Gytundeb a Chydnabyddiaeth Hawlfraint

Wrth wneud cais am eich Cerdyn Aber rydych yn cytuno i gadw at Reolau a Rheoliadau Gwasanaethau Gwybodaeth -  http://www.aber.ac.uk/cy/is/regulations/.  Mae hyn yn cynnwys cytuno â’r datganiadau canlynol parthed hawlfraint:

Llungopïo

Ymrwymaf i gadw gofynion y Ddeddf Hawlfraint 1988 (fel y’i diwygiwyd) a’r Cytundeb Trwyddedu Hawlfraint.  Ymrwymaf i ddigolledi Prifysgol Aberystwyth yn erbyn unrhyw achosion, cynghawsau, hawliadau, archebion a chostau (gan gynnwys unrhyw gostau neu dreuliau cyfreithiol a gafwyd ac unrhyw gostau a threuliau iawndal a gaiff eu talu gan y Brifysgol ar gyngor eu cynghorwyr cyfreithiol i gyfaddawdu neu setlo unrhyw hawliadau) a achosir gan y Brifysgol mewn canlyniad i unrhyw dor-hawlfraint gennyf fi wrth ddefnyddio adnoddau ffotogopïo y Brifysgol.  Yr wyf hefyd yn addo cwblhau ffurflen datganiad cyn ffotogopïo unrhyw erthygl cyfnodolyn neu ddarn byr o lyfr yn unrhyw un o Lyfrgelloedd y Brifysgol.

Defnydd o hawlfraint meddalwedd, cronfeydd-data ac adnoddau electronig pell

Cytunaf y bydd fy nefnydd o unrhyw feddalwedd neu gronfeydd-data cyfrifiadurol, gwaith cwrs neu ddeunydd tebyg y cyfeirir atynt o hyn ymlaen fel “y Cynnyrch” a fenthycir gennyf neu a geir gennyf drwy’r Sefydliad ble’r wyf yn fyfyriwr neu’n aelod o staff, yn dibynnu ar yr amodau canlynol:

  1. Byddaf yn sicrhau bod holl ofynion y cytundebau, contractau neu drwyddedau  y delir y Cynnyrch odanynt gan y Sefydliad yn cael eu cadw.  (Gellir gweld cytundebau neu gontractau perthnasol drwy wneud cais i’r Ysgol neu’r Adran a ddarparodd y Cynnyrch.)
  2. Byddaf yn glynu wrth y rheolau sydd ynghlwm wrth ddefnyddio’r Cynnyrch os  yw’r gwasanaethau hyn yn cael eu rheoli gan fy Sefydliad fy hun neu gan gorff arall.
  3. Byddaf yn sicrhau y bydd unrhyw Ddatganiad Hawlfraint ar unrhyw gopïau o’r  Cynnyrch a ddefnyddir gennyf yn cael ei gadw ac ni chaiff ei newid.
  4. Byddaf yn sicrhau Diogelwch a Chyfrinachedd unrhyw gopi a roddir i mi, ac ni  wnaf gopïau ychwanegol ohono, nac yn fwriadol ganiatau i eraill wneud hynny oni chaniateir hynny gan y drwydded berthnasol.
  5. Byddaf yn defnyddio’r Cynnyrch at y pwrpas a nodir yn y Cytundeb yn unig, a  dim ond ar y systemau a gwmpasir gan y cytundeb.
  6. Byddaf yn ymgorffori’r Cynnyrch, neu ran ohono, mewn gwaith, rhaglen neu  erthygl a gynhyrchir gennyf i, dim ond lle y caniateir hynny gan y drwydded neu drwy “Fasnachu Teg”.
  7. Ni fyddaf yn ymgorffori fersiwn ddiwygiedig o’r Cynnyrch mewn unrhyw waith  a ysgrifennir gennyf fi heb ganiatad penodol y Trwyddedwr neu onibai y caniateir hynny gan Cytundeb.
  8. Ni fyddaf yn amharu â nac yn dad-ddethol y Cynnyrch nac yn ceisio gwneud  hynny oni chaniateir hynny yn benodol oddi fewn i dermau’r Cytundeb ar gyfer defnyddio’r Cynnyrch.
  9. Byddaf yn dychwelyd neu’n dinistrio copïau o’r Cynnyrch ar ddiwedd y cwrs/blwyddyn/cyfnod gwaith neu pan ofynnir i mi wneud hynny.

Mae Prifysgol Aberystwyth yn cadw ei hawl i gymryd camau cyfreithiol yn erbyn unigolion sydd yn peri iddo fod yn rhan mewn unrhyw achos cyfreithiol sy’n codi o ganlyniad i dorri cytundebau trwyddedu.