Eich astudiaethau ac asesiadau - Cwestiynau Cyffredin

 

 

Amgylchiadau arbennig

Beth os byddaf yn methu modiwl ym mis Awst ond bod gen i Amgylchiadau Arbennig?

Mae'r Brifysgol yn dychwelyd i'r rheoliadau arferol ym mis Awst 2021 sy'n golygu, os byddwch chi'n methu modiwl neu os nad ydych chi'n cymryd rhan mewn asesiadau ym mis Awst, mae'n rhaid i chi gyflwyno Ffurflen Amgylchiadau Arbennig i gadw'r dangosydd ailsefyll H, M, S neu T yn y dyfodol.

A oes disgwyl i mi gyflwyno Amgylchiadau Arbennig ym mis Awst?

Oes, os byddwch yn methu modiwl am ba bynnag reswm a bod gennych Amgylchiadau Arbennig rhaid i chi lenwi a chyflwyno'r Ffurflen Amgylchiadau Arbennig.

Mae’r sefyllfa bresennol wedi effeithio ar fy astudiaethau, a allaf drio eto er mwyn gwella fy marciau?

Ar gyfer semester un a dau 2020-21, cynigir un cyfle arall i fyfyrwyr wella marc ar unrhyw fodiwl a basiwyd sy'n cyfrannu at ddosbarth eu gradd derfynol. Bydd hyn ar sail ein trefn dim anfantais: bydd y marc uwch yn sefyll. Rhaid achub ar y cyfle hwn ym mis Awst oni bai bod ganddynt Amgylchiadau Arbennig bryd hynny. Cynghorir myfyrwyr yn gryf i drafod goblygiadau cymryd cyfle o'r fath gyda'u hadran (nau) academaidd cyn cofrestru i ailsefyll modiwl y maent eisoes wedi'i basio.

Ni fydd cyfle i wella marciau pasio ar gyfer modiwlau nad ydynt yn cyfrannu at ddosbarth y radd derfynol. 

A fydd amgylchiadau arbennig yn newid marciau modiwl myfyriwr?

A fydd amgylchiadau arbennig yn newid marciau modiwl myfyriwr?

Na, nid ydym yn newid marciau modiwl ar sail amgylchiadau arbennig.

Marciau a chanlyniadau

A allaf apelio yn erbyn marc fy modiwl?

Gallwch, gallwch gyflwyno apêl os oes gennych sail i wneud hynny (gweler ein trefn Apeliadau). Cyn i chi benderfynu cyflwyno apêl, cofiwch fod gennych gyfle eisoes i gymryd asesiadau pellach i geisio gwella’ch marciau. Ac, os ydych yn aflwyddiannus neu ddim yn cyflwyno gwaith ar gyfer modiwlau yn ystod sesiwn academaidd 2020-21, mi fydd gennych gyfle i gymryd yr asesiadau hyn eto ar gyfer marciau llawn.

Os nad ydych yn siŵr a allai cyflwyno apêl arwain at ganlyniad gwahanol ai peidio yna cysylltwch naill ai â’r Gofrestrfa ar caostaff@aber.ac.uk ac/neu Undeb y Myfyrwyr ar union.advice@aber.ac.uk am gyngor.

A allaf apelio yn erbyn canlyniadau fy ngradd?

Gallwch, gallwch gyflwyno apêl os oes gennych sail i wneud hynny, gweler y weithdrefn apelio yn: https://www.aber.ac.uk/cy/academic-registry/handbook/appeals/

Beth fydd yn digwydd os ydw i’n anhapus gyda’m marciau?

Os ydych chi’n anhapus gyda dosbarth terfynnol eich gradd, gallwch ddewis i wrthod eich dyfarniad ac ailsefyll pan fydd cyfle nesaf. Byddwn yn eich gwahodd i wneud y penderfyniad hwn cyn gynted ag y bydd y canlyniadau’n cael eu cyhoeddi. Fel rhan o’n trefn dim anfantais, mae gan fyfyrwyr sy’n dewis ailsefyll ac sy’n cael dyfarniad nad yw cystal â’r un gwreiddiol, yr hawl i dderbyn y dyfarniad gwreiddiol.

Beth fydd yn digwydd os ydw i wedi pasio fy modiwlau ond yn anhapus gyda fy marciau?

Gallwch ailsefyll modiwlau a gymerwyd ac a basiwyd yn semester un a dau o 2020-21 sy'n cyfrannu at ddosbarth terfynol y radd rydych yn ei derbyn. Fel rhan o’n trefn dim anfantais, mae gan fyfyrwyr sy’n dewis ailsefyll ac sy’n cael dyfarniad nad yw cystal â’r un gwreiddiol, yr hawl i dderbyn y dyfarniad gwreiddiol

A fydd y system rhaeadru yn newid? A fydd hyn i'w weld yng nghofnod y myfyriwr?

Bydd y system rhaeadru (cascade) yn cael ei chynnal fel arfer ar gyfer dosbarthiadau gradd terfynol; mae cyfrifiannell rhaeadru marciau ar gael ar y cyfnod myfyrwyr.

Ailsefyll

Beth os nad wyf am wneud unrhyw asesiadau ym mis Awst?

Os na fyddwch yn cymryd eich asesiadau ailsefyll ym mis Awst byddwch yn colli un o'ch cyfleoedd ailsefyll a byddai asesiad ailsefyll yn y dyfodol (os yw'n gymwys) am farciau wedi'u capio. Mae hyn hefyd yn wir am fyfyrwyr Uwch-raddedig sy'n cofrestru ar gyfer modiwl ond sy'n methu â chymryd yr asesiad.

A fydd cap ar y nifer o fodiwlau y gallaf eu hailsefyll fis Awst?

Na fydd, ar gyfer mis Awst 2021 yn unig ni fydd cap ar nifer y modiwlau y gallwch eu hailsefyll.

A godir tâl am ailsefyll ym mis Awst 2021?

Na, ni chodir unrhyw dâl am ailsefyll ym mis Awst 2021.

A fyddaf yn cael fy ngwahodd i dderbyn fy nosbarth gradd ‘dangosol’ neu beidio?

Bydd myfyrwyr blwyddyn olaf yn gallu derbyn neu wrthod eu dosbarth dangosol o radd ym mis Mehefin 2021 pan ryddheir y canlyniadau. Fe'ch gwahoddir i wneud y dewis hwn cyn gynted ag y bydd y canlyniadau'n cael eu cyhoeddi. Os byddwch yn gwrthod dosbarth eich gradd, bydd gofyn i chi ailsefyll ar y cyfle nesaf sydd ar gael. Fel rhan o’n trefn dim anfantais, mae gan fyfyrwyr sy’n dewis ailsefyll ac sy’n cael dyfarniad nad yw cystal â’r un gwreiddiol, yr hawl i dderbyn y dyfarniad gwreiddiol.

Sylwch na fydd myfyrwyr blwyddyn olaf yn cael cynnig cyfle arall i wrthod y dyfarniad ym mis Medi 2021. Dim ond myfyrwyr sydd wedi Methu, Gohirio neu NYQ (Heb Gymhwyso Eto) ym mis Mehefin y gofynnir iddynt a ydynt am dderbyn neu wrthod y dosbarth dangosol pan fydd canlyniadau yn cael eu rhyddhau ym mis Medi 2021.

A gaf i newid fy meddwl nes ymlaen ynglŷn â derbyn neu wrthod fy nosbarth gradd?

Ni fyddwn yn gallu caniatáu i fyfyrwyr newid eu meddwl ar ôl y dyddiad cau am 5yp ar ddydd Iau 30ain Gorffennaf.

Beth os nad ydw i’n cwblhau’r dasg dosbarth gradd ‘dangosol’?

Os nad ydych yn cwblhau’r dasg, byddwch yn derbyn eich dosbarth gradd ‘dangosol’.

Dydw i ddim eisiau derbyn fy nosbarth gradd ‘dangosol’ ond mae angen arnaf lythyr ar gyfer fy nghyflogwr i gadarnhau fy mod wedi cymhwyso ar gyfer fy ngradd.

Mae hynny’n iawn. Gallwn ddarparu llythyr sy’n cadarnhau eich bod eisoes wedi cymhwyso am eich gradd hyd yn oed os ydych wedi dewis ailsefyll.

A allaf ailsefyll modiwl yr wyf wedi'i basio?

Gallwch ailsefyll modiwlau sy’n cyfrannu at ddosbarth terfynol eich gradd ac a gymerwyd yn ystod semester un a dau o flwyddyn academaidd 2020-21. Fel rhan o’n trefn dim anfantais, mae gan fyfyrwyr sy’n dewis ailsefyll ac sy’n cael dyfarniad nad yw cystal â’r un gwreiddiol, yr hawl i dderbyn y dyfarniad gwreiddiol. Ni allwch ailsefyll modiwlau a basiwyd ac sydd ddim yn cyfrannu tuag at ddosbarth y radd derfynol.

Sawl cyfle fydd gan fyfyrwyr i wella ar farc modiwl maen nhw eisoes wedi'i basio?

Bydd myfyrwyr yn cael un cyfle i wella ar farc pasio a ddyfarnwyd yn semester un neu ddau o'r flwyddyn academaidd 2020-21 ar gyfer modiwlau sy'n cyfrannu at ddosbarth terfynol eu gradd. Bydd gofyn i fyfyrwyr ailsefyll cyn gynted â phosibl oni bai bod ganddynt Amgylchiadau Arbennig bryd hynny.

Ni fydd cyfle i wella marciau pasio ar gyfer modiwlau nad ydynt yn cyfrannu at ddosbarth terfynol y radd.

Roeddwn yn ailadrodd fy modiwlau ar gyfer y marc wedi'i gapio. Rwyf wedi pasio fy holl fodiwlau ar 40% (neu 50% ar gyfer modiwlau lefel ôl-raddedig), a ddylwn i ailsefyll ym mis Awst?

Os ydych wedi pasio'ch holl fodiwlau ac roeddent i gyd am farc wedi'i gapio, nid oes unrhyw beth i'w ennill wrth ailsefyll ym mis Awst. Y dosbarth gradd a gyfrifir ar eich cyfer fydd y gorau y gallwch ei gyflawni gan eich bod wedi cyflawni'r marc uchaf y gallwch ei gael yn eich modiwlau.

A allaf ailsefyll fy holl fodiwlau ar gyfer y marc llawn?

Gellir ailsefyll pob modiwl sydd â dangosydd ailsefyll R, M neu H ar gyfer y marc llawn. Bydd dangosyddion ailsefyll P, S, F, neu T yn cael eu hailsefyll ar gyfer marc wedi'i gapio. Os ydych yn penderfynu ailsefyll marc pasio byddwch yn derbyn y marc llawn hefyd. Dim ond ar gyfer marciau pasio modiwlau sy'n cyfrannu at ddosbarth eich gradd derfynol a aseswyd yn ystod semester un a dau o'r flwyddyn academaidd 2020-21 y gallwch eu hailsefyll.

 

Rwy’n fyfyriwr lefel 0 neu lefel 1 (Rhan un) ac rwyf wedi pasio digon o gredydau i barhau i flwyddyn nesaf fy nghwrs. A oes unrhyw fuddiannau o ailsefyll ym mis Awst?

Rwy’n fyfyriwr lefel 0 neu lefel 1 (Rhan un) ac rwyf wedi pasio digon o gredydau i barhau i flwyddyn nesaf fy nghwrs. A oes unrhyw fuddiannau o ailsefyll ym mis Awst?

Ni ddefnyddir modiwlau rhan un ar gyfer y rhaeadr farciau i gyfrifo’r radd derfynol ac felly ni fydd perfformiad ailsefyll gwell yn gwella eich dyfarniad terfynol, oni bai eich bod yn astudio ar gyfer gwobr FDA neu FDSC lle mae eich holl fodiwlau, gan gynnwys rhan un yn cyfri tuag at y dyfarniad terfynol.

Rwy’n fyfyriwr lefel 2 neu lefel 3 (Rhan Dau) ac rwyf wedi pasio digon o gredydau i barhau i flwyddyn nesaf fy nghwrs. A ydw i’n elwa o ailsefyll ym mis Awst?

Efallai yr hoffech ystyried ailsefyll modiwlau lle y gallech chi wella ar eich marciau, ond dylech hefyd ystyried y pwysau gwaith sydd ynghlwm â pharatoi ar gyfer ailsefyll er mwyn peidio â gorlwytho eich hun. Dylech ystyried eich perfformiad ac ystyried ailsefyll modiwlau lle y gallwch ennill marciau gwell yn realistig. Byddem yn argymell i chi dderbyn cyngor o’ch adran cyn penderfynu ymgymryd ag asesiadau pellach ar gyfer modiwlau yr ydych eisoes wedi eu pasio.

Os rwy’n dewis peidio ag ailsefyll ym mis Awst a fyddaf yn colli un o'm cyfleoedd ailsefyll?

Byddwch. Os ydych wedi'ch cofrestru i ailsefyll ym mis Awst ac yn peidio â'i sefyll, cewch eich cofnodi fel ‘absennol’ a byddwch yn colli un o'ch cyfleoedd ailsefyll, oni bai bod gennych Amgylchiadau Arbennig bryd hynny.

Ble ydw i'n mynd i gael cyngor ynghylch a ddylwn i ailsefyll ym mis Awst ai peidio?

Bydd eich adran yn gallu cynnig cyngor academaidd i chi ynghylch ailsefyll. Os oes angen cyngor arnoch ynglŷn â chofrestru ar gyfer ailsefyll, dylech gysylltu ag ugfstaff@aber.ac.uk ar gyfer Israddedigion neu pgsstaff@aber.ac.uk ar gyfer Ôl-raddedigion.

A yw Asesiadau Ailgynnig yr Haf yn Awst yn orfodol?

Ydynt, mae'r asesiadau ailgynnig fis Awst yn orfodol ar gyfer yr holl fyfyrwyr israddedig, a byddwch yn cael eich cofrestru'n awtomatig ar gyfer pob modiwl y cawsoch ddangosydd ailsefyll ar ei gyfer, ac eithrio dangosyddion ailsefyll N ac A. Ni fydd myfyrwyr ôl-raddedig yn cael eu cofrestru'n awtomatig ar gyfer ailsefyll, a bydd angen ichi gofrestru ar gyfer unrhyw ailsefyll yr hoffech ei wneud yn ystod y cyfnod Asesiadau Ailgynnig yr Haf yn Awst trwy gwblhau'r dasg Asesiadau Ailgynnig yr Haf dan y pennawd 'Fy nhasgau' ar eich cofnod myfyriwr. Y dyddiad cau ar gyfer gwneud hynny yw 4pm ar 16 Gorffennaf 2021. I gael rhagor o wybodaeth, gweler  Cofrestru ar gyfer Asesiadau Ailgynnig yr Haf : Y Gofrestrfa Academaidd, Prifysgol Aberystwyth

Beth os nad wyf fi eisiau ailsefyll unrhyw arholiadau ym mis Awst?

Mae Asesiadau Ailgynnig yr Haf yn Awst yn orfodol ar gyfer yr holl israddedigion. Os ydych chi wedi methu mwy nag 20 credyd  a hyd at 80 credyd, rhaid i chi ail-sefyll ym mis Awst.

Os ydych chi wedi methu 20 credyd neu lai gallwch ddewis peidio ailsefyll ym mis Awst gan y byddwch eisoes wedi cyrraedd y trothwy ar gyfer camu ymlaen.

Os ydych wedi methu mwy nag 80 credyd gallwch  ddewis peidio ailsefyll yn Awst ac, yn hytrach, ailadrodd y flwyddyn.

 

Mae'r Asesiadau Ail-fyw Haf ym mis Awst yn orfodol i bob myfyriwr israddedig. Os ydych wedi methu mwy nag 20 credyd a hyd at 80 credyd, rhaid i chi ail-sefyll ym mis Awst

Beth os mai dim ond 20 credyd neu lai yr wyf wedi'u methu ac nad oes angen imi ailsefyll yn ystod Asesiadau Ailgynnig yr Haf yn Awst?

Gall myfyrwyr israddedig sydd wedi methu 20 credyd neu lai wrthod y cyfle i ailsefyll fis Awst trwy fewngofnodi i'w Cofnod Myfyriwr ar y we, clicio ar dasg Asesiadau Ailgynnig yr Haf dan y pennawd 'Fy nhasgau' a gwrthod y cyfle i ailsefyll.  Y dyddiad cau ar gyfer gwneud hynny yw 4pm ar 16 Gorffennaf 2021.

Ar ôl derbyn fy marciau, faint o amser fydd gennyf i optio allan o arholiad ailsefyll?

Os ydych yn gymwys i ddewis peidio ailsefyll rhaid ichi wneud hynny trwy gwblhau’r dasg Asesiadau Ailgynnig yr Haf ar eich cofnod myfyriwr erbyn 4pm ar 16 Gorffennaf 2021 fan bellaf.

Beth os oes arnaf eisiau ailsefyll modiwl y bu imi ei basio yn semester un neu ddau eleni?

Bydd holl fyfyrwyr Rhan Dau (blynyddoedd 2 yn gwneud modiwlau lefel 2 ac uwch)   yn gallu dewis ailsefyll unrhyw fodiwl a basiwyd yn semester un a dau eleni (2021) trwy fewngofnodi i'w Cofnod Myfyriwr ar y we a chlicio ar dasg Asesiadau Ailgynnig yr Haf dan y pennawd 'Fy nhasgau'. Y dyddiad cau ar gyfer gwneud hynny yw 4pm ar 16 Gorffennaf 2021.

 

 

Rwy'n fyfyriwr ôl-raddedig, sut gallaf gofrestru i ailsefyll modiwlau yng nghyfnod Asesiadau Ailgynnig yr Haf yn Awst?

Rhaid i'r holl fyfyrwyr ôl-raddedig gofrestru i ailsefyll fis Awst trwy fewngofnodi i'w Cofnod Myfyriwr ar y we, clicio ar dasg Asesiadau Ailgynnig yr Haf dan y pennawd 'Fy nhasgau' a chofrestru ar gyfer pob cyfle i ailsefyll yr hoffent ei gael fis Awst. Y dyddiad cau ar gyfer gwneud hynny yw 4pm ar 16 Gorffennaf 2021. I gael rhagor o wybodaeth, gweler Cofrestru ar gyfer Asesiadau Ailgynnig yr Haf : Y Gofrestrfa Academaidd, Prifysgol Aberystwyth

Beth yw'r dyddiad cau ar gyfer penderfynu ar yr hyn yr wyf eisiau ei wneud o ran ailsefyll fis Awst?

Y dyddiad cau i gofrestru eich bwriadau a chwblhau tasg ar-lein Asesiadau Ailgynnig yr Haf ar gyfer ailsefyll fis Awst ar eich cofnod myfyriwr yw 4pm ar 16 Gorffennaf 2021.

A fydd cyfnod yr arholiadau ailsefyll yn yr haf yn dilyn yr amserlen?

Cynhelir cyfnod yr arholiadau ailsefyll ym mis Awst, fodd bynnag, rydym wedi estyn y dyddiadau fel bod y cyfnod ailsefyll yn dechrau ar ddydd Llun 9 Awst ac yn gorffen ar ddydd Iau 26 Awst 2021.

Pryd fyddaf yn derbyn canlyniadau fy asesiadau ailgynnig?

Bydd canlyniadau asesiadau ailgynnig yn cael eu rhyddhau ddydd Llun 20 Medi 2021.

Cwestiynau eraill

A yw’r brifysgol yn dilyn polisi ‘dim anfantais’?

Rydyn ni’n gweithredu trefn dim anfantais: nod polisi’r Brifysgol yw sicrhau nad yw myfyrwyr yn dioddef anfantais mewn asesiadau, o ganlyniad i’r pandemig. Dyna pam mae ein polisi yn cynnwys, gan ddibynnu ar amgylchiadau unigol, nifer o opsiynau i fyfyrwyr: megis cynnig ailsefyll heb gapio’r marciau ynghyd â sicrhau, ar ôl ailsefyll, eich bod yn derbyn eich dyfarniad gwreiddiol os yw’n well gennych. Ar ôl derbyn gwybodaeth fanwl am eich amgylchiadau unigol eich hun gan eich adran, byddem yn eich annog i drafod eich opsiynau gyda’ch ffrindiau a’ch teulu.

Nid oes yr un diffiniad cytunedig o bolisïau ‘dim anfantais’ na ‘rhwyd ddiogelwch’. Mae prifysgolion eraill yn defnyddio gwahanol systemau i ddyfarnu a dosbarthu eu graddau, sy’n golygu y bydd gwahaniaethau o ran sut y bydd yr egwyddorion hyn yn cael eu cymhwyso’n ymarferol. Mae canllawiau’r Asiantaeth Sicrhau Ansawdd yn nodi “ni waeth beth yw defnydd y darparwyr model ar gyfer graddio, dylent ganolbwyntio ar sicrhau bod y dosbarthiadau a ddyfernir yn y pen draw yn deg, yn ddilys ac yn ddibynadwy”.

Mae ein dull wedi ei ddatblygu i sicrhau cadernid a gwerth eich gradd ni waeth pa gam rydych chi’n penderfynu ei gymryd. Rydym yn ceisio rhoi’r cyfle gorau i chi lwyddo.

A fydd rheoliadau Ymddygiad Academaidd Annerbyniol yn parhau mewn grym yn ystod y sefyllfa bresennol?

Bydd y rheoliadau sy'n gysylltiedig ag Ymddygiad Academaidd Annerbyniol (YAA) yn parhau i fod mewn grym. Os bydd honiad o Ymddygiad Academaidd Annerbyniol yn cael ei gadarnhau, pennir y gosb yn unol â'r System Gosb wedi ei seilio ar Bwyntiau, ac ni fydd modd ailsefyll am farc nad yw'n cael ei gapio (oni bai ei fod wedi ei gymeradwyo fel rhan o broses yr YAA).

Sut fydd Y Trothwy yn gweithio eleni i gael canlyniad gradd cyffredinol?

Bydd myfyrwyr y mae eu cyfartaledd rhaeadru yn disgyn o fewn 2% i unrhyw ffin yn cael eu codi i'r dosbarth uwch ar yr amod eu bod yn cwrdd â'r meini prawf Pwysau Marciau a nodir yn y Confensiynau Arholiadau. Ni fydd Trothwy yn seiliedig ar Amgylchiadau Arbennig y flwyddyn academaidd hon gan nad oes cap ar nifer y cyfleoedd ailsefyll sydd ar gael i fyfyrwyr yn ogystal â'r cyfle i wella ar farciau pasio, ac oherwydd nad oes angen ffurflenni Amgylchiadau Arbennig a thystiolaeth ar gyfer semester un a dau.

A fydd angen i mi gyflwyno tystiolaeth i gefnogi ffurflen gais am estyniad?

Ar gyfer 2020/21 nid oes angen i fyfyrwyr gyflwyno tystiolaeth i gefnogi ffurflenni cais am estyniad. Dylai myfyrwyr barhau i gyflwyno ceisiadau am estyniadau i waith cwrs ar y Ffurflen Gais am Estyniad i Ddyddiad Cau Gwaith Cwrs.

Beth os ydw i wedi fy niffinio ar sail feddygol fel rhywun sy’n eithriadol o agored i niwed yn glinigol (y cynllun ‘gwarchod’ gynt)?

Mae'r Prif Swyddog Meddygol wedi adolygu'r cyngor i bobl sy'n eithriadol o agored i niwed yn glinigol.  Yng ngoleuni'r newid yn y cyd-destun gyda nifer yr achosion bellach yn sylweddol is, mae'r Prif Swyddog Meddygol wedi argymell y dylid cael saib yn y cyngor i ddilyn mesurau gwarchod ar ôl 31 Mawrth 2021. 

Dylai unrhyw fyfyriwr sy'n poeni am effaith y canllawiau newydd arnynt gysylltu â'u meddyg ac Ymgynghorydd Hygyrchedd o Wasanaethau Cymorth i Fyfyrwyr.

Gall myfyrwyr sy'n eithriadol o agored i niwed yn glinigol ac nad ydynt am fynychu eu cwrs yn Aberystwyth wneud cais i astudio gartref.  Lle na ellir astudio'r cwrs gartref ac nad yw myfyrwyr am ddychwelyd i'r Brifysgol dylid gofyn am dynnu'n ôl / gohirio dros dro.

Rwy'n ystyried gohirio oherwydd pandemig COVID19. Ble caf fi ragor o wybodaeth am hyn?

Gall rhagor o wybodaeth am ohirio, ac unrhyw oblygiadau yn sgil gwneud hynny, gael ei darparu gan y Gwasanaeth Cyngor, Gwybodaeth ac Arian yn yr adran Cymorth i Fyfyrwyr a Gyrfaoedd neu gan Dîm Gweinyddu Myfyrwyr Israddedig y Gofrestrfa Academaidd.  Mae eu manylion cyswllt ar gael ar: https://www.aber.ac.uk/cy/student/help/virtual-enquiry-services/.

Cyfleusterau astudio

A allaf rhag-archebu lle astudio ar Gampws Penglais?

Mae rhestr lawn o’r gofod astudio y mae modd ei archebu ymlaen llaw, gan gynnwys lleoedd cyfrifiadurol ar gael ar lein 

 

Gofod astudio grwpiau yn Hugh Owen

Bellach mae modd i aelodau o'r un aelwyd archebu ystafell i astudio mewn grŵp yn Llyfrgell Hugh Owen.

Mae pedair ystafell astudio grŵp ar gael yn Ystafell Iris de Freitas ac mae gan bob un gyfrifiadur. Gall unigolion neu nifer gyfyngedig o aelodau o'r un aelwyd ddefnyddio'r ystafelloedd hyn ar unrhyw un adeg:

Dim mwy na 2 ddefnyddiwr o'r un aelwyd:

 • Carrel 01 Iris de Freitas

Dim mwy na 4 defnyddiwr o'r un aelwyd:

 • Ystafell Astudio 6 Iris de Freitas
  Ystafell Astudio 7 Iris de Freitas
  Ystafell Astudio 8 Iris de Freitas

Mae manylion a'r system archebu ar gael yma.

 

Dylai pawb ddilyn y drefn ganlynol wrth ddefnyddio'r cyfleusterau hyn:

 • Sychwch eich ardal waith, cadair, bysellfwrdd a llygoden cyn ac ar ddiwedd eich sesiwn gyda’r cadachau sy’n cael eu darparu yn yr ystafelloedd
 • Glanhewch argraffwyr/llungopïwyr/ sganwyr ar ôl eu defnyddio
 • Defnyddiwch yr hylif diheintio dwylo pan fyddwch chi'n mynd i mewn ac yn gadael yr ystafell
 • Gwisgwch orchuddion wyneb yn holl adeiladau'r Brifysgol oni bai eich bod wedi eich eithrio
 • Eisteddwch yn y lleoliadau dynodedig yn yr ystafell yn unig.
 • Dilynwch y rheol pellter cymdeithasol 2 fetr
 • Dilynwch unrhyw systemau unffordd o amgylch yr ystafelloedd
 • Defnyddiwch eich Cerdyn Aber eich hun wrth fynd i mewn ac allan o'r ystafell

Beth yw’r diweddaraf ar Lyfrgelloedd a Gwasanaethau Gwybodaeth?

Gweler ein tudalen we Y newyddion diweddaraf ar wasanaethau’r Llyfrgell a TG am y wybodaeth ddiweddaraf am ein gwasanaethau.

Rwy'n astudio gartref, ond mae gen i lyfrau y mae angen eu dychwelyd i lyfrgell y Brifysgol. A allaf ddychwelyd fy llyfrau llyfrgell trwy'r post?

Gellir dychwelyd llyfrau llyfrgell yr ydych wedi’u benthyca drwy ein Gwasanaeth Dychwelyd Rhadbost os nad ydych yn Aberystwyth – cysylltwch â gg@aber.ac.uk i gael manylion am y gwasanaeth hwn. Os ydych chi yn Aberystwyth, gallwch ddychwelyd llyfrau ar y campws ac oddi arno

Nid yw'r llyfr sydd ei angen arnaf o lyfrgell y Brifysgol ar gael ar-lein. A ellir ei bostio ataf?

Os nad yw’r llyfr yr ydych ei angen ar gael ar-lein drwy Primo, catalog y llyfrgell, ac nad ydych yn Aberystwyth, gallwch drefnu i’r llyfr gael ei anfon i chi drwy’r post gan ddefnyddio’r Gwasanaeth Benthyca drwy’r Post