Hunanynysu

Ewch i dudalen we Llywodraeth Cymru sy'n darparu'r holl fanylion am sut a phryd mae angen i chi a’ch aelwyd hunanynysu os oes gennych chi symptomau, os ydych chi wedi cael canlyniad positif, neu os ydych chi wedi bod mewn cysylltiad â rhywun sydd â COVID-19.

O fewn eich aelwyd:

 • Cadwch draw oddi wrth bobl eraill yr ydych chi'n byw gyda nhw gymaint â phosib
 • Peidiwch â defnyddio ardaloedd sy'n cael eu rhannu (fel y gegin) ar yr un pryd â phobl eraill – dylech fwyta'ch prydau bwyd yn eich ystafell
 • Agorwch ffenestri a drysau mewn ardaloedd sy'n cael eu rhannu, a defnyddiwch systemau awyru ychwanegol fel y cwfl popty (cooker hood) a ffan wagio'r ystafell ymolchi
 • Cadwch eich ystafell wedi'i hawyru'n dda i'r tu allan trwy agor eich ffenestr
 • Rhaid gwisgo gorchudd wyneb tra mewn ardaloedd cymunedol yn eich tŷ/fflat ar bob adeg
 • Peidiwch â mynd i'ch adran academaidd nac unrhyw fannau cyhoeddus
 • Peidiwch â mynd ar drafnidiaeth gyhoeddus na defnyddio tacsis
 • Archebwch fwyd a meddyginiaeth ar-lein neu dros y ffôn, neu gofynnwch i rywun ddod â nhw i'ch cartref
 • Peidiwch â chael ymwelwyr yn eich cartref, gan gynnwys ffrindiau a theulu
 • Peidiwch â mynd allan i ymarfer corff - gwnewch eich ymarfer corff yn eich ystafell. Mae’r Brifysgol wedi darparu mynediad am ddim i fyfyrwyr yn ein llety i Wexer – sef llwyfan ymarfer corff ar-lein sy’n cynnwys dros 500 o sesiynau ymarfer corff i’w dilyn.
 • Arhoswch ar eich pen eich hun mewn un ystafell gymaint â phosibl a chadwch y drws ar gau
 • Defnyddiwch ystafell ymolchi ar wahân - neu, defnyddiwch yr ystafell ymolchi ar ôl pawb arall a'i glanhau bob tro yr ydych chi'n ei defnyddio, er enghraifft, trwy sychu'r arwynebau rydych chi wedi cyffwrdd â nhw
 • Os oes angen i chi ysmygu, gallwch fynd tu allan i wneud hynny. Os ydych yn gwneud hynny, gwisgwch orchudd wyneb tan i chi gyrraedd allan a chadwch eich pellter oddi wrth eraill, gan gynnwys ysmygwyr eraill.

Cymorth hunan ynysu

Os ydych chi'n hunanynysu ar hyn o bryd, diolch am ddilyn y canllawiau i amddiffyn pawb yn ein cymuned.

Rydyn ni'n gwybod y gall hunanynysu fod yn anodd, felly rydyn ni wedi llunio pecyn o gefnogaeth i'ch helpu.

 • Mae gennym linell gymorth bwrpasol ar gyfer Covid-19 a byddwn mewn cysylltiad â myfyrwyr sydd wedi dweud wrthym eu bod yn hunanynysu.
 • Gallwn helpu gyda danfoniadau bwyd neu bresgripsiwn meddygol.
 • Gallwn gynnig cymorth gyda llieiniau a golchi dillad.
 • Mae Cymorth Myfyrwyr hefyd wrth law i gynnig cyngor ar faterion megis iechyd a lles, cyngor anabledd a sgiliau cyllidebu ynghyd â mynediad at Togetherall.

Cysylltwch drwy anfon e-bost at corornafeirws@aber.ac.uk neu ffoniwch 01970 622483  er mwyn siarad gydag aelod o’r tîm.

Cymorth ddysgu yn ystod hunanynysu

Fel gydag unrhyw salwch tymor byr, cynghorir myfyrwyr i ddal i fyny â’u gwaith a gofyn am gymorth eu hadran academaidd. Er na ddarperir unrhyw ddysgu ychwanegol ar-lein, bydd myfyrwyr nad ydynt yn gallu bod yn bresennol am gyfnod cyfyngedig yn gallu cael gafael ar recordiadau Panopto ac adnoddau eraill ar-lein trwy gyfrwng tudalennau eu modiwlau ar Blackboard, sydd ar gael i’r holl fyfyrwyr.

Cymorth iechyd a lles arlein yn ystod yr hunanynysu

Mae cymorth Iechyd a Lles ar gael gan y Brifysgol ac Undeb y Myfyrwyr drwy’r dolenni isod:


Mae’r dudalen Cymorth a Chyngor hefyd yn cynnwys nifer o ddolenni defnyddiol am gymorth academaidd, cyllid myfyrwyr, cefnogaeth llyfrgell a TG, cyngor ar astudio a llety.

Cwestiynau cyffredin

Pwy yw fy aelwyd?

Eich aelwyd yw pawb sy’n byw yn eich tŷ neu fflat, neu ‘ardal’ - y rhai yr ydych yn rhannu cegin neu ystafell ymolchi gyda nhw.

Sut alla i gael danfoniadau bwyd os ydw i'n hunanynysu?

I fyfyrwyr sy'n hunan-ynysu ac yn methu â gadael eu llety (preifat neu Brifysgol) i siopa, mae'r opsiynau canlynol ar gael:

 • Mae gwasanaeth Vine Prifysgol Aberystwyth ar gyfer bwydydd ar agor o ddydd Llun i ddydd Sadwrn
 • Mae gwasanaeth Nosh Da Prifysgol Aberystwyth yn cynnig prydau bwyd parod, gyda danfoniad am ddim ar archebion dros £5.00
 • Mae rhai archfarchnadoedd lleol yn cynnig gwasanaeth danfon - edrychwch ar eu gwefannau unigol.
 • Mae Morrisons yn cynnig gwasanaeth danfon drannoeth i'r rheini sy'n hunan-ynysu gyda thâl danfon o £2.50 i fyfyrwyr.

Gweler y manylion ar eu tudalen we yma Os ydych chi'n cael unrhyw anhawster cyrchu'r gwasanaethau hyn, cysylltwch â coronafeirws@aber.ac.uk 

Sut alla i gael danfoniadau meddyginiaeth os ydw i'n hunanynysu?

Sut alla i gael danfoniadau meddyginiaeth os ydw i'n hunanynysu? Yn y lle cyntaf, ceisiwch ddefnyddio fferyllfa leol sy'n cynnig gwasanaeth danfon. Os nad yw hyn yn bosibl, cysylltwch â coronafeirws@aber.ac.uk i drefnu gwasanaeth clicio a chasglu.

Sut ydw i’n golchi dillad os ydw i’n hunanynysu?

Tra'ch bod yn hunanynysu, ni chaniateir i chi adael eich cartref ac felly ni fyddwch yn gallu defnyddio'r cyfleusterau golchi dillad ar y safle.

Yn ystod y cyfnod hunanynysu, pe bai angen set sbâr o ddillad gwely neu dyweli arnoch chi, cysylltwch â llety@aber.ac.uk gyda 'cymorth hunanynysu' fel pwnc, gan roi manylion eich cais am ddillad gwely / neu dyweli . Rhowch wybod a oes gennych wely dwbl neu sengl er mwyn i ni roi'r dillad gwely o'r maint cywir i chi. Yna byddwn yn trefnu i'r eitem (au) gael eu danfon y tu allan i ddrws eich fflat cyn gynted â phosibl rhwng dydd Llun - dydd Gwener.

Beth ydw i'n ei wneud gyda fy sbwriel os ydw i'n hunanynysu?

Ar gyfer myfyrwyr sy'n byw ym Mhentre Jane Morgan:

 • Sicrhewch fod yr holl wastraff yn y bag gwastraff priodol (Bwyd, Ailgylchu Cymysg Sych neu Wastraff Cyffredinol), neu gynhwysydd a ddarperir ar gyfer Gwydr.
 • Bagiwch y gwastraff yn ddwbl (hy rhowch eich bag llawn mewn bag arall o'r un math), a rhowch eich gwastraff mewn rhan o'ch fflat lle gellir ei adael yn ddiogel am o leiaf 72 awr heb achosi rhwystr (cofiwch olchi eich dwylo cyn ac ar ô leu trafod).
 • Ar ôl y cyfnod o 72 awr, ewch â'ch gwastraff i'ch storfa finiau agosaf. Cofiwch olchi'ch dwylo cyn ac ar ôl eu trafod. Ceisiwch osgoi cyffwrdd â'ch wyneb, ceg, trwyn a'ch llygaid. Cynnal pellter cymdeithasol 2m bob amser.

Ar gyfer pob llety arall, gall y Brifysgol helpu i fynd â'ch gwastraff i'r storfa biniau. Y cyfan sy'n rhaid i chi ei wneud yw:

 • Sicrhewch fod yr holl wastraff yn y bag gwastraff priodol (Bwyd, Ailgylchu Cymysg Sych neu Wastraff Cyffredinol), neu gynhwysydd a ddarperir ar gyfer Gwydr.
 • Bagiwch y gwastraff yn ddwbl (hy rhowch eich bag llawn mewn bag arall o'r un math), a rhowch eich gwastraff mewn rhan o'ch fflat lle gellir ei adael yn ddiogel am o leiaf 72 awr heb achosi rhwystr (cofiwch olchi eich dwylo cyn ac ar ôl ar eu trin).
 • Ar ôl y cyfnod o 72 awr, rhowch y bagiau, neu'r cynhwysydd ar gyfer Gwydr y tu allan i'ch drws fflat (dydd Llun i ddydd Gwener yn unig). Cofiwch olchi'ch dwylo cyn ac ar ôl.
 • Rhowch nhw mor daclus â phosibl gan osgoi rhwystr yn union y tu allan i'r drws, er mwyn sicrhau y gallwch adael yn ddiogel mewn argyfwng
 • Gofynnwch i'r gwastraff gael ei symud trwy'r Ffurflen Cofnodi Nam a bydd ein timau'n cael gwared arno cyn gynted â phosibl. 

Os yr ydych yn byw mewn llety sector breifat, dilynwch ganllaw Cyngor Sir Ceredigion ar waredu gwastraff tŷ cyffredinol.

Ga i fynd allan am sigarét os ydw i'n hunanynysu?

Mae holl adeiladau'r Brifysgol yn ardaloedd dim ysmygu, sy'n cynnwys defnyddio e-sigaréts. Caniateir i chi ysmygu y tu allan i'ch llety ond dylech leihau'r amser a dreulir yn yr awyr agored. Arhoswch yn agos at eich bloc llety a sicrhau na all y mwg deithio dan do trwy ffenestri a drysau agored. Sicrhewch eich bod yn gwisgo'ch gorchudd wyneb pan fyddwch dan do cyn gadael eich ystafell; golchwch eich dwylo cyn gadael eich ystafell, cadwch bellter cymdeithasol 2m bob amser, peidiwch â chroesi ag eraill ar y grisiau; diheintiwch eich dwylo wrth fynd i mewn i'r adeilad.

Os yn hunan-ynysu, beth ddylwn i wneud pe bai’r larwm tân yn seinio yn fy llety?

Os bydd larwm tân yn seinio bydd angen i chi:

 • Adael yr ystafell, gan gofio mynd â’ch allwedd llety gyda chi
 • Sicrhau fod gennych ddillad addas ar gael yn hawdd i’ch cadw yn gynnes a sych
 • Geisio osgoi cyffwrdd â chanllawiau a dolenni drysau gymaint ag y bo modd, ac osgoi cyswllt agos ag eraill- y canllaw cyffredinol yw sicrhau eich bod yn ceisio cadw pellter o 6 troedfedd o leiaf
 • Gysylltu â’r marsial tân i adael iddynt wybod eich bod yn hunan-ynysu
 • Unwaith i chi gysylltu â’r marsial tân, cadwch eich pellter rhag eraill, ond peidiwch â sefyll yn agosach at eich llety na’r man ymgynnull.

Sut gallaf wneud ymarfer corff os wyf yn hunanynysu?

Sut gallaf wneud ymarfer corff os wyf yn hunanynysu?

Mae ymarfer corff yn ffordd wych o’ch helpu i ymlacio ac i ddefnyddio unrhyw egni sydd gennych. Er na fyddwch chi’n gallu mynd allan am y 10 diwrnod nesaf, mae yna lawer o sesiynau ymarfer corff y gallwch eu dilyn ar-lein.  

Mae’r Brifysgol wedi darparu platfform ar-lein am ddim i’r holl fyfyrwyr sy’n aros yn llety PA neu sydd ag aelodaeth o’r Ganolfan Chwaraeon. Er mwyn cael mynediad, mewngofnodwch i wexer.aber.ac.uk gyda’ch e-bost Aber. Mae dros 500 o sesiynau ar gael – gan gynnwys sesiynau ymlacio ac ymwybyddiaeth ofalgar os mai dyna sydd ei eisiau arnoch. 

 

A fedraf i gasglu fy mhost os dw i’n hunan-ynysu?

Gall y dosbarthiad post amrywio gan ddibynnu lle rydych chi’n byw. Bydd y post yn cyrraedd yn uniongyrchol i ddrws fflat mewn rhai llefydd, ac i fynedfa’r bloc mewn mannau eraill.

Caniateir i chi fynd allan o’ch fflat i nôl post, ond dylech dreulio cyn lleied â phosib o amser y tu allan i’ch fflat. Cofiwch wisgo mwgwd dros eich wyneb pan fyddwch y tu mewn (gan gynnwys y landin, y grisiau a’r cyntedd cymunedol); golchwch eich dwylo neu defnyddiwch hylif glanhau cyn ymadael a mynd i mewn i’r fflat, cadwch bellter cymdeithasol o 2 fetr bob amser, a pheidiwch â chroesi eraill ar y grisiau.

Os oes gennych unrhyw gwestiwn neu os ydych angen rhagor o wybodaeth, cysylltwch â postroom@aber.ac.uk

Rwy'n hunanynysu ac mae angen cymorth arnaf. Pwy y gallaf fi gysylltu â hwy?

Os ydych yn hunanynysu a bod angen cymorth arnoch, anfonwch e-bost at coronavirus@aber.ac.uk ac fe wnawn ein gorau glas i'ch cynorthwyo.

 

Os bydd rhaid imi hunanynysu yn ystod y tymor, pa gefnogaeth a gynigir o ran y dysgu?

Fel gydag unrhyw salwch tymor byr, cynghorir myfyrwyr i ddal i fyny â’u gwaith a gofyn am gymorth eu hadran academaidd. Er na ddarperir unrhyw ddysgu ychwanegol ar-lein, bydd myfyrwyr nad ydynt yn gallu bod yn bresennol am gyfnod cyfyngedig yn gallu cael gafael ar recordiadau Panopto ac adnoddau eraill ar-lein trwy gyfrwng tudalennau eu modiwlau ar Blackboard, sydd ar gael i’r holl fyfyrwyr.