Cynnyrch Ymchwil

Mae ymchwil ym mhrifysgolion Prydain heddiw yn gofyn am ymwybyddiaeth o faterion sy’n datblygu, o Adolygu gan Gymheiriaid, y FfRhY, a gofynion Mynediad Agored. Isod ceir cyflwyniad i rai o’r materion hyn. 

Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil

Y Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil (FfRhY) yw’r system ar gyfer asesu ansawdd ymchwil mewn sefydliadau addysg uwch yn y DU sy’n cymryd lle’r Ymarfer Asesu Ymchwil (YAY), a gynhaliwyd ddiwethaf yn 2008.

Mae’r FfRhY yn canolbwyntio ar asesu tair elfen:

Cynnyrch – Prif ffocws y FfRrY fydd adnabod ymchwil ardderchog o bob math, a gaiff ei arddangos gan ansawdd y cyhoeddiadau ymchwil a chynnyrch eraill.
Effaith – Bydd cydnabyddiaeth ychwanegol arwyddocaol yn cael ei roi pan fo ymchwilwyr wedi adeiladu ar ymchwil ardderchog i gyflwyno manteision y gellir eu dangos, y tu allan i’r byd academaidd, i’r economi, y gymdeithas, polisi cyhoeddus, diwylliant neu ansawdd bywyd.
Amgylchedd – Bydd y FfRhY hefyd yn asesu bywiogrwydd yr amgylchedd dysgu a faint y mae’n cefnogi llif barhaus o ymchwil rhagorol a pha mor effeithiol y caiff ei ledaenu a’i gymhwyso.

Mae Swyddfa Ymchwil Prifysgol Aberystwyth yn darparu gwybodaeth a phecynnau cymorth ar gyfer FfRhY a mynediad i system wybodaeth ymchwil y Brifysgol, sef PURE.

 

Adolygu gan Gymheiriaid

 Mae’r Oxford English Dictionary yn diffinio adolygu gan gymheiriaid fel adolygiad o gymhwysedd, effeithlonrwydd academaidd, proffesiynol neu fasnachol, gan eraill yn yr un alwedigaeth (Mawrth, 2013). Mae adolygu gan gymheiriaid yn effeithio ar ymchwilwyr mewn nifer o ffyrdd:

• Y broses o werthuso y mae papur academaidd yn mynd drwyddi i benderfynu a yw’n addas i’w gyhoeddi. Mae’r broses hon yn amrywio ar draws y disgyblaethau ond mae’n aml yn ddienw a gall gynnwys gwirio data a ffynonellau.

• Y broses o werthuso ceisiadau am gyllid gan gynnwys y rhai a gyflwynwyd i Gynghorau Ymchwil y DU

• Defnyddir Adolygu gan Gymheiriaid hefyd i fonitro a gwerthuso addysgu fel yr amlinellir gan yr AdvanceHE (Awdurdod Addysg Uwch).

I gael rhagor o wybodaeth:

Am gyhoeddi trwy Adolygu gan Gymheiriaid ar ehow.com, a howstuffworks.com

Am ddatblygiad Adolygu gan Gymheiriaid ar parliament.uk

 

Mynediad Agored

Y diweddaraf am Fynediad Agored

Cipolwg ar Fynediad Agored...

• Mae llenyddiaeth mynediad agored yn ddigidol, ar-lein, rhad ac am ddim, a heb y rhan fwyaf o’r cyfyngiadau hawlfraint a thrwyddedu.
• Mae Mynediad Agored yn gydnaws â hawlfraint, adolygu gan gymheiriaid, cyllid, argraffu, cadwraeth, datblygu gyrfa, mynegeio, a nodweddion a gwasanaethau ategol eraill sy’n gysylltiedig â llenyddiaeth ysgolheigaidd gonfensiynol.
• Sail gyfreithiol Mynediad Agored yw naill ai caniatâd daliwr yr hawlfraint neu’r parth cyhoeddus, fel rheol daliwr yr hawlfraint.
• Mae’r ymgyrch ar gyfer Mynediad Agored yn canolbwyntio ar lenyddiaeth y mae awduron yn ei rhoi i’r byd heb ddisgwyl tâl. Mae nifer o fentrau Mynediad Agored yn canolbwyntio ar ymchwil a gyllidir gan drethdalwyr.
• Mae’r Cyngor Ymchwil yn y DU yn disgwyl i ymchwil a gyllidir fod ar gael i’r cyhoedd o ystyried bod £2.8 biliwn o arian cyhoeddus yn cael ei fuddsoddi mewn ymchwil. Mae dwy brif ffordd o gyflwyno Mynediad Agored i erthyglau ymchwil, cyfnodolion Mynediad Agored ac archifau neu ystorfeydd Mynediad Agored.

Cyfnodolion Mynediad Agored ac Archifau/Ystorfeydd Mynediad Agored

Y prif wahaniaeth rhwng cyfnodolion Mynediad Agored ac ystorfeydd Mynediad Agored yw bod cyfnodolion Mynediad Agored yn cynnal adolygiad gan gymheiriaid ond nid yw ystorfeydd Mynediad Agored yn gwneud hyn. Cyfeirir at gyfnodolion sydd â Mynediad Agored llawn fel "aur", ac at Fynediad Agored a gyflwynir gan archifau neu ystorfeydd fel Mynediad Agored “gwyrdd”. Mae’r gwahaniaeth rhwng aur/gwyrdd yn ymwneud yn syml â lleoliadau, nid â hawliau’r defnyddiwr neu raddau o agoredrwydd.

• Mae’r Brifysgol yn cynorthwyo darpariaeth mynediad agored cynnyrch ymchwil pob aelod o staff a thraethodau ymchwil PhD llwyddiannus trwy gadwrfa Porth Ymchwil Aberystwyth.

 

Meddalwedd Rheoli Cyfeiriadau


Mae Prifysgol Aberystwyth yn cynnig cymwysiadau a gefnogir i’ch helpu i gasglu, rheoli a fformatio cofnodion llyfryddiaethol a’u dyfynnu mewn dogfennau prosesu geiriau.

• Mae cymorth a hyfforddiant lleol ar gael ar gyfer EndNote ac EndNote Web (Windows a Mac), hefyd ar gyfer Dyfyniadau a Llyfryddiaeth (MS Word 2007/2010). Cyswllt: endnote@aber.ac.uk

• Mae systemau cyfeirio eraill yn cynnwys Mendeley, RefWorks a Zotero

I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch â’ch llyfrgellydd pwnc