Diweddariadau diweddara i staff

Diweddariad - 31/03/20 at 17:43

Annwyl gydweithiwr

Dyma’r wybodaeth ddiweddaraf am ddatblygiadau ac ymateb y Brifysgol i argyfwng Coronafeirws.

Mynediad i adeiladau Prifysgol Aberystwyth
Er bod y Brifysgol yn aros ar agor ac yn gweithio, mae nifer o adeiladau ar y campws ar gau i bob pwrpas, a’r unig staff sy’n gweithio ar y safle yw’r rheiny sydd wedi’u dynodi ar gyfer gwasanaethau hanfodol. Mae’r holl staff sy’n hanfodol i fusnes wedi’u hadnabod ac wedi derbyn llythyr i ddangos i’r heddlu petaent yn dod i gysylltiad â nhw wrth deithio i’r gwaith ar gyfer busnes hanfodol yn unig. Rhaid i’r aelodau staff hyn hysbysu Diogelwch, trwy e-bost neu ffôn, wrth iddynt gyrraedd a gadael y campws. Dylai staff sy’n hanfodol i fusnes ac sydd â mynediad i adeiladau sydd ar gau nodi nad yw’r adeiladau hyn yn cael eu gwasanaethu’n rheolaidd (h.y. glanhau, gwaredu gwastraff).

Gwasanaethau post mewnol/ allanol
Mae casglu a dosbarthu post mewnol, a gwasanaethau post allanol arferol wedi’u hatal hyd nes nodir yn wahanol. Ar hyn o bryd mae’r holl bost sy’n ein cyrraedd drwy’r Post Brenhinol yn cael eu dosbarthu i’r Ystafell Bost. Os oes gennych eitemau hanfodol y mae’n rhaid i chi eu casglu, a gyda chaniatâd rheolwr llinell i wneud hynny, mae’r Ystafell Bost ar agor rhwng 09:00- 12.00 dyddiau Llun a Mawrth. Fodd bynnag, yn unol â chanllawiau pellter cymdeithasol a rhwystro heintiau, rhaid dylid gwneud hynny cyn lleied â phosibl. Os oes gennych unrhyw ymholiadau, cysylltwch â thîm yr Ystafell Bost ar postroom@aber.ac.uk neu ffoniwch 01970 62 2052 rhwng 09:00- 12:00 ar ddydd Llun a dydd Iau.

Ni fydd myadmin.aber.ac.uk ar gael
Nodwch na fydd myadmin.aber.ac.uk (y cais lle mae staff yn cyrchu ffurflenni ECS, Ceisiadau Cyfieithu, gwaith y Swyddfa Ddylunio ayyb) ar gael ddydd Iau yma rhwng 8:30-13:00.

Cyfarfod Llys y Brifysgol 2020
Yn anffodus, mae’r Brifysgol wedi penderfynu gohirio cyfarfod blynyddol y Llys, a oedd i’w gynnal ar ddydd Llun, 27 Ebrill 2020. Er bod opsiynau eraill wedi cael eu hystyried – gan gynnwys cynnal y cyfarfod ar-lein – penderfynwyd mai gohirio cyfarfod y Llys oedd y mwyaf priodol o dan yr amgylchiadau presennol.

Gwneir pob ymdrech yn awr i adnabod dyddiad arall ar gyfer cyfarfod yn ddiweddarach yn 2020. Fodd bynnag, os na fydd hyn yn bosibl, mae trefniadau eisoes mewn lle ar gyfer cyfarfod y flwyddyn nesaf, a fydd yn cael ei gynnal ddydd Gwener, 19 Mawrth 2021.

Diweddariadau a chwestiynau parhaus
Byddwn yn parhau i ddarparu negeseuon i staff sy’n eu diweddaru yn ôl yr angen, ac wrth i’r sefyllfa ddatblygu. Yn y cyfamser, cadwch mewn cysylltiad rheolaidd gyda’ch rheolwr llinell a’r rheiny yr ydych yn rheolwr llinell arnynt.

Fel bob amser, rydym yn annog staff i barhau i edrych ar ein tudalen we gwybodaeth Coronafeirws er mwyn cael y wybodaeth ddiweddaraf a chwestiynau cyffredin. Os oes gennych gwestiynau neu ymholiadau eraill, e-bostiwch coronafeirws@aber.ac.uk neu cysylltwch â’r llinell gymorth 01970 62 2483.

Diolch parhaus
Mae’r sefyllfa bresennol hon yn cael effaith heb ei thebyg ar ein bywyd bod dydd a hynny mewn cymaint o ffyrdd. Rwy’n ddiolchgar iawn i chi am addasu i ffyrdd newydd o weithio, cydio mewn ffyrdd newydd o gyfathrebu, a mabwysiadau ffyrdd newydd o gefnogi’n gilydd ar yr adeg hon.

Mae Cadeirydd y Cyngor a’r Canghellor ill dau wedi gofyn i mi gyfleu eu diolch i’r holl staff am eich cefnogaeth a’ch gwaith parhaus. Yn wir, wrth ysgrifennu at aelodau Llys y Brifysgol i’w hysbysu o ohirio cyfarfod 2020, nododd y Canghellor ei ddiolchgarwch twymgalon i’r holl staff am y ffordd yr ydym yn ymateb i’r achos ar hyn o bryd.

Gwnewch bopeth o fewn eich gallu i gadw’n iach ac yn ddiogel.

Yr Athro Elizabeth Treasure
Is-Ganghellor

Diweddariad - 27/03/20 at 18:35

Annwyl gydweithiwr

Dyma’r wybodaeth ddiweddaraf am ddatblygiadau ac ymateb y Brifysgol i argyfwng Coronafeirws.

Gweithio gyda Microsoft Teams

Mae Microsoft Teams yn offeryn defnyddiol y gallwn ei ddefnyddio er mwyn parhau i wneud ein gwaith wrth weithio o gartref. Gallwch ddefnyddio Teams i gael sgwrs destun a chyfarfodydd siarad/fideo ar-lein, yn ogystal â chydweithio ar ddogfennau a rhannu gwybodaeth.

Rydym wedi paratoi gwybodaeth i’ch helpu i ddefnyddio Teams:

Os oes gennych unrhyw gwestiynau ychwanegol sydd ddim wedi eu cynnwys yn y canllaw, cysylltwch ar gg@aber.ac.uk.

Mynediad i adeiladau’r Brifysgol

Fel y gwyddoch, mae'r cyfyngiadau presennol ar symud yn golygu na ddylem fod yn teithio oni bai ei bod hi’n hollol angenrheidiol i wneud hynny. Fel y cadarnhawyd ddoe, gallai pobl sy'n torri'r cyfyngiadau gael dirwy.

Felly, dim ond pan fydd hi’n hollol angenrheidiol, neu fel rhan o swyddi sy'n hanfodol i fusnes, y dylai staff fod yn cyrchu’r campws neu adeiladau Prifysgol Aberystwyth. Mae'r holl staff hanfodol i fusnes wedi'u hadnabod a dylent dderbyn llythyr gartref yfory neu fore Llun. Dylid ei ddefnyddio os bydd yr awdurdodau yn holi (ee'r Heddlu) wrth deithio i'r gwaith ar gyfer busnes hanfodol yn unig.

Rhaid i staff busnes hanfodol hysbysu Diogelwch, trwy e-bost neu ffôn, eu bod yn cyrraedd ac yn gadael y campws.

Gwyliau Blynyddol

Rydym yn eich annog i barhau i gymryd eich gwyliau blynyddol. O dan yr amgylchiadau presennol, rydym yn pryderu bod staff dan bwysau ychwanegol oherwydd yr amgylchiadau anghyffredin. Efallai y bydd cymryd rhywfaint o wyliau yn help. Mae'n bwysig nodi hefyd, fel erioed, os yw pawb yn cadw eu gwyliau tan yn hwyr yn y flwyddyn, mae'n anodd iawn caniatáu i bawb gymryd y gwyliau y maen nhw'n gofyn amdano.

Ffôn meddal

Os ydych chi nawr yn gweithio o gartref, fe allech chi ddefnyddio ein cyfleuster ffôn meddal. Mae'r cyfleuster hwn yn eich galluogi i dderbyn galwadau trwy'ch rhif swyddfa trwy'ch cyfrifiadur. Mae’n hawdd ei ddefnyddio ac yn llawer mwy cost-effeithiol na dargyfeirio galwadau i ffonau symudol.

Defnyddiwch y cyfarwyddiadau yma - https://faqs.aber.ac.uk/773 a chysylltwch â desg gymorth GG os ydych chi'n cael unrhyw drafferth.

Parhau i’ch diweddaru

Rydym wedi bod yn awyddus i'ch diweddaru bob dydd dros yr wythnosau diwethaf, oherwydd bod y sefyllfa’n datblygu mor gyflym wrth i lywodraethau'r DU a Chymru ymateb i'r achosion o Coronafeirws. Byddwn yn parhau i'ch diweddaru yn rheolaidd; fodd bynnag, rydym yn symud o ddiweddariadau dyddiol i negeseuon bob ychydig ddyddiau neu wrth i wybodaeth newydd ddod ar gael.

Arhoswch mewn cysylltiad rheolaidd â'ch rheolwr llinell a'r rhai rydych chi'n eu rheoli a chofiwch ddefnyddio'r llinell gymorth os oes gennych unrhyw gwestiynau neu ymholiadau penodol. Anfonwch air at coronafeirws@aber.ac.uk neu ffoniwch 01970 62 2483.

Gwybodaeth wedi'i diweddaru a Chwestiynau Cyffredin

Fel bob amser, rydym yn eich annog i barhau i gadw llygad ar ein tudalen we gwybodaeth coronafeirws i gael hyd i’r wybodaeth ddiweddaraf a chwestiynau cyffredin.

Cadwch yn iach ac yn ddiogel.

Yr Athro Elizabeth Treasure
Is-Ganghellor

Diweddariad - 26/3/20 am 18:31

Annwyl gydweithiwr

Dyma’r wybodaeth ddiweddaraf am ddatblygiadau ac ymateb y Brifysgol i argyfwng Coronafeirws.

 Hyfforddiant a datblygiad ar-lein

Nawr bod mwyafrif helaeth y staff yn gweithio oddi ar y campws, rydym wedi llunio rhestr o weithgareddau allweddol y dylech eu cwblhau ar-lein fel rhan o'ch cyflogaeth arferol ac sy’n gallu cael eu cyflawni o leoliad anghysbell:

 • Cwblhau eich ffurflen Cynllun Cyfraniad Effeithiol (ECS) a'i chyflwyno i’ch rheolwr llinell i’w hystyried drwy'r system ar-lein sydd ar gael yma

Rydym hefyd wedi tynnu ynghyd llu o gyfleoedd hyfforddi a datblygu ar ein gwefan a fydd yn cael eu diweddaru bob wythnos, felly gwnewch yn siŵr eich bod yn mewngofnodi'n rheolaidd.

Mae'r cyrsiau hyn wedi'u targedu'n benodol ar gyfer setiau sgiliau a galwedigaethau penodol. Mae hyfforddiant hefyd sydd o ddiddordeb mwy cyffredinol.

Byddem yn croesawu eich adborth ar y cyrsiau hyn ac unrhyw awgrymiadau a allai fod gennych ar gyfer meysydd diddordeb yn y dyfodol. E-bostiwch hrbp@aber.ac.uk gyda'ch sylwadau.

Rydym yn deall y bydd y ffordd newydd hon o weithio yn anghyfarwydd i lawer. Rydym yn annog pawb i roi cynnig ar ddulliau newydd, peidio â phoeni am wneud camgymeriadau, bod yn garedig pan nad yw pethau'n mynd yn ôl y disgwyl a chefnogi pawb i ddysgu a gwella.

Dysgu Cymraeg

Mae hwn hefyd yn gyfle da i gydweithwyr fireinio eu Cymraeg ar-lein.

Diolch

Yn olaf, hoffem diolch i chi am y modd yr ydych wedi addasu mor gyflym i newid mor sylfaenol yn y ffordd yr ydym yn byw ac yn gweithio.

Diolch i chi am chwarae'ch rhan a gwneud eich cyfran. Gwnewch bopeth o fewn eich gallu i gadw'n iach a diogel.

Yr Athro Elizabeth Treasure

Is-Ganghellor

Diweddariad - 25/3/20 am 19:39

Annwyl gydweithiwr

Wrth i ni barhau i weithio trwy oblygiadau argyfwng y coronafeirws, yn ogystal ag ymateb y llywodraeth iddi, hoffem dynnu eich sylw at y diweddariadau isod.

Ffioedd llety myfyrwyr

Rydym wedi gwneud y penderfyniad na fyddwn yn codi tâl ar fyfyrwyr am eu llety ar ôl y Pasg os ydynt am ddod â'u tenantiaeth i ben gyda ni.

Nid yw hyn yn golygu y bydd yr holl lety myfyrwyr yn wag. Mae gan bob preswylydd gytundeb tenantiaeth gyda'r Brifysgol, ac mae'n hynod bwysig ein bod yn anrhydeddu'r cytundebau hyn ac yn cadw at gyfyngiadau newydd y llywodraeth. Fel y gwyddoch, gall fod mai unig lety’r myfyrwyr yw hwnnw yn Aberystwyth, ac efallai na fydd gan rai unigolion bregus unrhyw le arall i fynd.

Rydym yn cydnabod, fodd bynnag, na fydd llawer o fyfyrwyr bellach yn dychwelyd i’w llety ar ôl y Pasg oherwydd yr amgylchiadau presennol, ac o'r herwydd ni allwn ddisgwyl iddynt dalu'r costau perthnasol.

Arlwyo ar y campws

Ar ddydd Iau 26 Mawrth, rydym yn newid yr unig ddarpariaeth arlwyo sy'n weddill ar y campws:

 • Mae Tamed Da ar gau.
 • Rydym yn ehangu ein gwasanaeth Nosh Da. Mae Nosh Da yn cynnig gwasanaeth dosbarthu bwyd poeth a neges rhwng 12-8pm bob dydd i fyfyrwyr a staff. I archebu, lawrlwythwch Ap NoshDa o'r App Store neu Google Play.

Gochelwch rhag Sgamiau Covid-19

Mae ofnau Covid-19 yn cael eu defnyddio gan droseddwyr a hacwyr i dargedu aelodau'r cyhoedd. Rydym yn annog staff a myfyrwyr y Brifysgol i fod yn wyliadwrus o negesuon e-bost a galwadau ffôn. Efallai y bydd sgamiau e-bost yn ceisio twyllo unigolion i agor atodiadau neu agor gwefannau a allai roi eich gwybodaeth bersonol neu Brifysgol, cyfrineiriau, cysylltiadau a manylion banc yn y fantol. Gall y rhain gynnwys adnoddau ar-lein ffug am y firws, ad-daliadau, nwyddau ffug, rhoddion a benthyciadau. Darllenwch y Cwestiynau Cyffredin ar “Sut alla i weld a yw e-bost rydw i wedi'i dderbyn yn ddilys ai peidio?” yn https://faqs.aber.ac.uk/index.php?id=394

Seiberddiogelwch

Gyda llawer o staff yn gweithio gartref, mae'n bwysig bod eich cyfrifiadur yn cael ei gadw'n ddiogel. Cyfeiriwch at y canllawiau yn: https://www.aber.ac.uk/cy/is/regulations/security/

Cwestiynau cyffredin

Mae llawer ohonoch wedi bod yn cysylltu trwy e-bost coronafeirws@aber.ac.uk neu linell gymorth y Brifysgol 01970 622483 gyda'ch cwestiynau a'ch pryderon am ystod eang o faterion yn ymwneud â'r Coronafeirws a'r hyn y gallai ei olygu i chi. Rydym yn parhau i ddiweddaru'r dudalen Cwestiynau Cyffredin sy'n cynnwys adrannau ar edrych ar ôl eich iechyd, gweithio gartref, hunan-ynysu, gofalu am ddibynyddion a phryderon ariannol.

Heddiw, bydd y Cwestiynau Cyffredin yn darparu awgrymiadau a chyngor ar sut i gynnal a chadw iechyd meddwl cadarnhaol wrth weithio gartref, gan gynnwys cadw mewn cysylltiad yn ddigidol, sefydlu trefn a chadw'n heini. Os oes gennych gwestiwn neu bryder, anfonwch air atom ar coronafeirws@aber.ac.uk.

Dymuniadau gorau a chadwch yn iach.

Yr Athro Elizabeth Treasure
Is-Ganghellor

Diweddariad - 24/03/20 am 18:20

Annwyl gydweithiwr

Tra bod gweithrediadau'r Brifysgol yn parhau, mae mwyafrif y campws wedi’i gau yn dilyn cyhoeddi cyfyngiadau eang ar hawl pobl i symud gan Lywodraeth y DU ddydd Llun 23 Mawrth. Yr unig staff sy'n gweithio ar y safle yw'r rhai sydd wedi'u dynodi ar gyfer darparu gwasanaethau hanfodol. Dylai'r holl staff eraill fod yn gweithio oddi ar y safle yn unol â thrafodaethau â'u rheolwyr llinell.

Rydym yn gwerthfawrogi bod y rhain yn amgylchiadau eithriadol a hoffwn ddiolch i bawb am eich amynedd a'ch dealltwriaeth, ac am chwarae'ch rhan wrth geisio lleihau lledaeniad y Coronafeirws.

I danlinellu'r cyngor diweddaraf gan y llywodraeth, dilynwch y canlynol:

 • Fe ddylech chi aros gartref a mynd allan am fwyd, rhesymau iechyd neu waith hanfodol yn unig
 • Arhoswch 2 fetr i ffwrdd oddi wrth bobl eraill
 • Golchwch eich dwylo cyn gynted ag y byddwch chi'n cyrraedd adref

Mae arweiniad llawn ar gael yma.

Addysgu a dysgu

Mae darpariaeth addysgu'r Brifysgol a llawer o wasanaethau eraill yn parhau ar-lein ac rwy'n ddiolchgar iawn i bawb am eich gwaith caled a'ch ymroddiad er mwyn gwneud hyn yn bosibl.

Mae cau campws Penglais yn golygu taw ar lein yn unig mae cyfleusterau llyfrgell am y tro. Ceir rhagor o wybodaeth am y gwasanaethau sydd ar gael i chi a'ch myfyrwyr i'w gweld yma. Fe welwch wybodaeth hefyd sy'n ymwneud yn benodol ag argaeledd adnoddau astudio ar-lein yma: Gwasanaethau Llyfrgell a COVID-19.

Llety myfyrwyr

Mae ein llety i fyfyrwyr yn parhau i fod ar agor, ynghyd ag ystafelloedd golchi dillad, ac unwaith eto rwy'n ddiolchgar i’r rhai ohonoch sy'n gweithio i sicrhau eu bod yn derbyn y gwasanaeth priodol yn ystod y cyfnod anodd hwn. Rydym yn gofyn i'r myfyrwyr hynny sy'n aros yn llety'r Brifysgol gadw’n dynn at gyngor y llywodraeth ar symud a hunan-ynysu.

Arlwyo

Mae'r llefydd arlwyo canlynol yn parhau ar agor ac yn darparu cyfleusterau tecawê yn unig:

 • Mae Tamed Da ar agor rhwng 8:30yb a 4.00yp, ac yn cynnig dewis cyfyngedig o fwyd poeth ac oer a diodydd Starbucks.
 • Mae Nosh Da yn cynnig gwasanaeth dosbarthu bwyd poeth rhwng 4:00 a 9:00 yr hwyr. I archebu, ffoniwch 01970621719 neu lawrlwythwch Ap NoshDa o'r App Store neu Google Play.

Noder fod y gwasanaethau hyn yn bennaf ar gyfer myfyrwyr sy'n aros mewn preswylfeydd a staff hanfodol sy'n gweithio ar y campws.

Cefnogaeth i staff

Rydym yn gwerthfawrogi bod hwn yn gyfnod anodd i bawb a hoffem eich atgoffa o'r gefnogaeth sydd ar gael i chi ac i'n myfyrwyr yn ystod yr amser anodd hwn.

Os ydych chi'n poeni am y Coronafeirws a'ch iechyd meddwl, siaradwch â'ch rheolwr llinell yn y lle cyntaf. Mae cyngor hefyd ar gael gan Mind a thrwy ein Rhaglen Cymorth i Staff.

Cadw mewn cysylltiad

O bosib, dyma’r tro cyntaf yn ein bywydau proffesiynol i rai ohonom fod yn gweithio ar ein pennau ein hunain a gartref am gyfnodau hir, yn gofalu am ddibynyddion ac o bosibl yn hunan ynysu. O ganlyniad rydym yn annog pawb i geisio cadw mewn cysylltiad â chydweithwyr yn broffesiynol ac yn gymdeithasol, ac yn eich annog i feddwl am ffyrdd newydd a rhesymau newydd dros wneud hynny, wrth inni ddod i arfer â'r amgylchiadau newydd a heriol hyn.

Mae'r Brifysgol yn cefnogi Skype a Microsoft Teams ar gyfer gwneud galwadau grŵp - fideo a sain. I ddarganfod mwy am sut i lawrlwytho’r feddalwedd, ewch i dudalennau Cwestiynau Cyffredin y Gwasanaethau Gwybodaeth https://faqs.aber.ac.uk/ a theipiwch ‘Skype’ neu ‘Teams’. Mae desg gymorth GG hefyd ar gael ar 01970 622400 neu gg@aber.ac.uk i ddarparu help a chyngor.

Cymorth i Fyfyrwyr

Mae holl wasanaethau Cymorth i Fyfyrwyr bellach yn gweithredu o bell ac mae manylion cyswllt i’w cael ar y wefan https://www.aber.ac.uk/cy/student-support/contact-us/. Mae gan Undeb y Myfyrwyr hefyd dudalen we arbennig ar gyfer llesiant meddyliol yn ystod y cyfnod hwn.

VPN

P'un a ydych ar y campws neu yn rhywle arall, os ydych chi'n cael trafferth cysylltu â systemau'r Brifysgol, cysylltwch â desg gymorth GG ar 01970 622400 neu gg@aber.ac.uk.

Cwestiynau Cyffredin

Rydym yn parhau i ddiweddaru’n tudalenau Cwestiynau Cyffredin. Yno fe welwch wybodaeth am sut i ofalu am eich iechyd, gweithio o bell, pryderon ariannol, gwyliau blynyddol a llawer mwy. Ac, os nad yw'r Cwestiynau Cyffredin yn ymdrin â'ch ymholiad, e-bostiwch coronafeirws@aber.ac.uk. Gallwch hefyd ffonio ein llinell gymorth Coronafeirws ar 01970 622483.

Diolch yn fawr a byddwch yn ddiogel.

Yr Athro Elizabeth Treasure
Is-Ganghellor

Diweddariad - 23/03/20 am 21:50

Annwyl bawb

Heno mae Llywodraeth y DU wedi nodi cyfyngiadau eang ar ein gallu i symud o gwmpas. Mae’r cyfyngiadau hyn wedi’u nodi ar wefan Llywodraeth y DU ac yn dod i rym yn syth.

Byddwn yn parhau i weithio trwy oblygiadau llawn hyn i Brifysgol Aberystwyth, ond mae'r Llywodraeth yn glir iawn heno am y goblygiadau i ni fel unigolion.

Cadwch at y cyfyngiadau hyn yn ofalus ac yn ddiwyd.

I gadarnhau - er y bydd cyfleusterau arlwyo têc-awe cyfyngedig yn aros ar agor, ni fydd yr holl gyfleusterau eraill ar y safle ar agor o yfory am o leiaf 3 wythnos. Mae hyn yn cynnwys ein llyfrgelloedd.

Gofalwch am eich hun o dan yr amodau anghyfarwydd a heriol hyn. Cadwch mewn cysylltiad â'ch gilydd a gyda'ch adrannau. Cadwch yn ddiogel os gwelwch yn dda.

Yr Athro Elizabeth Treasure

Is-Ganghellor

Diweddariad - 23/03/20 am 17:57

Chwarae ein rhan

Yn unol â chyngor y llywodraeth, p'un a ydych chi'n gweithio ar y campws neu o'ch cartref, cadwch eich pellter cymdeithasol os gwelwch yn dda.

Mae llawer o’r cyfleusterau ar y campws bellach yn cael eu cynnal ar lai o gapasiti oherwydd yr amgylchiadau sy'n ein hwynebu. Mae unrhyw gamau yr ydym wedi’u gweithredu yn cymryd cadw pellter cymdeithasol i ystyriaeth. Byddwn yn parhau i’ch hysbysu am y unrhyw ddatblygiadau.

Er gwybodaeth:

Cymorth i Fyfyrwyr

Mae holl wasanaethau Cymorth i Fyfyrwyr bellach yn gweithredu o bell ac mae manylion cyswllt i’w cael ar y wefan https://www.aber.ac.uk/cy/student-support/contact-us/. Mae gan Undeb y Myfyrwyr hefyd dudalen we arbennig ar gyfer llesiant meddyliol yn ystod y cyfnod hwn.

Desgiau Ffioedd

Mae desgiau ffioedd hefyd ar waith trwy e-bost a ffôn. Rydym wedi dweud wrth fyfyrwyr y gallant dalu drwy fynd i https://epayments.aber.ac.uk/student/.

Am ymholiadau eraill yn ymwneud â ffioedd e-bostiwch fees@aber.ac.uk

Llyfrgell

Mae Llyfrgell Hugh Owen ar agor. Mae angen eich CerdynAber arnoch i gael mynediad drwy lawr D (y brif fynedfa). Nid yw lloriau E ac F ar gael ar hyn o bryd. O heddiw, ac am weddill yr wythnos hon, bydd y llyfrgell ar agor o 0830 tan 2200. Byddwn yn gwneud cyhoeddiad ar wahan am oriau agor gwyliau’r Pasg.

Er bod desg gymorth y llyfrgell a GG ar agor, dim ond gwasanaeth e-bost a ffôn sydd ar gael er mwyn gweithredu pellter cymdeithasol. Cysylltwch â 01970 622400 neu gg@aber.ac.uk.

Marcio ac asesu

O ran marcio gwaith myfyrwyr, rydym wedi rhoi camau ar waith i gydnabod y tarfu digynsail sydd i’n harferion gwaith arferol.

Lle bynnag y bo modd, rydym yn gofyn i staff barhau i asesu a darparu adborth i fyfyrwyr o fewn 15 diwrnod gwaith. Yn unol â'n harfer arferol, pan fydd angen gohirio adborth, dylai staff sicrhau bod myfyrwyr yn cael eu hysbysu o’r dyddiad newydd pan allant ddisgwyl derbyn adborth.

Cofiwch hefyd bod rhaid dychwelyd marciau erbyn y dyddiadau cau terfynol a osodwyd ar gyfer byrddau arholi adrannol, fan bellaf.

VPN

P'un a ydych ar y campws neu yn rhywle arall, os ydych chi'n cael trafferth cysylltu â systemau'r Brifysgol, cysylltwch â desg gymorth GG ar 01970 622400 neu gg@aber.ac.uk.

Fel yr ydym wedi pwysleisio eisoes, mae'n rhaid i chi fod ar y campws i sefydlu'r VPN yn y lle cyntaf. Cofiwch fod angen cwblhau pob cam er mwyn iddo weithio. Cyfeiriwch at adran gweithio o bell berthnasol ein Cwestiynau Cyffredin. Dylai unrhyw staff y mae disgwyl iddynt bellach weithio o gartref wneud hyn ar fyrder.

Ymholiadau

Os nad yw'r Cwestiynau Cyffredin yn ymdrin â'ch ymholiad, e-bostiwch coronafeirws@aber.ac.uk. Gallwch hefyd ffonio ein llinell gymorth Coronafeirws ar 01970 622483

Diolch yn fawr a byddwch yn ddiogel.

Diweddariad - 22/03/20 am 19:32

Annwyl staff a myfyrwyr

Yn dilyn cyhoeddiad llywodraeth y DU y prynhawn yma, dylai unrhyw staff a myfyrwyr sy’n gallu gweithio o gartref fod yn gwneud hynny o fory (Dydd Llun 23 Mawrth).  Fe fydd staff mewn rolau allweddol yn parhau i weithio ar y campws.

Mae gweithio o gartref yn galluogi’r rheini sydd  angen bod ar y campws i gydymffurfio’n effeithiol â chanllawiau pellhau cymdeithasol.

Rydym yn gofyn i unrhyw un sydd heb gael cyfle i drafod hyn a’i reolwr/diwtor eto i wneud hynny mor fuan â sy’n bosib.

Dylai unigolion gyda chyflyrau penodol hunan-ynysu am o leiaf 12 wythnos. Gallwch wirio rhestr Llywodraeth y DU o gyflyrau perthnasol ar eu gwefan, a dilynwch gyngor eich meddyg os gwelwch yn dda.

Cyfleusterau ar y campws

Mae campws Prifysgol Aberystwyth ar agor, ond wrth i ni gefnogi mesurau i bellhau’n gymdeithasol, mae llai o gyfleusterau ar gael.  Gofynnwn i chi nodi’r newidiadau canlynol a fydd mewn grym o ddydd Llun 23 Mawrth:

Desgiau cymorth y Gofrestrfa

Mae desgiau cymorth y Gofrestrfa ar gau, ond cofiwch fod y gwasanaeth yn dal i fod ar gael. Defnyddiwch y manylion cyswllt canlynol os gwelwch yn dda:

Gallwch hefyd gysylltu â’ch adran yn ôl yr arfer drwy ebost neu ffôn.

Gwasanaethau Llyfrgell

Mae Llyfrgell Hugh Owen yn dal i fod ar agor i unrhyw sydd â cherdyn Aber.  Mae angen i chi ddefnyddio’ch cerdyn i gael mynediad.  Oherwydd yr amgylchiadau eithriadol, mae’r cyfyngiadau canlynol yn eu lle:

 • Mae staff yn gweithio ar y ddesg gymorth ond does dim modd darparu gwasanaeth wyneb yn wyneb.  Mae defnyddwyr yn gallu cysylltu drwy ebostio is@aber.ac.uk neu ffonio 2400.

Mae’r cyfleusterau canlynol ar gael ar lefel D (llawr y fynedfa):

 • Ardaloedd astudio a chyfrifiaduron
 • Peiriannau argraffu a chopïo
 • Peiriannau bwyd a diod
 • Nid oes modd cael mynediad i loriau E&F ar hyn o bryd.

Rydym yn parhau i fonitro'r sefyllfa i sicrhau bod ein trefniadau'n parhau'n gyson â chyngor y llywodraeth.

Mae ein tudalen we coronafeirws yn cael ei diweddaru'n barhaus. Os nad yw'r Cwestiynau Cyffredin yn ymdrin â'ch ymholiad, e-bostiwch coronafeirws@aber.ac.uk a bydd yn cael ei basio at y tîm perthnasol i'w ystyried.

Diolch am eich dealltwriaeth a'ch amynedd.

Diweddariad - 20/03/20 am 15:13

Annwyl gydweithiwr

Ar ddiwedd wythnos heriol iawn i ni i gyd yma ym Mhrifysgol Aberystwyth, hoffwn ddechrau neges heddiw gyda gair o ddiolch.

Rydym yn wynebu cyfres o amgylchiadau digyffelyb, a hoffwn ddiolch i bob un ohonoch am eich cefnogaeth barhaus a'ch ymrwymiad anhygoel i'n Prifysgol a’i chymuned. Dim ond dechrau dod i’r amlwg mae effeithiau posibl yr argyfwng hwn, ond os awn ymlaen gyda’n gilydd, fel tîm a gyda phenderfyniad, rwy'n hyderus y gallwn leihau ei effeithiau negyddol.

Byth ers i’r achosion Coronafeirws ddod i’r amlwg, rydym wedi canolbwyntio ar gynnal y gwasanaethau sy'n gwneud y sefydliad hwn yr hyn ydyw, gan bwyso a mesur y cyngor iechyd cyhoeddus sy’n bodoli i'n cadw mor ddiogel â phosibl.

Fodd bynnag, rydym hefyd yn cydnabod y bydd angen i'n gweithrediadau yn ystod yr achos hwn fod yn dra gwahanol wrth inni gychwyn ar gyfnod o ansicrwydd sy'n debygol o bara ymhell i fisoedd yr haf.

Seremonïau Graddio

Gyda chalon drom yr wyf yn cadarnhau heddiw ein bod wedi gohirio’n cynlluniau ar gyfer ein seremoni graddio eleni.

Er y gall myfyrwyr yn eu blwyddyn olaf raddio, o dan yr amgylchiadau presennol ni allwn fod yn siŵr pryd y byddwn mewn sefyllfa i gynnal dathliad o’u llwyddiant.

Unwaith y byddwn yn gwybod pryd y bydd hi’n debygol o fod yn ddiogel ac yn gyfrifol i gynnal y digwyddiadau hyn, byddwn yn rhannu’n cynlluniau gyda chi. Mae seremonïau graddio yn creu atgofion bythgofiadwy i'n myfyrwyr a'u teuluoedd ac rwy'n benderfynol o sicrhau nad oes unrhyw un ar ei golled.

Y Ganolfan Chwaraeon a’r Hen Goleg

Mae'r Brifysgol ar agor ac yn parhau gyda'i threfniadau i ddarparu darlithoedd, seminarau a thiwtorialau ar-lein.

Yn anffodus bu’n rhaid i ni wneud y penderfyniad na allwn gadw’r Ganolfan Chwaraeon a’r Hen Goleg y Brifysgol ar agor.

Bydd y Ganolfan Chwaraeon yn cau am 9 o’r gloch heno, ac yn parhau ar gau am y tro. Mae hwn yn gam y mae'r tîm yno wedi ceisio’i osgoi, gan weithredu pellter cymdeithasol o fewn gweithgareddau yno a hyd yn oed symud rhai dosbarthiadau arlein. Yn anffodus mae'r heriau ymarferol bellach yn golygu na all y Ganolfan ei hun barhau ar agor nes bod amgylchiadau'n gwella. Os am gyngor dyddiol ar gadw’n iach a ffit, sesiynau ymarfer corff a’r newyddion diweddaraf, dilynwch y Ganolfan Chwaraeon ar Facebook neu Instagram @sportaber.

Sylwch na fydd taliadau misol trwy gyflogau neu ddebyd uniongyrchol yn cael eu casglu gan y Ganolfan Chwaraeon nes iddi ailagor, felly does dim angen canslo’ch aelodaeth.

Yn yr un modd, bydd yr Hen Goleg hefyd yn cau ar ddiwedd y dydd heddiw, dydd Gwener 20 Mawrth. Unwaith eto, mae'r heriau o gadw'r adeilad ar agor wedi mynd yn ormod. Hoffwn ddiolch i bawb sy’n gweithio yno am eu hamynedd. Byddwn yn eu diweddaru ynghylch cynlluniau i symud i safleoedd eraill wrth i’r cynlluniau i ailddatblygu’r Hen Goleg symud yn eu blaen.

Mae ein llyfrgelloedd (bydd angen cerdyn Aber arnoch i fynd mewn), manau astudio a chyfleusterau cyfrifiadurol a TaMedDa, yn aros ar agor ac yn gweithredu yn unol â chyngor y llywodraeth ar bellhau cymdeithasol.

Gweithio gartref

Byddwch yn gwybod ein bod wedi gofyn i reolwyr adolygu trefniadau staffio a thrafod ymarferoldeb a threfniadau angenrheidiol i gydweithwyr weithio o gartref lle bo hynny'n ymarferol ac yn bosibl. Trafodwch unrhyw newidiadau i'ch trefniadau gwaith personol gyda'ch rheolwr llinell yn y lle cyntaf.

Os ydych wedi cytuno â'ch rheolwr y gallwch weithio o gartref, cofiwch drefnu bod gennych fynediad o bell i’ch gliniadur, cyfrifiadur neu dabled tra eich bod ar y campws.

Cefnogaeth

Rydym yn gwerthfawrogi ei bod hi’n gyfnod anodd iawn i bawb a hoffwn eich atgoffa o’r cymorth sydd ar gael i chi ac i fyfyrwyr yn ystod y cyfnod anodd hwn.

Os ydych chi'n poeni am y Coronafeirws a'ch iechyd meddwl, siaradwch â'ch rheolwr llinell yn y lle cyntaf. Mae cyngor hefyd ar gael gan Mind a thrwy ein Rhaglen Cymorth i Weithwyr.

Dylai myfyrwyr sydd angen cefnogaeth gysylltu gyda Gwasanaethau Cymorth i Fyfyrwyr; student-support@aber.ac.uk / 01970 621761.

Mae gan Undeb y Myfyrwyr hefyd dudalen we arbennig ar gyfer llesiant meddyliol yn ystod y cyfnod hwn o Coronafeirws.

A chofiwch, mae ein tudalen we Coronafeirws yn parhau i gael ei diweddaru. Os nad yw'r Cwestiynau Cyffredin yn ymdrin â'ch ymholiad, e-bostiwch coronafeirws@aber.ac.uk a bydd yn cael ei basio i'r tîm perthnasol i'w ystyried. Gallwch hefyd ffonio ein llinell gymorth Coronafeirws ar 01970 622483.

Diolch yn fawr a chadwch yn ddiogel,


Yr Athro Elizabeth Treasure
Is-Ganghellor

Diweddariad - 19/03/20 am 17:55

Annwyl gydweithiwr

Yn erbyn cefnlen o achosion o’r Coronafeirws sy'n esblygu'n gyflym, mae cydweithwyr yn gwneud pob ymdrech i roi'r wybodaeth a'r cyngor diweddaraf i chi ar yr hyn y mae'r datblygiadau hyn yn ei olygu i ni.

Gwyddom ei bod hi’n gyfnod anodd i bawb ac rydym yn monitro'r sefyllfa yn gyson ac yn dilyn y cyngor diweddaraf sydd ar gael.

Cau ysgolion/Gofal Plant
Rydym yn deall bod penderfyniad Llywodraeth Cymru i gau ysgolion o ddiwedd y diwrnod ysgol ddydd Gwener 20 Mawrth yn golygu bod yn rhaid i lawer ohonoch sy'n rhieni ailystyried eich trefniadau gofal plant.

Rydym yn benderfynol o'ch cefnogi wrth i chi ddelio â'r amgylchiadau eithriadol hyn tra hefyd yn gwarchod gweithrediadau'r Brifysgol.

Yn y lle cyntaf, os oes angen cyfnod byr o amser arnoch i wneud trefniadau gofal amgen a’ch bod yn bwriadu gweithio eich oriau arferol gallwch gymryd amser o’r gwaith â thâl o dan delerau ein Polisi Amser o’r Gwaith i Ofalu am Ddibynyddion.

Lle mae dau riant, byddem yn eich annog i rannu'r trefniadau gofalu a thrafod gyda'ch rheolwr llinell pa oriau a diwrnodau y gallwch weithio - p'un ai ar safle'r Brifysgol neu o adref. Yn yr amgylchiadau hyn byddai angen i chi gytuno ar gynllun gwaith synhwyrol gyda'ch rheolwr. Gallai cynllun o'r fath ganiatáu ar gyfer gweithio ar oriau gwahanol iawn o'r dydd i'ch patrwm gweithio arferol.

Os yw'n amhosibl ichi wneud unrhyw waith - p'un ai yn eich adran eich hun neu yn rhywle arall yn y Brifysgol - efallai y gofynnir ichi gymryd peth o'ch gwyliau blynyddol, yn enwedig o amgylch cyfnod y Pasg pan fydd yr ysgolion ar gau fel arfer.

Gweithio o gartref
Rydym wedi gofyn i reolwyr adolygu trefniadau staffio a thrafod ymarferoldeb a threfniadau angenrheidiol i gydweithwyr weithio o gartref lle bo hynny'n ymarferol ac yn bosibl. Trafodwch unrhyw newidiadau i'ch trefniadau gwaith personol gyda'ch rheolwr llinell yn y lle cyntaf.

Os ydych wedi cytuno â'ch rheolwr y gallwch weithio gartref, cofiwch drefnu bod gennych fynediad o bell i’ch gliniadur, cyfrifiadur neu dabled tra eich bod ar y campws.

Campws
Mae'r Brifysgol yn parhau i fod ar agor. Mae darlithoedd yn cael eu darparu arlein ac mae cynlluniau yn eu lle i ddarparu seminarau a thiwtorialau arlein ar ôl gwyliau’r Pasg.

Mae llawer o'n myfyrwyr eisoes wedi dychwelyd adref, tra bod eraill wedi penderfynu aros yma yn llety'r Brifysgol. I'r rheini sy'n aros, bydd yr holl wasanaethau hanfodol yn parhau i gael eu darparu.

Mae ein llyfrgelloedd, mannau astudio ac ystafelloedd cyfrifiadurol a TaMed Da yn dal i fod ar agor ac yn gweithredu yn unol â chyngor y llywodraeth ar bellhau cymdeithasol.

Byddwn yn eich diweddaru cyn gynted â phosibl, pe bai'r trefniadau hyn yn newid.

Arholiadau
Ddoe gwnaethom eich hysbysu bod yr holl arholiadau ar y campws wedi'u canslo ar gyfer y flwyddyn academaidd hon. Mae’r wybodaeth ddiweddaraf i fyfyrwyr ar faterion fel trefniadau addysgu a dyddiadau cyflwyno gwaith cwrs ar y dudalen Cwestiynau Cyffredin i Fyfyrwyr.

Mae'r wybodaeth ddiweddaraf i gydweithwyr ar gael ar y dudalen Cwestiynau Cyffredin i Staff.

Cefnogaeth
Rydym yn deall ei bod hi’n gyfnod arbennig o anodd i bawb.

Os ydych chi'n poeni am coronafeirws a'ch iechyd meddwl, siaradwch â'ch rheolwr llinell yn y lle cyntaf. Mae cyngor hefyd ar gael gan Mind a gall aelodau staff hefyd gael gafael ar gymorth trwy ein Rhaglen Cymorth i Weithwyr.

Rydym wedi ysgrifennu ar wahân at fyfyrwyr, a gallwch ddarllen copi o’r neges yma.

Os bydd myfyrwyr yn cysylltu â chi sy'n teimlo'r angen am gefnogaeth, cofiwch y gallwch eu cyfeirio at y Gwasanaethau Cymorth i Fyfyrwyr; student-support@aber.ac.uk / 01970 621761.

Gallant hefyd ymweld â Chanolfan Croeso Myfyrwyr yn ystod oriau swyddfa.

Mae gan Undeb y Myfyrwyr hefyd dudalen we arbennig ar gyfer llesiant meddyliol yn ystod y cyfnod hwn o Coronafeirws, sy'n cynnig cyngor a chysylltiadau â darpariaeth benodol, gan gynnwys y Wal Fawr Wen.

Mae ein tudalen we Coronafeirws yn cael ei diweddaru'n barhaus. Os nad yw'r Cwestiynau Cyffredin yn ymdrin â'ch ymholiad, e-bostiwch coronavirus@aber.ac.uk lle bydd yn cael ei basio i'r tîm perthnasol i'w ystyried. Gallwch hefyd ffonio ein llinell gymorth Coronafeirws ar 01970 622483.

Rydym yn gweithio mewn cyfnod anghyffredin ac ansicr ac yn cydnabod y bydd y camau sylweddol yr ydym yn eu cymryd yn tarfu. Diolch i bawb sy'n gweithio ddydd a nos i gadw ein cymuned yn ddiogel.

Cofion cynnes

Yr Athro Elizabeth Treasure
Is-Ganghellor

Diweddariad - 18/03/20 am 17:04

Annwyl gydweithiwr

Fel yr amlinellais yn fy neges ddoe, mae'r achos Coronafeirws hwn yn symud yn gyflym. Rydym yn gwneud ein gorau i ddarparu cymaint o wybodaeth ac arweiniad â phosibl i staff a myfyrwyr, ond rwy'n gwerthfawrogi hefyd bod hwn yn gyfnod o bryder i ni i gyd.

Asesiadau

Addewais roi gwybod i chi am unrhyw ddatblygiadau a gallaf gadarnhau heddiw na fyddwn yn cynnal arholiadau ffurfiol ar y campws ym mis Mai. Mae trefniadau penodol yn dal i gael eu cwblhau.

Nid oes penderfyniad wedi'i wneud eto ar ddarparu asesiadau amgen ar gyfer arholiadau gan ein bod yn disgwyl arweiniad gan yr Asiantaeth Sicrwydd Ansawdd yn gynnar yr wythnos nesaf. Byddwn yn darparu rhagor o wybodaeth i adrannau cyn gynted ag y bo modd.

Bydd y camau rydyn ni'n eu rhoi ar waith yn golygu bod ein myfyrwyr yn gallu cwblhau eu cwrs a graddio neu symud ymlaen yn ôl yr amserlen, tra’n cynnal ein safonau academaidd.

Yn y cyfamser, rydym yn gofyn i fyfyrwyr barhau i gymryd rhan yn eu dysgu a gweithio ar eu holl asesiadau eraill ar gyfer semester dau.

Rydym wedi ymestyn dyddiadau cyflwyno ar-lein o 1 wythnos ar gyfer y tymor hwn. Mae'r holl ddyddiadau cau ar gyfer tymor 3 (ar ôl y Pasg) yn aros yr un fath.

Amgylchiadau arbennig

Nid oes angen i fyfyrwyr sy'n methu â chwblhau asesiad ar gyfer semester 2, am ba bynnag reswm, lenwi ffurflen amgylchiadau arbennig. Mae'r amgylchiadau eithriadol yn golygu y byddant yn cael cyfle i ail sefyll yn awtomatig ac ni fydd eu marc yn cael ei gapio.

Atal Holiaduron Gwerthuso Modiwlau

Bydd yr Holiaduron Gwerthuso Modiwlau sy'n weddill yn cael eu canslo am weddill y semester hwn.

Staffio a gweithio o bell

Er bod addysgu wyneb yn wyneb wedi'i atal, mae'n bwysig pwysleisio bod y Brifysgol yn parhau ar agor a bod gwasanaethau cymorth ar gyfer materion academaidd a gwasanaethau proffesiynol yn parhau i weithredu fel arfer. Sicrhewch eich bod yn trafod â'ch rheolwr sut mae'ch gwaith yn debygol o gael ei effeithio, a sut mae cyswllt yn cael ei gynnal gyda chydweithwyr a myfyrwyr mewn gwahanol ffyrdd os oes angen. Peidiwch â chymryd camau heb y trafodaethau hynny.

Yng ngoleuni'r cyhoeddiad heddiw y bydd ysgolion yng Nghymru yn cau ddydd Gwener hwn, 20 Mawrth, dylai rheolwyr llinell adolygu eu trefniadau staffio a thrafod ymarferoldeb a threfniadau angenrheidiol i gydweithwyr weithio o adref lle bo hynny'n ymarferol ac yn bosibl.

Dyma eich atgoffa eto o bwysigrwydd sicrhau bod gennych yr holl fynediad angenrheidiol o'r cartref ar gyfer eich anghenion technoleg (gan gynnwys mynediad i ABW ar gyfer tasgau cyllid ac AD yn ogystal â chwblhau’r Cynllun Cyfraniad Effeithiol).

P'un a oes gennych liniadur Prifysgol neu'n gweithio ar ddyfais bersonol, rydym yn gofyn i chi sicrhau bod eich trefn mynediad o bell yn cwrdd â'ch gofynion ar gyfer gweithio o adref.

Sefydlwch fynediad o bell tra’ch bod dal ar y campws.

Mae nifer cyfyngedig o liniaduron a thabledi yn cael eu paratoi i gefnogi gofynion busnes allweddol. Bydd angen i geisiadau am y rhain gael eu cefnogi gan benaethiaid adran a bydd y defnydd ohonynt yn cael ei flaenoriaethu.

Rydym yn cydnabod mai eich iechyd a'ch lles chi, ac iechyd eich teulu a’r rhai sy’n ddibynnol arnoch yw eich blaenoriaeth ar hyn o bryd. Os na allwch gyflawni'ch dyletswyddau o ganlyniad i gyfrifoldebau gofalu, rhowch wybod i’ch rheolwr er mwyn sicrhau ei b/fod yn ymwybodol o'ch sefyllfa.

Yn y cyfamser, parhewch i olchi’ch dwylo yn aml a chadw ardaloedd gwaith yn lân.

Rhagor o wybodaeth

Mae ein tudalen we coronafeirws yn cael ei diweddaru'n barhaus. Os nad yw'r Cwestiynau Cyffredin yn ymdrin â'ch ymholiad, e-bostiwch coronafeirws@aber.ac.uk a bydd yn cael ei basio at y tîm perthnasol i'w ystyried.

Diolch am eich dealltwriaeth a'ch amynedd.

Yr Athro Elizabeth Treasure
Is-Ganghellor

Diweddariad - 17/03/20 am 16:42

Annwyl gydweithiwr

Diweddariad Covid-19 / Coronafeirws: Dydd Mawrth 17 Mawrth 2020 

Rwy’n ysgrifennu yn dilyn neges i staff neithiwr.

Heddiw rydym yn cymryd camau ychwanegol i helpu i leihau'r risg o ledaenu coronafeirws yn ein cymuned ac i sicrhau eich iechyd a'ch diogelwch.

 • Mae pob gwaith o ddysgu ac addysgu wyneb yn wyneb yn cael ei atal ar unwaith. Felly ni ddylai staff a myfyrwyr fynychu unrhyw ddosbarthiadau (darlithoedd, sesiynau tiwtorial, dosbarthiadau labordy, seminarau, ac ati) am weddill y flwyddyn academaidd hon.
 • Bydd yr holl addysgu israddedig ac ôl-raddedig perthnasol yn cael ei ddarparu trwy lwyfannau ar-lein o ddydd Llun 23 Mawrth, fel y cyhoeddwyd.
 • Bydd ein hadrannau academaidd mewn cysylltiad â myfyrwyr yn ddiweddarach yr wythnos hon gyda gwybodaeth bwnc-benodol am y trefniadau addysgu ac asesu newydd fydd yn cael eu rhoi ar waith.
 • Dylai'r holl asesiadau cyfredol gael eu cyflwyno ar-lein gyda'r holl ddyddiadau cyflwyno yn cael eu hymestyn 1 wythnos ar gyfer y tymor hwn. Mae'r holl ddyddiadau cyflwyno ar gyfer tymor 3 yn aros yr un fath.
 • Bydd tiwtoriaid personol yn parhau i fod ar gael trwy sianeli electronig yn ystod eu horiau a hysbysebir.
 • Rydym wedi cynghori myfyrwyr ymchwil i gysylltu â'u goruchwylwyr ar sut i barhau â'u hastudiaethau trwy'r cyfnod hwn. Byddwn yn rhoi rhagor o arweiniad ichi ar hyn o fewn y 24 awr nesaf.

Mae gan y Brifysgol weithdrefnau cydnabyddedig ar gyfer mabwysiadu dulliau amgen o asesu yn lle arholiadau mewn amgylchiadau eithafol. Mae staff yn y Gofrestrfa Academaidd yn adolygu pob modiwl a byddant yn cysylltu â staff perthnasol er mwyn nodi pa fath o asesiad sy'n bosibl. Hyd nes y bydd y penderfyniadau hyn wedi'u cadarnhau ac i osgoi unrhyw ddryswch, dylech atgoffa myfyrwyr fod y Brifysgol yn edrych ar y materion hyn ar frys.

Digwyddiadau ar y campws

Dylid gohirio pob digwyddiad nawr tan ddiwedd mis Ebrill gan gynnwys Diwrnodau Ymweld a Gwobrau Gŵyl Dewi.

Teithio

Rhaid i bob teithio ar fusnes y Brifysgol gael ei gymeradwyo gan y Dirprwy Is-Ganghellor yn unol â'n Polisi Teithio. Fel y cyhoeddwyd eisoes, ni ddylai fod unrhyw deithio nad yw'n hanfodol

Bywyd campws

Nid yw'r Brifysgol yn cau. Bydd gweithgareddau eraill, gan gynnwys darparu cymorth i fyfyrwyr, yn parhau. Mae llyfrgell Hugh Owen a'r holl lefydd bwyd ar agor ar hyn o bryd. Mae'r Ganolfan Chwaraeon ar agor ar hyn o bryd ond byddwn yn cyfyngu ar y niferoedd mewn dosbarthiadau er mwyn cydymffurfio gyda chanllawiau pellhau cymdeithasol.

Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth

Bydd Canolfan y Celfyddydau yn cau heno am y tro. Bydd pob dosbarth, arddangosfa, digwyddiad a pherfformiad yn dod i ben am 6pm dydd Mawrth 17 Mawrth 2020. Bydd y penderfyniad ynghylch pryd i ailagor yn cael ei adolygu'n barhaus.

Mae tîm y Swyddfa Docynnau yn cysylltu â phawb sydd wedi prynnu tocynnau i drefnu ad-daliadau a chynghori ynghylch aildrefnu dyddiadau. Rydym yn gofyn i chi fod yn amyneddgar gan fod angen cysylltu gyda rhai cannoedd o bobl. Bydd y wefan a'r cyfryngau cymdeithasol yn cael eu diweddaru'n rheolaidd, felly cadwch lygad am y wybodaeth ddiweddaraf.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau penodol i leoliad, ffoniwch 01970 62 32 32.

Teithio myfyrwyr a dychwelyd adref

Gall pob myfyriwr israddedig ac ôl-raddedig a addysgir deithio adref, os ydynt yn dymuno gwneud hynny, ond rhaid iddynt sicrhau eu bod yn parhau i ymgysylltu'n llawn â'u dysgu trwy'r trefniadau cyflwyno ar-lein. Rydyn ni wedi gofyn i fyfyrwyr sy'n penderfynu mynd adref yn gynnar i hysbysu eu tiwtor personol. Gwnewch nodyn o'r rhain a rhowch wybod i Gofrestrydd eich cyfadran.

Rydym yn ymwybodol y gall rhai myfyrwyr aros mewn llety prifysgol ac felly mae'r rhain, ynghyd â'n llyfrgelloedd, mannau astudio a chyfleusterau cyfrifiadurol, yn aros ar agor ac yn gweithredu yn unol â chyngor y llywodraeth ar bellhau cymdeithasol.

Gwyddom y bydd nifer o fyfyrwyr yn parhau i fod yn Aberystwyth, gan gynnwys myfyrwyr rhyngwladol sydd ddim yn gallu teithio, ac yn hunan-ynysu neu'n dymuno aros yn y DU trwy gydol eu fisâu a'u cyfnod astudio.

Byddwn yn gwneud popeth o fewn ein gallu i’w cefnogi, gan weithio’n agos gydag Undeb y Myfyrwyr.

Os ydych chi'n poeni am y coronafeirws a'ch iechyd meddwl, siaradwch â'ch rheolwr llinell yn y lle cyntaf. Mae cyngor hefyd ar gael gan Mind a gall aelodau staff hefyd gael gafael ar gymorth trwy ein Rhaglen Cymorth i Staff.

Gweithio o gartref

Tra bod y Brifysgol yn parhau ar agor, dylai'r holl staff ystyried sut y gallent weithio o adref, fel y gallwn gynnal gwasanaethau tra’n cymryd pob cam priodol i leihau lledaeniad yr haint.

Os nad ydych eto wedi cael cyfle i ddilyn cyngor GG ar sefydlu mynediad o bell, gwnewch hynny cyn gynted â phosibl. Mae hyn yn holl bwysig oherwydd efallai y bydd gofyn i chi weithio o gartref ac felly mae'n hanfodol eich bod chi'n gallu cyrchu'r VPN. Byddwn yn darparu arweiniad pellach ar weithio o gartref yn ddiweddarach yr wythnos hon.

Mae hon yn sefyllfa sy’n datblygu'n gyflym ac felly bydd y Brifysgol yn parhau i ddilyn canllawiau'r Llywodraeth ac Iechyd Cyhoeddus Cymru.

Pan fydd newidiadau pellach i'n gweithrediadau a'n gweithgareddau, byddwn yn eich diweddaru cyn gynted â phosibl.

Cadwch olwg ar ein tudalennau gwe coronafeirws a monitro eich cyfrif e-bost Prifysgol.

Os oes gennych gwestiwn nad yw wedi'i ateb yn y Cwestiynau Cyffredin, e-bostiwch coronafeirws@aber.ac.uk os gwelwch yn dda. Mae llinell gymorth coronafeirws y Brifysgol hefyd ar gael ar (01970 62) 2483.

Pob dymuniad da a diolch am eich dealltwriaeth.

Yr Athro Elizabeth Treasure
Is-Ganghellor

Diweddariad - 16/03/20 am 21:04

Annwyl gydweithiwr

Mewn ymateb i gyngor diweddaraf y Llywodraeth heddiw (16/03/2020)

 • Arhoswch gartref am 14 diwrnod os oes gennych chi, neu unrhyw un yn eich cartref, dymheredd uchel a/neu beswch parhaus newydd a siaradwch â'ch rheolwr llinell. Mae canllaw aros gartref i bobl sydd â haint coronafirws (COVID-19) wedi'i gadarnhau neu bosibl ar gael yma.
 • Os ydych chi'n feichiog, neu â chyflwr cronig neu dros 70 oed - mae'r llywodraeth wedi cynghori eich bod yn osgoi pob cyswllt cymdeithasol diangen. Arhoswch gartref a thrafodwch â'ch rheolwr llinell dros y ffôn pa waith y gallwch chi ei wneud gartref.
 • Pawb arall - ewch i'ch gweithle arferol yfory, a thrafodwch â'ch rheolwr llinell sut y gallech chi nawr weithredu cynlluniau i weithio gartref lle bo hynny'n bosibl.
 • Yr amddiffyniad gorau i atal coronafirws rhag lledaenu yw parhau i olchi dwylo yn drwyadl ac yn rheolaidd.

Cafwyd nifer o gyhoeddiadau eraill y prynhawn yma hefyd. Rydym yn gweithio trwy'r rhain ar hyn o bryd a byddwn yn diweddaru staff a myfyrwyr cyn gynted â phosibl.

Diweddariad - 16/03/20 am 13:23

Annwyl gydweithwyr 

Diweddariad Covid-19 / Coronafirws

Ysgrifennaf atoch i gyd, yn staff a myfyrwyr Prifysgol Aberystwyth, am y Coronafirws, wrth i ni wynebu amgylchiadau anghyffredin sy’n dal i ddatblygu ac yn peri pryder mawr i ni i gyd. Lefelau isel o’r haint sydd ar yn ardal Aberystwyth ar hyn o bryd, ond ni allwn fod yn hunanfodlon gan y gallai'r sefyllfa hon newid yn gyflym iawn. Ein blaenoriaeth heb os yw diogelwch ein myfyrwyr a'n staff.

Rydym yn cynllunio senarios yn ofalus a fydd yn ein galluogi i newid ein ffyrdd o weithredu pe bai amgylchiadau'n mynnu hynny. Gofynnwyd eisoes i staff sicrhau eu bod yn gallu cyrchu systemau'r Brifysgol ar-lein o'u cartref er enghraifft. Mae hon yn flaenoriaeth uchel i bawb gan fod amgylchiadau'n newid yn ddyddiol ac mae angen i ni fod yn barod.

Fel rhan o'r gwaith hwn, rydym bellach yn cymryd camau newydd yn unol â'n disgwyliad o sut y gallai'r sefyllfa ddatblygu.

Effaith ar weithgareddau’r Brifysgol

Rwyf am eich sicrhau, er ein bod yn cael ein harwain gan gyngor y Llywodraeth ac Iechyd Cyhoeddus, bod y mater hwn yn cael ei fonitro a'i adolygu'n gyson gan gydweithwyr ar y lefel uchaf yn ein Prifysgol, yn unol â'n hasesiadau risg ein hunain.

Fodd bynnag, rydym yn cymryd camau rhagweithiol a fydd yn sicrhau ein bod yn barod wrth i amgylchiadau newid.

Yn hynny o beth, yn ystod yr wythnos hon, byddwn yn gynyddol symud i lwyfannau ar-lein. Golyga hyn y bydd rhai darlithoedd yn cael eu cynnal trwy gyswllt fideo yn unig. Ein bwriad yw cynyddu'r darlithoedd ar-lein yn ystod yr wythnos gyda'r nod o sicrhau bod yr holl addysgu perthnasol yn cael ei gyflwyno ar-lein o ddydd Llun 23 Mawrth. Rydym yn gweld hyn fel elfen bwysig o'n paratoadau ar gyfer y posibilrwydd cryf y gallai fod cyfyngiadau ar gynulliadau wrth i'r achosion fynd yn eu blaenau. Fe'ch hysbysir gan eich adran os yw hyn yn effeithio ar unrhyw un o'ch darlithoedd.

Ni ellir cyflwyno’r holl addysgu fel hyn. Rydym yn edrych ar ba gamau eraill y gellir eu rhoi ar waith yn yr achosion hyn, a byddwn yn eich diweddaru wrth i ni weithredu camau pellach.

Rydym hefyd yn edrych ar y ffordd orau o ymgorffori cyfyngiadau posibl yn y dyfodol yn ein cynllunio ar gyfer arholiadau. Mae hon, fel gyda llawer o elfennau, yn her sy’n cael ei rhannu ar draws y sector addysg uwch, ac mae trafodaethau yn parhau.

Os ydych chi neu'ch adran yn trefnu digwyddiad gyda mynychwyr mewnol neu allanol, dilynwch weithdrefnau asesu risg er mwyn penderfynu a oes angen cymryd camau ychwanegol.

O ran cyswllt wyneb yn wyneb cyffredinol ar draws y campws, fe'n cynghorir gan y llywodraeth i beidio â gweithredu i gyfyngu ar ryngweithio ar hyn o bryd. Rydym yn dilyn y cyngor hwn ac yn ei adolygu'n gyson.

Teithio mewn perthynas â gwaith

Mae ein penderfyniadau hyd yn hyn wedi cael eu harwain gan y cyngor arbenigol sy'n dod gan y llywodraeth ac asiantaethau perthnasol. Bydd hyn yn parhau wrth gwrs, ond rwyf am bwysleisio bod ein hasesiadau risg ein hunain hefyd yn elfennau hanfodol o'n penderfyniadau. O'r herwydd, dylai adrannau barhau i ddilyn cyngor y llywodraeth ac adolygu asesiadau risg yn rheolaidd. Mae amgylchiadau penodol o amgylch digwyddiadau unigol a theithiau sydd wedi'u cynllunio eisoes wedi arwain at newid cynlluniau, gan gynnwys eu gohirio mewn rhai achosion. Mae llywodraeth Cymru wedi amlinellu cyngor manwl i fyfyrwyr ynghylch teithio. Y cyngor ar hyn o bryd yw y dylai'r rhai sy'n cynllunio i deithio hefyd wirio'r wybodaeth a'r cyngor diweddaraf sydd ar gael gan y Swyddfa Dramor a’r Gymanwlad (FCO), ac ystyried y goblygiadau ar gyfer dychwelyd.

Mae ein timau perthnasol mewn cysylltiad â myfyrwyr a staff sydd dramor ar hyn o bryd, ac mewn trafodaethau mewn rhai achosion gyda'r rheiny sy'n dymuno dychwelyd. Yn yr un modd mae rhai myfyrwyr yma yn Aberystwyth ar hyn o bryd a allai fod yn awyddus i ddychwelyd adref cyn gynted â phosibl, yn ogystal â myfyrwyr sy'n poeni am allu mynd adref yn ystod y gwyliau.

Os ydych yn teimlo’r angen i deithio adref yn gynnar, gan gynnwys myfyrwyr rhyngwladol, siaradwch â'ch tiwtor personol ac adolygwch y wybodaeth helaeth yr ydym wedi'i chasglu ar-lein. Gallwn letya unrhyw fyfyrwyr a oedd wedi bwriadu teithio adref ar gyfer y Pasg ond y byddai'n well ganddynt aros yn Aberystwyth. Mae ein cynllunio yn cynnwys cymryd camau i sicrhau y gallwch gwblhau eich addysg gyda ni.

Hylendid

Mae ein tîm Iechyd a Diogelwch yn gweithio gyda'r tîm Glanhau i sicrhau bod unrhyw newidiadau angenrheidiol i'n gofynion hylendid yn cael eu gweithredu. Gall hyn olygu eich bod yn sylwi ar rai newidiadau, ond byddwch yn sicr y bydd unrhyw enghreifftiau o'r fath yn unol â chyngor perthnasol.

Yn y cyfamser, anogaf bawb i barhau i olchi dwylo yn aml ac ymdrechu i gadw ein mannau gwaith mor lân â phosibl. Fel y byddwch wedi gweld yn y cyfryngau, mae hyn yn cael ei ystyried yn ffordd arbennig o effeithiol o atal yr haint rhag lledaenu.

Cyflyrau iechyd sylfaenol

Efallai y bydd rhai pobl yn teimlo bod eu hamgylchiadau meddygol neu bersonol yn golygu y dylent gymryd camau ychwanegol i ddiogelu rhag haint. Os ydych chi'n teimlo bod hyn yn berthnasol i chi, codwch hyn gyda'ch rheolwr llinell neu diwtor mor fuan â phosibl. Rydym yn awyddus i helpu unigolion o'r fath i gymryd yr holl gamau angenrheidiol i leihau risgiau.

Rydym yn monitro'r sefyllfa hon sy'n datblygu'n gyflym yn gyson a byddwn yn gweithredu'n brydlon i adlewyrchu'r cyngor swyddogol diweddaraf ar yr adeg briodol, ac i barhau i gynnal gweithgareddau cyn belled ag y bo modd gwneud hynny ac ar yr un pryd yn gwneud ein gorau i'ch cadw'n ddiogel. Rwy'n gwerthfawrogi bod hyn yn achosi cryn bryder ac ansicrwydd i bawb, a diolchaf i chi am eich cymorth a'ch cefnogaeth barhaus wrth inni weithio trwy heriau'r argyfwng byd-eang hwn.

Daliwch ati i gyfeirio at ein Cwestiynau Cyffredin sy'n cael eu hadolygu bob dydd.

Yn gywir

Yr Athro Elizabeth Treasure
Is-Ganghellor