Profion COVID-19

Fferm Penglais

Gan weithio gyda'r bwrdd iechyd lleol ac Iechyd Cyhoeddus Cymru, byddwn yn parhau i ddilyn canllawiau Llywodraeth Cymru, trwy eu Strategaeth Profi, Olrhain a Diogelu.  Bydd y dull hwn yn ein helpu i nodi heintiau, helpu i atal y feirws rhag lledaenu, ac yn caniatáu i ni ddarparu cefnogaeth i'n myfyrwyr a'n staff.

Symptomau COVID-19

Prif symptomau coronafeirws yw:

 • tymheredd uchel: mae hyn yn golygu eich bod chi'n teimlo'n boeth wrth gyffwrdd eich brest neu'ch cefn (nid oes angen i chi fesur eich tymheredd)
 • peswch parhaus newydd: mae hyn yn golygu pesychu llawer am fwy nag awr, neu 3 phennod neu fwy o besychu mewn 24 awr (os oes gennych beswch fel arfer, gallai fod yn waeth na'r arfer)
 • colli neu newid i'ch synnwyr arogli neu flasu: mae hyn yn golygu eich bod wedi sylwi na allwch arogli na blasu unrhyw beth, neu mae pethau'n arogli neu'n blasu'n wahanol i’r arfer

Mae'n bwysig NA DDYLAI unrhyw unigolyn â symptomau fynd at ei feddyg teulu, mynychu cyfleuster meddygol neu ysbyty heb ganiatâd ymlaen llaw.

Beth ddylech chi wneud os ydych chi’n arddangos symptomau:

 

Myfyriwr

Os ydych chi'n arddangos symptomau COVID-19, dylech:

 • Hunanynysu ar unwaith
 • Cael prawf. Mae manylion ar sut i drefnu prawf ar gael yma.
 • Hysbysu'r Brifysgol trwy fewngofnodi i'ch cofnod myfyriwr (studentrecord.aber.ac.uk), cliciwch ar y tab Personol a dewis yr opsiwn Cofnodi symptomau COVID-19.
 • Ar ôl cwblhau'r ffurflen ar-lein, byddwch yn derbyn cyfarwyddiadau pellach trwy e-bost
 • Dilynwch y cyfarwyddiadau a gewch yn ofalus i ddarganfod a oes angen prawf arnoch ar gyfer COVID-19, ac os felly beth i'w wneud nesaf

Os ydych chi'n cael anhawster i lenwi'r ffurflen ar-lein, cysylltwch â coronafeirws@aber.ac.uk

Sicrhewch fod eich manylion personol ar eich cofnod myfyriwr, gan gynnwys eich cyfeiriad amser tymor a'ch rhif ffôn symudol yn gywir ac yn gyfredol. Os ydych chi'n arddangos symptomau COVID-19 ac y bydd angen prawf arnoch chi, bydd y canlyniadau'n cael eu hanfon trwy neges destun.

Peidiwch â mynychu unrhyw gyfleusterau profi heb drefniant ymlaen llaw oherwydd gallai hyn effeithio'n andwyol ar eu gallu i ddarparu profion i'r rhai sydd eu hangen, ac ni chynhelir profion heb drefniant ymlaen llaw.

Staff

Os ydych yn dangos symptomau COVID-19, dylech:

Cwestiynau cyffredin

Pam ydych chi’n Profi, Olrhain, Diogelu (TTP)?

Mae diogelwch a lles myfyrwyr, staff a'r gymuned leol yn flaenoriaeth i'r Brifysgol ac mae olrhain cyswllt yn rhan bwysig o'n strategaeth i gyfyngu ar ledaeniad y feirws yn ein cymuned.


Fel Prifysgol rydym yn hwyluso dull Profi, Olrhain, Diogelu (TTP) Llywodraeth Cymru o brofi sydd wedi ei greu i helpu pobl yng Nghymru i ailafael yn eu bywydau arferol yn raddol ac yn ddiogel.

Sut mae Profi, Olrhain, Diogelu (TTP) yn gweithio?

Mae TTP yn gweithio drwy:

 • brofi'r bobl hynny sydd â symptomau coronafeirws, gan ofyn iddynt ynysu oddi wrth deulu ehangach, ffrindiau, cydweithwyr a'u cymuned tra’u bod yn cymryd prawf ac yn aros am ganlyniad
 • olrhain yr unigolion hynny sydd wedi bod mewn cysylltiad agos â'r unigolyn sydd wedi profi'n bositif am coronafeirws.
 • darparu cyngor ac arweiniad, yn enwedig lle mae'r unigolyn sydd wedi profi'n bositif neu fod ei gysylltiadau ef neu hi yn fregus eu hiechyd neu berygl mwy
 • sicrhau, os yw prawf yr unigolyn yn negyddol ac nad yw'r symptomau yn ganlyniad i’r coronafeirws, y gall unigolion ddychwelyd i'r gwaith a'u harferion arferol cyn gynted â phosibl.

Sut fydd Profi, Olrhain, Diogelu (TTP) yn gweithio ym Mhrifysgol Aberystwyth?

Yma yn y Brifysgol rydym yn gweithio'n agos gyda Chyngor Sir Ceredigion, Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda ac Iechyd Cyhoeddus Cymru i gefnogi'r strategaeth TTP.

Ein nod yw sicrhau bod unrhyw achos o COVID-19 ar y campws yn cael ei nodi a'i reoli'n gyflym, a darparu cyngor a chefnogaeth i unrhyw un sydd â symptomau sy’n gysylltiedig â Covid-19.

Fel rhan o hyn, mae’n bosibl y bydd manylion cyswllt staff, myfyrwyr ac ymwelwyr yn cael eu rhannu er mwyn galluogi ymateb effeithlon i unrhyw achos o Covid-19 a gofnodir.

Sut fydd data myfyrwyr yn cael ei gasglu ar gyfer Profi, Olrhain, Diogelu (TTP) a beth fydd yn rhaid i mi wneud?

Bydd data myfyrwyr yn cael ei gasglu mewn sawl ffordd:

 • Drwy system fonitro presenoldeb bresennol y Brifysgol drwy ddefnyddio eu CerdynAber bob tro maen nhw'n mynd i mewn i ystafell sydd â darllenydd cerdyn.

 • Mewn safleoedd lletygarwch ar y campws, bydd manylion cyswllt cwsmeriaid, gan gynnwys staff a myfyrwyr, yn cael eu casglu gan ddefnyddio evePASS, ap ffôn cod QR trydydd parti. Mae'r ap yn rhad ac am ddim ac yn hawdd ei sefydlu, unwaith yn unig mae angen i gwsmeriaid gofrestru, ac mae’n cael ei dderbyn mewn llawer o lefydd ar draws Ceredigion.

 • Noder bod evePASS ar gael yn y Gymraeg. Mae cyfarwyddiadau ar sut i addasu eich ffôn i weithio yn Gymraeg ar gael yma:
 • Mae mynediad i'r Ganolfan Chwaraeon wedi'i gyfyngu i aelodau yn unig, a gofynnir iddynt sweipio eu cerdyn aelodaeth yn y fynedfa, gan ein galluogi i gasglu data ar gyfer olrhain cyswllt.

Pa ap fyddwch chi’n ei ddefnyddio i gasglu’r data?

Bydd data yn cael ei gasglu drwy’r ap ffôn cod QR trydydd parti, evePASS. Mae'r ap yn rhad ac am ddim ac yn hawdd ei sefydlu, unwaith yn unig mae angen i gwsmeriaid gofrestru.

Oes fersiwn Cymraeg o’r ap ar gael?

Oes, mae fersiwn Cymraeg o’r ap evePASS ar gael, mae cyfarwyddiadau ar sut i addasu eich ffôn i weithio yn Gymraeg ar gael yma:

A yw’r ap yn gweithio du allan i safleoedd y Brifysgol?

Ydy, mae’r ap evePASS yn cael ei dderbyn mewn llawer o lefydd ar draws Ceredigion.