Cysylltiadau Rhwydwaith mewn Swyddfeydd a Labordai

Mae gan y Gwasanathau Gwybodaeth gyrifoldeb i ddarparu mynediad at y rhwydwaith ym mhob ystafell lle mae aeloadau o staff y Brifysgol yn gweithio ynddynt. Mae swm o arian cymhorthdal ar gael ar gyfer y gwaith ond fel rheol mae'n rhaid cael cyfraniad gan yr adran dan sylw, neu o gronfeydd canolog os bydd ceblau yn cael eh rhoi mewn ardal sydd wedi'i ailwampio neu ardal newydd.

Math o Gysylltiad

Gwneir cysylltiadau newydd gan ddefnyddio'r dechnoleg fwyaf addas ar gyfer yr ardal honno ar yr adeg honno. Ar hyn o bryd mae'r rhan fwyaf o gysylltiadau newydd yn cael eu gwneud â Category 6 UTP ar 100Mb, ond gyda'r dewis o weithio ar 1Gbps (1 Gigabeit yr eiliad) am bris ychwanegol. Mae hyn yn ein galluogi i osod ceblau strwythuredig hydwyth gyda rheolaeth rhwydwaith sy'n rhoi gwybodaeth am ddefnydd a diagnostig nam.

Mewn rhai achosion, gellir defnyddio cysylltiad diwifr. Nid yw cysylltiad o'r fath yn addas ar gyfer cysylltiadau parhaol, oherwydd bod cysylltiad cebl yn rhoi cysylltiad cyflymach, mae'n fwy cadarn ac mae'n angenrheidiol i gyfrifiadur fod ar barth y STAFF (fe'i defnyddir i reoli diweddariadau i'r system weithredu a'r gwrthfirws).

Ffôn

Mae gan y Gwasanaethau Gwybodaeth gyfrifoldeb am systemau ffôn y Brifysgol, sy'n cael eu huwchraddio ar raglen dreigl. Mae'r adnodd newydd yn defnyddio isadeiledd y ceblau rhwydwaith i gysylltu (yn hytrach na'r ceblau ffôn ar wahân hen ffasiwn), ac mae'n rhaid cofio hyn wrth gynllunio adeiladau newydd neu wrth ailwampio, oherwydd bydd angen ceblau rhwydwaith ychwanegol.

Costau

Mae'r Gwasanaethau Gwybodaeth yn talu am y rhan fwyaf o gostau'r isadeiledd rhwng ardaloedd yn y Brifysgol ac mae'n bosibl y bydd yn rhoi cymhorthdal i dalu am osod yn yr adrannau. Os bydd isadeiledd ystafell yn ei lle yn barod nid oes raid talu am wneud llinell ychwanegol yn fyw oni bai bod angen prynu offer ychwanegol ar gyfer nifer o linellau, mewn achos o'r fath, codir tâl ychwanegol.

Os bydd rhaid gosod llinelau newydd, yr adran neu gronfeydd canolog fydd yn talu am y gwaith. Eto, os bydd nifer o linellau'n cael eu gosod, codir tâl am wneud y llinellau hyn yn fyw.

Cerdyn Rhwydwaith

I ddefnyddio'r cysylltiad, efallai y bydd yn rhaid i'r cyfrifiadur neu'r cyfrifiaduron dan sylw gael cerdyn rhwydwaith UTP 10Mbs neu gerdyn rhwydwaith diwifr, er ei bod bron yn sicr y bydd gan gyfrifiaduron newydd un o'r cardiau hyn wedi'i osod eisoes, os nad y ddau. Gellir prynu rhain gan y Gwasanaethtau Gwybodaeth.

Cysylltu

O ran prosiectau mawr a gynlluniwyd mae'n hanfodol rhoi gwybod i'r Gwasanaethau Gwybodaeth can gynted â phosibl i sicrhau bod darpariaeth rwydweithio ddigonol yn rhan o fanyleb y prosiect. Noder, yn ôl cyfarwyddiadau gan y Swyddfa Gyllid, na allwn amserlennu gwaith nes ein bod yn cael archeb adrannol gyda chod debyd.

I drefnu cysylltiad, i drafod eich gofynion neu i roi gwybod am unrhyw broblemau â chysylltiadau rhwydwaith presennol cysylltwch â'n Tîm Gwasanaethau Cwsmeriaid yn y lle cyntaf.