Cynllun Strategol y Gwasanaethau Gwybodaeth

Croeso i Gynllun Strategol y Gwasanaethau Gwybodaeth. Mae gan y ddogfen hon sawl cynulleidfa bosibl, gan gynnwys cwsmeriaid sy'n dymuno gwybod rhagor ynglŷn â beth yr ydym yn ei wneud, ein staff ein hunain, i'w helpu i gynllunio a blaenoriaethau eu gwaith, a chyrff rheoli a llywodraethu'r Brifysgol. Mae'n dangos sut y byddwn yn helpu i gyflawni amcanion yr Athrofa dros y pum mlynedd nesaf. 

Mae'r cynllun yn nodi amcanion y Gwasanaethau Gwybodaeth a sut y byddwn yn cyflawni'r rhain trwy arbenigedd ein staff, ein hadnoddau gwybodaeth, a thrwy ddefnyddio technoleg. I gyflawni hyn byddwn yn cydweithio â chydweithwyr ledled y Brifysgol ac yn allanol. Mae'r Gwasanaethau Gwybodaeth yn ceisio darparu'r gwerth mwyaf posib am arian, a byddwn yn dryloyw wrth ddangos ein dangosyddion perfformiad allweddol, ein heffaith a'n cynnydd yn erbyn y cynllun hwn.

I wireddu ein gweledigaeth mae'r Gwasanaethau Gwybodaeth yn gweithredu fel:  

  • Darparwr gwasanaeth sy'n ymdrechu'n barhaus i wella ein gwasanaethau sy'n canolbwyntio ar y cwsmer trwy gylch o gynllunio, gweithredu, gwirio, a chymryd camau unioni lle bo angen. Rydym yn ymroddedig i'r egwyddor o wella'n barhaus trwy fonitro perfformiad, canlyniadau a barn ein cwsmeriaid, a defnyddio'r wybodaeth honno wrth gynllunio a datblygu ein gwasanaethau.

  • Arweinydd mewn arloesi sy'n darparu mentrau ledled y Brifysgol sy'n cyflawni amcanion sefydliadol trwy weithredu arferion da, prosesau busnes, technolegau, newid a rheoli prosiectau yn effeithiol.

  • Sefydliad sy'n Dysgu sy'n ganolog i addysg ein myfyrwyr. Rydym yn wasanaeth rheng flaen sy'n galluogi myfyrwyr i ddysgu ym mhob cyfnod o'u bywyd academaidd. Mae'r Gwasanaethau Gwybodaeth yn ymateb i fyfyrwyr ac yn cysylltu â nhw yn ogystal â rhagweld eu hanghenion dysgu yn y dyfodol. Rydym yn annog ein staff i ddatblygu eu sgiliau a'u harbenigedd i ymateb yn well i anghenion ein cwsmeriaid.

Anelwn at fod yn adran groesawgar, ymatebol, hyblyg ac ystwyth sy'n effro i ddatblygiadau technolegol ac sy'n ymateb i ddatblygiadau ym meysydd addysg uwch, newidiadau deddfwriaethol, ymchwil, cyhoeddi ysgolheigaidd, a thechnoleg, yn lleol, yn genedlaethol ac yn rhyngwladol.

Mae'r strategaeth hon wedi'i gosod o fewn cyd-destun ehangach. Mae'r amgylchedd allanol sy'n effeithio ar Brifysgol Aberystwyth yn newid yn gyflym. Mae addysg uwch yn mynd trwy gyfnod o newid digynsail. Fel y dywed Saad Rizvi, Katelyn Donnelly a Michael Barber yn adroddiad yr IPPR “An avalanche is coming: Higher education and the revolution ahead” (Mawrth 2013) “Yn yr un modd ag y mae globaleiddio a thechnoleg wedi gweddnewid sectorau enfawr o'r economi dros yr 20 mlynedd ddiwethaf, yn yr 20 a ddaw bydd y prifysgolion yn cael eu gweddnewid”. Mae myfyrwyr yn ddefnyddwyr hyderus o adnoddau TG a gwasanaethau llyfrgell, a byddant yn disgwyl adnoddau o'r radd flaenaf yn y Brifysgol lle maent yn dewis astudio. Mae'r amgylchedd Addysg Uwch sydd ohoni yn fwy cystadleuol o lawer, i fyfyrwyr ac o safbwynt cyllid ymchwil. Mae'n fwy hanfodol nag erioed i ddatblygu strategaeth Gwasanaethau Gwybodaeth effeithiol a'i roi ar waith yn llwyddiannus drwy reoli prosiectau a gwasanaethau.

Sbardunwyd y gwaith i ddatblygu'r cynllun hwn gan fewnbwn myfyrwyr, a staff y Gwasanaethau Gwybodaeth a'r Brifysgol. Wedi'i gyfuno â chefnogaeth ein cydweithwyr ledled y Brifysgol, bydd proffesiynoldeb, ffocws ar gwsmeriaid, ac ymroddiad staff y Gwasanaethau Gwybodaeth yn sicrhau ein bod yn cyflawni amcanion y cynllun strategol dros y pum mlynedd nesaf.

Tim Davies, Cyfarwyddwr y Gwasanaethau Gwybodaeth, Hydref 2014

Strategaeth Gwasanaethau Gwybodaeth 2014-19 (PDF)