Cwestiynau Cyffredin

Trefniadau addysgu

Pryd ddylai myfyrwyr ddychwelyd i Aberystwyth?

Chyngor y Llywodraeth yw na all prifysgolion yng Nghymru ail ddechrau dysgu wyneb yn wyneb am y tro.

Mae hyn yn golygu y byddwch yn parhau i dderbyn eich cyrsiau ar-lein, oni bai bod eich adran yn cysylltu â chi i’ch hysbysu y bydd dysgu wyneb yn wyneb yn digwydd. Mae hyn yn berthnasol i fyfyrwyr israddedig ac ôlraddedig, os ydych yn y DU neu dramor ar hyn o bryd.

Os bydd angen i chi ddychwelyd ar gyfer dysgu wyneb yn wyneb bydd eich adran yn cysylltu gyda chi â threfniadau penodol am yr hyn fydd angen i chi ei wneud a phryd. Dylech hefyd drefnu dau brawf llif unffordd COVID-19 ar gyfer pan fyddwch yn cyrraedd Aberystwyth.

Os yw'ch holl addysgu yn parhau ar-lein, peidiwch â dychwelyd i Aberystwyth, oni bai ei bod yn hollol angenrheidiol. Mae'r trefniadau hyn yn eu lle tan ar ôl gwyliau'r Pasg, a byddwn yn ysgrifennu atoch eto gyda’r cyngor diweddaraf ar gyfer y cyfnod ar ôl y Pasg cyn gynted â phosibl.

Pa fyfyrwyr all ddychwelyd i Aberystwyth nawr?

Canllaw Llywodraeth Cymru i fyfyrwyr a staff prifysgolion yw arhoswch adref a gweithiwch ac astudiwch adref os allwch chi.

Gyda hyn mewn golwg, peidiwch â dychwelyd i Aberystwyth am y tro oni bai ei bod yn hollol angenrheidiol i chi wneud hynny.

Mae yna rai categorïau o fyfyrwyr sy'n gallu dychwelyd i Aberystwyth nawr, gan gynnwys:

 • Y rhai sy'n ystyried bod eu cartref yn y Brifysgol neu yn rhywle arall yn ardal Aberystwyth
 • Y rhai sy’n ei chael hi’n anodd astudio ar-lein oni bai eu bod yn defnyddio llety Prifysgol a chyfleusterau astudio
 • Nifer fechan o fyfyrwyr a allai fod angen mynychu sesiynau personol gan fod eu hastudiaethau yn arwain at gymwysterau achrededig proffesiynol (byddai'r myfyrwyr hyn yn cael eu hysbysu ar wahân)
 • Myfyrwyr ôl-raddedig lle mae gwaith labordy neu waith tebyg yn hanfodol
 • Y rhai y mae'n amhosibl iddynt newid eu cynlluniau teithio.

Ydy campws y Brifysgol ar agor ar hyn o bryd?

Canllaw Llywodraeth Cymru i fyfyrwyr a staff prifysgolion yw arhoswch adref a gweithiwch ac astudiwch adref os allwch chi.

Gyda hyn mewn golwg, rydym yn gofyn i fyfyrwyr beidio â dychwelyd i Aberystwyth am y tro oni bai ei bod yn hollol angenrheidiol i chi wneud hynny.

Er bod cyfyngiadau cenedlaethol ar waith ar hyn o bryd, mae'r Brifysgol yn parhau i fod ar agor ar gyfer gweithgaredd hanfodol ar y campws gan gynnwys gwaith ymchwil, mynediad i labordai, llyfrgelloedd a mannau astudio.

Nid yw'n bosibl / ymarferol i mi astudio gartref. A gaf i ddychwelyd i Aberystwyth?

Canllaw Llywodraeth Cymru i fyfyrwyr a staff prifysgolion yw arhoswch adref a gweithiwch ac astudiwch adref os allwch chi.

Gyda hyn mewn golwg, rydym yn gofyn i fyfyrwyr beidio â dychwelyd i Aberystwyth am y tro oni bai ei bod yn hollol angenrheidiol i chi wneud hynny.

Mae yna rai categorïau o fyfyrwyr sy'n gallu dychwelyd i Aberystwyth nawr, gan gynnwys y rhai y mae'n anodd iawn eu cyflawni astudio ar-lein oni bai eu bod nhw'n defnyddio llety Prifysgol a chyfleusterau astudio.

Rwy'n fyfyriwr ôl-raddedig ac mae gen i waith hanfodol y mae angen ei gwblhau ar y campws (e.e. gwaith labordy). A gaf i ddychwelyd i Aberystwyth?

Canllaw Llywodraeth Cymru i fyfyrwyr a staff prifysgolion yw arhoswch adref a gweithiwch ac astudiwch adref os allwch chi.

Gyda hyn mewn golwg, rydym yn gofyn i fyfyrwyr beidio â dychwelyd i Aberystwyth am y tro oni bai ei bod yn hollol angenrheidiol i chi wneud hynny.

Mae yna rai categorïau o fyfyrwyr sy'n gallu dychwelyd i Aberystwyth nawr, gan gynnwys myfyrwyr ôl-raddedig lle mae gwaith labordy neu waith tebyg yn hanfodol.

Rydych chi wedi atal addysgu wyneb yn wyneb dros dro, a oes angen i mi wneud cais i astudio o gartref ar hyn o bryd felly?

Oherwydd sefyllfa bresennol y pandemig, mae Llywodraeth Cymru wedi gofyn i fyfyrwyr aros gartref er mwyn lleihau lledaeniad y feirws.

Gyda hyn mewn golwg, rydym yn gofyn i fyfyrwyr beidio â dychwelyd i Aberystwyth am y tro oni bai ei bod yn hollol angenrheidiol i chi wneud hynny.

Yng ngoleuni cyngor diweddaraf Llywodraeth Cymru, nid oes angen i chi geisio am ganiatâd er mwyn astudio o gartref tra bod addysgu wyneb yn wyneb wedi ei atal dros dro.

Nôl yn Aberystwyth yn barod?

Ydw i’n cael teithio rhwng cartref a Phrifysgol Aberystwyth?

Mae Llywodraeth Cymru yn gofyn i bob myfyriwr i’n helpu i ddiogelu Cymru drwy beidio â theithio’n rheolaidd rhwng y brifysgol a'r cartref.

Dim ond os yw'n gwbl angenrheidiol, er enghraifft ar gyfer gwaith, i ddarparu neu dderbyn gofal neu oherwydd pryderon am eich lles y dylech symud rhwng eich cyfeiriad tymor a'ch cyfeiriad cartref.

Ni ddylech ddychwelyd adref am 'ymweliad' yn ystod y cyfnod hwn.

Ni ddylech deithio adref os gofynnwyd i chi hunanynysu neu os oes gennych symptomau COVID-19.

Teithio

I am an international student and am currently overseas. Can I return to Aberystwyth University?

Under the Government advice, for the time being universities in Wales cannot resume in-person teaching.  This means that you will continue to receive your courses online, unless you are contacted by your department to inform you that in-person teaching will be taking place. This applies to undergraduate and postgraduate students, whether you are currently in the UK or overseas.

If all your teaching remains online, please do not return to Aberystwyth, unless it is absolutely necessary.  These arrangements are in place until after the Easter break, and we will write again with updated advice for the period after Easter as soon as possible.

I am overseas and have been contacted by my department to tell me that I need to return to Aberystwyth for in-person teaching on my course. What do I need to know?

If you need to return to Aberystwyth from overseas, please make sure you have the latest information relating to travel regulations.  The regulations are reviewed and updated regularly – please check the latest position in plenty of time before your planned departure date.  Also, be aware that the law in Wales may differ to the law applicable in other parts of the UK.

The following webpages contain useful information:

If you are returning to Aberystwyth from abroad and require different accommodation in which to self-isolate because of the COVID-19 travel rules, please e-mail accommodation@aber.ac.uk and we will seek to help with this.

It is also important that you update your Student Record to show that you are self-isolating.  This will give you information on access to provisions and support whilst you isolate.  You can also email coronavirus@aber.ac.uk to let us know.

 

Hunanynysu

Sut ydw i’n golchi dillad os ydw i’n hunanynysu?

Tra'ch bod yn hunanynysu, ni chaniateir i chi adael eich cartref ac felly ni fyddwch yn gallu defnyddio'r cyfleusterau golchi dillad ar y safle.

Yn ystod y cyfnod hunanynysu, pe bai angen set sbâr o ddillad gwely neu dyweli arnoch chi, cysylltwch â llety@aber.ac.uk gyda 'cymorth hunanynysu' fel pwnc, gan roi manylion eich cais am ddillad gwely / neu dyweli . Rhowch wybod a oes gennych wely dwbl neu sengl er mwyn i ni roi'r dillad gwely o'r maint cywir i chi. Yna byddwn yn trefnu i'r eitem (au) gael eu danfon y tu allan i ddrws eich fflat cyn gynted â phosibl rhwng dydd Llun - dydd Gwener.

Ga i fynd allan am sigarét os ydw i'n hunanynysu?

Mae holl adeiladau'r Brifysgol yn ardaloedd dim ysmygu, sy'n cynnwys defnyddio e-sigaréts. Caniateir i chi ysmygu y tu allan i'ch llety ond dylech leihau'r amser a dreulir yn yr awyr agored. Arhoswch yn agos at eich bloc llety a sicrhau na all y mwg deithio dan do trwy ffenestri a drysau agored. Sicrhewch eich bod yn gwisgo'ch gorchudd wyneb pan fyddwch dan do cyn gadael eich ystafell; golchwch eich dwylo cyn gadael eich ystafell, cadwch bellter cymdeithasol 2m bob amser, peidiwch â chroesi ag eraill ar y grisiau; diheintiwch eich dwylo wrth fynd i mewn i'r adeilad.

I am self-isolating and I need help. Who can I contact?

Rwy'n hunanynysu ac mae angen cymorth arnaf.  Pwy y gallaf fi gysylltu â hwy?

Os ydych yn hunanynysu a bod angen cymorth arnoch, anfonwch e-bost at coronavirus@aber.ac.uk ac fe wnawn ein gorau glas i'ch cynorthwyo.

Gweler hefyd: Sut alla i gael danfoniadau bwyd a meddyginiaeth os ydw i'n hunanynysu?

Os yn hunan-ynysu, beth ddylwn i wneud pe bai’r larwm tân yn seinio yn fy llety?

Os bydd larwm tân yn seinio bydd angen i chi:

 • Adael yr ystafell, gan gofio mynd â’ch allwedd llety gyda chi
 • Sicrhau fod gennych ddillad addas ar gael yn hawdd i’ch cadw yn gynnes a sych
 • Geisio osgoi cyffwrdd â chanllawiau a dolenni drysau gymaint ag y bo modd, ac osgoi cyswllt agos ag eraill- y canllaw cyffredinol yw sicrhau eich bod yn ceisio cadw pellter o 6 troedfedd o leiaf
 • Gysylltu â’r marsial tân i adael iddynt wybod eich bod yn hunan-ynysu
 • Unwaith i chi gysylltu â’r marsial tân, cadwch eich pellter rhag eraill, ond peidiwch â sefyll yn agosach at eich llety na’r man ymgynnull.

Beth ydw i'n ei wneud gyda fy sbwriel?

Ar gyfer myfyrwyr sy'n byw ym Mhentre Jane Morgan:

 • Sicrhewch fod yr holl wastraff yn y bag gwastraff priodol (Bwyd, Ailgylchu Cymysg Sych neu Wastraff Cyffredinol), neu gynhwysydd a ddarperir ar gyfer Gwydr.
 • Bagiwch y gwastraff yn ddwbl (hy rhowch eich bag llawn mewn bag arall o'r un math), a rhowch eich gwastraff mewn rhan o'ch fflat lle gellir ei adael yn ddiogel am o leiaf 72 awr heb achosi rhwystr (cofiwch olchi eich dwylo cyn ac ar ô leu trafod).
 • Ar ôl y cyfnod o 72 awr, ewch â'ch gwastraff i'ch storfa finiau agosaf. Cofiwch olchi'ch dwylo cyn ac ar ôl eu trafod. Ceisiwch osgoi cyffwrdd â'ch wyneb, ceg, trwyn a'ch llygaid. Cynnal pellter cymdeithasol 2m bob amser.

Ar gyfer pob llety arall, gall y Brifysgol helpu i fynd â'ch gwastraff i'r storfa biniau. Y cyfan sy'n rhaid i chi ei wneud yw:

 • Sicrhewch fod yr holl wastraff yn y bag gwastraff priodol (Bwyd, Ailgylchu Cymysg Sych neu Wastraff Cyffredinol), neu gynhwysydd a ddarperir ar gyfer Gwydr.
 • Bagiwch y gwastraff yn ddwbl (hy rhowch eich bag llawn mewn bag arall o'r un math), a rhowch eich gwastraff mewn rhan o'ch fflat lle gellir ei adael yn ddiogel am o leiaf 72 awr heb achosi rhwystr (cofiwch olchi eich dwylo cyn ac ar ôl ar eu trin).
 • Ar ôl y cyfnod o 72 awr, rhowch y bagiau, neu'r cynhwysydd ar gyfer Gwydr y tu allan i'ch drws fflat (dydd Llun i ddydd Gwener yn unig). Cofiwch olchi'ch dwylo cyn ac ar ôl.
 • Rhowch nhw mor daclus â phosibl gan osgoi rhwystr yn union y tu allan i'r drws, er mwyn sicrhau y gallwch adael yn ddiogel mewn argyfwng
 • Gofynnwch i'r gwastraff gael ei symud trwy'r Ffurflen Cofnodi Nam a bydd ein timau'n cael gwared arno cyn gynted â phosibl. 

Os yr ydych yn byw mewn llety sector breifat, dilynwch ganllaw Cyngor Sir Ceredigion ar waredu gwastraff tŷ cyffredinol.

Sut gallaf wneud ymarfer corff os wyf yn hunanynysu?

Sut gallaf wneud ymarfer corff os wyf yn hunanynysu?

Mae ymarfer corff yn ffordd wych o’ch helpu i ymlacio ac i ddefnyddio unrhyw egni sydd gennych. Er na fyddwch chi’n gallu mynd allan am y 10 diwrnod nesaf, mae yna lawer o sesiynau ymarfer corff y gallwch eu dilyn ar-lein.  

Mae’r Brifysgol wedi darparu platfform ar-lein am ddim i’r holl fyfyrwyr sy’n aros yn llety PA neu sydd ag aelodaeth o’r Ganolfan Chwaraeon. Er mwyn cael mynediad, mewngofnodwch i wexer.aber.ac.uk gyda’ch e-bost Aber. Mae dros 500 o sesiynau ar gael – gan gynnwys sesiynau ymlacio ac ymwybyddiaeth ofalgar os mai dyna sydd ei eisiau arnoch. 

 

Sut alla i gael danfoniadau bwyd a meddyginiaeth os ydw i'n hunanynysu?

Proses siopa myfyrwyr ‘Clicio a Chasglu’:

Fe all myfyrwyr sy'n hunanynysu ac yn methu â gadael eu llety (preifat neu brifysgol) gael siopa neu feddyginiaeth, bydd Prifysgol Aberystwyth yn ymdrechu i helpu,hyd  nes y gallant ddychwelyd i weithgareddau arferol.

Beth sydd angen i mi ei wneud?

Yn y lle cyntaf, dylai myfyrwyr wneud pob ymdrech i sicrhau gwasanaeth danfon siopa ar-lein o wasanaeth Nosh Da neu Vine y Brifysgol,un o  archfarchnad yn Aberystwyth, neu fferyllfa Lloyd’s ar Riw Penglais. Os yw hynny’n amhosibl, yna bydd aelod o staff y Brifysgol yn casglu archeb ‘clicio a chasglu’ sydd wedi ei dalu amdano’n barod o unrhyw archfarchnad yn Aberystwyth ac yn ei ddanfon i’r myfyriwr. Ni ddylid archebu unrhyw alcohol nac eitemau eraill â chyfyngiadau oedran, oherwydd dim ond y sawl sy'n gwneud y taliad sy'n gallu casglu'r rhain.

Mae'r broses fel a ganlyn:

Archebion Siopa Archfarchnad a Fferyllfa:

Cyn:

 1. Mae gwasanaeth danfon y Brifysgol ar gael o ddydd Llun i ddydd Gwener rhwng 9am - 3pm. Dylid dewis slot casglu rhwng yr amseroedd hyn.
 2. Rhaid derbyn archebion erbyn 10:30am ar gyfer casglu’r un diwrnod ac ni chânt eu casglu ar ôl 3pm (peidiwch â dewis slot casglu ar ôl 3pm).
 3. Dylech archebu a thalu am eich siopa ar-lein a dewis yr opsiwn ‘clicio a chasglu’. Rhaid i chi hefyd ofyn am i'r eitemau gael eu rhoi mewn bagiau fel y gellir eu danfon yn ddiogel (h.y. talu am fagiau gyda'r archeb).
 4. Dylech e-bostio'r cadarnhad ar gyfer yr archeb, yn syth at coronafeirws@aber.ac.uk gyda ‘clicio a chasglu’ ac amser y slot casglu fel y pwnc. Dylech gynnwys rhif ffôn symudol gyda'r e-bost, rhag ofn y bydd ymholiadau. Bydd yr archeb yn cael ei gasglu a'i ddanfon ar y diwrnod priodol, ar yr amod bod y cadarnhad yn cael ei e-bostio mewn da bryd.
 5. Cofiwch bod angen i rywun (nad sydd yn hunanynysu) gasglu'r nwyddau o ddrws ffrynt y llety/fflat, gan na chaniateir i'r gyrrwr fynd i mewn i'r llety/fflat, oherwydd COVID-19. Os nad yw hyn yn bosibl, dylech sicrhau bod pawb yn dychwelyd i'w hystafelloedd, aros o leiaf 5 munud a chasglu'r siopa o'r drws ffrynt.
 6. Dylid cyfeirio unrhyw gamgymeriadau gyda'r archeb at y cyflenwr gan na all y Brifysgol gymryd cyfrifoldeb am eitemau nad ydynt wedi'u danfon.

Ar y pwynt danfon:

Ar ôl ei ddanfon, bydd yr aelod staff:

 • Lle bo hynny'n bosibl, yn eich ffonio i rybuddio am y danfoniad,
 • Dangos ID os gofynnir am hynny,
 • Dilyn y gweithdrefnau gweithredu safonol a gyflenwir a'r dogfennau asesu risg,
 • Diheintio eu dwylo,
 • Gwisgo mwgwd (mwgwd llawfeddygol gwrthsefyll hylif IIR),
 • Curo ar y drws,
 • Cynnal pellter cymdeithasol o 2 fetr bob amser, Gollwng yr archeb u wrth y drws ac aros o bell, nes bod aelod o'r aelwyd wedi ei gasglu.

Os byddwch yn methu â chadw pellter 2 fetr neu wisgo gorchudd wyneb i ateb y drws bydd yr aelod staff yn gadael ar unwaith.

Ar ôl derbyn yr archeb, byddwch yn:

 • sicrhau bod rhywun (nad sydd yn hunanynysu) ar gael i gasglu'r archeb o ddrws ffrynt y llety/fflat, gan na chaniateir i'r gyrrwr fynd i mewn i'r llety/fflat, oherwydd COVID-19. Os nad yw hyn yn bosibl, dylech sicrhau bod pawb yn dychwelyd i'w hystafelloedd, aros o leiaf 5 munud a chasglu'r siopa o'r drws ffrynt.
 • Gwisgo gorchudd wyneb
 • Cynnal pellter cymdeithasol 2 fetr oddi wrth eraill bob amser
 • Golchi eu dwylo i dderbyn y nwyddau i'w llety

Eich Iechyd a Diogelwch

Sut ddylwn i ofalu am fy iechyd fy hun?

 • golchwch eich dwylo â sebon a dwr yn aml - gwnewch hyn am o leiaf 20 eiliad
 • defnyddiwch gel glanweithydd dwylo os nad oes sebon a dwr ar gael
 • gorchuddiwch eich ceg a'ch trwyn gyda hances bapur neu'ch llawes (nid eich dwylo) pan fyddwch chi'n pesychu neu'n tisian
 • rhowch hancesi papur wedi'u defnyddio yn y bin ar unwaith a golchwch eich dwylo wedyn
 • osgowch gyffwrdd â'ch llygaid, eich trwyn na'ch ceg os nad yw'ch dwylo'n lân
 • gwisgwch orchudd wyneb pan fyddwch dan do ar holl safleoedd y Brifysgol
 • arhoswch 2 fetr (3 cham) i ffwrdd oddi wrth bobl eraill, os bydd angen i chi fynd y tu allan

Mae Gwiriwr Symptom Coronavirus COVID-19 yr NHS yn addas ar gyfer unrhyw un sy'n byw yng Nghymru a gellir ei ddefnyddio ar gyfer pobl o bob oed.

Sut mae cofrestru gyda Meddyg Teulu?

Er mwyn cael mynediad at ofal iechyd tra yn y Brifysgol, mae'n ofynnol i bob myfyriwr gofrestru gyda meddyg teulu lleol o'u dewis o fewn yr wythnos gyntaf ar ôl cyrraedd. Mae hyn yn arbennig o bwysig ar hyn o bryd.

Gellir dod o hyd i wybodaeth am feddygfeydd yn yr ardal leol yma a gallwch gofrestru gydag unrhyw un o dair Meddygfa yn Aberystwyth (Padarn, Church ac Ystwyth) gan ddefnyddio'r ffurflen gofrestru ar-lein ar wefan y feddygfa.

Er mwyn cofrestru, bydd angen eich:

 • Rhif y GIG
 • tref a gwlad enedigol
 • cyfeiriad amser tymor
 • hanes meddygol diweddar yn ymwneud ag alergeddau, meddyginiaeth, ystadegau hanfodol, dewisiadau ffordd o fyw neu unrhyw ddiagnosis neu driniaeth barhaus.

Pam ei bod hi mor bwysig i fyfyrwyr beidio â chynnal partïon tŷ?

Mae partïon tŷ yn peri risg uchel o drosglwyddo'r feirws i nifer fawr o bobl, a rhaid inni leihau cymaint â phosibl ar y trosglwyddo ymhlith ein myfyrwyr a ledled cymuned Aberystwyth.

Os oes angen, mae'n bosibl yr ymdrinnir ag achosion o dorri'r rheolau gan ddefnyddio ein gweithdrefnau disgyblu, sydd wedi'u cynllunio i ddiogelu buddiannau ein myfyrwyr a’n staff yn ogystal â'r gymuned yn ehangach.

Mae’r Heddlu yn lleol wedi cadarnhau y gallech wynebu dirwy o hyd at £10,000 a chollfarn droseddol am dorri rheolau COVID. Daw’r rhybudd, sydd wedi ei gyhoeddi ar wefan Cyngor Sir Ceredigion, ar ôl i ddirwyon enfawr gael eu rhoi i drefnwyr partïon a digwyddiadau torfol yn ddiweddar.

Beth os wyf wedi bod mewn cysylltiad â myfyriwr arall sydd â COVID-19?

Os canfyddir eich bod yn berson cyswllt, bydd Tîm Olrhain Cysylltiadau Ceredigion yn eich ffonio.  Mae'n hanfodol eich bod yn dilyn eu gofynion yn ofalus - ac yn hunanynysu.

A fydd y Brifysgol yn dweud wrth fyfyrwyr ym mha lety y mae'r rheini a gafodd brofion COVID19 positif yn byw?

Am resymau preifatrwydd, ni fyddwn yn rhyddhau gwybodaeth am yr unigolion na'u llety.

Rydym yn gweithio'n agos â Chyngor Sir Ceredigion er mwyn olrhain a chysylltu ag unrhyw un a fu'n gyswllt (yn unol â diffiniad Iechyd Cyhoeddus Cymru) i achos positif er mwyn sicrhau bod camau priodol yn cael eu cymryd i gyfyngu ar ledaeniad posibl y feirws.

A ddylwn i lawrlwytho ap COVID-19 y GIG?

Dylech. Rydym yn annog yr holl fyfyrwyr a staff i lawrlwytho ap COVID-19 y GIG.

Mae rhagor o fanylion am yr ap a sut i'w lawrlwytho ar gael ar https://llyw.cymru/ap-covid-19-y-gig

Ceir rhestr lawn o ddyfeisiau cytûn ar https://faq.covid19.nhs.uk/article/KA-01167/en-us .

Hefyd, cofiwch ddefnyddio evePASS (ap ffôn trydydd parti sy'n darllen codau QR) wrth archebu lluniaeth ar y campws.

Cofiwch hefyd sweipio eich Cerdyn Aber i gofrestru eich presenoldeb yn yr holl weithgareddau dysgu.

Bydd y camau hyn yn cefnogi'r systemau olrhain i fynd i'r afael â COVID-19.

Beth ddylwn i ei wneud os oes gen i symptomau covid-19?

Os ydych chi'n arddangos symptomau COVID-19, dylech:

 • Hunanynysu ar unwaith
 • Hysbysu'r Brifysgol trwy fewngofnodi i'ch cofnod myfyriwr (studentrecord.aber.ac.uk), cliciwch ar y tab Personol a dewis yr opsiwn Cofnodi symptomau COVID-19.
 • Ar ôl cwblhau'r ffurflen ar-lein, byddwch yn derbyn cyfarwyddiadau pellach trwy e-bost
 • Dilynwch y cyfarwyddiadau a gewch yn ofalus i ddarganfod a oes angen prawf arnoch ar gyfer COVID-19, ac os felly beth i'w wneud nesaf

Mae'n hynod bwysig eich bod chi'n hunanynysu wrth bobl eraill tra'ch bod chi'n profi symptomau sy'n gysylltiedig â COVID-19.

 • Fe ddylech chi gadw draw oddi wrth bobl eraill yr ydych chi'n byw gyda nhw gymaint â phosib
 • Peidiwch â defnyddio ardaloedd a rennir (fel y gegin) ar yr un pryd â phobl eraill – dylech fwyta'ch prydau bwyd yn eich ystafell
 • Peidiwch â mynd i'ch adran academaidd nac unrhyw fannau cyhoeddus
 • Peidiwch â mynd ar drafnidiaeth gyhoeddus na defnyddio tacsis
 • Peidiwch â mynd allan i gael bwyd a meddyginiaeth – archebwch nhw ar-lein neu dros y ffôn, neu gofynnwch i rywun ddod â nhw i'ch cartref
 • Peidiwch â chael ymwelwyr yn eich cartref, gan gynnwys ffrindiau a theulu
 • Peidiwch â mynd allan i wneud ymarfer corff – gallwch wneud ymarfer corff yn eich ystafell
 • Arhoswch ar eich pen eich hun mewn un ystafell gymaint â phosibl a chadwch y drws ar gau
 • Defnyddiwch ystafell ymolchi ar wahân - neu, defnyddiwch yr ystafell ymolchi ar ôl pawb arall a'i lanhau bob tro yr ydych chi'n ei ddefnyddio, er enghraifft, trwy sychu'r arwynebau rydych chi wedi cyffwrdd â nhw

Os ydych chi'n cael anhawster i lenwi'r ffurflen ar-lein, cysylltwch â coronafeirws@aber.ac.uk

Gorchudd/ masg wyneb

Beth yw gorchudd wyneb?

Prif ddiben gorchudd wyneb yw diogelu pobl eraill drwy leihau’r posibilrwydd y bydd COVID-19 yn cael ei drosglwyddo drwy’r awyr. Nid yw’r person sy’n gwisgo’r gorchudd yn cael ei ddiogelu rhag cael ei heintio gan bobl eraill.

Beth yw masg wyneb?

Cyfarpar diogelu personol (PPE) yw masgiau wyneb sy’n diogelu’r defnyddiwr rhag risgiau iechyd a diogelwch yn y gwaith. Mae’r rhain yn cynnwys gwahanol fathau o offer diogelu anadlol (RPE), fel anadlwyr sy’n plygu’n fflat (FFP2 neu FFP3). Bydd asesiadau risg yn nodi gofynion PPE, os bydd angen masgiau wyneb FFP2 neu FFP3, a chaiff y rhain eu profi i sicrhau eu bod yn ffitio. Darperir cyfarwyddiadau, a chânt eu hamnewid yn rheolaidd fel mesur rheoli. Bydd y Brifysgol yn parhau i ddarparu PPE yn ôl yr angen ar gyfer gweithgareddau yn y gwaith. Ar gyfer y rhan fwyaf o weithgareddau ar y campws bydd gorchudd wyneb yn ddigon oni hysbysir yn wahanol.

Canllawiau cyfarpar diogelu personol

A ddylwn i wisgo gorchudd wyneb?

Mae disgwyl i'r holl staff, myfyrwyr ac ymwelwyr wisgo gorchudd wyneb pan fyddwn dan do ar holl safleoedd Prifysgol Aberystwyth.

Er mwyn cefnogi hyn, rydym yn darparu dau orchudd wyneb y gellir eu hailddefnyddio i'r holl staff a myfyrwyr i gyd-fynd â dechrau'r flwyddyn academaidd newydd a byddwn yn ysgrifennu atoch eto gyda manylion ar sut y gallwch gael gafael a gofalu am eich gorchudd wyneb a chael rhagor os oes angen.

Er ein bod yn disgwyl i'r sawl sy'n gallu gwisgo gorchuddion wyneb wneud hynny, rhaid i ni hefyd fod yn ymwybodol na fydd rhai pobol yn gallu gwisgo gorchuddion a hynny am amryw o resymau.

I'r rhai sydd yn y sefyllfa honno ac i dynnu sylw eraill at y ffaith bod rheswm nad ydynt yn gwisgo gorchudd, byddwn yn darparu lanyard penodol i helpu staff a myfyrwyr i ddangos eu bod wedi'u heithrio.

Ble allaf i gael gorchudd wyneb?

Rydym yn darparu dau orchudd wyneb y gellir eu hailddefnyddio i'r holl staff a myfyrwyr i gyd-fynd â dechrau'r flwyddyn academaidd newydd.  Gall staff a myfyrwyr gasglu eu dau orchudd wyneb o'r mannau casglu canlynol:

 • Y Ganolfan Chwaraeon
 • Sgubor, Fferm Penglais
 • Derbynfa’r campws
 • Undeb y Myfyrwyr
 • Storfeydd Gogerddan 

Cofiwch olchi neu ddiheintio eich dwylo cyn ac ar ôl trin y gorchuddion wyneb.

Bydd derbynfeydd yn cadw stoc o orchuddion defnydd untro ar gyfer defnydd achlysurol gan ymwelwyr â’n hadeiladau nad ydynt wedi eu hysbysu am y gofyniad ymlaen llaw.

Ble a phryd fydd y gofyniad yn gymwys?

Mae’r gofyniad yn gymwys i bob un o adeiladau caeedig y Brifysgol fel darlithfeydd ac ystafelloedd addysgu, mannau cymdeithasol ac astudio, coridorau, swyddfeydd amlddefnydd, a lleoliadau masnachol fel y Ganolfan Chwaraeon, Canolfan y Celfyddydau a’r allfeydd Lletygarwch.

Rydym yn erfyn ar fyfyrwyr sy’n symud i’w llety amser tymor, boed yn llety sy’n eiddo i’r Brifysgol neu’n llety preifat i wisgo gorchudd wyneb wrth ddefnyddio ardaloedd y tu allan i’w ystafell wely- yn y cordior, y gegin ac ystafelloedd ymolchi a rennir am y pythefnos cyntaf ar ôl iddynt gyrraedd.

Dylid gwisgo gorchudd wyneb pan fydd unigolyn yn dod i mewn i’r adeilad a thrwy gydol yr amser y bydd yn yr adeilad hyd nes y bydd wedi ymadael (oni bai fod eithriad yn gymwys – gweler isod).

Bydd yn ofynnol i ddefnyddwyr ar drafnidiaeth a ddarperir gan y Brifysgol fel y bws rhwng Penglais a champws Llanbadarn neu fws ar gyfer gweithgareddau teithiau maes wisgo gorchuddion wyneb.  Dylid gwisgo gorchuddion wyneb drwy gydol y daith. Mae hyn yn golygu bod rhaid eu gwisgo o’r eiliad y byddwch yn esgyn i’r cerbyd a’u cadw hyd nes y byddwch yn ymadael.

Nid yw gwisgo gorchudd wyneb wrth aros i drafnidiaeth gyrraedd yn ofynnol. Wrth arhosfa bws er enghraifft, dylid cadw at yr arfer o gynnal pellhau cymdeithasol o 2 fetr.

Caiff defnydd o gerbydau’r Brifysgol ei asesu yn dilyn hierarchaeth rheoli risg ar gyfer pob taith yn ôl mesurau rheoli dileu, lleihau, ynysu, rheoli a chyfarpar diogelu personol.

Pwy sydd angen gwisgo gorchudd?

Mae’r gofyniad yn gymwys i’r holl staff, myfyrwyr, contractwyr ac ymwelwyr dros 11 oed â holl Adeiladau’r Brifysgol.

Caiff yr holl gontractwyr, cyflenwyr, a thrydydd partïon fydd yn ymweld â’r Brifysgol eu hysbysu am ofyniad y Brifysgol i wisgo gorchuddion wyneb a dylent gyrraedd gyda’u gorchuddion wyneb eu hunain. Efallai y bydd eu cyflogwr yn dymuno darparu lanyard, bathodyn neu gerdyn yn dangos eu bod yn cael eu heithrio.

Oes rhaid i mi wisgo gorchudd wrth ddefnyddio trafnidiaeth sy’n cael ei ddarparu gan y Brifysgol?

Bydd yn ofynnol i ddefnyddwyr ar drafnidiaeth a ddarperir gan y Brifysgol fel y bws rhwng Penglais a champws Llanbadarn neu fws ar gyfer gweithgareddau teithiau maes wisgo gorchuddion wyneb.  Dylid gwisgo gorchuddion wyneb drwy gydol y daith. Mae hyn yn golygu bod rhaid eu gwisgo o’r eiliad y byddwch yn esgyn i’r cerbyd a’u cadw hyd nes y byddwch yn ymadael.

Nid yw gwisgo gorchudd wyneb wrth aros i drafnidiaeth gyrraedd yn ofynnol. Wrth arhosfa bws er enghraifft, dylid cadw at yr arfer o gynnal pellhau cymdeithasol o 2 fetr.

Caiff defnydd o gerbydau’r Brifysgol ei asesu yn dilyn hierarchaeth rheoli risg ar gyfer pob taith yn ôl mesurau rheoli dileu, lleihau, ynysu, rheoli a chyfarpar diogelu personol.

Oes angen i fi wisgo gorchudd wyneb wrth wneud ymarfer corff?

Nid oes disgwyl i chi wisgo eich gorchudd wyneb wrth wneud ymarfer corff yn ein Canolfannau Chwaraeon neu Gelfyddydau. Mae disgwyl i chi wisgo eich gorchudd wyneb wrth deithio drwy ein hadeiladau i leoliad y gweithgaredd ac ar y ffordd allan.

Oes angen i fi wisgo gorchudd wyneb yn fy llety prifysgol?

Os ydych chi'n byw yn llety'r Brifysgol, rydych chi a'ch ffrindiau fflat/ tŷ wedi ffurfio aelwyd ac felly nid yw'n ofynnol i chi wisgo gorchudd wyneb ar eich aelwyd. Fodd bynnag, mewn mannau cymunedol a choridorau a rennir sydd y tu allan i'ch aelwyd, bydd angen gorchudd wyneb arnoch.

Pam bod rhaid i fi wisgo gorchudd wyneb?

Mae’r budd yn fwy pan fydd y rhan fwyaf o bobl yn gwisgo gorchuddion wyneb. Drwy wisgo gorchudd wyneb, rydych chi’n diogelu pobl eraill a allai fod yn fwy agored i niwed na chi. Os yw’r mwyafrif o’n cymuned Prifysgol yn gwisgo gorchudd wyneb, rydym ni’n gwneud yr ymdrech orau bosibl i ddiogelu ein ffrindiau, ein teulu, ein cydweithwyr a’r gymuned ehangach. Efallai fod rhesymau penodol dros eithrio unigolion rhag gwisgo gorchudd wyneb ond fel arall rydym ni’n disgwyl y bydd staff yn eu gwisgo fel mater iechyd a diogelwch.

Beth os nad ydw i’n gallu gwisgo gorchudd?

Efallai fod gennych reswm derbyniol dros beidio â gwisgo gorchudd wyneb (er enghraifft):

 • Os nad ydych chi’n gallu gwisgo gorchudd wyneb oherwydd salwch corfforol neu feddyliol, neu oherwydd anabledd neu nam;
 • Os ydych chi’n gwmni i rywun sy’n dibynnu ar ddarllen gwefusau pan fydd angen cyfathrebu;
 • Os ydych chi’n dianc rhag bygythiad neu berygl ac nad oes gennych chi orchudd wyneb;
 • Os ydych chi’n ymgymryd ag ymarfer corff neu weithgaredd, ac y byddai’n effeithio’n negyddol ar eich gallu i wneud hynny;
 • Os ydych chi yn eich ystafell wely eich hun yn ein neuaddau preswyl;
 • Os ydych chi’n ymgymryd â gweithgareddau amaethyddol mewn adeilad amaethyddol;
 • Os ydych chi’n traddodi pregeth neu weddi mewn man addoli;
 • Os ydych chi mewn swyddfa defnydd sengl.

Efallai y bydd gennych chi reswm derbyniol i dynnu gorchudd wyneb dros dro (unwaith eto, er enghraifft):

 • Os oes angen i chi gymryd meddyginiaeth;
 • Os oes angen i chi fwyta neu yfed, ac y caniateir hyn yn y math o adeilad rydych chi ynddo;
 • Os gofynnir chi i wneud hynny gan staff at ddiben adnabod, fel ar gyfer nodi eich oed gan gynnwys wrth brynu cynhyrchion â chyfyngiadau oed fel alcohol;
 • Os oes angen i chi dynnu gorchudd wyneb er mwyn osgoi niwed neu anaf, i chi neu i bobl eraill – er enghraifft i dynnu sylw rhywun am berygl.

Sut allaf i ddangos nad oes rhaid i fi wisgo gorchudd wyneb?

Ni fydd bob amser yn amlwg fod gan rywun reswm derbyniol dros beidio â gwisgo gorchudd wyneb. Nid yw anableddau a namau bob amser yn weladwy i eraill a dylid dangos parch a dealltwriaeth i’r rheini sydd â rhesymau da dros beidio â gwisgo gorchuddion wyneb.

Os oes gennych reswm yn ymwneud ag oedran, iechyd neu anabledd sy’n golygu na allwch wisgo gorchudd wyneb, bydd modd i chi gasglu’ch laniard gwyn o Lyfrgell Hugh Owen. Byddem yn argymwll yn gryf eich bod yn gwisgo’ch laniard gwyn y tu mewn i adeiladau’r Brifysgol fel y gall eraill weld eich bod wedi’ch eithrio rhag gwisgo gorchudd wyneb.

Sut mae gwisgo gorchudd wyneb?

Dylid sicrhau hylendid dwylo naill ai drwy olchi eich dwylo neu ddefnyddio’r gorsafoedd diheintio ger mynedfa pob adeilad cyn gwisgo neu dynnu gorchudd wyneb.  Dylid trin gorchudd wyneb drwy ddal ei strapiau yn unig. Archwiliwch y gorchudd wyneb a pheidiwch â’i ddefnyddio os yw wedi’i ddifrodi neu’n frwnt.

 • Gan osod y strapiau y tu ôl i’ch clustiau, addaswch y gorchudd i’ch wyneb, heb fylchau ar yr ochrau.
 • Osgowch gyffwrdd â’r gorchudd pan fyddwch yn ei wisgo.
 • Newidiwch eich gorchudd os yw’n frwnt neu’n wlyb.
 • I dynnu’r gorchudd, golchwch neu diheintiwch eich dwylo, a thynnwch yn defnyddio’r strap y tu ôl i’ch clustiau, heb gyffwrdd â blaen y gorchudd.
 • Wrth dynnu’r gorchudd, dylech ei dynnu oddi wrth eich wyneb, ei osod mewn bag y gellir ei ailselio i’w ailddefnyddio neu olchi. Glanhewch eich dwylo drwy olchi neu ddiheintio yn y gorsafoedd a ddarperir.

Sut i wisgo gorchudd wyneb.

Sut ddylwn i ofalu am fy ngorchudd wyneb?

Os ydych chi’n defnyddio gorchudd wyneb y gellir ei ailddefnyddio, dylech ei storio mewn bag glân y gellir ei ailselio tan i chi allu ei olchi. Dylid golchi’r gorchudd o leiaf unwaith y dydd. Dylech ei olchi’n unol â chyfarwyddiadau’r gwneuthurwr ar y tymheredd uchaf sy’n briodol i’r defnydd. Gallwch ddefnyddio eich glanedydd arferol a’i olchi a’i sychu gyda golch arall.

Peidiwch â’i rannu na’i roi i neb arall ei ddefnyddio; rhaid gwaredu eich gorchudd wyneb os yw wedi’i ddifrodi.

Gwnewch yn siŵr eich bod yn glanhau unrhyw arwynebedd y mae’r gorchudd wyneb wedi’i gyffwrdd gyda chynhyrchion glanhau arferol y cartref.

Sut allaf i waredu gorchudd wyneb defnydd untro’n gyfrifol?

Tynnwch y gorchudd wyneb yn ofalus – peidiwch â chyffwrdd â blaen y gorchudd na’r rhan sydd wedi cyffwrdd â’ch ceg a’ch trwyn.

Os nad ydych chi gartref, rhowch eich gorchudd wyneb mewn bin sbwriel neu ewch ag ef adref mewn bag y gellir ei ail-selio a’i roi yn eich bin. Peidiwch â’i daflu gan y gall niweidio’r amgylchedd. Os ydych chi gartref, dylech ei osod yn eich bin gwastraff cartref. Peidiwch â gosod gorchuddion wyneb defnydd untro yn y bin ailgylchu gan nad oes modd eu hailgylchu.

Does dim angen i chi eu rhoi mewn bag ychwanegol na’u storio am gyfnod cyn eu taflu.

Cofiwch olchi eich dwylo’n drylwyr gyda dŵr a sebon am 20 eiliad neu ddefnyddio diheintydd dwylo ar unwaith ar ôl tynnu eich gorchudd wyneb a’i daflu.

Oes ffordd o atal fy sbectol rhag mynd yn niwlog tra rydw i'n gwisgo gorchudd wyneb?

Mae'r BBC wedi rhannu rhai awgrymiadau ar gyfer cadw'ch sbectol yn ddi-niwl. Gallwch wylio'r fideo yma.

Sut caiff y gofyniad ei orfodi?

Gobaith y Brifysgol yw y bydd ein cymuned yn deall y rhesymau dros wisgo gorchuddion wyneb ac yn gwneud hynny gan gynnal ein Haddewid Cymunedol. Mae’n hanfodol fodd bynnag fod y rheolau newydd yn cael eu hegluro i staff, myfyrwyr, contractwyr ac ymwelwyr er mwyn iddynt gael cyfle i gydymffurfio.

Darperir gwybodaeth drwy wefan y Brifysgol, arwyddion, monitorau gwybodaeth a chyfathrebu rheolaidd.

Mae gan yr holl staff rôl yn esbonio’r gofynion a sicrhau bod disgwyl i gydweithwyr, myfyrwyr, contractwyr ac ymwelwyr wisgo gorchuddion wyneb.

Pan ofynnir iddynt, bydd unigolion yn cael y cyfle i wisgo gorchudd wyneb neu egluro pam fod ganddynt reswm derbyniol dros beidio â gwisgo gorchudd wyneb. Os byddant yn anfodlon cydymffurfio â’n gofynion, dylid cyfeirio at y canllawiau hyn i esbonio safbwynt y Brifysgol. Rydym yn disgwyl i staff wisgo gorchudd wyneb oni bai eu bod wedi’u heithrio.

Gallai gwrthod gwisgo gorchudd wyneb yn rheolaidd fel y nodir yn y canllawiau hyn arwain at gamau pellach drwy weithdrefnau disgyblu staff neu fyfyrwyr; a/neu wrthod mynediad i adeilad y Brifysgol neu ddarpariaeth gwasanaeth i gontractwyr, cyflenwyr ac ymwelwyr drwy’r cytundeb caffael neu wasanaeth perthnasol.

Ceir cefnogaeth a chyngor ar y gweithdrefnau gan y Gofrestrfa Academaidd, Adnoddau Dynol a’r Adran Cyllid.

Profi, Olrhain, Diogelu

Pam ydych chi’n Profi, Olrhain, Diogelu (TTP)?

Mae diogelwch a lles myfyrwyr, staff a'r gymuned leol yn flaenoriaeth i'r Brifysgol ac mae olrhain cyswllt yn rhan bwysig o'n strategaeth i gyfyngu ar ledaeniad y feirws yn ein cymuned.


Fel Prifysgol rydym yn hwyluso dull Profi, Olrhain, Diogelu (TTP) Llywodraeth Cymru o brofi sydd wedi ei greu i helpu pobl yng Nghymru i ailafael yn eu bywydau arferol yn raddol ac yn ddiogel.

Sut mae Profi, Olrhain, Diogelu (TTP) yn gweithio?

Mae TTP yn gweithio drwy:

 • brofi'r bobl hynny sydd â symptomau coronafeirws, gan ofyn iddynt ynysu oddi wrth deulu ehangach, ffrindiau, cydweithwyr a'u cymuned tra’u bod yn cymryd prawf ac yn aros am ganlyniad
 • olrhain yr unigolion hynny sydd wedi bod mewn cysylltiad agos â'r unigolyn sydd wedi profi'n bositif am coronafeirws, gan ei gwneud yn ofynnol iddynt gymryd rhagofalon a hunan-ynysu (am 10 diwrnod)
 • darparu cyngor ac arweiniad, yn enwedig lle mae'r unigolyn sydd wedi profi'n bositif neu fod ei gysylltiadau ef neu hi yn fregus eu hiechyd neu berygl mwy
 • sicrhau, os yw prawf yr unigolyn yn negyddol ac nad yw'r symptomau yn ganlyniad i’r coronafeirws, y gall unigolion ddychwelyd i'r gwaith a'u harferion arferol cyn gynted â phosibl.

Sut fydd Profi, Olrhain, Diogelu (TTP) yn gweithio ym Mhrifysgol Aberystwyth?

Yma yn y Brifysgol rydym yn gweithio'n agos gyda Chyngor Sir Ceredigion, Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda ac Iechyd Cyhoeddus Cymru i gefnogi'r strategaeth TTP.

Ein nod yw sicrhau bod unrhyw achos o COVID-19 ar y campws yn cael ei nodi a'i reoli'n gyflym, a darparu cyngor a chefnogaeth i unrhyw un sydd â symptomau sy’n gysylltiedig â Covid-19.

Fel rhan o hyn, mae’n bosibl y bydd manylion cyswllt staff, myfyrwyr ac ymwelwyr yn cael eu rhannu er mwyn galluogi ymateb effeithlon i unrhyw achos o Covid-19 a gofnodir.

Sut fydd data myfyrwyr yn cael ei gasglu ar gyfer Profi, Olrhain, Diogelu (TTP) a beth fydd yn rhaid i mi wneud?

Bydd data myfyrwyr yn cael ei gasglu mewn sawl ffordd:

 • Drwy system fonitro presenoldeb bresennol y Brifysgol drwy ddefnyddio eu CerdynAber bob tro maen nhw'n mynd i mewn i ystafell sydd â darllenydd cerdyn.

 • Mewn safleoedd lletygarwch ar y campws, bydd manylion cyswllt cwsmeriaid, gan gynnwys staff a myfyrwyr, yn cael eu casglu gan ddefnyddio evePASS, ap ffôn cod QR trydydd parti. Mae'r ap yn rhad ac am ddim ac yn hawdd ei sefydlu, unwaith yn unig mae angen i gwsmeriaid gofrestru, ac mae’n cael ei dderbyn mewn llawer o lefydd ar draws Ceredigion.

 • Noder bod evePASS ar gael yn y Gymraeg. Mae cyfarwyddiadau ar sut i addasu eich ffôn i weithio yn Gymraeg ar gael yma:
 • Mae mynediad i'r Ganolfan Chwaraeon wedi'i gyfyngu i aelodau yn unig, a gofynnir iddynt sweipio eu cerdyn aelodaeth yn y fynedfa, gan ein galluogi i gasglu data ar gyfer olrhain cyswllt.

Pa ap fyddwch chi’n ei ddefnyddio i gasglu’r data?

Bydd data yn cael ei gasglu drwy’r ap ffôn cod QR trydydd parti, evePASS. Mae'r ap yn rhad ac am ddim ac yn hawdd ei sefydlu, unwaith yn unig mae angen i gwsmeriaid gofrestru.

Oes fersiwn Cymraeg o’r ap ar gael?

Oes, mae fersiwn Cymraeg o’r ap evePASS ar gael, mae cyfarwyddiadau ar sut i addasu eich ffôn i weithio yn Gymraeg ar gael yma:

A yw’r ap yn gweithio du allan i safleoedd y Brifysgol?

Ydy, mae’r ap evePASS yn cael ei dderbyn mewn llawer o lefydd ar draws Ceredigion.

Eich Astudiaethau

A yw’r Brifysgol yn arddel polisi ‘dim anfantais’?

Yn wyneb pandemig y coronafirws mae'r Brifysgol wedi atal ei gofyniad arferol am dystiolaeth i gefnogi ceisiadau am estyniad ac amgylchiadau arbennig ar gyfer y flwyddyn academaidd hon i roi mwy o hyblygrwydd i fyfyrwyr wneud cais am ragor o amser i gwblhau asesiadau - gweler: A fydd angen i mi gyflwyno tystiolaeth i gefnogi ceisiadau am estyniad a ffurflenni amgylchiad arbennig?

Mae'r Brifysgol eisoes wedi cytuno y bydd y rheol ffiniol fwy hael a ddefnyddwyd i ddosbarthu graddau ym mis Mehefin 2020 yn cael ei hymestyn i bob myfyriwr blwyddyn olaf yn ystod y sesiwn academaidd hon. Mae hyn yn golygu y bydd unrhyw fyfyriwr israddedig blwydyn olaf â chyfartaledd sydd o fewn 2% (1% fel arfer) i unrhyw ffin yn cael ei godi i'r dosbarth uwch os yw pwysau marciau yn berthnasol neu gymeradwyaeth o amgylchiadau arbennig gan y Bwrdd Arholi yn unol â gweithdrefn amgylchiadau arbennig y  Brifysgol.

Mae'r polisi wedi'i roi ar waith i sicrhau cadernid, gwerth ac ansawdd y graddau y bydd y Brifysgol yn eu dyfarnu, gan roi'r cyfle gorau i bob myfyriwr lwyddo.

A fydd angen i mi gyflwyno tystiolaeth i gefnogi ceisiadau am estyniad a ffurflenni amgylchiad arbennig?

Trefniadau arbennig oherwydd Coronafeirws Covid-19

Nid yw'n ofynnol i fyfyrwyr gyflwyno tystiolaeth i gefnogi ceisiadau am estyniad a ffurflenni amgylchiad arbennig ar gyfer 2020/21. 

Fe ddylai myfyrwyr barhau i roi gwybod i'r Brifysgol am amgylchiadau drwy'r Ffurflen Amgylchiadau Arbennig a chyflwyno ceisiadau am estyniadau gwaith cwrs ar y Ffurflen Gais am Estyniad Dyddiad Cau Gwaith Cwrs.

A fydd arholiadau Semester 1 ym mis Ionawr yn cael eu cynnal ar y campws?

Rydym yn dal i weithio ar y trefniadau terfynol ynghylch arholiadau Semester 1, ond mae’n annhebygol y bydd y Brifysgol yn cynnal unrhyw arholiadau ffurfiol ar y campws ym mis Ionawr, ac eithrio’r posibilrwydd y cynhelir nifer fechan o arholiadau ailsefyll o flwyddyn academaidd 2019/20. 

Bydd manylion penodol yr asesiadau ar gyfer y rhan fwyaf o fodiwlau eisoes wedi cael eu pennu a’u cyhoeddi gan eich adran. Ar gyfer yr ychydig fodiwlau hynny lle mae’r trefniadau amgen yn dal i gael eu trafod, bydd eich adran yn rhoi rhagor o arweiniad ichi cyn gynted â phosibl. Diolch ichi am eich amynedd wrth i’n cyd-weithwyr baratoi’r wybodaeth hon. 

Rwy'n ystyried gohirio oherwydd pandemig COVID19. Ble caf fi ragor o wybodaeth am hyn?

Gall rhagor o wybodaeth am ohirio, ac unrhyw oblygiadau yn sgil gwneud hynny, gael ei darparu gan y Gwasanaeth Cyngor, Gwybodaeth ac Arian yn yr adran Cymorth i Fyfyrwyr a Gyrfaoedd neu gan Dîm Gweinyddu Myfyrwyr Israddedig y Gofrestrfa Academaidd.  Mae eu manylion cyswllt ar gael ar: https://www.aber.ac.uk/cy/student/help/virtual-enquiry-services/.

Beth ddylwn i ei wneud os ydw i wedi bod adref ac rydw i nawr yn dychwelyd i Aberystwyth?

Os ydych chi'n teithio i Aberystwyth, cymerwch y gofal mwyaf posibl i sicrhau nad ydych chi'n peryglu iechyd eich cyd-fyfyrwyr, staff y brifysgol nac aelodau o'r gymuned ehangach yma yn Aberystwyth.

Byddwch yn ymwybodol y dylech:

 • Fod yn ymwybodol y gallech fod wedi eich heintio â’r Coronafeirws yn ddiarwybod
 • Hunanynysu ac osgoi teithio os byddwch chi'n datblygu unrhyw symptomau perthnasol
 • Gael eich profi os oes gennych symptomau

Os oes rhaid i chi deithio, defnyddiwch drafnidiaeth gyhoeddus, gan gadw pellter cymdeithasol a gwisgo gorchudd wyneb, os nad oes gennych ddewis arall.

Mae canllaw llawn ar deithio'n ddiogel yn ystod pandemig y coronafeirws ar gael ar-lein yma.

Pan fyddwch nôl yn Aberystwyth, dilynwch ganllaw Llywodraeth Cymru drwy:

 • Aros allan o gartrefi eich gilydd, ac eithrio mewn amgylchiadau cyfyngedig iawn
 • Cyfyngu ar faint rydych yn gadael eich cartref, a’r pellter rydych yn ei deithio
 • Cadwch bellter cymdeithasol, gan gynnwys yn yr awyr agored 
 • Ceisiwch gwrdd â phobl yn yr awyr agored yn hytrach na dan do lle bo hynny'n bosibl, hyd yn oed mewn amgylchiadau lle mae’r gyfraith yn caniatáu ichi gwrdd o dan do
 • Golchi eich dwylo'n rheolaidd a dilyn cyngor arall ar hylendid
 • Hunanynysu os oes gennych symptomau

What if I have been defined on medical grounds as clinically extremely vulnerable (previously ‘shielding’)?

Mae Llywodraeth Cymru wedi diweddaru ei chanllawiau ar gyfer y rhai sy’n Eithriadol o Agored i Niwed yn Glinigol, y cynllun ‘gwarchod’ gynt.

Dylai unrhyw fyfyriwr sy'n poeni am effaith y canllawiau newydd arnynt gysylltu â'u meddyg ac Ymgynghorydd Hygyrchedd o Wasanaethau Cymorth i Fyfyrwyr.

Gall myfyrwyr sy'n eithriadol o agored i niwed yn glinigol ac nad ydynt am fynychu eu cwrs yn Aberystwyth wneud cais i astudio gartref.

Lle na ellir astudio'r cwrs gartref ac nad yw myfyrwyr am ddychwelyd i'r Brifysgol dylid gofyn am dynnu'n ôl / gohirio dros dro.

Ffioedd Llety

Wnes i ddim dychwelyd i fy llety Prifysgol Aberystwyth ar ôl y Nadolig – o pryd fyddai’n cael ad-daliad?

Os na wnaethoch ddychwelyd i'ch llety ym Mhrifysgol Aberystwyth ar ôl y Nadolig, y dyddiad cynharaf y gallwch ofyn am ad-daliad yw 04.01.2021. Nodwch y gallwch ond wneud cais am ad-daliad am bob wythnos lawn nad ydych chi'n byw yn eich llety Prifysgol Aberystwyth tra bod y dysgu ar-lein yn unig,  oherwydd y pandemig, yn unol â chanllawiau Llywodraeth Cymru.

Dychwelais i Aberystwyth ar ôl y Nadolig, ond es i adref ar ôl cyhoeddiad y Brifysgol. O pryd fyddai’n cael ad-daliad?

Os wnaethoch ddychwelyd ar ôl y Nadolig ond yna mynd adref ar ôl cyhoeddiad y Brifysgol, gallwch ofyn am ad-daliad o'r dyddiad y gadawsoch eich llety ym Mhrifysgol Aberystwyth. Nodwch y gallwch ond wneud cais am ad-daliad am bob wythnos lawn nad ydych chi'n byw yn eich llety Prifysgol Aberystwyth tra bod y dysgu ar-lein yn unig,  oherwydd y pandemig, yn unol â chanllawiau Llywodraeth Cymru.

Rwyf wedi symud yn ôl i fy llety ym Mhrifysgol Aberystwyth ar gyfer tymor y Gwanwyn. Yn dilyn cyhoeddiad y Brifysgol am ad-daliadau llety, a gaf i ddychwelyd adref a chael ad-daliad o fy ffioedd llety?

O dan lefel rhybudd 4 Llywodraeth Cymru, rydych chi'n gallu symud cartref. Gallwch ofyn am ad-daliad o'r dyddiad y gwnaethoch adael llety Prifysgol Aberystwyth hyd nes bydd eich dysgu wyneb yn wyneb yn ailddechrau.

 

Mae canllawiau presennol y llywodraeth yn dweud na ddylech deithio adref am ymweliad oni bai bod gennych esgus rhesymol i deithio megis ar ddechrau neu ar ddiwedd y tymor, am waith neu oherwydd pryderon am iechyd a lles.

 

Nodwch y gallwch ond wneud cais am ad-daliad am bob wythnos lawn nad ydych chi'n byw yn eich llety Prifysgol Aberystwyth tra bod y dysgu ar-lein yn unig, oherwydd y pandemig, yn unol â chanllawiau Llywodraeth Cymru.

Dydw i ddim yn gwybod pryd y byddaf yn dod yn ôl i Aberystwyth. Beth ddylwn i ei roi ar y ffurflen?

Llenwch y ffurflen absenoldeb ar-lein. Os nad ydych yn dychwelyd i'ch llety ym Mhrifysgol Aberystwyth nes bod eich dysgu wyneb yn wyneb yn ailddechrau, does dim angen darparu dyddiad dychwelyd. Byddwn yn diweddaru'r ffurflen yn awtomatig.

Nodwch y gallwch ond wneud cais am ad-daliad am bob wythnos lawn nad ydych chi'n byw yn eich llety Prifysgol Aberystwyth tra bod y dysgu ar-lein yn unig,  oherwydd y pandemig, yn unol â chanllawiau Llywodraeth Cymru.

Mae angen i mi ddychwelyd i fy llety Prifysgol Aberystwyth er mwyn astudio gan fod gen i gysylltiad Wi-Fi gwael gartref. Ydw i’n cael gwneud hynny?

Mae'r neges i fyfyrwyr yr un peth â gweddill y boblogaeth: Arhoswch adref, gweithiwch neu astudiwch o gartref os gallwch. Dim ond os na allwch weithio gartref y dylech fynychu eich man gwaith neu astudio.

 

Bydd hyn yn golygu os na allwch astudio yn eich cyfeiriad cyfredol, am reswm penodol, yna gallwch deithio i'ch cyfeiriad amser tymor i'ch galluogi i astudio neu gyrchu ar gyfleusterau campws fel llyfrgelloedd, gofodau astudio neu stiwdios, yn unol â chanllawiau Llywodraeth Cymru.

 

Os oes gennych unrhyw symptomau coronafirws neu os dywedwyd wrthych am hunanynysu, yna peidiwch â dychwelyd i'ch llety, yn unol â chanllawiau Llywodraeth Cymru.

 

Cwblhewch y cais am ad-daliad ar-lein a nodwch eich dyddiad dychwelyd.

 

Nodwch y gallwch ond wneud cais am ad-daliad am bob wythnos lawn nad ydych chi'n byw yn eich llety Prifysgol Aberystwyth tra bod y dysgu ar-lein yn unig, oherwydd y pandemig yn unol â chanllawiau Llywodraeth Cymru.

 

Dydw i ddim eisiau dychwelyd i Aberystwyth o gwbl. Beth ddylwn i ei wneud?

Gallwch ond wneud cais am ad-daliad am bob wythnos lawn nad ydych chi'n byw yn eich llety Prifysgol Aberystwyth tra bod y dysgu ar-lein yn unig, oherwydd y pandemig yn unol â chanllawiau Llywodraeth Cymru.

Os byddwch yn dymuno gadael eich llety Prifysgol Aberystwyth, pan fydd dysgu wyneb yn wyneb wedi ailddechrau, efallai na fydd modd i ni eich ad-dalu. Bydd angen i chi wneud cais i Astudio gartref. Dylech nodi’r meini prawf cymhwysedd cyn i chi anfon eich cais.  Bydd angen i chi hefyd gwblhau ffurflen Cais i adael eich Cytundeb Trwydded Llety Prifysgol. Bydd ceisiadau o'r fath yn cael eu hystyried fesul achos.   

Sut fyddai’n cael ad-daliad?

Bydd ad-daliadau yn cael eu prosesu i'r cerdyn debyd/credyd y mae eich cynllun talu wedi'i sefydlu i'w gasglu ohono. Nodwch y gallwch ond wneud cais am ad-daliad am bob wythnos lawn nad ydych chi'n byw yn eich llety Prifysgol Aberystwyth tra bod y dysgu ar-lein yn unig, oherwydd y pandemig yn unol â chanllawiau Llywodraeth Cymru.

Rwy'n talu rhent i'm rhieni tra byddaf yn byw gartref. Oes modd i mi gael ad-daliad wythnosol / misol ar gyfer fy llety Prifysgol i helpu i dalu am hyn?

Os ydych chi'n wynebu anawsterau ariannol yna dylech gysylltu gyda’r Gwasanaeth Cyngor, Gwybodaeth ac Arian (AIMS) trwy e-bostio student-adviser@aber.ac.uk yn y lle cyntaf.

Nodwch y gallwch ond wneud cais am ad-daliad am bob wythnos lawn nad ydych chi'n byw yn eich llety Prifysgol Aberystwyth tra bod y dysgu ar-lein yn unig, oherwydd y pandemig yn unol â chanllawiau Llywodraeth Cymru.

Dw i ddim wedi talu eto. Beth fydd yn digwydd i'm had-daliad?

Rhaid i chi fod wedi talu eich ffioedd llety i fod yn gymwys i gael ad-daliad, os oes gennych unrhyw ôl-ddyledion bydd y swm yn cael ei ddefnyddio i leihau eich ôl-ddyledion. Os ydych chi'n wynebu anawsterau ariannol yna gallwch gael gafael ar help a chyngor gan y Gwasanaeth Cyngor, Gwybodaeth ac Arian (AIMS) trwy e-bostio student-adviser@aber.ac.uk.

A gaf i ddod yn ôl i gasglu rhywbeth o fy ystafell?

Arhoswch adref, gweithiwch neu astudiwch o gartref os gallwch. Dim ond os na allwch weithio gartref y dylech fynychu eich man gwaith neu astudio. Felly, ceisiwch osgoi dychwelyd i'r Brifysgol i gasglu unrhyw un o'ch eiddo a allai fod gennych ar ôl yn eich llety dros wyliau'r gaeaf.

Mae gen i bethau yn fy ystafell a dydw i ddim yno- a fydd rhywun yn gallu mynd mewn i fy ystafell?

Bydd, oherwydd efallai y bydd angen i aelod o staff fynd i mewn i'r llety am amryw resymau gan gynnwys ymgymryd â gwaith cynnal a chadw ac fel rhan o wiriadau dril tân.

Byw mewn Llety

Os bydd un o’m cyd-letywyr yn cael ei olrhain fel cyswllt i rywun sydd wedi cael prawf positif, oes angen i mi hunanynysu hefyd?

Nac oes. Ar sail canllawiau’r llywodraeth, rhaid i’r unigolyn y canfuwyd ei fod yn gyswllt i rywun sydd wedi cael prawf positif hunanynysu am 10 diwrnod.  Fodd bynnag, os ydynt yn byw gydag eraill (nad ydynt yn rhan o’r un aelwyd â’r person sydd wedi cael prawf positif), nid oes angen i’r bobl eraill ar yr aelwyd hunanynysu. Dylech, fodd bynnag, osgoi cyswllt â’r unigolyn sy’n hunanynysu ar yr aelwyd i’r graddau y bo hynny’n bosib, a dilyn y cyngor o ran hylendid ac ati.

Beth ddylwn i wneud os ydw i yn dangos symptomau Covid-19?

Os ydych chi’n byw mewn llety a rennir, rhaid i chi ddweud wrth eich cyd-letywyr os ydych chi’n:

 • Teimlo’n sâl neu’n meddwl efallai bod gennych coronafeirws
 • Wedi cael eich cynghori i hunan-ynysu

Am restr lawn o symptomau a manylion am sut I hunan-ynysu, dilynwch ganllaw Llywodraeth Cymru sydd ar gael yma.

Hefyd yn edrych ar:  Beth ddylech chi wneud os ydych chi’n arddangos symptomau

Ydw i'n cael defnyddio mannau preswyl cymdeithasol?

Er mwyn ein cynorthwyo i gadw pawb yn ddiogel, ni all myfyrwyr ddefnyddio’r mannau cymdeithasol canlynol ar hyn o bryd:

 • Sgubor 4, Fferm Penglais
 • Y Ffald, Fferm Penglais
 • Lolfa Fawr, Pantycelyn
 • Ystafell Gyffredin Iau, Pantycelyn

 

Rwy’n cael anhawster mynd ar-lein a chysylltu gyda rhwydwaith y Brifysgol. Beth ddylwn ei wneud?

Ewch i wefan Gwasanaethau Gwybodaeth neu ffoniwch llinell gymorth Gwasanaethau Gwybodaeth ar 01970 62(2400).

Gyda phwy galla i gysylltu i gael cymorth arall?

Gallwch gysylltu â’n Tîm Gwasanaethau Cymorth unrhyw bryd trwy student-support@aber.ac.uk. Mae mwy o fanylion ar www.aber.ac.uk/student-support.

Bywyd campws

Rwy'n astudio gartref, ond mae gen i lyfrau y mae angen eu dychwelyd i lyfrgell y Brifysgol. A allaf ddychwelyd fy llyfrau llyfrgell trwy'r post?

Gellir dychwelyd llyfrau llyfrgell yr ydych wedi’u benthyca drwy ein Gwasanaeth Dychwelyd Rhadbost os nad ydych yn Aberystwyth – cysylltwch â gg@aber.ac.uk i gael manylion am y gwasanaeth hwn. Os ydych chi yn Aberystwyth, gallwch ddychwelyd llyfrau ar y campws ac oddi arno

Nid yw'r llyfr sydd ei angen arnaf o lyfrgell y Brifysgol ar gael ar-lein. A ellir ei bostio ataf?

Os nad yw’r llyfr yr ydych ei angen ar gael ar-lein drwy Primo, catalog y llyfrgell, ac nad ydych yn Aberystwyth, gallwch drefnu i’r llyfr gael ei anfon i chi drwy’r post gan ddefnyddio’r Gwasanaeth Benthyca drwy’r Post

Arlwyo ar y campws

Yn unol â chanllawiau Llywodraeth Cymru, mae'r holl fannau arlwyo yn parhau ar gau heblaw am Sgubor Fach / Hub yn Fferm Penglais sydd ar agor rhwng 10yb a 5yp bob dydd ar gyfer siopa groser a diodydd poeth a byrbrydau tecawê, a chaffi Piazza Canolfan y Celfyddydau sydd ar agor rhwng 9yb a 3 yp, bod dydd Llun i ddydd Gwener.

Mae gwasanaeth dosbarthu siopa drannoeth ar gael bob dydd trwy'r ddolen hon. Gellir archebu danfoniadau bwyd poeth yn ddyddiol trwy appNosh Da i'ch llety.

Mae manylion llawn ac oriau agor ar gael ar dudalennau gwe Lletygarwch.

Sut ydw i’n cyrraedd Campws Llanbadarn?

Mae map o gampws Llanbadarn ar gael yma. Mae’n daith gerdded o oddeutu ugain munud o gampws Penglais. 

Mae cyfleusterau cloi beiciau wrth y fynedfa i adeiladau Rheidol ac Elystan Morgan ar gampws Llanbadarn.

Ble galla i brynu bwyd a diod ar Gampws Penglais yn ystod Ionawr 2021?

Mae Caffi Piazza Canolfan y Celfyddydau ar agor rhwng 9 am – 3pm, dydd Llun i ddydd Gwener.

Mae Sgubor Fach / Hub ar Fferm Penglais ar agor rhwng 10 am-5pm bob dydd.

Bydd pob man arlwyo eraill ar gau tan 18 Ionawr 2021 ar y cynharaf.

Bydd gwasanaeth dosbarthu bwyd poeth a gwasanaeth dosbarthu siopa drannoeth ar gael trwy ap Nosh Da.

Mae manylion llawn ac oriau agor ar gael ar dudalennau gwe Gwasanaethau Croeso.

Ble galla i brynu bwyd a diod ar Gampws Llanbadarn?

Mi fod y trefniadau arlwyo ar gampws Llanbadarn wedi newid, oherwydd diffyg galw. Byddwn yn cynnig gwasanaeth peiriant gwerthu yn unig.

Gellir archebu bwyd poeth trwy ap Nosh Da i'w ddosbarthu i gampws Llanbadarn rhwng 12 a 9pm. Lawrlwythwch yr ap Nosh Da o’r App Store neu Google Pay ar gyfer dyfeisiau Android.

A ydw i’n gallu archebu taith o’r campws?

Oherwydd canllawiau Llywodraeth Cymru (Covid19), mae Teithiau Campws 2021 wedi'u gohirio nes y rhoddir rhybudd pellach.

Beth am edrych ar ein Taith Gampws Rhithwir?

 

Pryd bydd yr Hen Goleg yn ail-agor?

Bydd y penderfyniad ynghylch pryd i ailagor yn cael ei adolygu'n barhaus.  Bydd y wefan a'r cyfryngau cymdeithasol yn cael eu diweddaru'n rheolaidd, felly cadwch lygad am y wybodaeth ddiweddaraf.  Os oes gennych unrhyw gwestiynau penodol i leoliad, e-bostiwch hengoleg@aber.ac.uk.

A yw'r Gofod Ffydd ar Gampws Penglais ar agor?

Yn unol â chanllawiau Llywodraeth Cymru ar addoldai a'n hasesiadau risg ein hunain, mae unigolion bellach yn gallu archebu a defnyddio Gofod Ffydd Penglais at ddibenion ffydd.

Sylwch mai dim ond un person ar y tro sy’n cael defnyddio’r gofod, a bydd angen ei archebu ymlaen llaw.

Os oes gennych gwestiwn am hyn, cysylltwch â divstaff@aber.ac.uk.

Pryd y gall chwaraeon ailddechrau?

Rydym yn monitro hyn yn ofalus a bydd yn cael ei arwain gan y Tîm Rheoli Digwyddiadau, gan gynnwys ein partneriaid lleol.

Beth yw’r diweddaraf ar Lyfrgelloedd a Gwasanaethau Gwybodaeth?

Gweler ein tudalen we Y newyddion diweddaraf ar wasanaethau’r Llyfrgell a TG am y wybodaeth ddiweddaraf am ein gwasanaethau.

Ydy Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth ar agor?

Mae Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth, sydd wedi bod ar gau ers mis Mawrth oherwydd cyfyngiadau Covid-19, wedi gorfod gohirio cynlluniau i ailagor oherwydd difrod llifogydd.

Rydym yn hynod falch yng Nghanolfan y Celfyddydau ein bod yn darparu canolbwynt pwysig i’r celfyddydau yng nghanolbarth Cymru, ac rydym yn edrych ymlaen yn fawr at groesawu pawb yn ôl cyn gynted ag y gallwn. Os gwelwch yn dda cadwch lygaid ar ein cyfryngau cymdeithasol a'r gwefan am y diweddariadau nesaf.

Mae Caffi Piazza Canolfan y Celfyddydau ar agor rhwng 9 am – 3pm, dydd Llun i ddydd Gwener

Beth sy’n digwydd gyda’r Ganolfan Chwaraeon?

Yn unol â chyfyngiadau cyfredol ‘Lefel rhybudd 4’ Llywodraeth Cymru, mae Canolfan Chwaraeon y Brifysgol ar gau, ynghyd â’r holl gyfleusterau chwaraeon ledled Cymru.

Gwasanaethau Post

A yw’r Ystafell Bost yn aros ar agor?

Ar hyn o bryd oriau agor yr Ystafell Bost yw 10y.b tan 3y.p o Ddydd Llun i Ddydd Gwener. Cysylltwch â’r Ystafell Bost o flaen llaw ar gyfer unrhyw ymweliadau mewn person. Bydd negeseuon e-bost i’r Ystafell Bost (postroom@aber.ac.uk) yn cael eu monitro'n rheolaidd, a bydd llinell ffôn yr Ystafell Bost (01970 62 2052) ar gael ar y dyddiau uchod.

A fedraf i gasglu fy mhost os dw i’n hunan-ynysu?

Gall y dosbarthiad post amrywio gan ddibynnu lle rydych chi’n byw. Bydd y post yn cyrraedd yn uniongyrchol i ddrws fflat mewn rhai llefydd, ac i fynedfa’r bloc mewn mannau eraill.

Caniateir i chi fynd allan o’ch fflat i nôl post, ond dylech dreulio cyn lleied â phosib o amser y tu allan i’ch fflat. Cofiwch wisgo mwgwd dros eich wyneb pan fyddwch y tu mewn (gan gynnwys y landin, y grisiau a’r cyntedd cymunedol); golchwch eich dwylo neu defnyddiwch hylif glanhau cyn ymadael a mynd i mewn i’r fflat, cadwch bellter cymdeithasol o 2 fetr bob amser, a pheidiwch â chroesi eraill ar y grisiau.

Os oes gennych unrhyw gwestiwn neu os ydych angen rhagor o wybodaeth, cysylltwch â postroom@aber.ac.uk

A oes yna unrhyw newidiadau i’r trefniadau ar gyfer dosbarthu post yn fewnol?

Mae’r Ystafell Bost wedi ymgynghori â’r adrannau ac wedi cytuno gyda phob adran y bydd y post naill ai’n cael ei ddosbarthu ar y diwrnodau y bydd yr Ystafell Bost ar agor, neu’n cael ei gasglu o’r Ystafell Bost gan yr adran.

A oes yna unrhyw newidiadau i’r trefniadau o ran cael cymorth gan yr Ystafell Bost i anfon post allan?

Mae’r Ystafell Bost yn prosesu post cyffredinol i’w anfon allan ar ddydd Llun, dydd Mercher a dydd Gwener.  Ond, os bydd adran angen anfon llawer o bost, cysylltwch â postroom@aber.ac.uk i wneud trefniadau o flaen llaw ar gyfer hyn.

Beth fydd yn digwydd i barseli a gludir gan Negeseuwyr (Couriers) os mae fy adeilad ar gau?

Bydd mwyafrif y parseli na ellir eu dosbarthu’n uniongyrchol i’r adrannau yn cael eu derbyn gan yr Ystafell Bost, neu gan staff Diogelwch y Campws os ydynt yn cyrraedd y tu allan i oriau gwaith neu ar y penwythnos. Gan ddibynnu ar y trefniadau a wnaed gan eich adran, bydd yr eitemau hyn naill ai’n cael eu dosbarthu gan staff yr Ystafell Bost neu gellir eu casglu o’r Ystafell Bost pan fydd ar agor.  

Beth ddylwn i ei wneud os oes gennyf gwestiwn am y Gwasanaeth Post?

Cysylltwch â thîm yr Ystafell Bost ar postroom@aber.ac.uk.

Cefnogi Chi

Mae'r sefyllfa hon yn peri straen imi. Ble gallaf fi cael cymorth?

Mae effeithiau pandemig COVID19 wedi bod yn bellgyrhaeddol, ac maent yn peri i lawer o bobl deimlo'n bryderus.  Os ydych yn teimlo fel bod y cyfan yn drech na chi, mae yna bobl i'ch cynorthwyo.  Mae Gwasanaeth Lles y Brifysgol ar gael i helpu unrhyw fyfyrwyr sy'n pryderu ynglŷn â lles.  Mae amrywiaeth o wasanaethau cymorth i fyfyrwyr eraill ar gael i gynorthwyo myfyrwyr, gan gynnwys:

Sut alla i gysylltu â Gwasanaeth Cyngor Undeb y Myfyrwyr?

Mae ein Gwasanaeth Cynghori’n parhau i weithredu fel arfer drwy ddulliau o bell; gallwch gysylltu â'r gwasanaeth drwy ffonio 01970 621712 neu e-bostio undeb.cyngor@aber.ac.uk.

Bydd y gwasanaeth yn cynnig sgyrsiau fideo/skype, fel pe baech yn dal i allu gallw heibio’r swyddfa, yn ôl yr angen, fel arfer rhwng 10am-12pm ac 1pm-3pm, o ddydd Llun i ddydd Iau.

Tudalen we COVID-19 UM

 

A allaf barhau i gysylltu â thîm Gwasanaethau Cymorth Myfyrwyr a Gyrfaoedd?

Yn ystod y cyfnod Coronafeirws cyfredol mae'r Tîm Gwasanaeth Cymorth i Fyfyrwyr a Gyrfaoedd yma ym Mhrifysgol Aberystwyth yn parhau i ddarparu cefnogaeth. Os oes gennych gwestiwn yr hoffech ei ateb neu angen cefnogaeth, anfonwch eich cais at un o'r canlynol:

student-support@aber.ac.uk  ar gyfer ymholiadau cyffredinol 01970 621761

studentwellbeing@aber.ac.uk  ar gyfer materion lles

immigrationadvice@aber.ac.uk 01970 621548

accessibility@aber.ac.uk ar gyfer arholiad neu addasiadau rhesymol

student-adviser@aber.ac.uk ar gyfer ymholiadau caledi / cyllido

gyrfaoedd@aber.ac.uk ar gyfer ymholiadau lleoliad gwaith / graddedigion

Rwy’ wedi profi ymddygiad annymunol, wedi’i gyfeirio tuag ata i ac sy’n ymwneud â Coronafeirws. Gyda phwy alla i siarad am hyn?

Mae'n bwysig iawn eich bod chi'n dweud wrth rywun o'r Brifysgol os ydych chi'n profi ymddygiad neu gamdriniaeth annymunol.

Nid ydym yn goddef aflonyddu a gwahaniaethu ym Mhrifysgol Aberystwyth.

Nid yw’r Brifysgol yn caniatáu ymddygiad sy’n groes i urddas a pharch ac mae’n disgwyl i bawb drin ei gilydd yn y modd y byddent yn disgwyl i eraill eu trin nhw.

Rhagor o wybodaeth am adrodd am ddigwyddiadau o aflonyddu.

A alla i ddefnyddio gwasanaethau Undeb Myfyrwyr Aberystwyth?

Gallwch, mae Undeb y Myfyrwyr ar agor ac mae ein staff a swyddogion yn gweithio system rota er mwyn sicrhau bod rhywun yno i’ch cynorthwyo gydag unrhyw ymholiadau mewn modd sydd mor ddiogel â phosibl. Yn ogystal, rydym yn parhau i fod ar gael o bell drwy’r manylion cyswllt hyn.  

Sut alla i gysylltu â Gwasanaeth Cynghori UMAber?

Mae ein Gwasanaeth Cynghori’n parhau i weithredu fel arfer drwy ddulliau o bell; gallwch gysylltu â'r gwasanaeth drwy ffonio 01970 621712 neu e-bostio undeb.cyngor@aber.ac.uk.

Bydd y gwasanaeth yn cynnig sgyrsiau fideo/skype, fel pe baech yn dal i allu gallw heibio’r swyddfa, yn ôl yr angen, fel arfer rhwng 10am-12pm ac 1pm-3pm, o ddydd Llun i ddydd Iau.

Tudalen we COVID-19 UM

 

Sut alla i amddiffyn fy hun rhag Sgamiau Covid-19?

Mae ofnau Covid-19 yn cael eu defnyddio gan droseddwyr a hacwyr i dargedu aelodau'r cyhoedd.

Rydym yn annog staff a myfyrwyr y Brifysgol i:

 • Fod yn wyliadwrus o negeseuon e-bost a galwadau ffôn.
 • Fod yn ymwybodol o sgamiau e-bost sy’n ceisio twyllo unigolion i agor atodiadau neu agor gwefannau a allai roi gwybodaeth bersonol neu Brifysgol, cyfrineiriau, cysylltiadau a manylion banc yn y fantol. Gall y rhain gynnwys adnoddau ar-lein ffug am y firws, ad-daliadau, nwyddau ffug, rhoddion a benthyciadau.

Am fwy o wybodaeth darllenwch y Cwestiynau Cyffredin ar “Sut alla i weld a yw e-bost rydw i wedi'i dderbyn yn ddilys ai peidio?” yn https://faqs.aber.ac.uk/index.php?id=394

Ble galla i gael cymorth os ydw i wedi cael profedigaeth?

Os ydych chi wedi cael profedigaeth trwy Covid-19, gellir dod o hyd i wybodaeth am gymorth a chymorth priodol yn y canllaw defnyddiol hwn a luniwyd gan Wasanaeth Lles y Myfyrwyr: www.aber.ac.uk/cy/student-support/our-services/student-wellbeing/yddarpariaethllesmyfyrwyrarhynobrydcoronafeirws-cliciwchyma

 

Profion COVID-19 asymptomatig

Pam fod angen i mi gymryd dau brawf COVID-19?

Mae cymryd dau brawf yn cynyddu'r tebygolrwydd y bydd achos positif yn cael ei ganfod gan nad yw’r prawf sydd ar gael i ni yn canfod lefelau isel o’r haint.

Ydy’r profion yn orfodol

Dylai pob myfyriwr sefyll dau brawf llif unffordd COVID-19 ar ôl dychwelyd i Aberystwyth, ond mae'r profion yn wirfoddol. Fodd bynnag, os na chymerwch brawf llif unffordd, mae canllawiau Llywodraeth Cymru yn nodi y bydd angen i chi gadw ar wahan am 14 diwrnod o’r diwrnod pan fyddwch yn dychwelyd.

Os ydych chi'n dioddef symptomau COVID-19 mae'n rhaid i chi ddilyn canllawiau’r llywodraeth, gan gynnwys hunanynysu ac archebu prawf.

Beth sydd angen i mi ddod â mi i'm prawf?

Pan fyddwch yn mynychu’r prawf, mi fydd angen i chi fynd â’r canlynol gyda chi:

 • Ffôn symudol neu dabled ar gyfer scanio côd QR (os nad yw’ch dyfais yn gallu sganio codau QR, byddwch chi’n gallu benthyg dyfais)
 • Eich cerdyn Aber

Yn ogystal, mi fydd angen i chi wisgo gorchudd wyneb pan fyddwch yn y ganolfan brofi, ar wahan i pan fyddwch yn cael eich profi.

Sut mae'r prawf llif unffordd yn gweithio?

Mae profion antigenau llif unffordd yn canfod presenoldeb neu ddiffyg presenoldeb y coronafeirws trwy roi swab neu sampl poer ar bad amsugnol y ddyfais. Mae'r sampl yn llifo ar hyd arwyneb y pad, gan ddangos canlyniad positif neu negyddol gweledol gan ddibynnu ar bresenoldeb y feirws.

Bydd y sawl sy'n dewis cael y prawf yn cael canllawiau ar sut i gynnal y prawf, gyda chefnogaeth staff ar y safle a fydd wedi cael eu hyfforddi.

Er mwyn cynnal y prawf mae'n rhaid rhoi swab yn y llwnc/trwyn. Bydd y sampl yn cael ei brosesu ar y safle, a chaiff y canlyniadau eu prosesu o fewn 30 munud. Bydd y person a brofwyd yn cael ei ganlyniad trwy neges destun yn uniongyrchol o system y Llywodraeth.

Pam ddylwn i gael prawf os nad oes gennyf symptomau?

Diben y prawf llif unffordd yw canfod lefel y feirws mewn unigolion nad ydynt yn teimlo nac yn arddangos unrhyw symptomau (maent yn asymptomatig), ond a allai er hynny fod yn heintus a throsglwyddo'r feirws i bobl eraill.

Rwyf mewn penbleth: sawl math gwahanol o brawf sydd ar gael, a beth yw'r gwahaniaeth rhyngddynt?

Defnyddir dau brif fath o brawf i wirio a yw'r coronafeirws ar bobl ar y pryd. 

Gelwir y math cyntaf o brawf yn brawf PCR, ac mae'n chwilio am ddeunydd genetig y feirws (asid Riboniwclëig neu RNA). Ar hyn o bryd mae'r profion hyn yn cael eu defnyddio'n fwy arferol yn y GIG ar gyfer profi symptomatig. Mae angen eu prosesu mewn labordy. 

Gelwir yr ail fath o brawf yn brawf antigenau llif unffordd, sy'n canfod yr antigen coronafeirws sy'n cael ei gynhyrchu pan fydd person yn heintus â'r coronafeirws. Mae'r rhain yn brofion cyflymach sy'n rhoi canlyniad o fewn 30 munud ac nid oes angen eu prosesu mewn labordy. Dyma'r prawf sy'n cael ei gynnig yn rhan o'r rhaglen hon ar hyn o bryd. 

Sut y caf i'r canlyniadau o'm prawf llif unffordd?

Cewch eich canlyniadau mewn neges destun neu ebost, yn ddibynnol ar y manylion a roesoch wrth gofrestru.

Beth fydd yn digwydd os caf ganlyniad negyddol i'r prawf llif unffordd?

Mae canlyniad negatif o’ch prawf cyntaf yn golygu nad oedd y prawf yn gallu canfod y firws bryd hynny, ac felly mae angen i chi aros yn wyliadwrus ac os byddwch chi'n datblygu unrhyw symptomau, archebwch brawf.

Mi fydd angen i chi wedyn gadw ar wahân am tua tridiau cyn cymryd yr ail brawf.

Os yw rhywun arall yn eich aelwyd yn cael canlyniad positif byddwch yn cael cais i hunanynysu fel cyswllt er bod eich canlyniad yn negatif.

Beth fydd yn digwydd os bydd rhywun yn cael canlyniad positif i'r prawf llif unffordd?

Os cewch ganlyniad positif i brawf llif unffordd, bydd hefyd angen i chi gael prawf PCR er mwyn cadarnhau canlyniad y prawf asymptomatig. Gallwch archebu eich prawf PCR fan hyn. Ni ddylech gymryd prawf llif unffordd arall.

Os bydd rhywun yn cael canlyniad positif i'r prawf, bydd angen iddynt hunanynysu am 10 diwrnod yn ei llety amser tymor.

Bydd angen i'r myfyrwyr sy'n cael canlyniad positif hefyd roi gwybod i'r Brifysgol drwy fewngofnodi i'w cofnod myfyriwr (studentrecord.aber.ac.uk), clicio ar y tab Personol, a dewis 'Hysbysu COVID-19' o'r ddewislen.

Os byddwch chi'n profi'n bositif, gofynnir i chi hefyd hysbysu'ch cysylltiadau agos ar frys. Rhaid i berson sy'n gyswllt agos â rhywun sy'n profi'n bositif (gan gynnwys eraill sy'n byw yn eich aelwyd) hunanynysu am 10 diwrnod o ddyddiad y prawf.

Oes rhaid i'm cyd-letywyr hunan-ynysu, os caf ganlyniad positif?

Os byddwch chi'n profi'n bositif, gofynnir i chi hefyd hysbysu'ch cysylltiadau agos ar frys. Rhaid i berson sy'n gyswllt agos â rhywun sy'n profi'n bositif (gan gynnwys eraill sy'n byw yn eich aelwyd) hunanynysu am 10 diwrnod o ddyddiad y prawf.

Os bydd canlyniad y prawf PCR cadarnhaol yn negyddol, gall y cyfnod ynysu ddod i ben.

A fydd fy nghysylltiadau yn cael eu holrhain?

Os cewch ganlyniad positif o brawf llif unffordd, bydd hefyd angen i chi gael prawf PCR i gadarnhau canlyniad y prawf asymptomatig. 

Os cewch brawf PCR positif, bydd gwasanaeth Profi ac Olrhain y GIG yn cysylltu â'ch cysylltiadau. Bydd angen iddynt hunanynysu tan 10 diwrnod ar ôl eu cyswllt diweddaraf â chi.

Os cewch brawf antigen positif, ond yn cael canlyniad negyddol yn y prawf PCR, ni fydd angen olrhain eich cysylltiadau.

Os cewch brawf negyddol neu aneglur (neu wedi'i nodi fel prawf lle na fu modd darllen y sampl, un annilys, ffiniol neu amhendant), nid oes angen olrhain eich cysylltiadau.

Ni fyddaf yn cyrraedd Aberystwyth mewn pryd ar gyfer fy apwyntiad Prawf Llif Unffordd (LFT). Sut ydw i’n canslo fy mhrawf?

Os ydych wedi archebu Prawf Llif Unffordd ac nad oes angen i chi bellach ddychwelyd i Aberystwyth, helpwch ein tîm profi trwy ganslo'ch archeb.