Myfyrwyr sy'n byw ym mhreswylfeydd y Brifysgol

Trefniadau diwedd tymor

Rwy'n dal i fyw yn llety'r Brifysgol, fodd bynnag, rwyf am symud cartref - a allaf wneud hyn?

Os ydych chi'n dal i fyw yn llety'r Brifysgol ac yn dymuno dychwelyd adref neu symud i rywle arall, gallwch wneud hynny. Mae Llywodraeth Cymru yn cynghori yn erbyn unrhyw deithio nad yw’n hanfodol, fodd bynnag, “Caniateir symud tŷ, lle mae angen gwneud hynny ac ni ellir gohirio'r symud. Gall myfyriwr deithio er mwyn symud o’i lety adeg tymor i'w gartref arferol os oes  rheswm dros wneud hynny, gan gynnwys gorffen addysgu wyneb yn wyneb, neu ar ôl cyrraedd diwedd ei brydles”. 

Pan fyddwch yn gadael gadewch eich allweddi ym Mhrif Dderbynfa Campws Penglais, a lle bo hynny'n bosibl, gwnewch yn siŵr eich bod yn mynd â'ch holl eiddo gyda chi. Noder mai dim ond hyd at y diwrnod y byddwch chi'n trosglwyddo'ch allweddi y codir tâl arnoch. Bydd unrhyw rent a dalwyd ymlaen llaw am weddill eich cytundeb llety yn cael ei ad-dalu i chi.

Os ydych chi'n trefnu i rywun deithio i'r Brifysgol i helpu gyda'r symud, dylech:

 1. Gadarnhau y dyddiad a’r amser yr ydych yn bwriadu gadael eich llety a theithio i rywle arall drwy ebostio llety@aber.ac.uk
 2. Gynllunio’r daith yn ofalus er mwyn osgoi dod i gysylltiad ag eraill a chadw at ganllaw cynnal pellter cymdeithasol bob amser.
 3. Sicrhau mai dim ond un person sy'n teithio i Aberystwyth i'ch casglu chi a'ch eiddo.
 4. Ddilyn y cyfyngiadau ar deithio nad yw'n hanfodol sydd ar waith yng Nghymru.

I gael cyngor ac arweiniad diweddaraf Llywodraeth Cymru ar Covid-19 / Coronafeirws cliciwch yma.

Rwy'n byw mewn llety preifat, mae fy nhenantiaeth yn dod i ben ac mae angen i mi symud. Beth ddylwn ei wneud?

Mae nifer o landlordiaid neu asiantaethau gosod wedi cysylltu â myfyrwyr sy'n byw mewn llety yn y sector breifat gan y bydd eu cytundeb tenantiaeth yn dod i ben yn fuan. O dan arweiniad diweddaraf y llywodraeth “Caniateir symud tŷ, lle mae angen gwneud hynny ac ni ellir gohirio'r symud”. Mae hyn yn golygu, os bydd angen i chi symud allan o'ch llety preifat a symud eich eiddo i rywle arall, gallwch wneud hynny, ond dylech gymryd pob cam posibl i osgoi'r risg o ledaenu’r haint. Wrth drefnu'r symudiad dylech:

i.        Gynllunio unrhyw deithiau yn ofalus er mwyn osgoi dod i gysylltiad â chadw at ganllaw cynnal pellter cymdeithasol bob amser.

ii.       Teithio gyda chynlleied o bobl ag sy’n bosibl ac osgoi pobl eraill wrth symud i mewn neu allan o eiddo.

iii.      Ddilyn y cyfyngiadau ar deithio nad yw'n hanfodol sydd ar waith yng Nghymru.

Click here for information relating to students who have left their belongings in their University accommodation.  

I gael cyngor ac arweiniad diweddaraf Llywodraeth Cymru ar Covid-19 / Coronafeirws cliciwch yma.

Mae fy eiddo/meddiannau yn fy ystafell o hyd – beth ddylwn i ei wneud ynglŷn â’u casglu?

Yn dilyn trafodaethau rhwng y Brifysgol a chydweithwyr yn Heddlu Dyfed Powys a Chyngor Sir Ceredigion, cytunwyd ar gynlluniau a fydd yn galluogi myfyrwyr sydd wedi gadael eu heiddo mewn llety Prifysgol i’w gasglu yn ystod yr wythnos nesaf mewn modd sydd wedi ei reoli’n ofalus, ac sydd yn rhoi blaenoriaeth i ddiogelwch myfyrwyr, staff a’r gymuned ehangach.

Os yr ydych wedi dweud wrthym fod gennych eiddo yn ei llety, dylech fod wedi derbyn e-bost oddi wrth y Swyddfa Llety yn gofyn i chi drefnu amser drwy borth arlein ar gyfer ei gasglu. Rydym yn gofyn i chi ddarllen yr e-bost hwn yn ofalus er mwyn i’ch taith yn ôl i’r campws fod mor hwylus ag sy’n bosibl. Bydd dau slot amser bob dydd am gyfnod o 14 diwrnod, o 10 tan 23 Mehefin. I drefnu amser, dilynwch y camau canlynol:

 • Mewngofnodwch i'r porth llety https:/accommodation.aber.ac.uk
 • Dewiswch opsiwn blwyddyn 2019/2020 o dan ‘Eich Llety’ (Llety Prifysgol Aberystwyth - Blwyddyn Academaidd 2019/2020)
 • O dan y pennawd ‘Pecyn Trwydded Llety’ dewiswch y botwm sydd wedi’i labelu ‘Pecyn Trwydded Llety’
 • Sgroliwch i’r gwaelod, o dan y cam ‘Rhaglen Sefydlu’, dewiswch y botwm sydd wedi’i labelu ‘Rhaglen Sefydlu’
 • Dylai hyn fynd â chi i’r dudalen ‘Casgliad o eiddo personol o’ch Llety Prifysgol’

Unwaith y bydd y broses hon wedi'i chwblhau anfonir gwybodaeth fanwl atoch am eich ymweliad cyn ichi gyrraedd.

Os na fydd yn bosibl ichi deithio i Aberystwyth yn ystod y cyfnod o 14 diwrnod a neilltuwyd, cysylltwch â'r Swyddfa Llety trwy llety@aber.ac.uk cyn gynted â phosibl, fel y gallwn drafod eich opsiynau.

Os nad ydych angen yr eiddo sydd gennych ar ôl yn eich llety mwyach, rhowch wybod i'r Swyddfa Llety, fel y gellir ei roi neu ei waredu.

Sylwch ein bod ar hyn o bryd yn mynd i mewn i lety gwag er mwyn gwaredu sbwriel ac unrhyw eitemau darfodus yn yr ardaloedd cymunedol. Fodd bynnag, am resymau iechyd a diogelwch, efallai y bydd angen i ni gael mynediad i ystafelloedd gwely pe baem yn dod yn ymwybodol o eitemau darfodus y mae angen eu gwaredu. E-bostiwch llety@aber.ac.uk os oes gennych unrhyw bryderon ynghylch eitemau darfodus sydd ar ôl yn eich llety a byddwn yn trefnu iddynt gael eu symud oddi yno.

Pe bai gan y Brifysgol unrhyw bryderon ynghylch materion Iechyd a Diogelwch ehangach a allai effeithio ar eich eiddo personol, gan gynnwys eitemau nad ydynt yn ddarfodus, byddwn yn ceisio cysylltu â chi.

Rwy'n fyfyriwr tramor ac rwy wedi gadael fy eiddo yn fy ystafell. Beth sy'n digwydd os na allaf ddychwelyd i Gymru cyn mis Medi i gasglu fy mhethau?

 

Rydym yn deall efallai na fydd yn bosibl i fyfyrwyr tramor ddychwelyd i Gymru i gasglu eu heiddo dros y misoedd nesaf. Os ydych yn gywbod na fydd modd i chi gasglu eich eiddo cyn ddiwedd eich cytundeb trwydd, cysylltwch gyda'r Swyddfa Llety drwy llety@aber.ac.uk i drafod y dewisiadau.

Os hoffech drefnu i gwmni dosbarthu gasglu eich eiddo, archebwch un o'n slotiau amser a neilltuwyd iddynt gasglu eich eitemau yn ystod yr amser hwn. (Gweler Cwestiwn Cyffredin ar eiddo sydd wedi ei adael mewn ystafell). Sicrhewch eich bod yn rhoi gywbod i ni y byddwch yn anfon cwmni dosbarthu yn eich lle gan y bydd angen i ni drefnu bod aelod staff ar gael i'w cyfarfod yn eich llety a chaniatáu mynediad iddynt. Os na fyddwch yn ein hysbysu, ni allwn warantu y byddwn yn gallu caniatáu mynediad iddynt.

Os nad ydych angen yr eiddo sydd gennych ar ôl yn eich llety mwyach, rhowch wybod i'r Swyddfa Llety, fel y gellir ei roi neu ei waredu.

Sylwch ein bod ar hyn o bryd yn mynd i mewn i lety gwag er mwyn gwaredu sbwriel ac unrhyw eitemau darfodus yn yr ardaloedd cymunedol. Fodd bynnag, am resymau iechyd a diogelwch, efallai y bydd angen i ni gael mynediad i ystafelloedd gwely pe baem yn dod yn ymwybodol o eitemau darfodus y mae angen eu gwaredu. E-bostiwch llety@aber.ac.uk os oes gennych unrhyw bryderon ynghylch eitemau darfodus sydd ar ôl yn eich llety a byddwn yn trefnu iddynt gael eu symud oddi yno.

Pe bai gan y Brifysgol unrhyw bryderon ynghylch materion Iechyd a Diogelwch ehangach a allai effeithio ar eich eiddo personol, gan gynnwys eitemau nad ydynt yn ddarfodus, byddwn yn ceisio cysylltu â chi.

Pan fydd y Brifysgol wedi fy hysbysu ym mod yn gallu teithio i gasglu fy eiddo, a fydd modd i mi aros yn fy llety yn ystod fy ymweliad?

Os ydych wedi rhoi gwybod i'r Brifysgol nad ydych yn aros yn llety’r Brifysgol ar gyfer tymor 3, bydd eich trwydded llety wedi dod i ben. Ni fyddwch felly yn gallu aros dros nos yn eich llety pan fyddwch yn teithio i gasglu eich eiddo.

Mae gan y Brifysgol ychydig o lety ar gyfer myfyrwyr sydd yn teithio o bell ac angen aros dros nos. Os oes angen llety dros nos arnoch, cysylltwch â’r Swyddfa Gynadleddau drwy conferences@aber.ac.uk.

Ydw i'n gallu dod a dau gar i gasglu fy eiddo?

Rydym yn deall efallai y bydd rhai myfyrwyr am ddod â dau gerbyd i Aberystwyth gan na fydd digon o le mewn un cerbyd ar gyfer eu holl eiddo. Mae'r Brifysgol yn gweithio ar y digwyddiad casglu eiddo ar y cyd â Chyngor Sir Ceredigion a Heddlu Dyfed Powys i sicrhau y gall y digwyddiad fynd yn ei flaen wrth ddiogelu'r holl fyfyrwyr, staff a'r gymuned leol. Er mwyn lleihau'r posibilrwydd o ledaenu'r coronafirws yn yr ardal leol ac o'i chwmpas, yn ogystal ag ymhlith y rhai sy'n dychwelyd i gasglu eiddo, yn anffodus ni allwn ganiatáu i fwy nag un cerbyd/un person i gynorthwyo pob myfyriwr.

Os ydych yn poeni na fyddwch yn gallu ffitio holl gynnwys eich llety mewn un cerbyd yn unig, ceisiwch wneud trefniadau i gael cerbyd a fydd yn ddigon mawr i ffitio'ch holl eiddo.

A fydd modd i mi aros yn Llety’r Brifysgol dros yr haf?

Mae ceisiadau am lety haf yn y Brifysgol bellach ar agor. Gallwch wneud cais i aros gyda ni dros yr haf drwy glicio ar y ddolen isod:

https://www.aber.ac.uk/cy/accommodation/accommodation-options/summer-accommodation/

Os nad wyf yn gallu teithio adref ar ddiwedd fy nghytundeb trwydded, a fydda i'n gallu aros yn fy ystafell bresennol?

Os bydd angen llety Prifysgol arnoch chi wedi diwedd cyfnod eich trwydded, bydd angen i chi wneud cais am ein llety haf. Gallwch wneud cais i aros gyda ni dros yr haf trwy ddilyn y ddolen isod:

https://www.aber.ac.uk/cy/accommodation/accommodation-options/summer-accommodation/

O ystyried yr amgylchiadau presennol, rydym yn gwerthfawrogi efallai nad ydych yn ymwybodol ar hyn o bryd o'r union gyfnod o amser y bydd angen llety haf arnoch chi. Peidiwch â phoeni. Os ydych yn llwyddo i wneud trefniadau amgen ar gyfer llety ac wedi archebu mwy o nosweithiau nag sydd eu hangen arnoch, dim ond tan y dyddiad y byddwch yn trosglwyddo'ch allweddi y codir tâl arnoch. Bydd unrhyw rent a delir ymlaen llaw yn cael ei ad-dalu i chi.

Ydw i’n gallu trefnu i drydydd parti, e.e. cwmni dosbarthu, ffrind neu aelod o’r teulu i gasglu fy eiddo ar fy rhan?

 

Os hoffech drefnu i drydydd parti, er enghraifft cwmni dosbarthu, ffrind neu aelod o'r teulu i gasglu eich eiddo o'ch ystafell wely, archebwch un o'n slotiau amser a neilltuwyd iddynt gasglu eich eitemau yn ystod yr amser hwn. Gweler y Cwestiwn Cyffredin "Mae fy eiddo yn fy ystafaell o hyd- beth ddylwn i ei wneud ynglŷn â’u casglu?" am sut i wneud hyn.

Sicrhewch eich bod yn rhoi gwybod i ni y byddwch yn anfon cwmni dosbarthu yn eisch lle, a rhowch eu manylion i ni trwy e-bostio llety@aber.ac.uk erbyn 9 o'r gloch for Llun 8 Mehefin fan bellaf, gan y bydd angen i ni drefnu i arlod o staff gwrdd a nhw yn eich llety er mwyn rhoi mynediad iddynt. Noder os gwelwch yn dda:

 • Os na fyddwch yn ein hysbysu bod rhywun arall yn casglu'ch eiddo ar eich rhan, ni allwn warantu y byddwn yn gallu caniatáu mynediad iddynt.
 • Ni chaniateir i drydydd parti gasglu eiddo o ardaloedd cymunedol. Dim ond i ystafelloedd gwely y byddwn yn gallu caniatáu iddynt fynd.
 • Ni fydd y Brifysgol yn atebol am unrhyw golled neu ddifrod i eiddo a achosir gan drydydd parti.
 • Bydd unrhyw ddifrod i eiddo'r Brifysgol a achosir gan y cwmni dosbarthu yr ydych yn ei enwebu yn daladwy gennych chi.

Os nad ydych angen yr eiddo sydd gennych ar ôl yn eich llety mwyach, rhowch wybod i'r Swyddfa Llety, fel y gellir ei roi neu ei waredu.

Sylwch ein bod ar hyn o bryd yn mynd i mewn i lety gwag er mwyn gwaredu sbwriel ac unrhyw eitemau darfodus yn yr ardaloedd cymunedol. Fodd bynnag, am resymau iechyd a diogelwch, efallai y bydd angen i ni gael mynediad i ystafelloedd gwely pe baem yn dod yn ymwybodol o eitemau darfodus y mae angen eu gwaredu. E-bostiwch llety@aber.ac.uk os oes gennych unrhyw bryderon ynghylch eitemau darfodus sydd ar ôl yn eich llety a byddwn yn trefnu iddynt gael eu symud oddi yno.

Pe bai gan y Brifysgol unrhyw bryderon ynghylch materion Iechyd a Diogelwch ehangach a allai effeithio ar eich eiddo personol, gan gynnwys eitemau nad ydynt yn ddarfodus, byddwn yn ceisio cysylltu â chi.

Mae fy allwedd(i)/ allwedd(i) electronig gyda fi o hyd ond nid wyf yn byw yn llety'r Brifysgol mwyach. Beth ddylwn i ei wneud gyda nhw?

Os ydych wedi gadael unrhyw eiddo yn eich ystafell, cadwch eich allwedd(i)/allwedd(i) electronig yn ddiogel. Byddwn wedi derbyn e-bost oddi wrth y Swyddfa Llety yn gofyn i chi drefnu amser ar gyfer casglu eich eiddo, a bydd yr e-bost y byddwch yn ei dderbyn wedi trefnu amser yn cynnwys manylion am sut i ddychwelyd eich allwedd(i) / allwedd(i) electronig pan fyddwch yn dychwelyd i Aberystwyth.

Os ydych chi wedi mynd â'ch eiddo gyda chi ac nad ydych chi'n bwriadu dychwelyd i Aberystwyth yna dychwelwch eich allwedd(i)/allweddi(i) electronig atom, gan gynnwys eich allwedd blwch post. Gallwch ddychwelyd eich allwedd(i)/allwedd(i) electronig drwy ddefnyddio gwasanaeth post wedi’i gofnodi i Dderbynfa'r Campws, Campws Penglais, Prifysgol Aberystwyth, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3FL. Rydym yn ymwybodol y gallai rhai gwasanaethau post fod wedi cael eu hatal ar hyn o bryd ond anfonwch nhw atom beth bynnag fel ein bod yn eu derbyn pan fydd y gwasanaeth yn ailddechrau.

Rwy'n dal i fyw yn llety’r Brifysgol, ond yn paratoi i adael cyn diwedd cyfnod cytundeb y drwydded. A fyddaf yn derbyn ad-daliad am unrhyw ran o fy ffioedd llety?

Os yr ydych yn bwriadu gadael eich llety Prifysgol, hysbyswch y Swyddfa Llety o’r dyddiad a’r amser pan fyddwch yn bwriadu gadael drwy llety@aber.ac.uk er mwyn gallu trefnu ad-daliad rhannol o’ch ffioedd llety. Bydd tâl am lety yn ddyledus hyd at ddiwrnod olaf eich arhosiad yn eich llety.

Os ydych yn gallu, dychwelwch eich allwedd(i)/allwedd(i) electronig atom, gan gynnwys eich allwedd blwch post i Dderbynfa’r Campws (i’r chwith o brif fynedfa’r Brifysgol).  Os nad yw hyn yn bosibl, gallwch ddychwelyd eich allwedd(i)/allwedd(i) electronig drwy ddefnyddio gwasanaeth post wedi’i gofnodi i Dderbynfa'r Campws, Campws Penglais, Prifysgol Aberystwyth, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3FL. Rydym yn ymwybodol y gallai rhai gwasanaethau post fod wedi cael eu hatal ar hyn o bryd ond anfonwch nhw atom beth bynnag fel ein bod yn eu derbyn pan fydd y gwasanaeth yn ailddechrau.

Pryd a sut y caf fy mlaendal yn ôl?

Bydd blaendaliadau’n cael eu dychwelyd yn ôl y drefn arferol, ar ôl archwilio’r llety. Mae’n debygol y bydd yna oedi o ran archwilio’r llety a phrosesu ad-daliadau wrth i’r Brifysgol ddelio â goblygiadau’r sefyllfa bresennol. Gwerthfawrogir eich amynedd yn fawr.

Yn y cyfamser, er mwyn sicrhau y bydd modd dychwelyd eich blaendal yn ddidrafferth, gwnewch yn siŵr eich bod yn cyflwyno / diweddaru manylion y cyfrif banc sydd gennych o fewn y DU.

Gallwch wneud hyn trwy ddilyn y camau isod:

 1. Mewngofnodwch ar eich Cofnod Myfyriwr.

2.         Dewiswch ‘Manylion’ dan y Ddewislen Bersonol.

3.         Llenwch yr adran ‘Manylion eich Cyfrif Banc’.

 

Sylwer:
Os oes dyled heb ei thalu sy’n ymwneud â llety, bydd y blaendal yn cael ei ddefnyddio i wneud iawn am y ddyled.

Pe bai unrhyw daliadau’n cael eu codi ar ôl i chi adael, efallai y defnyddir eich blaendal i wneud iawn amdanynt.

Heb i ni gael manylion eich cyfrif banc, ni fydd modd i ni roi ad-daliad i chi, felly rhowch wybod i ni beth yw manylion eich cyfrif banc erbyn y dyddiad y daw eich Cyfnod Trwydded i ben.

Trwy drefniant ymlaen llaw gyda’r Swyddfa Ffioedd Myfyrwyr, efallai y bydd modd gwneud trosglwyddiadau banc rhyngwladol. Fodd bynnag, tynnir £20.00 o’ch blaendal am wneud hyn, er mwyn talu taliadau banc ychwanegol.

Os oes gennych ymholiadau, mae croeso i chi gysylltu â’r Swyddfa Ffioedd Myfyrwyr – 01970 622043 / fees@aber.ac.uk.

Myfyrwyr nad ydynt yn aros yn Llety’r Brifysgol yn ystod Tymor 3

Rwy'n dal i fyw yn llety’r Brifysgol, ond mae'n rhaid i mi deithio adref am resymau hanfodol, a fyddaf yn cael ad-daliad am fy ffioedd llety?

Os oes angen i chi deithio adref am resymau hanfodol a’ch bod yn gadael eich llety yn y Brifysgol, rhowch wybod i'r Swyddfa Llety drwy e-bostio accommodation@aber.ac.uk fel bod modd trefnu ad-daliad rhannol o'ch ffioedd llety. Bydd yn rhaid i chi dalu hyd at eich diwrnod olaf yn eich llety.

Os oes modd, dychwelwch eich allweddi/allweddi electronig, gan gynnwys allwedd eich blwch post, i Dderbynfa'r Campws (ar y chwith wrth brif fynedfa'r Brifysgol). Ond os nad oes modd i chi ddychwelyd eich allweddi/allweddi electronig yn bersonol, dylech eu postio, gan ddefnyddio’r gwasanaeth ‘dosbarthiad a gofnodwyd’, i’r cyfeiriad canlynol: Derbynfa’r Campws, Campws Penglais, Prifysgol Aberystwyth, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3FL. Gwyddom fod rhai gwasanaethau post wedi cael eu gohirio am y tro, ond a wnewch chi barhau i’w postio atom fel y byddwn yn eu derbyn ar ôl i’r gwasanaeth ailgychwyn.

Os na fyddaf yn aros yn llety’r Brifysgol yn ystod Tymor 3 – pryd a sut y caf fy mlaendal yn ôl?

Bydd blaendaliadau’n cael eu dychwelyd yn ôl y drefn arferol, ar ôl archwilio’r llety. Mae’n debygol y bydd yna oedi o ran archwilio’r llety a phrosesu ad-daliadau wrth i’r Brifysgol ddelio â goblygiadau’r sefyllfa bresennol. Gwerthfawrogir eich amynedd yn fawr.

Yn y cyfamser, er mwyn sicrhau y bydd modd dychwelyd eich blaendal yn ddidrafferth, gwnewch yn siŵr eich bod yn cyflwyno / diweddaru manylion y cyfrif banc sydd gennych o fewn y DU.

 

Gallwch wneud hyn trwy ddilyn y camau isod:

 1. Mewngofnodwch ar eich Cofnod Myfyriwr.
 2. Os bydd dyled i’w chael yn ymwneud â llety, bydd y blaendal yn cael ei ddefnyddio i wneud iawn am y ddyled.
 3. Pe bai unrhyw daliadau’n cael eu codi ar ôl i chi adael, efallai y defnyddir eich blaendal i wneud iawn amdanynt.
 4. Heb i ni gael manylion eich cyfrif banc, ni fydd modd i ni roi ad-daliad i chi, felly rhowch wybod i ni beth yw manylion eich cyfrif banc erbyn y dyddiad y daw eich Cyfnod Trwydded i ben.
 5. Trwy drefniant ymlaen llaw gyda’r Swyddfa Ffioedd Myfyrwyr, efallai y bydd modd gwneud trosglwyddiadau banc rhyngwladol. Fodd bynnag, tynnir £20.00 o’ch blaendal am wneud hyn, er mwyn talu taliadau banc ychwanegol.

2.         Dewiswch ‘Manylion’ dan y Ddewislen Bersonol.

3.         Llenwch yr adran ‘Manylion eich Cyfrif Banc’.

 

Sylwer:

Os oes gennych ymholiadau, mae croeso i chi gysylltu â’r Swyddfa Ffioedd Myfyrwyr – 01970 622043 / fees@aber.ac.uk.

Cwestiynau eraill

A yw’r golchfeydd ar agor?

Mae’r golchfeydd yn aros ar agor. Dilynwch gyngor y llywodraeth ar symud a hunan-ynysu.

Rwy’n byw yn llety’r Brifysgol, sut ydw i’n cael gafael ar fagiau Hoover a Gwastraff?

Os nad ydych yn hunan-ynysu: Mae cyflenwadau bagiau gwastraff Hoover ac Ailgylchu Bwyd/ Cymysg Sych ar gael ym mhob golchfa.

Os ydych yn hunan-ynysu: Gwnewch gais am fagiau gwastraff Hoover a/ neu Ailgylchu Bwyd/ Cymysg Sych/ Cyffredinol drwy ein Ffurflen Cofnodi Nam Ar-lein ac fe fydd ein tîm yn dosbarthu’r eitemau tu allan drws eich fflat cyn gynted â phosib.

Rwy’n byw yn llety’r Brifysgol ac yn hunan-ynysu (gyda symptomau), sut ydw i’n cludo fy ngwastraff i’r storfa biniau?

Ar gyfer myfyrwyr sy’n byw ym Mhentre Jane Morgan, dilynwch y canllawiau isod:

 • Sicrhewch fod y gwastraff yn y bagiau gwastraff priodol (Ailgylchu Bwyd, Cymysg Sych neu Wastraff Cyffredinol) neu’r cynhwysydd a ddarperir ar gyfer Gwydr
 • Dyblwch y bagiau (h.y. rhowch eich bag llawn mewn bag arall o’r un math), a rhoi’r bagiau mewn ardal yn eich fflat ble y gellir ei gadw’n saff am leiafrif o 72 awr heb achosi rhwystr (sicrhewch eich bod yn golchi eich dwylo cyn ac ar ôl gwneud hynny)
 • Ar ôl y cyfnod o 72 awr, ewch â’ch gwastraff i’ch storfa bin agosaf. Sicrhewch eich bod yn golchi eich dwylo cyn ac ar ôl gwneud hynny

 

Ar gyfer yr holl breswylwyr eraill, mae’r Brifysgol yn gallu helpu i gludo’ch gwastraff i’r storfa biniau.
Dilynwch y canllawiau isod:

 • Sicrhewch fod y gwastraff yn y bagiau gwastraff priodol (Ailgylchu Bwyd, Cymysg Sych neu Wastraff Cyffredinol) neu’r cynhwysydd a ddarperir ar gyfer Gwydr
 • Dyblwch y bagiau (h.y. rhowch eich bag llawn mewn bag arall o’r un math), a rhoi’r bagiau mewn ardal yn eich fflat ble y gellir ei gadw’n saff am leiafrif o 72 awr heb achosi rhwystr (sicrhewch eich bod yn golchi eich dwylo cyn ac ar ôl gwneud hynny)
 • Ar ôl y cyfnod o 72 awr, rhowch y bagiau, neu gynhwysydd ar gyfer Gwydr tu allan drws eich fflat (Dydd Llun i Ddydd Gwener yn unig). Sicrhewch eich bod yn golchi eich dwylo cyn ac ar ôl gwneud hynny
 • Gosodwch y bagiau neu gynhwysydd mor daclus â phosib gan osgoi rhwystro tu allan y drws, i sicrhau eich bod yn gallu gadael yn saff mewn argyfwng
 • Gwnewch gais i gasglu’r gwastraff drwy’r Ffurflen Cofnodi Nam Ar-lein ac fe fydd ein timau yn casglu’r bagiau cyn gynted â phosib

Os wyf yn rhoi gwybod am broblem o ran cynnal a chadw, pa mor gyflym y gellir ymdrin â hi?

Mae’r staff cynnal a chadw yn parhau i ymdrin ag unrhyw faterion cynnal a chadw/trwsio, difrod, peryglon a rheoli plâu y rhoddir gwybod amdanynt yn llety’r myfyrwyr. Fodd bynnag, yn sgil y sefyllfa bresennol, gallai’r amseroedd ymateb fod ychydig yn hwy nag arfer, felly gofynnwn am eich amynedd. Rydym yn dal ati i flaenoriaethu pob mater cynnal a chadw gan ddibynnu ar lefel y brys. Fodd bynnag, os oes risg i’ch lles neu os yw problem yr ydych eisoes wedi rhoi gwybod amdani wedi gwaethygu’n sylweddol, rhowch wybod amdani eto neu uwchraddiwch y cais cynnal a chadw.

Rwy’n dal i fyw yn llety’r Brifysgol – a allaf gael ymwelwyr?

Yng ngoleuni’r sefyllfa bresennol, gan ddod i rym yn syth a hyd nes y clywch yn wahanol, yn anffodus ni chaniateir i chi gael ymwelwyr i aros gyda chi dros nos yn llety’r Brifysgol.

Yn unol â chyngor y Llywodraeth i osgoi pob cyswllt cymdeithasol dianghenraid, mae’r Brifysgol yn eich annog i beidio â chael unrhyw ymwelwyr yn eich llety.

A fydd archwiliadau ystafell wely ac archwiliadau cymunedol yn dal i gael eu cynnal?

Yn sgil yr amgylchiadau presennol, ni fydd archwiliadau llety yn cael eu cynnal yn ystod tymor 3. Fodd bynnag, byddwn yn cynnal archwiliadau diwedd tymor mewn fflatiau/tai yr ydym wedi cael ein hysbysu eu bod yn gwbl wag.

Beth fydd yn digwydd os wyf wedi gadael fy eiddo yn fy ystafell ac na allaf eu casglu?

Oherwydd nifer y myfyrwyr a adawodd eiddo personol yn eu llety cyn cyfnod clo’r Llywodraeth, cyflwynwyd system archebu i ganiatáu i fyfyrwyr gasglu eiddo o'r 10fed Mehefin 2020. Er bod y cyfnod casglu hwn bellach wedi cau, mae'r Brifysgol yn parhau i hwyluso mynediad i'r myfyrwyr hynny y mae eu heiddo'n aros. Hysbysir myfyrwyr na fu modd cysylltu â hwy, neu fyfyrwyr na all deithio i Aberystwyth i gasglu eiddo, trwy e-bost pe bai'n ofynnol i'r Brifysgol bacio, adleoli a storio eu heiddo tan y gall fyfyrwyr eu casglu. Sylwch efallai bydd ad-daliad costau adleoli a storio eiddo yn bosibl a byddwch yn cael gwybod os mai dyma’r achos. Byddem yn annog pob myfyriwr sydd ag eiddo mewn neuaddau o hyd i gysylltu â'r Swyddfa Llety, os nad ydych wedi gwneud hynny eisoes, trwy llety@aber.ac.uk neu 01970 622900.