Marciau Gwell efo Cyfeirnodi Da

Un o nodweddion pwysicaf ysgrifennu academaidd yw cydnabod llyfrau, erthyglau cyfnodolion a ffynonellau gwybodaeth eraill rydych wedi’u defnyddio yn eich gwaith, fel arfer drwy gyfeirio atynt yn eich aseiniad a rhestru pob un ar y diwedd mewn llyfryddiaeth. Yn aml iawn, fe gewch farciau am wneud hyn yn gywir felly mae’n sgil sy’n werth ei dysgu cyn gynted ag y gallwch.

Os na fyddwch yn cydnabod eich ffynonellau mae’n bosib y byddwch yn cyflwyno syniadau neu ddyfyniadau rhywun arall fel eich rhai chi eich hun. Llên-ladrad yw hynny; nid yw’r Brifysgol yn caniatáu hyn a gall y canlyniadau fod yn ddifrifol.

Cewch wybod mwy ar y dudalen hon am lên-ladrad, cyfeirnodi a ble i gael cymorth a chyngor.

Paid â Llên-ladrad!

Beth yw Llên-ladrad a Beth yw'r Canlyniadau o Lên-ladrad?

Ystyr llên-ladrad yw cyflwyno gwaith rhywun arall fel eich gwaith chi eich hun e.e.:

 • peidio â chyfeirnodi awdur rydych wedi dyfynnu o un o’i lyfrau neu erthyglau yn eich aseiniad
 • copïo a gludo testun o’r rhyngrwyd yn eich aseiniad heb nodi’r ffynhonnell
 • copïo rhan o draethawd ffrind neu’r cyfan ohono i’ch traethawd chi
 • prynu traethawd ar-lein neu o ffynhonnell arall

Mae mwy o wybodaeth am yr hyn y mae’r brifysgol yn ei ystyried yn llên-ladrad ar gael, a beth sy'n digwydd os ydych chi'n llên-ladrata, yn y Rheoliadau ar Ymddygiad Academaidd Annerbyniol.

 • Mae’r canlyniadau’n ddifrifol; gall myfyrwyr a ddysgir drwy gwrs gael eu diarddel o’r brifysgol a gall myfyrwyr ymchwil uwchraddedig fethu elfen traethawd ymchwil eu cwrs
 • Pan gyflwynwch aseiniad rhaid i chi lofnodi blaenddalen i nodi eich bod yn deall canlyniadau llên-ladrad
 • Bydd meddalwedd y brifysgol ar gyfer cyflwyno gwaith ar-lein, Turnitin, yn chwilio drwy eich aseiniad am dystiolaeth o lên-ladrad a bydd pwy bynnag sy’n marcio eich aseiniad yn gweld yr adroddiad a gynhyrchir

Gwnewch Diwtorial Ar-lein Epegium!

 • Cwblhewch diwtorial ar-lein Epigeum a chael tystysgrif i ddangos eich bod yn deall beth sy’n cyfrif fel llên-ladrad!
 • Cliciwch ar Cofrestru a llenwi’r ffurflen ar-lein i ddechrau arni
 • Mae Epigeum yn canolbwyntio ar arddull Harvard, er nad dyna’r arddull cyfeirnodi a ddefnyddir ym mhob un o adrannau academaidd Prifysgol Aberystwyth, ond bydd y tiwtorial o gymorth i chi i ddeall yn iawn y cysyniadau sydd ynghlwm wrth gyfeirnodi’n llwyddiannus mewn aseiniadau academaidd
 • Mae tiwtorial Epigeum ar gael i’r myfyrwyr ac i’r staff oherwydd bod Ysgol Fusnes Aberystwyth PA yn tanysgrifio i’r safle

Cyngor Pellach

 • Edrychwch ar gynllun marcio eich aseiniad – faint o farciau gewch chi am eich llyfryddiaeth a beth yw’r meini prawf y mae’n rhaid i chi eu bodloni?
 • Gwnewch yn siŵr eich bod wedi gadael digon o amser wrth gynllunio eich aseiniad ar gyfer y deunydd darllen a’r cyfeiriadau
 • Darllenwch yn eang: dechreuwch â rhestr ddarllen Aspire yn eich modiwl ar Blackboard  a datblygu eich sgiliau chwilio fesul pwnc wrth i’r cwrs fynd rhagddo. Rhoddir cyngor ar hyn yn y canllaw ‘Beth i’w Ddarllen a Sut i Ddod o Hyd Iddo
 • Peidiwch â dibynnu’n ormodol ar un llyfr neu ychydig iawn o lyfrau neu ffynonellau eraill yn eich aseiniad
 • Trefnwch eich cyfeiriadau wrth i chi ymchwilio ar gyfer eich traethawd – mwy am hyn a chyfeirnodi ym Mhrifysgol Aberystwyth yn yr adran nesaf
 • Manylion cyswllt cymorth, cyngor a hyfforddiant

Cyfeirnodi

Dilynwch y Canllawiau Arddull

Troednodiadau, Ôl-nodiadau a Dyfyniadau Mewn-testun

Technegau ar gyfer Casglu Cyfeirnodau

Meddalwedd ar gyfer Cyfeirnodi

Meddalwedd ar gyfer Cyfeirnodi

Meddalwedd rheoli cyfeirio sydd ar gael ym Mhrifysgol Aberystwyth i'ch helpu i drefnu eich cyfeiriadau a fformatio eich dyfyniadau a llyfryddiaethau:

Mae meddalwedd rheoli cyfeirio arall ar gael; er nad ydym yn ei gefnogi, efallai y gallwn eich helpu i'w ddefnyddio gyda Primo ac adnoddau gwybodaeth eraill.