Gwirfoddoli Staff

Oes gennych ddiddordeb mewn gwirfoddoli i helpu i ddelio ag effaith Coronafeirws ar ein cymdeithas?

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda wedi cysylltu â ni yn awyddus i glywed gan unrhyw un sydd â diddordeb mewn gwirfoddoli ar gyfer ystod o rolau yn Ysbyty Cyffredinol Bronglais. Rydym hefyd yn ymwybodol y gall sefydliadau eraill apelio am wirfoddolwyr wrth i'r sefyllfa fynd yn ei blaen.

Rydym yn awyddus i wneud ein rhan dros y GIG lleol a rhoi’r cyfle i’n staff i wirfoddoli. Rydym hefyd yn cydnabod, efallai fod cydweithwyr yn helpu mewn ffyrdd bach ond pwysig eraill, ar lefel leol iawn - er enghraifft helpu i siopa ar ran cymdogion yn y grŵp bregus.

Mae Hywel Dda yn awyddus i glywed gennych gyda’ch set sgiliau fel y gallant, o bosib, eich paru â darnau o waith neu weithgareddau- mewn sawl maes nad ydynt yn swyddogaethau clinigol

 

Y cam cyntaf yw i siarad gyda’ch rheolwr llinell i weld a allan nhw eich cefnogi i gymryd amser i wirfoddoli. Rydym yn awyddus i gefnogi ceisiadau i wirfoddoli, ac rydym yn awyddus i hwyluso hyn wrth sicrhau y gellir cwblhau tasgau gwaith â blaenoriaeth o hyd. Mae’n rhaid i ni, wrth gwrs, gynnal gweithdrefnau’r Brifysgol.

Yn dilyn y drafodaeth gychwynnol gyda’ch rheolwr llinell, os oes dal gennych ddiddordeb i wirfoddoli i Hywel Dda, bydd angen i chi gwblhau’r Ffurflen Wybodaeth Gwirfoddolwr isod a’i dychwelyd i Heather Hinkin, Dirprwy Gyfarwyddwr AD at heh@aber.ac.uk. Yna bydd Heather yn cysylltu gyda’ch cyswllt Bwrdd Iechyd ynghylch eich cais gwirfoddoli.

Mae Hywel Dda wedi cadarnhau y bydd gwirfoddolwyr yn dod o dan ystyriant y Bwrdd Iechyd. Byddech yn derbyn hyfforddiant cynefino, cyddwysedig ar hyn o bryd, ond rydym wedi ein cynghori ei fod yn ddigonol i’ch diogelwch chi a chleifion.

Byddai gwirfoddolwyr yn cael eu hystyried yn weithwyr critigol ac felly yn gallu teithio yn ôl ac ymlaen i’r gweithle wrth wirfoddoli i’r Bwrdd Iechyd.

Mae’r canllaw llywodraethu sy’n ymwneud ag addasrwydd ar gyfer y math hwn o wirfoddoli yn y ffurflenni isod. Er enghraifft, ni fyddem yn disgwyl i berson sy’n hunan-ynysu neu yn ymarfer pellter cymdeithasol oherwydd rhesymau iechyd (e.e. clefyd y siwgr) ymgeisio.

Os ydych chi a’ch rheolwr llinell wedi cytuno ar gyfleoedd gwirfoddoli, ac wedi’ch derbyn gan Hywel Dda fel gwirfoddolwr, defnyddiwch y ffwythiant cais am absenoldeb (‘Gweithgareddau Gwirfoddoli Covid19’) ar Pobol Aber i ofyn am ganiatâd ffurfiol a derbyn ffurflen ganiatâd o’ch rheolwr llinell cyn ymgymryd ag unrhyw rolau gwirfoddoli gydag unrhyw sefydliad arall. Wrth wneud y cais, rhaid i chi ddarparu disgrifiad o’r gweithgaredd gwirfoddoli yn y maes ‘Gwybodaeth Ychwanegol’.

Byddem hefyd â diddordeb mewn clywed gennych os gallwch helpu mewn meysydd eraill o fewn y Brifysgol. Byddwn yn cyhoeddi mwy o fanylion yr wythnos hon.