Brechiadau

 

Mae brechu yn rhoi'r amddiffyniad gorau yn erbyn COVID-19. Rydym yn annog ein myfyrwyr a'n staff yn gryf i gael eu brechu. Mae'n eich amddiffyn chi, eich ffrindiau, eich cyd-fyfyrwyr, staff yn y Brifysgol a'r gymuned ehangach rhag COVID-19.

Trefnwch apwyntiad ar gyfer eich brechlyn cyntaf neu ail COVID-19 yma.

Cwestiynau cyffredin

A oes angen imi gael fy mrechu er mwyn gallu defnyddio'r cyfleusterau ar y campws?

Nid yw'n ofynnol ond ceir anogaeth gref i gael eich brechu. Mae'r brechlyn yn diogelu myfyrwyr, staff a'r gymuned yn ehangach yn Aberystwyth. Mae'n ein cynorthwyo ni oll i gadw'n ddiogel, yn arafu lledaeniad COVID-19 ac yn galluogi i'r dysgu a'r addysgu ddigwydd. Er nad yw'n hanfodol,  fe'ch anogir yn gryf i gael eich brechlyn COVID i'ch diogelu chi eich hun ac eraill.

Trefnwch apwyntiad ar gyfer eich brechlyn cyntaf neu ail COVID-19 yma.

Rwy’n fyfyriwr rhyngwladol ac rwyf wedi cael y dos cyntaf o frechlyn nad yw’n cael ei ddefnyddio yn y DU. Beth ddylwn i ei wneud o ran fy ail ddos?

Cysylltwch â’r bwrdd iechyd GIG lleol, Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda, i drafod hyn trwy ffonio 0300 303 8322 neu ebostio COVIDenquiries.hdd@wales.nhs.uk

Rwy’n fyfyriwr rhyngwladol a chefais fy nos cyntaf o’r brechlyn gartref. Sut gallaf drefnu fy ail ddos?

Cofrestrwch â meddyg teulu lleol fel preswyliwr dros dro cyn gynted ag y gallwch. Gallwch wneud hyn drwy gysylltu â’ch meddygfa agosaf. Bydd hyn yn golygu y cewch rif GIG dros dro. Pan fyddwch wedi cofrestru, ffoniwch y bwrdd iechyd ar 0300 303 8322 neu ebostiwch COVIDenquiries.hdd@wales.nhs.uk er mwyn trefnu apwyntiad mewn canolfan frechu dorfol.