Arallenwau E-bost

Bydd Gwasanaethau Gwybodaeth yn sicrhau fod system o arallenwau e-bost ar gael i staff a grwpiau penodol eraill o ddefnyddwyr er hwylustod iddynt ac i’w helpu i wneud y system e-bost yn un mwy cyfeillgar i’w defnyddio.

Mae dau fath o arallenwau :

 • rhai personol sy’n cynrychioli enw go iawn unigolyn
 • rhai hynny sydd ar gael ar gyfer gwahanol grwpiau a phrosiectau.

Arallenwau Personol

 • Mae arallenwau personol ar gael i bob aelod o’r staff.
 • Dylent fod yn debyg i’r fformatau canlynol: H. Owen neu Hugh.Owen neu Hugh.H.Owen.
 • Dim ond un arallenw personol all pob aelod o staff ei gael.
 • Bydd arallenw personol yn parhau’n gyfredol cyhyd ag y mae’r defnyddiwr yn parhau wedi ei gofrestru yn PA.

Arallenwau Eraill

 • Dylai arallenwau ar gyfer clybiau a chymdeithasau ei gwneud hi’n eglur beth yw swyddogaeth y clwb neu’r gymdeithas. Perchennog y clwb neu’r gymdeithas yw perchennog yr arallenw a rhaid adnewyddu aelodaeth yn flynyddol.
 • Mae’n rhaid i arallenwau grwpiau eraill, e.e. grwpiau ymchwil, fod yn rhai priodol ac y mae’n rhaid iddynt gydymffurfio â’n rheolau o ran bod yn dderbyniol.  
 • Bydd perchnogion arallenwau ar wahân i rai personol yn derbyn e-bost gan y system ganolog bob tair blynedd i'w holi a ydynt angen yr arallenw o hyd. Os na fyddwn ynd erbyn ymateb mhen 30 diwrnod, bydd yr arallenw'n cael ei ddileu.

Rheolau ynglŷn â’r hyn sy’n Dderbyniol i bob arallenw 

NID yw’r canlynol yn arallenwau sy’n dderbyniol:

 • Arallenwau â llythyren unigol
 • Enwau personol unigol
 • Unrhyw arallenw mewn fformat tebyg i fewngofnod sy’n bodoli eisoes,  e.e. xxx, xxx2, xxx02
 • Unrhyw beth anweddus neu annymunol
 • Unrhyw beth y gellid ei gamgymryd am swyddogaeth neu swydd yn y Brifysgol.

Gwneud cais am arallenw

Mae arallenwau ebost ar gael ar sail y cyntaf i'r felin.

Os oes angen arallenw arnoch os gwelwch yn dda ebostiwch gg@aber.ac.uk yn nodi:

 • yr arallenw a ddymunir
 • y cyfrif a fydd yn gysylltiedig â'r arallenw
 • y rheswm dros gael arallenw
 • am faint o amser yn eich tyb chi fydd ei angen