Diogelwch ar ein campysau

Students on Penglais Campus

Helpu diogelu Cymru:

 • cael y ddau bigiad
 • os oes gyda chi symptomau, dylech hunanynysu a chymryd prawf PCR
 • os nad oes gyda chi symptomau, dylech gymryd prawf llif unffordd yn rheolaidd
 • mae’n fwy diogel y tu allan na dan do
 • cadwch eich pellter pan allwch chi
 • golchwch eich dwylo
 • gwisgwch orchudd wyneb

Mae Cymru oll ar lefel rhybudd 0. Darllenwch y canllawiau cyfredol.

Cwestiynau cyffredin

Iechyd a lles

Beth ddylwn i ei wneud os oes gen i symptomau covid-19?

Os ydych chi'n arddangos symptomau COVID-19, dylech:

 • Hunanynysu ar unwaith
 • Cael prawf. Mae manylion ar sut i drefnu prawf ar gael yma.
 • Hysbysu'r Brifysgol trwy fewngofnodi i'ch cofnod myfyriwr (studentrecord.aber.ac.uk), cliciwch ar y tab Personol a dewis yr opsiwn Cofnodi symptomau COVID-19.
 • Ar ôl cwblhau'r ffurflen ar-lein, byddwch yn derbyn cyfarwyddiadau pellach trwy e-bost
 • Dilynwch y cyfarwyddiadau a gewch yn ofalus i ddarganfod a oes angen prawf arnoch ar gyfer COVID-19, ac os felly beth i'w wneud nesaf

Mae'n hynod bwysig eich bod chi'n hunanynysu wrth bobl eraill tra'ch bod chi'n profi symptomau sy'n gysylltiedig â COVID-19.

 • Fe ddylech chi gadw draw oddi wrth bobl eraill yr ydych chi'n byw gyda nhw gymaint â phosib
 • Peidiwch â defnyddio ardaloedd a rennir (fel y gegin) ar yr un pryd â phobl eraill – dylech fwyta'ch prydau bwyd yn eich ystafell
 • Peidiwch â mynd i'ch adran academaidd nac unrhyw fannau cyhoeddus
 • Peidiwch â mynd ar drafnidiaeth gyhoeddus na defnyddio tacsis
 • Peidiwch â mynd allan i gael bwyd a meddyginiaeth – archebwch nhw ar-lein neu dros y ffôn, neu gofynnwch i rywun ddod â nhw i'ch cartref
 • Peidiwch â chael ymwelwyr yn eich cartref, gan gynnwys ffrindiau a theulu
 • Peidiwch â mynd allan i wneud ymarfer corff – gallwch wneud ymarfer corff yn eich ystafell
 • Arhoswch ar eich pen eich hun mewn un ystafell gymaint â phosibl a chadwch y drws ar gau
 • Defnyddiwch ystafell ymolchi ar wahân - neu, defnyddiwch yr ystafell ymolchi ar ôl pawb arall a'i lanhau bob tro yr ydych chi'n ei ddefnyddio, er enghraifft, trwy sychu'r arwynebau rydych chi wedi cyffwrdd â nhw

Os ydych chi'n cael anhawster i lenwi'r ffurflen ar-lein, cysylltwch â coronafeirws@aber.ac.uk

Sut mae cofrestru gyda Meddyg Teulu?

Er mwyn cael mynediad at ofal iechyd tra yn y Brifysgol, mae'n ofynnol i bob myfyriwr gofrestru gyda meddyg teulu lleol o'u dewis o fewn yr wythnos gyntaf ar ôl cyrraedd. Mae hyn yn arbennig o bwysig ar hyn o bryd.

Gellir dod o hyd i wybodaeth am feddygfeydd yn yr ardal leol yma a gallwch gofrestru gydag unrhyw un o dair Meddygfa yn Aberystwyth (Padarn, Church ac Ystwyth) gan ddefnyddio'r ffurflen gofrestru ar-lein ar wefan y feddygfa.

Er mwyn cofrestru, bydd angen eich:

 • Rhif y GIG
 • tref a gwlad enedigol
 • cyfeiriad amser tymor
 • hanes meddygol diweddar yn ymwneud ag alergeddau, meddyginiaeth, ystadegau hanfodol, dewisiadau ffordd o fyw neu unrhyw ddiagnosis neu driniaeth barhaus.

Sut mae cael pás Covid i fynd i ddigwyddiadau mawr a lleoliadau?

Os ydych dros 18 mae’n rhaid i chi ddangos pàs COVID y GIG i fynd i theatrau, sinemâu a neuaddau cyngerdd.

Mae manylion pryd y bydd angen y pas, a fydd yn berthnasol i bawb dros 18 oed, ar gael ar-lein yma.

Mae gwybodaeth gyffredinol am y pas, gan gynnwys sut i gael un, ar gael ar-lein yma.

A ddylwn i lawrlwytho ap COVID-19 y GIG?

Rydym yn annog staff ac ymwelwyr i fanteisio ar yr ap a helpu i atal lledaeniad y feirws, gan sicrhau bod ein campysau a'n cymunedau yn ehangach mor ddiogel â phosibl.  Mae'r defnydd o'r ap yn wirfoddol ac nid yw'n golygu y gellir hepgor unrhyw un o'n prosesau presennol. Ei nod, yn hytrach, yw gweithio gyda hwy a helpu i arafu lledaeniad COVID-19.

Cadw pellter

Oes angen i mi gadw pellter ar y campws?

Dylech ystyried eraill wrth i chi symud ar hyd y campws a cheisio cadw 2 fetr ar wahân lle gallwch chi. Mae hyn er mwyn helpu i atal COVID-19 rhag lledaenu. Os ydych chi dan do, yn gwisgo gorchudd ac yn methu cynnal 2 fetr am gyfnod hir (15 munud neu fwy), dylech ystyried mesurau lliniaru eraill - gall hyn gynnwys defnyddio sgriniau a/neu orchuddion wyneb gwell.

Gorchuddion wyneb

A oes angen imi wisgo gorchudd wyneb?

Mae’n ofynnol i bawb - staff, myfyrwyr ac ymwelwyr - wisgo gorchudd wyneb tra byddant y tu mewn i adeiladau ar safleoedd Prifysgol Aberystwyth.

Mae hyn yn cynnwys yr holl fannau dysgu ac addysgu a’r holl fannau cymdeithasu ac astudio, coridorau, swyddfeydd amlddefnydd a mannau masnachol megis y Ganolfan Chwaraeon, Canolfan y Celfyddydau a mannau gwerthu'r Gwasanaethau Croeso, ac ar gludiant a ddarperir gan y Brifysgol. Yr unig eithriadau yw pan fyddwch yn gwneud ymarfer corff yn y Ganolfan Chwaraeon, yn eistedd i lawr i fwyta neu yfed yn y mannau lletygarwch a phan fyddwch yn eich llety myfyrwyr eich hun.

Mae'r angen i wisgo gorchudd wyneb yn berthnasol i'r holl unigolion ar ein campysau - myfyrwyr, cyd-weithwyr, contractwyr, ymwelwyr a chyflenwyr / cleientiaid masnachol. Byddwn yn dal ati i adolygu'r angen i wisgo gorchuddion wyneb ar sail ein hasesiadau risg cynhwysfawr a chanllawiau diweddaraf y Llywodraeth.

Mae gorchuddion wyneb am ddim ar gael o’r Sgubor (Fferm Penglais), Derbynfa’r Campws, Canolfan Chwaraeon ac Undeb y Myfyrwyr ar gampws Penglais.

Byddwn yn dal i roi ystyriaeth sensitif i anghenion y rheini nad ydynt, am resymau iechyd neu anabledd, yn gallu gwisgo gorchudd wyneb.  Os nad ydych chi'n gallu gwisgo gorchudd wyneb am reswm yn ymwneud ag oed, iechyd neu anabledd, gallwch gasglu laniard gwyn o Lyfrgell Hugh Owen. Rydym yn argymell y dylech ei wisgo yn adeiladau'r Brifysgol fel y gall pobl eraill weld eich bod wedi cael eich eithrio.

Ble allaf i gael gorchudd wyneb?

Mae gorchuddion wyneb am ddim ar gael o’r Sgubor (Fferm Penglais), Derbynfa’r Campws, Canolfan Chwaraeon ac Undeb y Myfyrwyr ar gampws Penglais.

Sut gallaf i ddangos nad oes rhaid i mi wisgo gorchudd wyneb?

Os nad ydych chi'n gallu gwisgo gorchudd wyneb am reswm yn ymwneud ag oed, iechyd neu anabledd, gallwch gasglu laniard gwyn o Lyfrgell Hugh Owen. Rydym yn argymell y dylech ei wisgo yn adeiladau'r Brifysgol fel y gall pobl eraill weld eich bod wedi cael eich eithrio.

Pa fath o orchudd wyneb ddylwn i ei wisgo y tu mewn i adeiladau'r Brifysgol?

Dylid gwisgo gorchudd wyneb tair haenen dros y geg a’r trwyn bob amser y tu mewn i adeiladau'r Brifysgol.

Mae hyn yn bwysig iawn gan fod COVID-19 yn lledaenu i raddau helaeth trwy ronynnau bach yn yr awyr sy'n cael eu creu pan fydd pobl sydd wedi’u heintio yn pesychu, tisian, siarad ac anadlu.

Dylid osgoi gwisgo gorchuddion amgen megis sgarffiau crwn o gylch y gwddf achos mae’r dystiolaeth wyddonol yn dangos nad ydynt yn ddigonol wrth rwystro’r feirws rhag ymledu.

A oes angen imi wisgo gorchudd wyneb pan fyddaf ar gludiant a ddarperir gan y Brifysgol?

Oes. Bydd angen i ddefnyddwyr cludiant a ddarperir gan y Brifysgol wisgo gorchudd wyneb ar gyfer y daith ar ei hyd.

A oes angen i mi wisgo gorchudd wyneb yn llety'r Brifysgol?

Os ydych chi'n byw yn llety'r Brifysgol, nid oes angen ichi wisgo gorchudd wyneb yn eich ystafell nac ar eich aelwyd eich hun. Fodd bynnag, pan fyddwch yn gadael eich ystafell/aelwyd, dylech wisgo gorchudd wyneb mewn mannau cymunedol a choridorau a rennir.

A oes angen i mi wisgo gorchudd wyneb yn y siopau ar y campws?

Oes - mae gwisgo gorchudd wyneb mewn siopau yn ofyniad cyfreithiol, yn unol â chanllawiau lefel rhybudd 0 Llywodraeth Cymru.

A oes angen i mi wisgo gorchudd wyneb yn y llyfrgell?

Oes, disgwylir ichi wisgo gorchudd wyneb yn y llyfrgell, oni bai eich bod chi wedi cael eich eithrio.

A oes angen i mi wisgo gorchudd wyneb mewn mannau cymunedol?

Dylech wisgo gorchudd wyneb yn yr holl fannau cymunedol y tu mewn, megis mannau cymdeithasol, ar safleoedd Prifysgol Aberystwyth.

Lletygarwch

A oes angen i mi wisgo gorchudd wyneb yn y caffis a'r mannau lletygarwch ar y campws?

Nid oes disgwyl ichi wisgo gorchudd wyneb pan fyddwch yn eistedd wrth eich bwrdd i fwyta ac yfed.  Fodd bynnag, bydd angen ichi wisgo gorchudd wyneb oni bai eich bod yn eistedd wrth eich bwrdd.

Pan fyddaf yn ymweld, a oes rhaid imi roi fy manylion cyswllt ar gyfer Profi ac Olrhain?

Oes. Er bod y rhan fwyaf o gyfyngiadau'r Llywodraeth wedi cael eu llacio, mae hi'n dal yn orfodol i'r holl gwsmeriaid roi eu manylion cyswllt at ddibenion Profi ac Olrhain.

A oes cyfyngiadau o ran pwy y gallaf fwyta gyda hwy, neu faint o bobl y gallaf fwyta gyda hwy?

Gallwch fwyta gyda phwy bynnag y mynnwch. Nid oes rhaid iddynt fod yn byw ar yr un aelwyd â chi.  Fodd bynnag, wrth fwyta rydym yn argymell eich bod yn cadw pellter corfforol o 2 fetr oddi wrth bobl nad ydynt yn rhannu aelwyd â chi, ac felly hefyd mewn mannau a rennir megis coridorau, grisiau a thoiledau.

Mae'n bwysig hefyd eich bod chi'n gwybod pwy sydd yn eich cwmni: mae olrhain cysylltiadau yn chwarae rhan bwysig o ran ein cynorthwyo i atal lledaeniad yr afiechyd.

Y Ganolfan Chwaraeon

A oes angen i mi wisgo gorchudd wyneb yn y Ganolfan Chwaraeon?

Nid oes disgwyl ichi wisgo eich gorchudd wyneb pan fyddwch yn gwneud ymarfer corff yn y Ganolfan Chwaraeon.  Fodd bynnag, disgwylir ichi wisgo eich gorchudd wyneb wrth deithio trwy'r adeilad i'ch gweithgaredd ac oddi yno.

A oes angen i mi archebu fy lle yn y gampfa/dosbarth ymlaen llaw?

Nac oes, nid oes angen ichi archebu eich lle yn y gampfa ymlaen llaw, nac ychwaith yn y dosbarthiadau hynny lle mae lle i ragor o bobl ymuno â nhw.  

Gall pobl nad ydynt yn aelodau ddod i'r gampfa ac i ddosbarthiadau Zumba, cylched, HIIT ac LTB heb drefnu ymlaen llaw - bydd y lleoedd ar gael ar sail y cyntaf i'r felin. Gallwch dalu am eich sesiwn yn nerbynfa'r Ganolfan Chwaraeon, a hynny â cherdyn yn unig.

Gofynnir i chi lawrlwytho'r ap evePASS a sganio'r cod QR cyn dod i mewn. Os nad oes gennych fynediad i ffôn clyfar gall y staff yn y dderbynfa gofnodi eich presenoldeb.

Mannau addysgu

Beth fydd disgwyl i fyfyrwyr ei wneud er mwyn helpu cadw gofodau addysgu yn ddiogel?

Gyda’n gilydd, gallwn aros yn ddiogel a helpu i atal COVID-19 rhag lledaenu

 • A oes gennych chi brif symptomau COVID-19 (gwres, peswch, wedi colli blas/arogl) ar hyn o bryd? Os OES ar unrhyw adeg, ewch adref ac ewch i Profion COVID-19 am beth i wneud nesaf.  Os NAD OES gennych symptomau, ewch ymlaen i'r cam nesaf.
 • Defnyddiwch y gel alcohol dwylo wrth fynd i mewn ac allan o’r adeilad.
 • Oni bai bod gennych eithriad penodol, sicrhewch eich bod yn gwisgo gorchudd wyneb addas.
 • Cadwch gymaint o bellter corfforol a bod modd.
 • Dilynwch unrhyw systemau unffordd sydd ar waith
 • Bydd gan rai ystafelloedd ddrysau ‘mynediad yn unig’ ac ‘allanfa yn unig’ – dilynwch rhain bob amser.
 • Os yw mynedfa’r ystafell yn y cefn, llenwch y seddi yn y blaen yn gyntaf
 • Cofnodwch eich presenoldeb trwy roi eich Cerdyn Aber ar y pwynt monitro presenoldeb.
 • Mae deunydd glanhau ar gael os ydych chi am lanhau eich ardal waith.

Sut y bydd y Brifysgol yn sicrhau y ceir digon o awyru mewn gwahanol adeiladau wrth inni ddychwelyd i ddysgu ar y campws?

Cynhaliwyd asesiad risg ar gyfer pob adeilad, ac mae hynny'n cynnwys asesu'r awyru.

Yn sgil yr asesiadau hynny, gwnaed addasiadau ac nid yw rhai ystafelloedd yn cael eu defnyddio mwyach. Cynhaliwyd arolwg o'r holl fannau a nodwyd ar gyfer dysgu ac astudio er mwyn gwirio a yw'r ffenestri'n gweithio, a hynny er mwyn sicrhau ein bod yn cydymffurfio â chyngor Llywodraeth Cymru.  

Dylai drysau a ffenestri fod ar agor os oes modd. Bydd arwyddion yr adeiladau er mwyn nodi a ellir agor ffenestri ynteu a oes rhaid eu cadw ynghau - bydd hynny oherwydd bod awyru mecanyddol ar waith. Gofynnwn i staff a myfyrwyr ddilyn cyfarwyddiadau'r arwyddion yn yr amrywiol ystafelloedd.

Rhaid peidio â dal drysau tân ar agor, boed hynny â bachau, blociau neu wrthrychau eraill, er mwyn ceisio gwella'r awyru.  Byddai hyn yn groes i'r ddeddfwriaeth diogelwch tân a byddai'n achosi perygl difrifol os ceid tân a mwg. (Dylai pob drws tân fod â theclyn cau'r drws wedi'i osod arno, a'r unig rai y caniateir eu dal ar agor yw'r rheini sy'n cael eu rhyddhau'n awtomatig pan fydd y larwm dân yn seinio.)

Mewn adeiladau lle na cheir systemau awyru awtomatig (mecanyddol), dylid agor y ffenestri am tua 15 munud wrth gyrraedd yr ystafell (yn enwedig os oedd rhywun arall yn defnyddio'r ystafell o'ch blaen). Gofynnir i arweinwyr sesiynau adael ffenestri ar agor ar ddiwedd eu sesiynau.

Llety’r Brifysgol

Pa reolau sy'n berthnasol pan fyddaf yn fy llety yn y Brifysgol?

Pan fyddwch yn eich ystafell neu ar eich aelwyd eich hun, mae'r un rheolau'n berthnasol i aelwydydd myfyrwyr ag i dai preifat arferol.  Mae'r rheolau diweddaraf ar gael ar wefan Llywodraeth Cymru.

Os ydych chi'n byw yn llety'r Brifysgol, nid oes angen ichi wisgo gorchudd wyneb yn eich ystafell nac ar eich aelwyd eich hun. Fodd bynnag, pan fyddwch yn gadael eich ystafell/aelwyd, dylid gwisgo gorchudd wyneb mewn mannau cymunedol a choridorau a rennir.

A oes angen i mi wisgo gorchudd wyneb pan fyddaf yn fy ystafell fy hun neu pan wyf gydag aelodau eraill fy aelwyd, a dim ond ni, yn ein llety yn y Brifysgol?

Os ydych chi'n byw yn llety'r Brifysgol, nid oes angen ichi wisgo gorchudd wyneb yn eich ystafell nac ar eich aelwyd eich hun. Fodd bynnag, pan fyddwch yn gadael eich ystafell/aelwyd, dylid gwisgo gorchudd wyneb mewn mannau cymunedol a choridorau a rennir.

Pwy yw fy aelwyd?

Eich aelwyd yw pawb sy’n byw yn eich tŷ neu fflat, neu ‘ardal’ - y rhai yr ydych yn rhannu cegin neu ystafell ymolchi gyda nhw.

A allaf gael ymwelwyr i'm llety Prifysgol os oes gan un o'm cydletywyr symptomau Covid, neu ei fod yn hunanynysu, neu wedi profi'n bositif am Covid?

Ni chaniateir ymwelwyr i mewn i'ch llety Prifysgol os yw aelod o'r cartref wedi profi'n bositif, â symptomau Covid, neu'n hunanynysu. Mae hyn yn cynnwys ffrindiau a theulu ac aros dros nos.