryderon ariannol

A fyddaf yn derbyn fy nhaliad Cyllid Myfyriwr 3ydd tymor ym mis Ebrill os ydw i ‘n astudio o bell?

Mae Llinell Ymarferwyr Cyllid Myfyriwr wedi cadarnhau y bydd taliadau’r 3ydd tymor yn parhau fel y’u trefnwyd os ydych yn astudio o bell ai peidio.

Mae gen i anawsterau ariannol- pa gymorth sydd ar gael i mi?

Os oes gennych bryderon ariannol brys cysylltwch ag un o’n Cynghorwyr Myfyrwyr ar student-adviser@aber.ac.uk i drafod eich sefyllfa mewn mwy o fanylder.

Ar hyn o bryd mae Cronfa Alumni Aberystwyth ar gyfer Caledi dal ar gael. Fodd bynnag, oherwydd y sefyllfa bresennol, dim ond trwy e-bost y gallwn dderbyn ceisiadau ac efallai y bydd oedi sylweddol wrth brosesu’ch cais. E-bostiwch eich ffurflen gais gyflawn a thystiolaeth i'w chefnogi at student-adviser@aber.ac.uk.

Gallwch ddod o hyd i’r ffurflen gais yma- https://faqs.aber.ac.uk/index.php?search=sss-gl-m-ahf.

 

A fydda i’n dal i orfod talu am fy llety os rwy’n dod â’r Cytundeb Trwydded Llety i ben?

Na, ni fydd y Brifysgol yn codi tâl ar fyfyrwyr am eu llety ar ôl y Pasg os ydynt am ddod â'u Cytundeb Trwydded Llety i ben.

Beth sy’n digwydd i’r balans arlwyo sy'n weddill ar Gardiau Aber i fyfyrwyr mewn lletyau arlwyo?

Ni fyddwch yn colli’r balansau credyd sydd yn weddill ar eich Cardiau Aber os nad oes modd i chi wario’r rhain cyn diwedd y flwyddyn academaidd. Bydd unrhyw falensau sy’n weddill yn cael eu dwyn ymlaen i’r flwyddyn nesaf ar gyfer yr holl fyfyrwyr sy’n dychwelyd. Dylai myfyrwyr sydd ddim yn dychwelyd i’r Brifysgol yn 2020/2021 gysylltu â ni yn unigol.

Mae gen i ymholiad sy’n ymwneud â chyllid sydd heb ei ateb yma

Ewch i Gwestiynau Cyffredin yr Adran Gyllid ar gyfer atebion i’r cwestiynau canlynol:

 • A fyddaf yn dal i gael fy nhaliadau gan Gyllid Myfyrwyr?
 • A fydd yn rhaid imi dalu fy ffioedd dysgu ar gyfer y 3ydd tymor?

 • Sut ydw i'n talu fy ffioedd dysgu?

 • Sut ydw i'n talu fy ffioedd llety?

 • Sut ydw i'n talu anfonebau eraill nad ydynt yn gysylltiedig â ffioedd dysgu neu lety?

 • Sut ydw i'n diweddaru manylion fy ngherdyn ar gyfer fy nghynllun(iau)?

 • Dydw i heb dderbyn fy nhaliad bwrsariaeth

 • Mae ad-daliad yn ddyledus i mi, beth sydd angen i mi ei wneud?

 • Rwyf wedi newid fy manc a/neu fy manylion cyswllt, pwy ddylwn i ei hysbysu?

 • Rwyf wedi bod yn dibynnu ar waith allanol i helpu i dalu fy ffioedd. Rwyf wedi cael gwybod nad oes angen fy ngwasanaeth bellach yn sgil y sefyllfa sydd ohoni. Sut bydd y Brifysgol yn fy helpu?

Cefnogaeth anabledd

A allaf dderbyn fy nghymorth LMA 1:1 o hyd?

Gallwch, gallwch barhau i dderbyn eich cymorth 1:1 ond bydd yn rhaid i’r cymorth gael ei ddarparu ‘o bell’ (sain/ galwad fideo) yn hytrach nag wyneb yn wyneb. Cysylltwch â’ch gweithiwr cefnogol yn uniongyrchol i drefnu’r ffordd orau i ddelio â’ch cymorth o bell. Mewn amgylchiadau arbennig mae’n bosib darparu’r cymorth dros e-bost. Cysylltwch â swtstaff@aber.ac.uk neu anabledd@aber.ac.uk os oes gennych unrhyw gwestiynau am eich cymorth na all gael ei ateb gan eich gweithiwr cefnogol.

Sut ydw i’n trefnu fy Asesiad Gofynion LMA?

Os ydych wedi derbyn Llythyr Cymhwysedd LMA a heb drefnu eich apwyntiad Asesiad Gofynion, gallwch gysylltu â’r Gwasanaeth Hygyrchedd i drefnu asesiad drwy e-bostio access.centre@aber.ac.uk. Ni does modd i ni gynnal asesiadau wyneb yn wyneb ar hyn o bryd ond bydd y Gwasanaeth Hygyrchedd yn gallu trefnu asesiad galwad fideo gyda chi.

 

Bywyd campws

Beth sy’n dal ar agor ar y Campws?

Er y bydd cyfleusterau tecawê arlwyo cyfyngedig yn aros ar agor, bydd yr holl gyfleusterau eraill ar y safle ar gau tan 14 Ebrill 2020 o leiaf. Mae hyn yn cynnwys Canolfan y Celfyddydau, y Llyfrgelloedd, Undeb y Myfyrwyr, a Chanolfan Chwaraeon y Brifysgol. Mae’r Hen Goleg hefyd ar gau.

A allaf brynu bwyd a diod ar y campws o hyd?

Diweddarwyd 26-03-2020

Mae cyfleusterau tecawê arlwyo cyfyngedig ar agor:

Nosh Da

Bwyd poeth a bwydydd wedi eu dosbarthu 12:00yp-8:00yh
Am fwy o wybodaeth lawrlwythwch ap Nosh da

Gwerthu

Mae’r holl beiriannau gwerthu diod oer a phoeth a byrbrydau ar y campws yn weithredol ac yn cael eu llenwi ar hyn o bryd

A fyddaf yn derbyn ad-daliad am docynnau digwyddiadau Canolfan y Celfyddydau?

Mae tîm y Swyddfa Docynnau yn cysylltu â phob deiliad tocyn i drefnu ad-daliadau a chynghori ynghylch dyddiadau sydd wedi eu haildrefnu, ond byddwch yn amyneddgar gan fod cannoedd o bobl i gysylltu â nhw. Bydd y wefan a’r cyfryngau cymdeithasol yn cael eu diweddaru’n gyson, felly cadwch lygad am y wybodaeth ddiweddaraf.

Beth yw’r diweddaraf ar Lyfrgelloedd a Gwasanaethau Gwybodaeth?

Diweddarwyd 24-03-2020

Llyfrgelloedd

Mae Llyfrgell Hugh Owen a Llyfrgell Gwyddorau Ffisegol ar gau hyd nes y clywir yn wahanol. Gweler ein tudalen we Gwasanaethau Llyfrgell a COVID-19 am y wybodaeth ddiweddaraf am ein gwasanaethau. Bydd ein gwasanaethau ar-lein ar gael yn ôl yr arfer.

Gwasanaethau Gwybodaeth

Mae’r canolfannau dysgu ac ystafelloedd cyfrifiadurol 24/7 bellach ar gau. Sylwch fod deunyddiau ar-lein ar gael yn ôl yr arfer, ac mae cefnogaeth gan y Gwasanaethau Gwybodaeth ar gyfer eich anghenion technegol ac ymholiadau adnoddau ar gael o bell. Dilynwch ni ar Facebook, Twitter ac Instagram i gael y wybodaeth ddiweddaraf gan y Gwasanaethau Gwybodaeth.

A allaf barhau i gysylltu â thîm Gwasanaethau Cymorth Myfyrwyr a Gyrfaoedd?

Yn ystod y cyfnod Coronafeirws cyfredol mae'r Tîm Gwasanaeth Cymorth i Fyfyrwyr a Gyrfaoedd yma ym Mhrifysgol Aberystwyth yn parhau i ddarparu cefnogaeth. Os oes gennych gwestiwn yr hoffech ei ateb neu angen cefnogaeth, anfonwch eich cais at un o'r canlynol:

student-support@aber.ac.uk  ar gyfer ymholiadau cyffredinol 01970 621761

studentwellbeing@aber.ac.uk  ar gyfer materion lles

immigrationadvice@aber.ac.uk 01970 621548

accessibility@aber.ac.uk ar gyfer arholiad neu addasiadau rhesymol

student-adviser@aber.ac.uk ar gyfer ymholiadau caledi / cyllido

gyrfaoedd@aber.ac.uk ar gyfer ymholiadau lleoliad gwaith / graddedigion

Pryd bydd yr Hen Goleg yn ail-agor?

Bydd y penderfyniad ynghylch pryd i ailagor yn cael ei adolygu'n barhaus.  Bydd y wefan a'r cyfryngau cymdeithasol yn cael eu diweddaru'n rheolaidd, felly cadwch lygad am y wybodaeth ddiweddaraf.  Os oes gennych unrhyw gwestiynau penodol i leoliad, e-bostiwch hengoleg@aber.ac.uk.

A oes gennych unrhyw gyngor iechyd a ffitrwydd tra bo’r Ganolfan Chwaraeon ar gau?

Dilynwch y Ganolfan Chwaraeon ar Facebook neu Instagram @Sportaber i gael arweiniadau dyddiol ar awgrymiadau iechyd a ffitrwydd, sesiynau ffitrwydd a diweddariadau cyson.

Nodwch na fydd unrhyw daliadau misol trwy gyflogau neu ddebyd uniongyrchol yn cael eu casglu gan y Ganolfan Chwaraeon nes iddi ail-agor, felly nid oes angen canslo eich aelodaeth.

Undeb y Myfyrwyr

A alla i barhau i ddefnyddio gwasanaethau Undeb y Myfyrwyr?

Gallwch, ond mae’n rhaid i hynny ddigwydd o bell. Mae UMAber yn sicrhau y gall ei gwasanaethau barhau a bydd ganddi gynlluniau wrth gefn lle bo hynny’n briodol.

Ewch i’r dudalen we AberSU Coronavirus (COVID-19) i gael gwybodaeth lawn am yr holl wasanaethau a’r gweithgareddau.

A fydd gweithgareddau Undeb y Myfyrwyr, gan gynnwys y clybiau chwaraeon, y cymdeithasau ac UMCA yn parhau?

Yn unol â’r canllawiau, ni chaiff grwpiau o bobl ddod at ei gilydd, felly rhaid i bob clwb chwaraeon, cymdeithas ac UMCA ganslo pob hyfforddiant, cyfarfod, digwyddiad cymdeithasol a phob digwyddiad arall hyd nes y clywir yn wahanol.

Wedi dweud hynny, mae’r staff yn parhau i ateb ymholiadau gan grwpiau lle bo hynny’n briodol, ac mae hefyd yn darparu cymorth fel na fydd pobl yn teimlo’n rhy ynysig. Mae UMAber wedi creu grŵp Facebook AberSU Covid-19 Peer Support | Cefnogaeth Cymheiriaid i helpu myfyrwyr Prifysgol Aberystwyth i gadw mewn cysylltiad a chynnig cefnogaeth i’w gilydd.

Ewch i’r dudalen we AberSU Coronavirus (COVID-19) i gael gwybodaeth lawn am yr holl wasanaethau a’r gweithgareddau.

A allaf barhau i gysylltu â Gwasanaeth Cynghori Undeb y Myfyrwyr tra bod UMAber ar gau?

Mae ein Gwasanaeth Cynghori’n parhau i weithredu fel arfer drwy ddulliau o bell; gallwch gysylltu â'r gwasanaeth drwy ffonio 01970 621712 neu e-bostio undeb.cyngor@aber.ac.uk.

Bydd y gwasanaeth yn cynnig sgyrsiau fideo/skype, fel pe baech yn dal i allu gallw heibio’r swyddfa, yn ôl yr angen, fel arfer rhwng 10am-12pm ac 1pm-3pm, o ddydd Llun i ddydd Iau.

Tudalen we COVID-19 UM

 

Sut y galla i gadw mewn cysylltiad â myfyrwyr eraill?

Un ffordd bwysig o ofalu amdanoch chi’ch hun yn ystod y cyfnod hwn yw cysylltu â phobl eraill. Mae hon yn un o’r pum brif ffordd y gallwch chi barhau i fod yn iach a hapus.

Gallwch wneud hyn mewn sawl ffordd, nid drwy alwadau fideo yn unig. Ystyriwch greu, defnyddio neu ymuno â grwpiau i fyfyrwyr sydd eisoes ar Facebook neu WhatsApp. Gallai’r grwpiau hyn fod wedi’u creu i’r myfyrwyr sydd ar eich cwrs, y rhai sy’n aros yn y Brifysgol ac mewn llety preifat neu fyfyrwyr sy’n rhan o glwb chwaraeon neu gymdeithasol. Gallwch gadw mewn cysylltiad a chefnogi’ch gilydd.

Mae Undeb Myfyrwyr Aber wedi creu’r grŵp Facebook AberSU Covid-19 Peer Support | Cefnogaeth Cymheiriaid i helpu myfyrwyr Prifysgol Aberystwyth i gadw mewn cysylltiad a chynnig cefnogaeth i’w gilydd.

Wrth greu grŵp newydd, dylech gofio beth yw ei ddiben a dylech sicrhau bod y cyfraniadau neu’r negeseuon yn berthnasol i’r testun dan sylw ac yn ffeithiol. Un ffordd o

wneud hyn yw ystyried a yw’r hyn sy’n cael ei bostio’n ‘CYDAG’, h.y. Caredig, Ysbrydoliaeth, Defnyddiol, Angenrheidiol, Gwir.

Myfyrwyr sy'n byw ym mhreswylfeydd y Brifysgol

A yw’r golchfeydd ar agor?

Mae’r golchfeydd yn aros ar agor. Dilynwch gyngor y llywodraeth ar symud a hunan-ynysu.

Rwy’n byw yn llety’r Brifysgol, sut ydw i’n cael gafael ar fagiau Hoover a Gwastraff?

Os nad ydych yn hunan-ynysu: Mae cyflenwadau bagiau gwastraff Hoover ac Ailgylchu Bwyd/ Cymysg Sych ar gael ym mhob golchfa.

Os ydych yn hunan-ynysu: Gwnewch gais am fagiau gwastraff Hoover a/ neu Ailgylchu Bwyd/ Cymysg Sych/ Cyffredinol drwy ein Ffurflen Cofnodi Nam Ar-lein ac fe fydd ein tîm yn dosbarthu’r eitemau tu allan drws eich fflat cyn gynted â phosib.

Rwy’n byw yn llety’r Brifysgol ac yn hunan-ynysu (gyda symptomau), sut ydw i’n cludo fy ngwastraff i’r storfa biniau?

Mae’r Brifysgol yn gallu helpu cludo’ch gwastraff i’r storfa biniau. Dilynwch y canllawiau isod:

 • Sicrhewch fod y gwastraff yn y bagiau gwastraff priodol (Ailgylchu Bwyd, Cymysg Sych neu Wastraff Cyffredinol) neu’r cynhwysydd a ddarperir ar gyfer Gwydr
 • Pan mae gennych wastraff i’w gasglu, dyblwch y bagiau (h.y. rhowch eich bag llawn mewn bag arall o’r un math), gan sicrhau eich bod yn golchi eich dwylo cyn ac ar ôl gwneud hynny.
 • Rhowch y bagiau, neu gynhwysydd ar gyfer Gwydr tu allan drws eich fflat cyn 09:30 ar y diwrnod yr ydych yn dymuno i’r gwastraff gael ei gasglu (Dydd Llun- Dydd Gwener)
 • Gosodwch y bagiau neu gynhwysydd mor daclus â phosib gan osgoi rhwystro tu allan y drws, i sicrhau eich bod yn gallu gadael yn saff mewn argyfwng
 • Gwnewch gais i gasglu’r gwastraff drwy’r Ffurflen Cofnodi Nam Ar-lein ac fe fydd ein timau yn casglu’r bagiau cyn gynted â phosib

Ar hyn o bryd rwy’n dal i fyw yn llety’r Brifysgol, a gaf i ymwelwyr dros nos?

Yng ngolau’r sefyllfa bresennol, yn anffodus, ni fydd modd i chi gael ymwelwyr dros nos yn llety’r Brifysgol ar unwaith nes ceir rhybudd pellach.

Rwy’n hunan-ynysu yn llety’r Brifysgol, a gaf i ymwelwyr?

Os ydych chi, a/neu eich cyd-letywyr, yn hunan-ynysu o fewn llety’r Brifysgol, dilynwch y canllawiau hunan-ynysu a sicrhewch nad oes unrhyw ymwelwyr yn dod i’ch fflat.

A allaf symud i lety Prifysgol arall i mi allu byw yn agosach at fy ffrindiau?

Yn anffodus, nid yw hi’n bosib cynnig trosglwyddiadau i lety Prifysgol amgen. Hyd yn oed lle mae myfyrwyr wedi gadael eu hystafelloedd a phenderfynu dychwelyd adref, maent yn parhau i dalu am eu hystafell, ac efallai eu bod wedi gadael rhai o’u heiddo yno.

Gellir dod o hyd i fwy o wybodaeth am sut i ofalu am eich iechyd meddwl a lles ar adeg fel hon ar ein Tudalennau Gwe Lles y Myfyrwyr drwy dudalennau gwe MIND  a GIG

https://www.aber.ac.uk/cy/student-support/current-students/student-wellbeing/

https://www.mind.org.uk/information-support/coronavirus-and-your-wellbeing/

https://www.nhs.uk/conditions/stress-anxiety-depression/

Gallwch hefyd gyrchu’r Big White Wall sydd yn cynnig cymorth cymheiriaid a phroffesiynol ar-lein 24/7.

Rwy’n dal i fyw yn fy llety Prifysgol. Os wyf yn rhoi gwybod am broblem o ran cynnal a chadw, pa mor gyflym y gellir ymdrin â hi?

Mae’r staff cynnal a chadw yn parhau i ymdrin ag unrhyw faterion cynnal a chadw/trwsio, difrod, peryglon a rheoli plâu y rhoddir gwybod amdanynt yn llety’r myfyrwyr. Fodd bynnag, yn sgil y sefyllfa bresennol, gallai’r amseroedd ymateb fod ychydig yn hwy nag arfer, felly gofynnwn am eich amynedd. Rydym yn dal ati i flaenoriaethu pob mater cynnal a chadw gan ddibynnu ar lefel y brys. Fodd bynnag, os oes risg i’ch lles neu os yw problem yr ydych eisoes wedi rhoi gwybod amdani wedi gwaethygu’n sylweddol, rhowch wybod amdani eto neu uwchraddiwch y cais cynnal a chadw.

A allaf derfynu fy Ghytundeb Trwydded Llety cyn y Pasg?

I fyfyrwyr sydd wedi gadael eu llety Prifysgol ac sydd ddim yn bwriadu dychwelyd am weddill y flwyddyn academaidd, gallwn ddod â’u cytundebau i ben yn gynnar ac ni fyddwn yn codi rhent am y tymor olaf.

Rydym yn diolch ichi am eich amynedd tra bod y manylion technegol ynghylch y penderfyniad hwn wedi'u cwblhau. Byddwch yn derbyn gohebiaeth gan y Brifysgol sy'n egluro sut y byddwch, pe dymunwch yn gallu terfynu'ch Cytundeb Trwydded Lletygyda ni ar gyfer tymor olaf eleni.

Os ydych chi'n dymuno aros yn eich llety ym Mhrifysgol Aberystwyth am weddill y flwyddyn academaidd, mae croeso i chi wneud hynny wrth gwrs. Byddwn yn parhau i ddarparu gwasanaethau llety i fyfyrwyr sy'n dymuno aros, yn unol â chyfyngiadau'r llywodraeth.

Rwy’n gadael Aberystwyth, gyda fy holl eiddo, ac nid wyf yn bwriadu dychwelyd cyn diwedd y cytundeb trwydded llety, beth ddylwn i ei wneud gyda fy allweddi?

Os nad ydych yn bwriadu dychwelyd i Aberystwyth ac yn dymuno gadael eich allweddi/ fob i ni ar gyfer rhesymau diogelwch, gan gynnwys eich allweddi blwch post, yna dychwelwch nhw i ni yn Nerbynfa Y Sgubor, Fferm Penglais (Dydd Llun- Dydd Gwener 9yb-5:30yp) neu du allan i’r oriau hyn yn Nerbynfa’r Campws, Campws Penglais.

Rwy’n gadael Aberystwyth am y tro, ac yn gadael fy eiddo yn fy ystafell, ond rwy’n bwriadu dychwelyd cyn diwedd y cytundeb trwydded llety, beth ddylwn i ei wneud gyda fy allweddi?

Cadwch eich allweddi a sicrhewch eich bod wedi gwaredu unrhyw eitemau darfodedig o’ch ystafelloedd gwely a/neu ardaloedd cymunedol cysylltiedig cyn gadael.

Rwy’n derbyn mynediad am ddim i gyfleusterau’r Ganolfan Chwaraeon gan fy mod yn byw yn llety’r Brifysgol. A fyddaf yn derbyn ad-daliad o’r rhan hon o fy ffioedd llety gan fod y Ganolfan Chwaraeon ar gau?

Mae mynediad i’r Ganolfan Chwaraeon yn fudd di-dâl o fyw yn llety’r Brifysgol, felly nid oes gan fyfyrwyr hawl i unrhyw ad-daliad ariannol.

Gwasanaethau post

Rwy’n dal i fyw yn llety’r Brifysgol – a oes yna unrhyw newidiadau i’r trefniadau o ran dosbarthu post?

Mae gan y Post Brenhinol a’r holl brif gwmnïau cludo fynediad o hyd i holl ddrysau’r blociau preswyl (ar wahân i Bentre Jane Morgan, lle byddant yn cnocio’n uniongyrchol ar ddrws eich tŷ).

Dylech fod yn ymwybodol y gall fod oedi cyn ichi dderbyn eich archebion, yn enwedig os ydynt yn eitemau nad ydynt yn rhai hanfodol.  

Nid wyf yn byw yn llety’r Brifysgol mwyach – beth fydd yn digwydd i’m post?

Byddem yn gofyn ichi ailgyfeirio unrhyw bost newydd i’ch cyfeiriad presennol, ond rydym yn gwerthfawrogi’r ffaith y gall fod rhywfaint o bost wedi cyrraedd ar eich cyfer wedi ichi adael, yn enwedig yn achos y rhai hynny ohonoch a adawodd ar fyr rybudd. Bydd ein staff yn asesu’r casgliad o barseli ym mynedfeydd y blociau llety ac yn ystyried, yn y man, a oes angen storio eitemau’n ganolog. Os bydd hyn yn digwydd, byddwn yn rhoi gwybod am hynny.

Beth ddylwn i ei wneud os oes gennyf gwestiwn am y post?

Dylech ddal ati i ddefnyddio’r Swyddfa Llety fel eich man cyswllt cyntaf ar gyfer ymholiadau llety arferol, trwy gyfrwng accommodation@aber.ac.uk / 01970 62 22900

Graddio

Pam bod y penderfyniad i ganslo seremonïau graddio sydd wedi eu hamserlennu ar gyfer y 14eg-17eg o Orffennaf 2020 wedi ei wneud?

Oherwydd achos byd-eang coronafeirws, gwnaed penderfyniad i ohirio seremonïau graddio 2020 Prifysgol Aberystwyth.

Er y gall myfyrwyr yn eu blwyddyn olaf raddio, o dan yr amgylchiadau presennol ni allwn fod yn siŵr pryd y byddwn mewn sefyllfa i gynnal dathliad o’u llwyddiant.  Unwaith y byddwn yn gwybod pryd y mae'n debygol o fod yn ddiogel ac yn gyfrifol i gynnal y digwyddiadau hyn, byddwn yn rhannu’n cynlluniau ddiweddaru gyda chi.

Pryd bydd dyddiadau’r seremonïau sydd wedi’u haildrefnu ar gael?

Unwaith y byddwn yn gwybod pryd y mae'n debygol o fod yn ddiogel ac yn gyfrifol i gynnal y digwyddiadau hyn, byddwn yn rhannu’n cynlluniau ddiweddaru gyda chi. Mae seremonïau graddio yn creu atgofion bythgofiadwy i'n myfyrwyr a'u teuluoedd ac rwy'n benderfynol o sicrhau nad oes unrhyw un ar ei golled.

Byddwn yn sicrhau bod myfyrwyr yn cael eu diweddaru gyda diweddariadau pwysig drwy eu cyfrif e-bost Prifysgol. Yn ogystal, bydd gwybodaeth yn cael ei gyhoeddi ar dudalennau we graddio.

Pryd bydd angen i mi gofrestru ar gyfer y seremonïau sydd wedi eu haildrefnu?

Hysbysir myfyrwyr gyda’r amserlen cofrestru unwaith y bydd dyddiadau’r seremonïau newydd wedi’u cadarnhau.

Mae gen i archeb i aros mewn llety a reolir gan y Brifysgol yn ystod y seremonïau sydd wedi eu gohirio, sut ydw i’n trefnu ad-daliad?

Bydd ein tîm yn y Swyddfa Gynadleddau mewn cysylltiad â’r rheiny sydd wedi bwcio i aros yn llety’r Brifysgol. Yn y cyfamser, os oes gennych unrhyw gwestiynau, cysylltwch â’r Swyddfa Gynadleddau ar 01970 621960/ conferences@aber.ac.uk.

A yw gohirio graddio yn effeithio ar ddyfarniad fy ngradd?

Mae’n bwysig pwysleisio nad yw ein penderfyniad yn effeithio ar y Brifysgol yn dyfarnu eich gradd. Dyfarnir eich gradd mewn Bwrdd Arholi Prifysgol yn ôl yr arfer ar yr amod eich bod yn bodloni gofynion eich cwrs.

Cwestiynau eraill?

Beth os oes gen i gwestiwn sydd heb ei ateb yma?

Os oes gennych gwestiwn nad yw wedi'i ateb yn y Cwestiynau Cyffredin, e-bostiwch coronafeirws@aber.ac.uk os gwelwch yn dda. Mae llinell gymorth coronafeirws y Brifysgol hefyd ar gael ar (01970 62) 2483.