Profi ar gyfer COVID-19

Fferm Penglais

Gan weithio gyda'r bwrdd iechyd lleol ac Iechyd Cyhoeddus Cymru, byddwn yn parhau i ddilyn canllawiau Llywodraeth Cymru, trwy eu Strategaeth Profi, Olrhain a Diogelu. Bydd y dull hwn yn ein helpu i nodi heintiau, helpu i atal y feirws rhag lledaenu, ac yn caniatáu i ni ddarparu cefnogaeth i'n myfyrwyr a'n staff.

Symptomau COVID-19

Prif symptomau coronafeirws yw:

 • tymheredd uchel: mae hyn yn golygu eich bod chi'n teimlo'n boeth wrth gyffwrdd eich brest neu'ch cefn (nid oes angen i chi fesur eich tymheredd)
 • peswch parhaus newydd: mae hyn yn golygu pesychu llawer am fwy nag awr, neu 3 phennod neu fwy o besychu mewn 24 awr (os oes gennych beswch fel arfer, gallai fod yn waeth na'r arfer)
 • colli neu newid i'ch synnwyr arogli neu flasu: mae hyn yn golygu eich bod wedi sylwi na allwch arogli na blasu unrhyw beth, neu mae pethau'n arogli neu'n blasu'n wahanol i’r arfer

Mae'n bwysig NA DDYLAI unrhyw unigolyn â symptomau fynd at ei feddyg teulu, mynychu cyfleuster meddygol neu ysbyty heb ganiatâd ymlaen llaw.

Beth ddylech chi wneud os ydych chi’n arddangos symptomau:

Os ydych chi'n arddangos symptomau COVID-19, dylech:

 • Hunanynysu ar unwaith
 • Hysbysu'r Brifysgol trwy fewngofnodi i'ch cofnod myfyriwr (studentrecord.aber.ac.uk), cliciwch ar y tab Personol a dewis yr opsiwn Cofnodi symptomau COVID-19.
 • Ar ôl cwblhau'r ffurflen ar-lein, byddwch yn derbyn cyfarwyddiadau pellach trwy e-bost
 • Dilynwch y cyfarwyddiadau a gewch yn ofalus i ddarganfod a oes angen prawf arnoch ar gyfer COVID-19, ac os felly beth i'w wneud nesaf

Beth ddylech chi wneud nesaf?

Mae'n hynod bwysig eich bod chi'n hunanynysu wrth bobl eraill tra'ch bod chi'n profi symptomau sy'n gysylltiedig â COVID-19.

 • Fe ddylech chi gadw draw oddi wrth bobl eraill yr ydych chi'n byw gyda nhw gymaint â phosib
 • Peidiwch â defnyddio ardaloedd a rennir (fel y gegin) ar yr un pryd â phobl eraill – dylech fwyta'ch prydau bwyd yn eich ystafell
 • Peidiwch â mynd i'ch adran academaidd nac unrhyw fannau cyhoeddus
 • Peidiwch â mynd ar drafnidiaeth gyhoeddus na defnyddio tacsis
 • Peidiwch â mynd allan i gael bwyd a meddyginiaeth – archebwch nhw ar-lein neu dros y ffôn, neu gofynnwch i rywun ddod â nhw i'ch cartref
 • Peidiwch â chael ymwelwyr yn eich cartref, gan gynnwys ffrindiau a theulu
 • Peidiwch â mynd allan i wneud ymarfer corff – gallwch wneud ymarfer corff yn eich ystafell
 • Arhoswch ar eich pen eich hun mewn un ystafell gymaint â phosibl a chadwch y drws ar gau
 • Defnyddiwch ystafell ymolchi ar wahân - neu, defnyddiwch yr ystafell ymolchi ar ôl pawb arall a'i lanhau bob tro yr ydych chi'n ei ddefnyddio, er enghraifft, trwy sychu'r arwynebau rydych chi wedi cyffwrdd â nhw

Os ydych chi'n cael anhawster i lenwi'r ffurflen ar-lein, cysylltwch â coronafeirws@aber.ac.uk

Sicrhewch fod eich manylion personol ar eich cofnod myfyriwr, gan gynnwys eich cyfeiriad amser tymor a'ch rhif ffôn symudol yn gywir ac yn gyfredol. Os ydych chi'n arddangos symptomau COVID-19 ac y bydd angen prawf arnoch chi, bydd y canlyniadau'n cael eu hanfon trwy neges destun.

Peidiwch â mynychu unrhyw gyfleusterau profi heb drefniant ymlaen llaw oherwydd gallai hyn effeithio'n andwyol ar eu gallu i ddarparu profion i'r rhai sydd eu hangen, ac ni chynhelir profion heb drefniant ymlaen llaw.

 

I gael y rhestr ddiweddaraf o symptomau a manylion ar sut i hunanynysu, dilynwch ganllawiau Llywodraeth Cymru sydd ar gael yn https://llyw.cymru/hunanynysu-canllawiau-aros-gartref-i-aelwydydd-coronafeirws-posibl