Canllawiau ar ‘Gysylltu Dwfn’

Yn y broses o ddylunio gwele, at ddefnydd addysgol, cyfarwyddiadol neu at unrhyw bwrpas arall, mae’n debyg iawn y bydd angen ichi ddefnyddio gorgysylltiadau er mwyn galluogi pobl i neidio i dudalen arall neu wele arall. Mewn rhai sefyllfaoedd mae’n bosib y bydd angen ichi wneud ‘cysylltiad dwfn’. Ystyr hynny yw creu cysylltiad â gwe-dudalen sydd ar lefel is na’r dudalen agoriadol ac yn y blynyddoedd diwethaf cafwyd peth trafod ar i ba raddau y mae hyn yn gyfreithlon.

Rhestrir isod rai pwyntiau y dylech eu hystyried cyn creu ‘cysylltiadau dyfnion’ ar we-dudalen. Er nad oes unrhyw ddeddfwriaeth benodol ar y maes hwn, mae’r canllawiau’n bennaf seiliedig ar achosion sefydlog sydd wedi creu peth cynsail yn y maes hwn.

Arfer wael

 1. Gofalwch rhag creu ‘cysylltiadau dyfnion’ gyda gweleoedd sy’n cynnwyssp hysbysebion penodol ar y dudalen agoriadol y mae perchennog y gwele’n derbyn incwm amdanynt. Wrth basio heibio’r rhain, gallech yn ddiarwybod fod yn amddifadu perchennog y gwele o dderbyn yr incwm hwn.

 2. Mae’n bosib y bydd perchennog y gwele wedi cynnwys gwybodaeth ar y dudalen agoriadol sy’n angenrheidiol cyn symud ymlaen i rannau eraill o’r gwele. Er enghraifft, gallai fod set o amodau a thelerau, neu efallai rybuddion ynghylch cynnwys y gwele. Byddai’n ofynnol, efallai’n gyfreithiol ofynnol, i unrhyw ddefnyddiwr ddarllen deunydd o’r fath cyn troi at dudalennau eraill ar lefel is.

 3. Mae achosion diweddar wedi amlygu problem creu ‘cysylltiadau dyfnion’ gyda basau data arlein. Onibai fod caniatâd gennych, peidiwch pasio heibio tudalen agoriadol bas data. Gellid dadlau, o dan Ddeddf ddiwygiedig Hawlfraint Dylunio a Phatentau 1988, fod trydydd parti yn euog o dorri hawl bas data os yw’r parti hwnnw’n tynnu allan neu’n ail-ddefnyddio darn sylweddol o gynnwys y bas data.

 4. Dylech osgoi cysylltu ag eitemau newyddion ar wele sy’n eiddo i bapur newyddion neu ddarparydd newyddion arall. Mae arferion o’r fath wedi bod yn destun cryn gyfreitha yn yr Undeb Ewropeaidd ac yn yr Unol Daleithiau.

 5. Mae defnyddio fframiau yn arfer arall y dylid ei osgoi ar bob cyfrif. Mae hyn yn galluogi creu cysylltiad o un gwele i un arall heb i’r defnyddiwr wybod o reidrwydd fod y gwele yn allanol ac fod ei hawlfraint yn eiddo i unigolyn arall.

Arfer orau

 1. Esboniwch yn glir beth yr ydych yn ei wneud ac â phwy yr ydych yn cysylltu.

 2. Os oes modd gofalwch fod y gorgysylltiad yn agor mewn tudalen newydd.

 3. Arddangoswch ddatganiad dim cyfrifoldeb ynghylch gwe-gynnwys gweleoedd allanol.

 4. Os oes modd, rhowch wybod i berchnogion y gwele eich bod yn cysylltu â’u gwele

 5. Os nad ydych yn dymuno creu ‘cysylltiad dwfn’, gwiriwch gynnwys y dudalen agoriadol i sicrhau nad oes unrhyw reidrwydd masnachol neu gyfreithiol i ddefnyddwyr droi at y dudalen honno’n gyntaf. Os oes unrhyw wybodaeth am gysylltu â’r gwele sy’n gosod unrhyw gyfyngiadau neu amodau (e.e. ‘dylech roi gwybod i’r gwefeistr os ydych am gysylltu â’r gwele hwn’) dylech gadw at yr amodau hynny.

 6. Cysylltwch â’r dudalen agoriadol os oes modd.

Nid oes unrhyw reolau pendant o ran beth y gallwch yn ddiogel greu ‘cysylltiadau dyfnion’ ag ef. Er enghraifft, er bod y ran fwyaf o sefydliadau Addysg Uwch yn derbyn ac o bryd i’w gilydd yn annog creu ‘cysylltiadau dyfnion’ â nhw, mae yna o hyd sawl enghraifft o we-dudalennau Prifysgolion sy’n amlwg yn anghroesawu’r arfer ac yn cynghori pobl i greu cysylltiad â’u tudalen agoriadol.

Derbynnir yn gyffredinol fod creu ‘cysylltiadau dyfnion’ a gweleoedd y llywodraeth yn dderbyniol, ond mae yna weithdrefnau hysbysu safonol y mae’n rhaid eu dilyn. Rhestrir y rhain yn adran ‘Amodau a Thelerau’ http://www.direct.gov.uk/en/SiteInformation/DG_10015420

Yn yr un modd, mae llawer o weleoedd eraill yn darparu pwyntiau cyswllt neu ganllawiau manwl ar sut i greu ‘cysylltiadau dyfnion’ â nhw. Chwiliwch am y rhain a dilynwch y cyfarwyddiadau priodol.