Profion COVID-19 asymptomatig

Mae profion llif unffordd cyflym ar gyfer pobl heb symptomau coronafeirws.  Nid yw tua 1 o bob 3 o bobl sydd â’r coronafeirws yn dangos unrhyw symptomau, ond mae’n dal yn bosibl iddynt heintio eraill.

Yr unig ffordd o wybod a oes gennych chi’r feirws ai peidio yw cael profion rheolaidd. Os bydd pobl yn cael canlyniad prawf positif ac yn hunanynysu, mae’n helpu i atal y feirws rhag lledaenu.

Mae’r Brifysgol yn darparu pecynnau profi cartref LFD COVID-19 i fyfyrwyr a staff.

Gallwch gasglu pecyn profi cartref o dderbynfa Medrus (Penbryn) neu Undeb y Myfyrwyr ar Gampws Penglais rhwng 10yb a 3yp, o ddydd Llun i ddydd Gwener. Gwasanaeth galw heibio yw hwn, does dim angen trefnu ymlaen llaw. Dewch â’ch cerdyn Aber gyda chi pan fyddwch yn eu casglu.

Mae modd i staff sydd ddim yn gweithio ar Gampws Penglais archebu pecyn profi ar-lein er mwyn iddo gael ei anfon i gampws arall - gellir archebu ar-lein yma.

Wrth ddefnyddio pecyn profi cartref ar gyfer COVID-19 gwnewch yn siŵr eich bod yn dilyn y cyfarwyddiadau a ddarperir gyda'r pecyn.

Mae manylion am sut mae prawf dyfais llif unffordd COVID-19 yn gweithio, sut i ddehongli'r canlyniad, a beth i'w wneud os ydych chi'n profi'n bositif ar gael ar wefan Llywodraeth Cymru.

Dylech adrodd canlyniadau profion llif unffordd y diwrnod y byddwch chi neu rywun ar eich aelwyd yn sefyll y prawf, ni waeth beth yw'r canlyniad - cofnodwch ganlyniad eich prawf llif unffordd yma

 

Cwestiynau cyffredin

Ble ar y campws alla i gasglu fy mhecyn profi?

Mae pecynnau profi cartref i fyfyrwyr a staff ar gael i’w casglu o dderbynfeydd Medrus (Penbryn) ac Undeb y Myfyrwyr ar Gampws Penglais rhwng 10yb a 3yp, o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Does dim angen trefnu ymlaen llaw, ond bydd angen eich cerdyn Aber arnoch pan fyddwch yn eu casglu.

Mae modd i staff sydd ddim yn gweithio ar Gampws Penglais archebu pecyn profi ar-lein er mwyn iddo gael ei anfon i gampws arall - gellir archebu ar-lein yma.

Cofiwch gofnodi ganlyniad eich prawf llif unffordd yma.

Pam ddylwn i gael prawf os nad oes gennyf symptomau?

Diben y prawf llif unffordd yw canfod lefel y feirws mewn unigolion nad ydynt yn teimlo nac yn arddangos unrhyw symptomau (maent yn asymptomatig), ond a allai er hynny fod yn heintus a throsglwyddo'r feirws i bobl eraill.

A oes angen i mi gael fy mhrofi hyd yn oed ar ôl i mi gael y brechlyn?

Oes. Dylech barhau i gael eich profi ni waeth a ydych wedi derbyn un neu'r ddau ddos o frechlyn Covid-19.

Mae'n bwysig cofio nad yw'r brechlyn yn golygu na allwch ddal neu ledaenu’r coronafeirws. Yn syml, mae’n lleihau'r tebygolrwydd y byddwch chi'n ddifrifol wael yn ei sgil.

I need to get a COVID-19 test before international travel. What do I need to do?

The test that the University is currently offering to asymptomatic students is a lateral flow test and not the PCR test that most airlines require - please check the exact specifications of the test and the timeframe you need to have it in with your airline.


If you need a PCR test for travelling purposes you will need to pay to have this done privately. There are no local providers for a walk in service but tests are available from the following companies: