Diweddariadau diweddara i fyfyrwyr

Diweddariad - 31/03/20 am 17:43

Annwyl fyfyrwyr

Dyma’r wybodaeth ddiweddaraf am ddatblygiadau ac ymateb y Brifysgol i argyfwng Coronafeirws.

Grymoedd yr Heddlu

Fel y gwyddoch chi, rydym wedi bod yn codi ymwybyddiaeth o gyfyngiadau symud y mae Llywodraeth y DU wedi’u rhoi yn eu lle, ac yn eich annog i gydymffurfio â’r cyfyngiadau hynny.  Wedi i’r gyfraith newid yn ddiweddar, mae’n bwysig i chi gofio bod yr heddlu bellach yn stopio pobl y maent yn eu gweld tu allan er mwyn gwirio a ydynt yn cadw at ganllawiau’r llywodraeth.

Yn ogystal, mae gan yr heddlu rymoedd gorfodi newydd er mwyn cynorthwyo i leihau lledaeniad y Coronafeirws, amddiffyn y GIG ac achub bywydau.  O hyn ymlaen, os nad yw’r cyhoedd yn cydymffurfio gyda chyngor y llywodraeth i aros adref ac osgoi teithio dianghenraid, gall swyddogion yr heddlu ddirwyo pobl.

Teimlo’n Ynysig

Os ydych chi, neu rywun rydych chi’n ei nabod, yn teimlo’n ynysig neu’n poeni, cofiwch fod gan bob myfyriwr fynediad am ddim i’r Wal Fawr Wen, sy’n cynnig ystod o adnoddau a chysylltiadau lle gallwch gysylltu’n ddienw â llwyfan sy’n darparu gofod diogel i siarad, i rannu ac i gefnogi eraill: 

https://www.bigwhitewall.com/

Yn ogystal, rhif llinell gymorth Coronafeirws y Brifysgol yw 01970 622483, a’r oriau agor yw Dydd Llun-Dydd Sul, 9am (10am ar ddyddiau Mercher) - 10.00pm.

Os ydych chi’n wynebu argyfwng, mae rhagor o wybodaeth ar ein gwefan am sut i gael cymorth drwy glicio yma.

Ymbellhau Cymdeithasol

Hoffem atgoffa myfyrwyr sy’n aros yn ein llety o bwysigrwydd parchu canllawiau ymbellhau cymdeithasol y Llywodraeth. Mae’r rhain yn eich cadw chi, myfyrwyr eraill a staff y brifysgol, yn ddiogel. Gallwch ddarllen rhagor am y canllawiau ar wefan Iechyd Cyhoeddus Cymru.

Arlwyo ar y campws

Mi fydd Nosh Da yn parhau i gynnig gwasanaeth dosbarthu bwyd poeth a nwyddau cyfyngedig dros gyfnod y Pasg. I archebu, lawrlwythwch Ap NoshDa o'r App Store neu Google Play. Mae Tamed Da ar gau.

Myfyrwyr Ymchwil

Rydym wedi cyhoeddi canllawiau ynghylch ymchwil ôl-raddedig sydd i’w gweld ar ein gwefan yma.  

Llys y Brifysgol

Yn anffodus, mae’r Brifysgol wedi penderfynu gohirio cyfarfod blynyddol y Llys, a oedd i’w gynnal ar ddydd Llun, 27 Ebrill 2020.  Mae’r Llys yn darparu fforwm cyhoeddus blynyddol ar gyfer cyfathrebu a thrafod gweithgareddau’r Brifysgol, ac mae’n cynnwys sawl rhanddeiliad allweddol yn ei aelodaeth. Mae’r holl staff a’r myfyrwyr presennol yn aelodau o’r Llys, yn ogystal â nifer o gynrychiolwyr o sefydliadau lleol a chenedlaethol.  Mae rhagor o wybodaeth ar gael yma.

Parhau i’ch diweddaru

Yn unol â’r angen, ac wrth i’r sefyllfa ddatblygu, byddwn yn parhau i ddiweddaru pob myfyriwr yn rheolaidd.

Cewch eich diweddaru yn llai aml o hyn ymlaen, ond dylech barhau i ddefnyddio'r llinell gymorth os oes gennych unrhyw gwestiynau neu ymholiadau. Anfonwch air at coronafeirws@aber.ac.uk neu ffoniwch 01970 62 2483.

Bydd eich Adran yn cadw mewn cysylltiad yngylch addysgu ac asesu parhaus.  

Gwybodaeth wedi'i diweddaru a Chwestiynau Cyffredin

Fel bob amser, rydym yn eich annog i barhau i gadw llygad ar ein tudalen we gwybodaeth Coronafeirws i gael hyd i’r wybodaeth ddiweddaraf a chwestiynau cyffredin.

Cadwch yn iach a diogel.

Yr Athro Elizabeth Treasure

Is-Ganghellor

Diweddariad - 27/03/20 am 18:38

Annwyl fyfyrwyr

Dyma’r wybodaeth ddiweddaraf am ddatblygiadau ac ymateb y Brifysgol i argyfwng Coronafeirws.

Hysbysiad o leoliad a statws iechyd myfyriwr

A all pob myfyriwr weithredu yn unol â'n cais isod os gwelwch yn dda.

Mae angen i BOB myfyriwr roi gwybod i ni am eu lleoliad a'u statws iechyd presennol. Felly mewngofnodwch i'ch cofnod myfyriwr a chwblhewch y ffurflen ar-lein o dan y tab Cofnod Academaidd> Cofnod Presenoldeb os gwelwch yn dda.

Gallwch lenwi'r ffurflen ar/oddi ar y campws ac o ddyfais symudol os oes angen.

Mae angen i chi hefyd ddiweddaru'r ffurflen os bydd eich amgylchiadau'n newid - er enghraifft os penderfynwch ddychwelyd adref, neu os ewch i hunan-ynysu. Os byddwch yn rhoi gwybod i ni eich bod yn hunan-ynysu â symptomau, byddwn yn cysylltu â chi a'ch cyd-letywyr trwy e-bost i ddarparu arweiniad.

I gael rhagor o wybodaeth am y ffurflen ar-lein, ewch i: https://faqs.aber.ac.uk/2934

Parhau i’ch diweddaru

Rydym wedi bod yn awyddus i'ch diweddaru bob dydd dros yr wythnosau diwethaf, oherwydd bod y sefyllfa’n datblygu mor gyflym wrth i lywodraethau'r DU a Chymru ymateb i'r achosion o Coronafeirws. Byddwn yn parhau i'ch diweddaru yn rheolaidd; fodd bynnag, rydym yn symud o ddiweddariadau dyddiol i negeseuon bob ychydig ddyddiau neu wrth i wybodaeth newydd ddod ar gael.

Bydd eich Adran yn cadw mewn cysylltiad yngylch addysgu ac asesu parhaus a dylech barhau i ddefnyddio'r llinell gymorth os oes gennych unrhyw gwestiynau neu ymholiadau. Anfonwch air at coronafeirws@aber.ac.uk neu ffoniwch 01970 62 2483.

Gwybodaeth wedi'i diweddaru a Chwestiynau Cyffredin

Fel bob amser, rydym yn eich annog i barhau i gadw llygad ar ein tudalen we gwybodaeth coronafeirws i gael hyd i’r wybodaeth ddiweddaraf a chwestiynau cyffredin.

Cadwch yn iach a diogel.

Yr Athro Elizabeth Treasure
Is-Ganghellor

Diweddariad - 26/3/20 am 18:31

Annwyl fyfyrwyr

Dyma’r wybodaeth ddiweddaraf am ddatblygiadau ac ymateb y Brifysgol i argyfwng Coronafeirws.

Cyfyngiadau ar symudiadau

Rydym yn ymwybodol bod nifer ohonoch wedi gofyn am eglurhad ynghylch cyfyngiadau Llywodraeth y DU ar symudiadau. Yn benodol, rydych yn holi a yw teithio o lety Prifysgol i gartrefi mewn rhannau eraill o'r DU yn dod o dan y cyfyngiadau diweddaraf a gyhoeddwyd gan Lywodraeth y DU yn gynharach yr wythnos hon.

Rydym wedi bod yn aros am eglurhad pellach ar y mater hwn a byddwn yn cynnwys hwn yn ein negeseuon i fyfyrwyr, gan gynnwys ein Cwestiynau Cyffredin ar-lein unwaith y bydd gennym ateb.

Ffioedd llety

Ddoe gwnaethom eich hysbysu y byddai myfyrwyr sydd wedi gadael eu llety Prifysgol ac sydd ddim yn bwriadu dychwelyd am weddill y flwyddyn academaidd, yn gallu dod â’u cytundebau i ben yn gynnar ac na fyddem yn codi rhent am y tymor olaf.

Er ein bod yn ymwybodol bod gennych gwestiynau pellach am fanylion y cyhoeddiad hwn, byddwn yn ysgrifennu at yr holl fyfyrwyr perthnasol cyn gynted â phosibl.

Gwasanaeth Lles – sesiynau dros y ffôn

Mae ein Gwasanaeth Lles wedi agor ‘sesiynau galw heibio dros y ffôn’ bob dydd ar gyfer unrhyw fyfyriwr sydd yn pryderu’n fawr am y sefyllfa bresennol. E-bostiwch studentwellbeing@aber.ac.uk neu ffoniwch 01970622087 er mwyn trefnu sesiwn gydag un o'n hymarferwyr.

Cadwch mewn cysylltiad

P'un a ydych chi'n dal i fod mewn llety Prifysgol neu breifat, mae Undeb y Myfyrwyr wedi creu grŵp Facebook AberSU Covid-19 Peer Support | Cefnogaeth Cymheiriaud i’ch helpu i gadw mewn cysylltiad a chael cefnogaeth.

Diolch

Yn olaf, hoffem ddiolch am y modd yr ydych wedi addasu mor gyflym i newid mor sylfaenol yn y ffordd rydych chi'n astudio ac yn byw eich bywydau.

Diolch i chi am chwarae'ch rhan a gwneud eich cyfran. Gwnewch bopeth o fewn eich gallu i gadw'n iach a diogel.

Yr Athro Elizabeth Treasure

Is-Ganghellor

Diweddariad - 25/3/20 am 19:42

Annwyl fyfyrwyr

Rydym yn gwerthfawrogi eich cydweithrediad wrth gydymffurfio â chyfyngiadau symud y Llywodraeth oherwydd yr achosion Coronafeirws. Rydym yn deall y gall y rhain fod yn anodd i lawer ohonom, a'n blaenoriaeth ar hyn o bryd yw diogelwch a lles ein holl fyfyrwyr a staff. Rwy’n eich annog i ddod o hyd i ffyrdd arall o gynnal cyswllt rheolaidd â ffrindiau a chydweithwyr yn ystod yr amseroedd anodd hyn.

Fel Prifysgol, rydym yn gweithio trwy oblygiadau'r argyfwng, ac ymateb y llywodraeth iddi. Byddwn yn parhau i roi'r wybodaeth ddiweddaraf ichi wrth i'r amgylchiadau ddatblygu.

Ffioedd llety myfyrwyr

Mae'r argyfwng hwn wedi gorfodi llawer o fyfyrwyr i adael y campws ac, fel y mae pethau, rydym yn deall na fydd llawer ohonoch yn bwriadu dychwelyd am weddill y flwyddyn academaidd. O ganlyniad, rydym wedi penderfynu peidio â chodi tâl am lety ar ôl y Pasg, os ydych am ddod â'ch tenantiaeth i ben gyda ni.

Gobeithiwn y bydd hyn yn helpu i leddfu o leiaf un o'r pryderon y mae myfyrwyr yn delio â nhw ar hyn o bryd.

Rydym yn diolch ichi am eich amynedd tra bod y manylion technegol ynghylch y penderfyniad hwn wedi'u cwblhau. Byddwch yn derbyn gohebiaeth gan y Brifysgol sy'n egluro sut y byddwch, pe dymunwch yn gallu terfynu'ch cytundeb tenantiaeth gyda ni ar gyfer tymor olaf eleni,

Os ydych chi'n dymuno aros yn eich llety ym Mhrifysgol Aberystwyth am weddill y flwyddyn academaidd, mae croeso i chi wneud hynny wrth gwrs. Byddwn yn parhau i ddarparu gwasanaethau llety i fyfyrwyr sy'n dymuno aros, yn unol â chyfyngiadau'r llywodraeth.

Hunan-ynysu

Mae’n hanfodol eich bod chi’n hysbysu’r Brifysgol am eich lleoliad ac a ydych chi’n hunan-ynysu.  Felly os nad ydych chi wedi cwblhau’r broses arlein, a wnewch chi wneud hynny mor fuan â sy’n bosib os gwelwch yn dda. Mewngofnodwch i'ch cofnod myfyriwr (studentrecord.aber.ac.uk) er mwyn cwblhau’r ffurflen arlein o dan dab Cofnod Academaidd > Cofnod Presenoldeb.

Arlwyo ar y campws

Ar ddydd Iau 26 Mawrth, rydym yn newid yr unig ddarpariaeth arlwyo sy'n weddill ar y campws:

 • Mae Tamed Da ar gau.
 • Rydym yn ehangu ein gwasanaeth Nosh Da. Mae Nosh Da yn cynnig gwasanaeth dosbarthu bwyd poeth a neges rhwng 12-8pm bob dydd i fyfyrwyr a staff. I archebu, lawrlwythwch Ap NoshDa o'r App Store neu Google Play.

Gochelwch rhag Sgamiau Covid-19

Mae ofnau Covid-19 yn cael eu defnyddio gan droseddwyr a hacwyr i dargedu aelodau'r cyhoedd. Rydym yn annog staff a myfyrwyr y Brifysgol i fod yn wyliadwrus o negesuon e-bost a galwadau ffôn. Efallai y bydd sgamiau e-bost yn ceisio twyllo unigolion i agor atodiadau neu agor gwefannau a allai roi eich gwybodaeth bersonol neu Brifysgol, cyfrineiriau, cysylltiadau a manylion banc yn y fantol. Gall y rhain gynnwys adnoddau ar-lein ffug am y firws, ad-daliadau, nwyddau ffug, rhoddion a benthyciadau. Darllenwch y Cwestiynau Cyffredin ar “Sut alla i weld a yw e-bost rydw i wedi'i dderbyn yn ddilys ai peidio?” yn https://faqs.aber.ac.uk/index.php?id=394

Seiberddiogelwch

Gyda llawer o staff yn gweithio gartref, mae'n bwysig bod eich cyfrifiadur yn cael ei gadw'n ddiogel. Cyfeiriwch at y canllawiau yn: https://www.aber.ac.uk/cy/is/regulations/security/

Cwestiynau cyffredin

Mae llawer ohonoch wedi bod yn cysylltu trwy e-bost coronafeirws@aber.ac.uk neu linell gymorth y Brifysgol 01970 622483 gyda'ch cwestiynau a'ch pryderon am ystod eang o faterion yn ymwneud â'r Coronafeirws a'r hyn y gallai ei olygu i chi. Rydym yn parhau i ddiweddaru'r dudalen Cwestiynau Cyffredin sy'n cynnwys adrannau ar edrych ar ôl eich iechyd, gweithio gartref, hunan-ynysu, gofalu am ddibynyddion a phryderon ariannol.

Heddiw, bydd y Cwestiynau Cyffredin yn darparu awgrymiadau a chyngor ar sut i gynnal a chadw iechyd meddwl cadarnhaol wrth weithio gartref, gan gynnwys cadw mewn cysylltiad yn ddigidol, sefydlu trefn a chadw'n heini. Os oes gennych gwestiwn neu bryder, anfonwch air atom ar coronafeirws@aber.ac.uk.

Dymuniadau gorau a chadwch yn iach.

Yr Athro Elizabeth Treasure
Is-Ganghellor

Diweddariad - 24/03/20 am 18:49

Annwyl fyfyriwr

Tra bod gweithrediadau'r Brifysgol yn parhau, mae mwyafrif y campws wedi’i gau yn dilyn cyhoeddi cyfyngiadau eang ar hawl pobl i symud gan Lywodraeth y DU ddydd Llun 23 Mawrth. Yr unig staff sy'n gweithio ar y safle yw'r rhai sydd wedi'u dynodi ar gyfer darparu gwasanaethau hanfodol.

Os gwelwch yn dda, gwnewch bob ymdrech i barchu’r cyngor canlynol:

 • Fe ddylech aros yn eich llety a mynd allan am fwyd, rhesymau iechyd neu waith hanfodol yn unig
 • Arhoswch 2 fetr i ffwrdd oddi wrth bobl eraill
 • Golchwch eich dwylo cyn gynted ag y byddwch chi'n cyrraedd adref

Hefyd, peidiwch ag ymgynnull mewn grwpiau y tu mewn neu'r tu allan i breswylfeydd neu oddi ar y campws.

Fel y dywedwyd o'r blaen, mae hyn nid yn unig er eich lles eich hun, ond er mwyn dangos i'r gymuned ehangach ein bod yn cyfrannu'n llawn at ymdrechion ar y cyd i arafu lledaeniad yr haint.

Rydym yn gwerthfawrogi bod y rhain yn amgylchiadau eithriadol a hoffwn ddiolch i bawb am eich amynedd a'ch dealltwriaeth yn y materion hyn.

Llety myfyrwyr

Mae ein llety yn parhau ar agor i'r rhai ohonoch sydd wedi penderfynu aros yma gyda ni yn Aberystwyth. Sylwch hefyd fod ystafelloedd golchi dillad hefyd ar agor. Yn ychwanegol ac er mwyn cydymffurfio gyda’r cyngor ar bellhau cymdeithasol, mae Lolfa’r Sgubor, Lolfa Rosser a Lolfa PJM bellach ar gau.

Arlwyo

Mae'r llefydd arlwyo canlynol yn parhau ar agor ac yn darparu cyfleusterau tecawê yn unig:

 

 • Mae Tamed Da ar agor rhwng 8:30yb a 4.00yp, ac yn cynnig dewis cyfyngedig o fwyd poeth ac oer a diodydd Starbucks.
 • Mae Nosh Da yn cynnig gwasanaeth dosbarthu bwyd poeth rhwng 4:00 a 9:00 yr hwyr. I archebu, ffoniwch 01970621719 neu lawrlwythwch Ap NoshDa o'r App Store neu Google Play.

Addysgu a dysgu

Mae darpariaeth addysgu'r Brifysgol a llawer o wasanaethau eraill yn parhau ar-lein ac rwy'n ddiolchgar iawn i bawb am eich gwaith caled a'ch ymroddiad er mwyn gwneud hyn yn bosibl.

Mae cau campws Penglais yn golygu taw ar lein yn unig mae cyfleusterau’r llyfrgell am y tro. Ceir rhagor o wybodaeth am y gwasanaethau sydd ar gael i chi yma.

Fe welwch wybodaeth hefyd sy'n ymwneud yn benodol ag argaeledd adnoddau astudio ar-lein, gan gynnwys casgliadau helaeth o gyfnodolion electronaidd, basau data a e-lyfrau sydd ar gael 24/7 ar ac oddi ar y campws, yma: Gwasanaethau Llyfrgell a COVID-19

Cymorth i Fyfyrwyr

Mae holl wasanaethau Cymorth i Fyfyrwyr bellach yn gweithredu o bell ac mae manylion cyswllt i’w cael ar y wefan https://www.aber.ac.uk/cy/student-support/contact-us/. Mae gan Undeb y Myfyrwyr hefyd dudalen we arbennig ar gyfer llesiant meddyliol yn ystod y cyfnod hwn .

VPN

P'un a ydych ar y campws neu yn rhywle arall, os ydych chi'n cael trafferth cysylltu â systemau'r Brifysgol, cysylltwch â desg gymorth GG ar 01970 622400 neu gg@aber.ac.uk.

Cwestiynau cyffredin

Rydym yn parhau i ddiweddaru tudalen we Coronafeirws. Os nad yw'r Cwestiynau Cyffredin yn ymdrin â'ch ymholiad, e-bostiwch coronafeirws@aber.ac.uk   a bydd yn cael ei basio i'r tîm perthnasol i'w ystyried. Gallwch hefyd ffonio ein llinell gymorth Coronafeirws ar 01970 622483.

Diolch yn fawr a chadwch yn ddiogel.

Yr Athro Elizabeth Treasure
Is-Ganghellor

Diweddariad - 23/03/20 am 21:50

Annwyl bawb

Heno mae Llywodraeth y DU wedi nodi cyfyngiadau eang ar ein gallu i symud o gwmpas. Mae’r cyfyngiadau hyn wedi’u nodi ar wefan Llywodraeth y DU ac yn dod i rym yn syth.

Byddwn yn parhau i weithio trwy oblygiadau llawn hyn i Brifysgol Aberystwyth, ond mae'r Llywodraeth yn glir iawn heno am y goblygiadau i ni fel unigolion.

Cadwch at y cyfyngiadau hyn yn ofalus ac yn ddiwyd.

I gadarnhau - er y bydd cyfleusterau arlwyo têc-awe cyfyngedig yn aros ar agor, ni fydd yr holl gyfleusterau eraill ar y safle ar agor o yfory am o leiaf 3 wythnos. Mae hyn yn cynnwys ein llyfrgelloedd.

Gofalwch am eich hun o dan yr amodau anghyfarwydd a heriol hyn. Cadwch mewn cysylltiad â'ch gilydd a gyda'ch adrannau. Cadwch yn ddiogel os gwelwch yn dda.

Yr Athro Elizabeth Treasure

Is-Ganghellor

Diweddariad - 23/03/20 am 18:09

Annwyl fyfyriwr

Cadwch at y cyngor

Dros y penwythnos, mae Llywodraeth y DU wedi rhoi arwyddion clir ei bod yn cynghori pob un ohonom i gadw at ei mesurau pellhau cymdeithasol yn llawn.

I'r rhai sydd wedi aros ar y campws yn benodol, rydym yn eich annog yn gryf i sicrhau eich bod yn:

 • aros yn eich llety ac yn osgoi cyfarfod mewn grwpiau gyda myfyrwyr eraill os oes modd;
 • cynnal y pellter 2 fetr a argymhellir rhwng unigolion;
 • peidio ag ymgynull mewn grwpiau y tu mewn neu'r tu allan i breswylfeydd neu oddi ar y campws;

Mae hyn nid yn unig er eich lles eich hun, ond i ddangos i'r gymuned ehangach ein bod yn cyfrannu'n llawn at ein hymdrechion ar y cyd i arafu’r modd y mae’r haint yn lledaenu. Mae cyngor y llywodraeth yn glir y bydd gallu’r GIG i ymdopi ag argyfwng y Coronafeirws yn dibynnu ar ymlyniad y cyhoedd at ganllawiau pellhau cymdeithasol. Chwaraewch eich rhan trwy gadw at ganllawiau'r llywodraeth a helpu i leihau ymlediad yr haint yn ein cymuned.

Chwarae ein rhan

Mae llawer o’r cyfleusterau ar y campws bellach yn cael eu cynnal ar lai o gapasiti oherwydd yr amgylchiadau sy'n ein hwynebu. Mae unrhyw gamau yr ydym wedi’u gweithredu yn cymryd cadw pellter cymdeithasol i ystyriaeth. Byddwn yn parhau i’ch hysbysu am y unrhyw ddatblygiadau

Cymorth i Fyfyrwyr

Mae holl wasanaethau Cymorth i Fyfyrwyr bellach yn gweithredu o bell ac mae manylion cyswllt i’w cael ar y wefan https://www.aber.ac.uk/cy/student-support/contact-us/. Mae gan Undeb y Myfyrwyr hefyd dudalen we arbennig ar gyfer llesiant meddyliol yn ystod y cyfnod hwn .

Desgiau Ffioedd

Mae desgiau ffioedd hefyd ar waith. I wneud taliad, ewch i https://epayments.aber.ac.uk/student/ 

Am ymholiadau eraill yn ymwneud â ffioedd e-bostiwch fees@aber.ac.uk.

Llyfrgell

Mae Llyfrgell Hugh Owen ar agor. Mae angen eich CerdynAber arnoch i gael mynediad drwy lawr D (y brif fynedfa). Nid yw lloriau E ac F ar gael ar hyn o bryd. O heddiw, ac am weddill yr wythnos hon, bydd y llyfrgell ar agor o 0830 tan 2200. Byddwn yn gwneud cyhoeddiad ar wahan am oriau agor gwyliau’r Pasg.

Tra bod desg gymorth y llyfrgell a GG ar agor, er mwyn gweithredu pellter cymdeithasol dim ond gwasanaeth e-bost a ffôn ry’n ni’n gynnig. Cysylltwch â 01970 622400 neu gg@aber.ac.uk.

Marcio ac asesu

O ran marcio gwaith rydym wedi rhoi camau ar waith i gydnabod y tarfu digynsail i'n harferion gwaith arferol.

Lle bynnag y bo modd, bydd staff yn parhau i asesu a darparu adborth i fyfyrwyr o fewn 15 diwrnod gwaith. Yn unol â'n harfer arferol, pan fydd angen gohirio adborth, dylai staff sicrhau bod myfyrwyr yn cael eu hysbysu o’r dyddiad newydd pan allant ddisgwyl derbyn adborth. Pan fydd hyn yn angenrheidiol diolchwn i'r myfyrwyr am eu hamynedd.

VPN

P'un a ydych ar y campws neu yn rhywle arall, os ydych chi'n cael trafferth cysylltu â systemau'r Brifysgol, cysylltwch â desg gymorth GG ar 01970 622400 neu gg@aber.ac.uk.

Fel yr ydym wedi pwysleisio eisoes, mae'n rhaid i chi fod ar y campws i sefydlu'r VPN yn y lle cyntaf. Cofiwch fod angen cwblhau pob cam er mwyn iddo weithio. Cyfeiriwch at adran gweithio o bell berthnasol ein Cwestiynau Cyffredin.

Ac yn olaf, cofiwch fod ein tudalen we Coronafeirws yn parhau i gael ei diweddaru. Os nad yw'r Cwestiynau Cyffredin yn ymdrin â'ch ymholiad, e-bostiwch coronafeirws@aber.ac.uk   a bydd yn cael ei basio i'r tîm perthnasol i'w ystyried. Gallwch hefyd ffonio ein llinell gymorth Coronafeirws ar 01970 622483.

Diolch yn fawr a chadwch yn ddiogel.

Diweddariad - 22/03/20 am 19:32

Annwyl staff a myfyrwyr

Yn dilyn cyhoeddiad llywodraeth y DU y prynhawn yma, dylai unrhyw staff a myfyrwyr sy’n gallu gweithio o gartref fod yn gwneud hynny o fory (Dydd Llun 23 Mawrth).  Fe fydd staff mewn rolau allweddol yn parhau i weithio ar y campws.

Mae gweithio o gartref yn galluogi’r rheini sydd  angen bod ar y campws i gydymffurfio’n effeithiol â chanllawiau pellhau cymdeithasol.

Rydym yn gofyn i unrhyw un sydd heb gael cyfle i drafod hyn a’i reolwr/diwtor eto i wneud hynny mor fuan â sy’n bosib.

Dylai unigolion gyda chyflyrau penodol hunan-ynysu am o leiaf 12 wythnos. Gallwch wirio rhestr Llywodraeth y DU o gyflyrau perthnasol ar eu gwefan, a dilynwch gyngor eich meddyg os gwelwch yn dda.

Cyfleusterau ar y campws

Mae campws Prifysgol Aberystwyth ar agor, ond wrth i ni gefnogi mesurau i bellhau’n gymdeithasol, mae llai o gyfleusterau ar gael.  Gofynnwn i chi nodi’r newidiadau canlynol a fydd mewn grym o ddydd Llun 23 Mawrth:

Desgiau cymorth y Gofrestrfa

Mae desgiau cymorth y Gofrestrfa ar gau, ond cofiwch fod y gwasanaeth yn dal i fod ar gael. Defnyddiwch y manylion cyswllt canlynol os gwelwch yn dda:

Gallwch hefyd gysylltu â’ch adran yn ôl yr arfer drwy ebost neu ffôn.

Gwasanaethau Llyfrgell

Mae Llyfrgell Hugh Owen yn dal i fod ar agor i unrhyw sydd â cherdyn Aber.  Mae angen i chi ddefnyddio’ch cerdyn i gael mynediad.  Oherwydd yr amgylchiadau eithriadol, mae’r cyfyngiadau canlynol yn eu lle:

 • Mae staff yn gweithio ar y ddesg gymorth ond does dim modd darparu gwasanaeth wyneb yn wyneb.  Mae defnyddwyr yn gallu cysylltu drwy ebostio is@aber.ac.uk neu ffonio 2400.

Mae’r cyfleusterau canlynol ar gael ar lefel D (llawr y fynedfa):

 • Ardaloedd astudio a chyfrifiaduron
 • Peiriannau argraffu a chopïo
 • Peiriannau bwyd a diod
 • Nid oes modd cael mynediad i loriau E&F ar hyn o bryd.

Rydym yn parhau i fonitro'r sefyllfa i sicrhau bod ein trefniadau'n parhau'n gyson â chyngor y llywodraeth.

Mae ein tudalen we coronafeirws yn cael ei diweddaru'n barhaus. Os nad yw'r Cwestiynau Cyffredin yn ymdrin â'ch ymholiad, e-bostiwch coronafeirws@aber.ac.uk a bydd yn cael ei basio at y tîm perthnasol i'w ystyried.

Diolch am eich dealltwriaeth a'ch amynedd.

Diweddariad - 20/03/20 am 15:17

Annwyl fyfyriwr

Ar ddiwedd wythnos heriol iawn i ni i gyd yma ym Mhrifysgol Aberystwyth, hoffwn ddechrau neges heddiw gyda gair o ddiolch.

Rydym yn wynebu cyfres o amgylchiadau digyffelyb, a hoffwn ddiolch i bob un ohonoch am eich cefnogaeth barhaus a'ch ymrwymiad anhygoel i'n Prifysgol a’i chymuned. Dim ond dechrau dod i’r amlwg mae effeithiau posibl yr argyfwng hwn, ond os awn ymlaen gyda’n gilydd, fel tîm a gyda phenderfyniad, rwy'n hyderus y gallwn leihau ei effeithiau negyddol.

Byth ers i’r achosion Coronafeirws ddod i’r amlwg, rydym wedi canolbwyntio ar gynnal y gwasanaethau sy'n gwneud y sefydliad hwn yr hyn ydyw, gan bwyso a mesur y cyngor iechyd cyhoeddus sy’n bodoli i'n cadw mor ddiogel â phosibl.

Fodd bynnag, rydym hefyd yn cydnabod y bydd angen i'n gweithrediadau yn ystod yr achos hwn fod yn dra gwahanol wrth inni gychwyn ar gyfnod o ansicrwydd sy'n debygol o bara ymhell i fisoedd yr haf.

Seremonïau Graddio

Gyda chalon drom yr wyf yn cadarnhau heddiw ein bod wedi gohirio’n cynlluniau ar gyfer ein seremoni graddio eleni.

Er y bydd y rheini ohonoch sydd yn eich blwyddyn olaf yn gallu graddio, o dan yr amgylchiadau presennol ni allwn fod yn siŵr pryd y byddwn mewn sefyllfa i gynnal digwyddiad i ddathlu eich llwyddiant.

Unwaith y byddwn yn gwybod pryd y bydd hi’n debygol o fod yn ddiogel ac yn gyfrifol i gynnal y digwyddiadau hyn, byddwn yn rhannu’n cynlluniau ddiweddaru gyda chi. Mae seremonïau graddio yn creu atgofion bythgofiadwy i bawb ac rwy'n benderfynol o sicrhau na fyddwch yn colli’r cyfle hwnnw.

Y Ganolfan Chwaraeon a’r Hen Goleg

Mae'r Brifysgol ar agor ac yn parhau gyda'i threfniadau i ddarparu darlithoedd, seminarau a thiwtorialau arlein.

Yn anffodus bu’n rhaid i ni wneud y penderfyniad na allwn gadw’r Ganolfan Chwaraeon a’r Hen Goleg y Brifysgol ar agor.

Bydd y Ganolfan Chwaraeon yn cau am 9 heno, ac yn parhau ar gau am y tro. Mae hwn yn gam y mae'r tîm yno wedi ceisio’i osgoi, gan weithredu pellter cymdeithasol o fewn gweithgareddau yno a hyd yn oed symud rhai dosbarthiadau arlein. Yn anffodus mae'r heriau ymarferol bellach yn golygu na all y Ganolfan ei hun barhau ar agor nes bod amgylchiadau'n gwella. Os am gyngor dyddiol ar gadw’n iach a ffit, sesiynau ymarfer corff a’r newyddion diweddaraf, dilynwch y Ganolfan Chwaraeon ar Facebook neu Instagram @sportaber.

Yn yr un modd, bydd yr Hen Goleg hefyd yn cau ar ddiwedd y dydd heddiw, dydd Gwener 20 Mawrth. Unwaith eto, mae'r heriau o gadw'r adeilad ar agor wedi mynd yn ormod. Hoffwn ddiolch i bawb sy’n gweithio yno am eu hamynedd. Byddwn yn eu diweddaru ynghylch cynlluniau i symud i safleoedd eraill wrth i’r cynlluniau i ailddatblygu’r Hen Goleg symud yn eu blaen.

Mae ein llyfrgelloedd (bydd angen cerdyn Aber i fynd i mewn), manau astudio a chyfleusterau cyfrifiadurol a TaMedDa, yn aros ar agor ac yn gweithredu yn unol â chyngor y llywodraeth ar bellhau cymdeithasol.

Cefnogaeth

Rydym yn gwerthfawrogi ei bod hi’n gyfnod anodd iawn i bawb a hoffwn eich atgoffa o’r cymorth sydd ar gael i chi.

Os ydych chi'n poeni am y Coronafeirws a'ch iechyd meddwl, mae cefnogaeth ar gael gan Gwasanaethau Cymorth i Fyfyrwyr; student-support@aber.ac.uk / 01970 621761.

Mae gan Undeb y Myfyrwyr hefyd dudalen we arbennig ar gyfer llesiant meddyliol yn ystod y cyfnod hwn .

A chofiwch, mae ein tudalen we Coronafeirws yn parhau i gael ei diweddaru. Os nad yw'r Cwestiynau Cyffredin yn ymdrin â'ch ymholiad, e-bostiwch coronafeirws@aber.ac.uk a bydd yn cael ei basio i'r tîm perthnasol i'w ystyried. Gallwch hefyd ffonio ein llinell gymorth Coronafeirws ar 01970 622483.

Diolch yn fawr a chadwch yn ddiogel,

Yr Athro Elizabeth Treasure
Is-Ganghellor

Diweddariad - 19/03/20 am 18:00

Annwyl fyfyriwr

Yn erbyn cefnlen o achosion o’r Coronafeirws sy'n esblygu'n gyflym, rydym yn gwneud pob ymdrech i roi'r wybodaeth a'r cyngor diweddaraf i chi ar yr hyn y mae'r datblygiadau hyn yn ei olygu i ni.

Gwyddom ei bod hi’n gyfnod anodd i bawb ac rydym yn monitro'r sefyllfa yn gyson ac yn dilyn y cyngor diweddaraf sydd ar gael.

Cau ysgolion/Gofal Plant

Mae gan gyhoeddiad ddoe y bydd pob ysgol ar gau o yfory, dydd Gwener 20 Mawrth, oblygiadau uniongyrchol i’r rheini ohonoch sydd â phlant oed ysgol, ac o ganlyniad i gymuned ehangach y brifysgol. Y wybodaeth ddiweddaraf gan Lywodraeth Cymru yw bod ysgolion yn debygol o aros ar gau tan fis Medi. Os oes gennych gyfrifoldebau gofal plant a allai effeithio ar eich astudiaethau, cysylltwch â'ch tiwtor personol.

Campws

Mae'r Brifysgol yn parhau i fod ar agor. Mae darlithoedd yn cael eu darparu arlein ac mae cynlluniau yn eu lle i ddarparu seminarau a thiwtorialau arlein ar ôl gwyliau’r Pasg.

Mae llawer o'n myfyrwyr eisoes wedi dychwelyd adref. Os ydych yn dal i fod yn Aberystwyth ac yn llety’r Brifysgol, byddwn yn dal i ddarparu yr holl wasanaethau hanfodol.

Mae ein llyfrgelloedd, mannau astudio, ystafelloedd cyfrifiadurol a TaMed Da yn dal i fod ar agor ac yn gweithredu yn unol â chyngor y llywodraeth ar bellhau cymdeithasol.

Byddwn yn eich diweddaru cyn gynted â phosibl, pe bai'r trefniadau hyn yn newid.

Arholiadau

Ddoe gwnaethom eich hysbysu bod yr holl arholiadau ar y campws wedi'u canslo ar gyfer y flwyddyn academaidd hon. Mae’r wybodaeth ddiweddaraf i fyfyrwyr ar faterion fel trefniadau addysgu a dyddiadau cyflwyno gwaith cwrs ar y dudalen Cwestiynau Cyffredin i Fyfyrwyr.

Cefnogaeth

Rydym yn deall ei bod hi’n gyfnod arbennig o anodd i bawb.

Os ydych chi'n poeni am y Coronafeirws a'ch iechyd meddwl, gallwch ddod o hyd i gymorth iechyd meddwl a llesiant drwy’r Wal Fawr Wen, ddydd neu nos. Mae gwybodaeth am y gwasanaeth hwn ac eraill ar gael ar dudalen we arbennig Undeb y Myfyrwyr.

Mae Gwasanaethau Cymorth i Fyfyrwyr y Brifysgol hefyd ar gael i gynnig cymorth a chyngor – cysylltwch â nhw’n uniongyrchol drwy ebostio student-support@aber.ac.uk neu ffoniwch 01970 621761. Gallwch hefyd ymweld â Chanolfan Croeso Myfyrwyr yn ystod oriau swyddfa.

Mae ein tudalen we Coronafeirws yn cael ei diweddaru'n barhaus. Os nad yw'r Cwestiynau Cyffredin yn ymdrin â'ch ymholiad, e-bostiwch coronafeirws@aber.ac.uk lle bydd yn cael ei basio i'r tîm perthnasol i'w ystyried. Gallwch hefyd ffonio ein llinell gymorth Coronafeirws ar 01970 622483.

Diolch yn fawr am eich amynedd a'ch dealltwriaeth yn ystod y cyfnod anodd hwn.

Yr Athro Elizabeth Treasure
Is-Ganghellor

Diweddariad - 18/03/20 am 17:09

Annwyl fyfyriwr

Fel yr amlinellais yn fy neges ddoe, mae'r achos Coronafeirws hwn yn symud yn gyflym. Rydym yn gwneud ein gorau i ddarparu cymaint o wybodaeth ac arweiniad â phosibl i staff a myfyrwyr, ond rwy'n gwerthfawrogi hefyd bod hwn yn gyfnod o bryder i ni i gyd. 

Addewais roi gwybod i chi am unrhyw ddatblygiadau a gallaf gadarnhau na fyddwn yn cynnal arholiadau ffurfiol ar y campws ym mis Mai.

Mae trefniadau penodol am drefniadau amgen yn dal i gael eu cwblhau a bydd eich adran yn darparu rhagor o gyngor ar hyn cyn gynted ag y bo modd. Gofynnwn i chi fod yn amyneddgar wrth i ni baratoi’r wybodaeth hyn. Bydd y camau rydyn ni'n eu rhoi ar waith yn golygu y byddwch yn gallu cwblhau eich cwrs a graddio neu symud ymlaen yn ôl yr amserlen, gan gymryd i ystyriaeth eich perfformiad hyd yma.

 • Rydym yn gofyn i chi barhau i gymryd rhan yn eich dysgu a gweithio ar eich holl asesiadau ar gyfer semester dau.
 • Dylai’r asesiadau cyfredol gael eu cyflwyno ar lein ac mae dyddiadau cau wedi eu hymestyn o 1 wythnos ar gyfer y tymor hwn.
 • Mae'r holl ddyddiadau cau ar gyfer tymor 3 (ar ôl y Pasg) yn aros yr un fath.
 • Os na allwch gwblhau asesiad ar gyfer semester 2 am ba bynnag reswm, nid oes angen i chi lenwi ffurflen amgylchiadau arbennig. Mae'r amgylchiadau eithriadol yn golygu y byddwn yn rhoi cyfle ailsefyll awtomatig i chi ac ni fydd eich marc yn cael ei gapio.
 • Bydd yr Holiaduron Gwerthuso Modiwlau sy'n weddill am y semester hwn yn cael eu canslo.

Gwiriwch eich cyfri e-bost Prifysgol dros y dyddiau nesaf am ddiweddariadau.

Er bod addysgu wyneb yn wyneb wedi'i atal, mae'n bwysig pwysleisio bod y Brifysgol yn parhau ar agor a bod gwasanaethau cymorth ar gyfer materion academaidd a gwasanaethau proffesiynol yn parhau i weithredu fel arfer. Os yr ydych yn teimlo’r angen i gysylltu gydag aelod staff, gwnewch hynny yn y ffordd arferol, ar y ffôn neu drwy e-bost.

Yn y cyfamser, parhewch i olchi’ch dwylo yn aml a chadw ardaloedd gwaith yn lân.

Mae ein tudalen we Coronafeirws yn cael ei diweddaru'n barhaus. Os nad yw'r Cwestiynau Cyffredin yn ymdrin â'ch ymholiad, e-bostiwch coronafeirws@aber.ac.uk.

Dymuniadau gorau

Yr Athro Elizabeth Treasure
Is-Ganghellor

Diweddariad - 17/03/20 am 16:39

Annwyl fyfyriwr

Diweddariad Covid-19 / Coronafeirws, Dydd Mawrth 17 Mawrth 2020

Rydym yn ysgrifennu yn dilyn ein neges i fyfyrwyr neithiwr.

Heddiw rydym yn cymryd camau ychwanegol i helpu i leihau'r risg o ledaenu coronafeirws yn ein cymuned ac i sicrhau eich iechyd a'ch diogelwch.

 • Mae pob dysgu ac addysgu wyneb yn wyneb yn cael ei atal ar unwaith. Felly ni ddylai staff a myfyrwyr fynychu unrhyw ddosbarthiadau (darlithoedd, sesiynau tiwtorial, dosbarthiadau labordy, seminarau, ac ati) am weddill y flwyddyn academaidd hon.
 • Bydd yr holl addysgu israddedig ac ôl-raddedig perthnasol yn cael ei ddarparu trwy lwyfannau ar-lein fel y cyhoeddwyd o ddydd Llun 23 Mawrth.
 • Bydd ein hadrannau academaidd mewn cysylltiad â myfyrwyr yn ddiweddarach yr wythnos hon gyda gwybodaeth bwnc-benodol am y trefniadau addysgu newydd fydd yn cael eu rhoi ar waith.
 • Dylai'r holl asesiadau cyfredol gael eu cyflwyno ar-lein gyda'r holl ddyddiadau cyflwyno yn cael eu hymestyn o wythnos ar gyfer y tymor hwn. Mae'r holl ddyddiadau cyflwyno ar gyfer tymor 3 yn aros yr un fath.
 • Bydd tiwtoriaid personol yn parhau i fod ar gael drwy sianeli electronig yn ystod yr oriau a hysbysebir.
 • Dylai myfyrwyr ymchwil gysylltu â'u goruchwylwyr am arweiniad ar sut i barhau â'u hastudiaethau trwy'r cyfnod hwn.

Mae gweithdrefnau cydnabyddedig gan y Brifysgol ar gyfer mabwysiadu dulliau amgen o asesu yn lle arholiadau mewn amgylchiadau arbennig. Rydym yn adolygu pob modiwl er mwyn adnabod pa fath o asesiad sy'n bosibl a byddwn yn rhannu’r canlyniad hynny gyda chi erbyn diwedd yr wythnos hon. Cadwch lygad ar eich cyfrif e-bost prifysgol dros y diwrnodau nesaf i gael y wybodaeth ddiweddaraf.

Bydd y camau rydyn ni'n eu rhoi ar waith yn golygu nad oes rhaid i chi fod ar y campws i gyflawni canlyniadau dysgu er mwyn symud ymlaen i'r flwyddyn nesaf neu raddio. Felly, parhewch i gyflwyno'ch gwaith cwrs a chymryd rhan mewn gweithgareddau dysgu.

Digwyddiadau ar y campws

Dylai pob digwyddiad fod wedi ei ohirio nawr tan ddiwedd mis Ebrill gan gynnwys Diwrnodau Ymweld a Gwobrau Gŵyl Dewi.

Teithio

Rhaid i unrhyw deithio sy’n ymwneud gyda’ch astudiaethau gael ei gymeradwyo gan y Dirprwy Is-Ganghellor, yn unol â’n Polisi Teithio. Ni ddylai fod unrhyw deithio nad yw'n hanfodol fel y cyhoeddwyd eisoes.

Bywyd campws

Nid yw'r Brifysgol yn cau a bydd gweithgareddau eraill, gan gynnwys darparu cymorth i fyfyrwyr, yn parhau. Mae llyfrgell Hugh Owen a llefydd bwyd ar agor ar hyn o bryd. Mae'r Ganolfan Chwaraeon ar agor ar hyn o bryd ond bydd niferoedd mewn dosbarthiadau yn gostwng er mwyn cydymffurfio gyda chanllawiau pellhau cymdeithasol.

Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth

Bydd Canolfan y Celfyddydau yn cau heno am y tro. Bydd pob dosbarth, arddangosfa, digwyddiad a pherfformiad yn dod i ben am 6pm dydd Mawrth 17 Mawrth 2020. Bydd y penderfyniad ynghylch pryd i ailagor yn cael ei adolygu'n barhaus.

Mae tîm y Swyddfa Docynnau yn cysylltu â phawb sydd wedi prynnu tocynnau i drefnu ad-daliadau a chynghori ynghylch aildrefnu dyddiadau, ond rydym yn gofyn i chi fod yn amyneddgar gan fod angen cysylltu gyda rhai cannoedd o bobl. Bydd y wefan a'r cyfryngau cymdeithasol yn cael eu diweddaru'n rheolaidd, felly cadwch lygad am y wybodaeth ddiweddaraf.

Teithio myfyrwyr a dychwelyd adref

Gall pob myfyriwr israddedig ac ôl-raddedig a addysgir deithio adref, os ydynt yn dymuno gwneud hynny, ond rhaid iddynt sicrhau eu bod yn parhau i ymgysylltu'n llawn â'u dysgu trwy'r trefniadau cyflwyno ar-lein.

Rydym yn ymwybodol y gall rhai myfyrwyr aros mewn llety prifysgol ac felly mae'r rhain, ynghyd â'n llyfrgelloedd, lleoedd astudio a chyfleusterau cyfrifiadurol, yn aros ar agor ac yn gweithredu yn unol â chyngor y llywodraeth ar bellhau cymdeithasol. Os ydych chi'n gadael yn gynnar, siaradwch â'ch tiwtor personol.

Gwyddom y bydd nifer o fyfyrwyr yn parhau i fod yn Aberystwyth, gan gynnwys myfyrwyr rhyngwladol sydd ddim yn gallu teithio, ac yn hunan-ynysu neu'n dymuno aros yn y DU trwy gydol eu fisâu a'u cyfnod astudio.

Byddwn yn gwneud popeth o fewn ein gallu i’ch cefnogi ar yr adeg hon, gan weithio’n agos gydag Undeb y Myfyrwyr.

Os ydych chi'n poeni am y coronafeirws a'ch iechyd meddwl, mae gan bob myfyrwyr ym Mhrifysgol Aberystwyth fynediad i gymorth iechyd meddwl a lles arlein drwy’r Big White Wall, unrhyw bryd.

Mae Gwasanaeth Cymorth a Lles Myfyrwyr yn cynnig cymorth hefyd.  Mae cyngor hefyd ar gael gan Mind, yr elusen iechyd meddwl.

Mae hon yn sefyllfa sy’n datblygu'n gyflym ac felly bydd y Brifysgol yn parhau i ddilyn canllawiau'r Llywodraeth ac Iechyd Cyhoeddus Cymru.

Pan fydd newidiadau pellach i'n gweithrediadau a'n gweithgareddau, byddwn yn eich diweddaru cyn gynted â phosibl.

Cadwch olwg ar y tudalennau gwe coronafeirws ac ar eich cyfrif e-bost Prifysgol.

Os oes gennych gwestiwn nad yw wedi'i ateb yn y Cwestiynau Cyffredin, e-bostiwch coronafeirws@aber.ac.ukos gwelwch yn dda. Mae llinell gymorth coronafeirws y Brifysgol hefyd ar gael ar (01970 62) 2483.

Pob dymuniad da a diolch am eich dealltwriaeth,

Yr Athro Elizabeth Treasure
Is-Ganghellor

Diweddariad - 16/03/20 am 21:06

Annwyl fyfyriwr

Mewn ymateb i gyngor diweddaraf y Llywodraeth heddiw (16/03/2020):

 • Arhoswch gartref am 14 diwrnod os oes gennych chi, neu unrhyw un yn eich cartref, dymheredd uchel a/neu beswch parhaus newydd a siaradwch â'ch adran. Gellir dod o hyd i ganllaw aros gartref i bobl sydd â haint coronafirws (COVID-19) wedi'i gadarnhau neu bosibl yma.
 • Os ydych chi'n feichiog, neu â chyflwr cronig neu dros 70 oed - mae'r llywodraeth wedi cynghori eich bod yn osgoi pob cyswllt cymdeithasol diangen. I'r rheiny sy'n credu mai'r ffordd orau o ddiwallu hyn yw dychwelyd adref, siaradwch â'ch tiwtor personol ac adolygwch y wybodaeth helaeth yr ydym wedi'i chasglu ar-lein gan gynnwys cyfleoedd i weld deunyddiau addysgu ar-lein.
 • Rydym yn parhau i wneud cynlluniau i gynyddu'r darlithoedd ar-lein yn ystod yr wythnos gyda'r nod o sicrhau bod yr holl addysgu perthnasol yn cael ei gyflwyno ar-lein o ddydd Llun 23 Mawrth.
 • Yr amddiffyniad gorau i atal coronafirws rhag lledaenu yw parhau i olchi dwylo yn drwyadl ac yn rheolaidd.

Cafwyd nifer o gyhoeddiadau eraill y prynhawn yma hefyd. Rydym yn gweithio trwy'r rhain ar hyn o bryd a byddwn yn diweddaru staff a myfyrwyr cyn gynted â phosibl.

Diweddariad - 16/03/20 am 13:25

Annwyl fyfyriwr

Diweddariad Covid-19 / Coronafirws

Ysgrifennaf atoch i gyd, yn staff a myfyrwyr Prifysgol Aberystwyth, am y Coronafirws, wrth i ni wynebu amgylchiadau anghyffredin sy’n dal i ddatblygu ac yn peri pryder mawr i ni i gyd. Lefelau isel o’r haint sydd ar yn ardal Aberystwyth ar hyn o bryd, ond ni allwn fod yn hunanfodlon gan y gallai'r sefyllfa hon newid yn gyflym iawn. Ein blaenoriaeth heb os yw diogelwch ein myfyrwyr a'n staff.

Rydym yn cynllunio senarios yn ofalus a fydd yn ein galluogi i newid ein ffyrdd o weithredu pe bai amgylchiadau'n mynnu hynny. Gofynnwyd eisoes i staff sicrhau eu bod yn gallu cyrchu systemau'r Brifysgol ar-lein o'u cartref er enghraifft. Mae hon yn flaenoriaeth uchel i bawb gan fod amgylchiadau'n newid yn ddyddiol ac mae angen i ni fod yn barod.

Fel rhan o'r gwaith hwn, rydym bellach yn cymryd camau newydd yn unol â'n disgwyliad o sut y gallai'r sefyllfa ddatblygu.

Effaith ar weithgareddau’r Brifysgol

Rwyf am eich sicrhau, er ein bod yn cael ein harwain gan gyngor y Llywodraeth ac Iechyd Cyhoeddus, bod y mater hwn yn cael ei fonitro a'i adolygu'n gyson gan gydweithwyr ar y lefel uchaf yn ein Prifysgol, yn unol â'n hasesiadau risg ein hunain.

Fodd bynnag, rydym yn cymryd camau rhagweithiol a fydd yn sicrhau ein bod yn barod wrth i amgylchiadau newid.

Yn hynny o beth, yn ystod yr wythnos hon, byddwn yn gynyddol symud i lwyfannau ar-lein. Golyga hyn y bydd rhai darlithoedd yn cael eu cynnal trwy gyswllt fideo yn unig. Ein bwriad yw cynyddu'r darlithoedd ar-lein yn ystod yr wythnos gyda'r nod o sicrhau bod yr holl addysgu perthnasol yn cael ei gyflwyno ar-lein o ddydd Llun 23 Mawrth. Rydym yn gweld hyn fel elfen bwysig o'n paratoadau ar gyfer y posibilrwydd cryf y gallai fod cyfyngiadau ar gynulliadau wrth i'r achosion fynd yn eu blaenau. Fe'ch hysbysir gan eich adran os yw hyn yn effeithio ar unrhyw un o'ch darlithoedd.

Ni ellir cyflwyno’r holl addysgu fel hyn. Rydym yn edrych ar ba gamau eraill y gellir eu rhoi ar waith yn yr achosion hyn, a byddwn yn eich diweddaru wrth i ni weithredu camau pellach.

Rydym hefyd yn edrych ar y ffordd orau o ymgorffori cyfyngiadau posibl yn y dyfodol yn ein cynllunio ar gyfer arholiadau. Mae hon, fel gyda llawer o elfennau, yn her sy’n cael ei rhannu ar draws y sector addysg uwch, ac mae trafodaethau yn parhau.

Os ydych chi neu'ch adran yn trefnu digwyddiad gyda mynychwyr mewnol neu allanol, dilynwch weithdrefnau asesu risg er mwyn penderfynu a oes angen cymryd camau ychwanegol.

O ran cyswllt wyneb yn wyneb cyffredinol ar draws y campws, fe'n cynghorir gan y llywodraeth i beidio â gweithredu i gyfyngu ar ryngweithio ar hyn o bryd. Rydym yn dilyn y cyngor hwn ac yn ei adolygu'n gyson.

Teithio mewn perthynas â gwaith

Mae ein penderfyniadau hyd yn hyn wedi cael eu harwain gan y cyngor arbenigol sy'n dod gan y llywodraeth ac asiantaethau perthnasol. Bydd hyn yn parhau wrth gwrs, ond rwyf am bwysleisio bod ein hasesiadau risg ein hunain hefyd yn elfennau hanfodol o'n penderfyniadau. O'r herwydd, dylai adrannau barhau i ddilyn cyngor y llywodraeth ac adolygu asesiadau risg yn rheolaidd. Mae amgylchiadau penodol o amgylch digwyddiadau unigol a theithiau sydd wedi'u cynllunio eisoes wedi arwain at newid cynlluniau, gan gynnwys eu gohirio mewn rhai achosion. Mae llywodraeth Cymru wedi amlinellu cyngor manwl i fyfyrwyr ynghylch teithio. Y cyngor ar hyn o bryd yw y dylai'r rhai sy'n cynllunio i deithio hefyd wirio'r wybodaeth a'r cyngor diweddaraf sydd ar gael gan y Swyddfa Dramor a’r Gymanwlad (FCO), ac ystyried y goblygiadau ar gyfer dychwelyd.

Mae ein timau perthnasol mewn cysylltiad â myfyrwyr a staff sydd dramor ar hyn o bryd, ac mewn trafodaethau mewn rhai achosion gyda'r rheiny sy'n dymuno dychwelyd. Yn yr un modd mae rhai myfyrwyr yma yn Aberystwyth ar hyn o bryd a allai fod yn awyddus i ddychwelyd adref cyn gynted â phosibl, yn ogystal â myfyrwyr sy'n poeni am allu mynd adref yn ystod y gwyliau.

Os ydych yn teimlo’r angen i deithio adref yn gynnar, gan gynnwys myfyrwyr rhyngwladol, siaradwch â'ch tiwtor personol ac adolygwch y wybodaeth helaeth yr ydym wedi'i chasglu ar-lein. Gallwn letya unrhyw fyfyrwyr a oedd wedi bwriadu teithio adref ar gyfer y Pasg ond y byddai'n well ganddynt aros yn Aberystwyth. Mae ein cynllunio yn cynnwys cymryd camau i sicrhau y gallwch gwblhau eich addysg gyda ni.

Hylendid

Mae ein tîm Iechyd a Diogelwch yn gweithio gyda'r tîm Glanhau i sicrhau bod unrhyw newidiadau angenrheidiol i'n gofynion hylendid yn cael eu gweithredu. Gall hyn olygu eich bod yn sylwi ar rai newidiadau, ond byddwch yn sicr y bydd unrhyw enghreifftiau o'r fath yn unol â chyngor perthnasol.

Yn y cyfamser, anogaf bawb i barhau i olchi dwylo yn aml ac ymdrechu i gadw ein mannau gwaith mor lân â phosibl. Fel y byddwch wedi gweld yn y cyfryngau, mae hyn yn cael ei ystyried yn ffordd arbennig o effeithiol o atal yr haint rhag lledaenu.

Cyflyrau iechyd sylfaenol

Efallai y bydd rhai pobl yn teimlo bod eu hamgylchiadau meddygol neu bersonol yn golygu y dylent gymryd camau ychwanegol i ddiogelu rhag haint. Os ydych chi'n teimlo bod hyn yn berthnasol i chi, codwch hyn gyda'ch rheolwr llinell neu diwtor mor fuan â phosibl. Rydym yn awyddus i helpu unigolion o'r fath i gymryd yr holl gamau angenrheidiol i leihau risgiau.

Rydym yn monitro'r sefyllfa hon sy'n datblygu'n gyflym yn gyson a byddwn yn gweithredu'n brydlon i adlewyrchu'r cyngor swyddogol diweddaraf ar yr adeg briodol, ac i barhau i gynnal gweithgareddau cyn belled ag y bo modd gwneud hynny ac ar yr un pryd yn gwneud ein gorau i'ch cadw'n ddiogel. Rwy'n gwerthfawrogi bod hyn yn achosi cryn bryder ac ansicrwydd i bawb, a diolchaf i chi am eich cymorth a'ch cefnogaeth barhaus wrth inni weithio trwy heriau'r argyfwng byd-eang hwn.

Daliwch ati i gyfeirio at ein Cwestiynau Cyffredin sy'n cael eu hadolygu bob dydd.

Yn gywir

Yr Athro Elizabeth Treasure
Is-Ganghellor