Cyflogadwyedd

94% o israddedigion DU/UE o'r Adran Gwleidyddiaeth Ryngwladol a raddiodd yn 2016 mewn cyflogaeth neu addysg bellach chwe mis ar ôl graddio (HESA 2018)

Yn y lle cyntaf, bydd astudio ar gyfer gradd mewn gwleidyddiaeth ryngwladol yn cynnig cyfle i chi ddyfnhau eich dealltwriaeth o faterion sy'n greiddiol i weithrediad y byd cyfoes: pwer, gwrthdaro, moeseg, diogelwch a chyfranogiad. Ond ar yr un pryd, bydd cwrs gradd mewn gwleidyddiaeth ryngwladol yn caniatau i chi ddatblygu a mireinio ystod o sgiliau – sgiliau llafar, ysgrifenedig, dadansoddol a rhyngbersonol - sy'n gwbl hanfodol os am lwyddo mewn marchnad lafur hynod gystadleuol. Erbyn diwedd eich cyfnod yn Aberystwyth byddwch yn medru mynd ati'n hyderus i werthuso problemau cymhleth a chyflwyno dadansoddiad beirniadol, boed mewn adroddiad ysgrifenedig neu mewn cyflwyniad llafar.

Mae graddedigion o'r Adran Gwleidyddiaeth Ryngwladol wedi bod yn hynod lwyddiannus wrth ddatblygu gyrfaoedd, a hynny yng Nghymru, Prydain neu'n rhyngwladol. Ymhlith y llwybrau mwyaf poblogaidd mae

  • Y gwasanaeth sifil (Llywodraeth Cymru, Llywodraeth y Deyrnas Gyfunol a llywodraeth leol);
  • sefydliadau rhyngwladol (NATO, yr Undeb Ewropeaidd a’r Cenhedloedd Unedig);
  • mudiadau anllywodraethol (Amnest Rhyngwladol, Oxfam, Cyfeillion y Ddaear);
  • ymchwil wleidyddol, gyda chwmnïau preifat yn ogystal ag yn y Cynulliad Cenedlaethol, Senedd San Steffan neu Senedd Ewrop
  • gyrfa yn y lluoedd arfog
  • gyrfa yn y cyfryngau (fel newyddiadurwyr neu gyflwynwyr radio neu deledu)
  • y gyfraith
  • byd addysg

Dewis poblogaidd arall yw parhau ym maes addysg uwch, a bob blwyddyn mae nifer da o raddedigion yn dewis aros i astudio am radd Feistr neu PhD yn ysgol uwchraddedig nodedig yr Adran.

 

Cyflogadwyedd a'r Gymraeg

Gyda'r cynnydd dros y blynyddoedd diwethaf yn statws cyhoeddus yr iaith Gymraeg, mae nifer cynyddol o swyddi yng Nghymru, boed yn y sector gyhoeddus, y sector breifat neu'r trydydd sector, yn galw am y gallu i fedru gweithio'n ddwyieithog. Mae ymchwil diweddar gan staff yr Adran yn cadarnhau bod hyn yn arbennig o wir yn achos ystod o'r gyrfaoedd hynny a fyddai o ddiddordeb i'r sawl sydd am astudio ar gyfer gradd mewn gwleidyddiaeth. O ganlyniad, mae'r ffaith bod yr Adran yn medru cynnig darpariaeth helaeth o fodiwlau trwy gyfrwng y Gymraeg yn ogystal â'r Saesneg, a'r ffaith ei bod yn ymrwymedig i gynorthwyo'i myfyrwyr i ddatblygu eu sgiliau dwyieithog, yn golygu ei fod yn lleoliad astudio perffaith ar gyfer y sawl sy'n ystyried dilyn gyrfa yng Nghymru.