Recordiadau Podledu – Canllawiau ar hunan-olygu

Cyflwyniad

Mae technoleg podledu wedi ei gwneud yn hynod o hawdd cael gafael ar recordiadau a’i gwneud llawer iawn yn haws i gopïo, storio a throsglwyddo deunydd a recordiwyd. Bellach fe ddaeth yn ddull poblogaidd gan ddarlithwyr o ddarparu darlithoedd a draddodwyd ganddynt. Gan fod y fformat hwn mor addas i ddefnydd o’r fath y mae rhai pryderon yn codi y gallai sylwadau a wnaed yn ystod darlith gael eu cymryd o’u cyd-destun neu y gellid rhoi pynciau, a allai fod yn ddadleuol, o dan chwydd-wydr manylach na’r arfer, yn enwedig o ran y ffordd y cânt eu hegluro. Y dull mwyaf addas i ddelio â hyn fyddai i ddarlithwyr eu hunain olygu’r podlediadau y maent yn bwriadu eu darparu, er mwyn ailasesu ansawdd a chynnwys y ddarlith honno. Er fod yr isod yn amlwg ar y cyfan, a chadw mewn cof y terfynau rhesymol ar ryddid ymadrodd, gallai’r pwyntiau canlynol fod o gymorth wrth adolygu cynnwys cyn ei ddarparu i fyfyrwyr:

Dylech fod yn ofalus rhag cynnwys:

  1. unrhyw gyfeiriad at aelodau unigol o’r grŵp modiwl/dosbarth
  2. unrhyw gyfeiriad anfwriadol tuag at aelod o staff
  3. unrhyw sylwadau y gellid eu dadansoddi i fod yn hiliol neu rywiaethol
  4. unrhyw sylwadau dirmygus am unrhyw unigolyn byw y gellid ei adnabod neu grwpiau o unigolion
  5. unrhyw sylwadau y gellid eu dehongli i fod yn sylwadau difenwol
  6. unrhyw wybodaeth y gellid eu hystyried yn gyfrinachol
  7. unrhyw beth (yn enwedig mewn ymchwil) y gellid ystyried ei fod yn sensitif yn fasnachol

Wedi dweud hyn, dylid nodi y gall recordiadau podledu hefyd brofi’n fuddiol i ddarlithydd pe bai unrhyw gyhuddiad di-sail yn cael ei wneud mewn perthynas ag unrhyw un o’r materion uchod, neu pe byddai angen cadarnhau’r hyn a ddywedwyd neu gyd-destun rhywbeth a ddywedwyd.