Cadw i Fyny yn Eich Pwnc Astudio

Yn ystod eich cyfnod fel myfyriwr, ac yn arbennig felly fel myfyriwr uwchraddedig ac yn eich gyrfa wedi hynny, gallai fod yn hynod ddefnyddiol i chi ddilyn y datblygiadau, y llenyddiaeth a’r digwyddiadau diweddaraf yn eich maes. Drwy wneud hynny byddwch yn gallu cynnwys y syniadau a’r canfyddiadau diweddaraf yn eich traethawd hir, eich adroddiadau a’ch cyflwyniadau.

Erbyn hyn, mae amryw helaeth o adnoddau ar y we a’r cyfryngau cymdeithasol ar gael i’ch helpu yn hyn o beth. Mae llawer o wasanaethau’n gweithio ar ffurf gwasanaethau hysbysu a fydd yn rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i chi’n awtomatig ar ffurf ebost neu ffrydiau cyfryngau cymdeithasol. I gofrestru ar gyfer y gwasanaethau hyn, y cwbl sydd ei angen arnoch fel arfer yw enw defnyddiwr (eich cyfeiriad ebost fydd hwn yn aml) a’r cyfrinair a ddewiswch.

Fel myfyriwr ym Mhrifysgol Aberystwyth, gallwch ddefnyddio eich cyfeiriad ebost Prifysgol Aberystwyth i gofrestru ar gyfer y gwasanaethau hyn, ond nid ydym yn argymell eich bod yn defnyddio eich cyfrinair Prifysgol Aberystwyth.

Mae sawl maes lle gall fod yn ddefnyddiol dilyn y datblygiadau diweddaraf a bydd y ddogfen hon yn trafod amryw o’r rhain:

Llenyddiaeth

Mae’r rhan fwyaf o gatalogau a chronfeydd data pynciol yn cynnig gwasanaeth hysbysiadau lle gallwch ddiffinio’r pynciau rydych am dderbyn hysbysiadau yn eu cylch drwy chwilio ar y system ac yna gadw eich chwiliad fel hysbysiad.

 1. I gael gwybod am lyfrau newydd sy’n cyrraedd llyfrgelloedd Prifysgol Aberystwyth, gallwch greu hysbysiad ym Mhrimo, catalog y llyfrgell.

   

  Dilynwch y camau a nodir yn ein Cwestiynau a Holir yn Aml.

 

 1. I gael gwybod am gynnwys newydd yn eich hoff gyfnodolion, gallwch greu hysbysiad ar Zetoc Alerts.

   

  Dilynwch y camau a nodir yng nghanllaw Zetoc Alerts y Llyfrgell Brydeinig.

  Os dilynwch ganllaw Zetoc Alerts, bydd y broses o ddewis teitlau'r cyfnodolion unigol i'w cynnwys yn eich hysbysiad yn ymddangos fel hyn:

 1. I gael gwybod am bapurau ymchwil newydd yn eich dewis bwnc, gallwch greu Hysbysiad Pwnc yng nghasgliad craidd (Core Collection) Web of Science.

   

   

  Mae Web of Science yn cynnwys cofnodion ar gyfer erthyglau mewn cyfnodolion ar draws holl ystod y gwyddorau, y gwyddorau cymdeithasol a’r celfyddydau. Mae’n canolbwyntio ar y cyfnodolion pwysicaf ym mhob pwnc. Mae’n ffordd dda o greu strategaeth ar gyfer chwiliadau pwnc manwl a chreu hysbysiadau rheolaidd (wythnosol neu fisol) i gael gwybod am bapurau newydd a ychwanegir i’r gronfa ddata sy’n cael eu hadfer drwy’r strategaeth a grëwyd gennych.

  Er mwyn creu hysbysiadau yn Web of Science, bydd angen i chi yn gyntaf greu enw defnyddiwr a chyfrinair unigryw ar gyfer WoS gan ddefnyddio’r botwm Cofrestru.

   

  Ceir canllaw swyddogol i gadw eich hanes chwilio a chreu hysbysiadau yn Web of Science ar YouTube.

  Ceir sgrinlun o gamau olaf y broses o droi eich strategaeth chwilio Web of Science yn Hysbysiad Pwnc isod:

   

 2. I gael gwybod pan fo papurau newydd yn cael eu cyhoeddi sy'n cyfeirio at un o'ch hoff erthyglau, gallwch greu Hysbysiad Cyfeirnodi.

  Unwaith eto, mae’r enghraifft a ddangosir yn defnyddio cronfa ddata Web of Science yn http://wok.mimas.ac.uk, ond mae nodweddion tebyg ar gael yn y rhan fwyaf o gronfeydd data mawr.

  Er mwyn creu Hysbysiad Cyfeirnodi yn Web of Science, bydd angen i chi yn gyntaf greu enw defnyddiwr a chyfrinair unigryw ar gyfer Web of Science gan ddefnyddio’r botwm Cofrestru ar y dde ar ben uchaf sgrin Web of Science (gweler y sgrinlun yn Adran 3 uchod).

  Ceir canllawiau i greu Hysbysiadau Cyfeirnodi Web of Science yma:

  1. tudalen gymorth casgliadau craidd (Core Collections) Web of Science
  2. safle cynhyrchion ac offer (Products and Tools) Web of Science

   

  Ar ôl i chi gwblhau pob un o’r camau’n gywir, bydd y ffenestr “Create Citation Alert” yn ymddangos (gweler isod). I orffen creu’r Hysbysiad Cyfeirnodi, gwnewch yn siŵr bod eich cyfeiriad ebost yn gywir, yna dewiswch eich fformat ebost a chlicio ar “Create Citation Alert”.

Cymdeithasau Proffesiynol

Drwy ymaelodi â chymdeithasau proffesiynol perthnasol yn eich maes, yn rhai cenedlaethol neu ryngwladol, gallwch feithrin llawer o gysylltiadau defnyddiol a dilyn datblygiadau proffesiynol ac academaidd newydd drwy fynd i gynadleddau a chyfarfodydd, ymuno â rhestrau postio a thrwy’r cyfryngau cymdeithasol.

Mae digonedd o gyfeiriaduron Cymdeithasau Proffesiynol ar gael ar y we, yn rhestru cymdeithasau yn ôl meysydd pwnc penodol ynghyd â’u manylion cyswllt. Mae llawer o'r cyfeiriaduron hyn bellach ar gael yn rhad ac am ddim.

 

Mae llawer o restrau ar gael hefyd sy’n nodi cymdeithasau yn ôl pynciau penodol.
Ceir rhai enghreifftiau isod ond drwy roi ymholiad syml mewn peiriant chwilio gan ddefnyddio’r geiriau: “scholarly societies” “professional associations” “directories” [eich pwnc] fe ddewch o hyd i lawer mwy.

 

 

Porthiannau Cyfryngau Cymdeithasol

Mae ffrydiau, a elwir weithiau yn ffrydiau RSS, yn fodd o weld pan fo safleoedd cyfryngau cymdeithasol ledled y byd wedi ychwanegu cynnwys newydd. Cewch weld y penawdau diweddaraf, erthyglau a ffeiliau amlgyfrwng i gyd mewn un lle, heb orfod cofio mynd i bob safle bob dydd.

Mae arweiniad defnyddiol i ffrydiau RSS ar gael ar wefan y BBC yn: http://news.bbc.co.uk/sport1/hi/help/rss/default.htm

Dyma’r symbolau a welir fel arfer ar wefannau sy’n darparu gwasanaeth ffrydio:  

 

Er mwyn derbyn ffrydiau cyfryngau cymdeithasol, bydd yn rhaid i chi gofrestru â Darllenydd Ffrydiau. Mae’r rhain yn rhad ac am ddim gan amlaf a nodir isod rai enghreifftiau o Ddarllenwyr Ffrydiau dibynadwy:

Ond gair i gall – gall rhai safleoedd ffrydio newid yn hynod gyflym ac felly gall eich darllenydd lenwi’n gyflym iawn. Dewiswch eich safleoedd yn ofalus – efallai y byddai’n dda o beth dechrau gyda’r rhai sydd ddim ond yn cael eu diweddaru o bryd i’w gilydd yn ystod y dydd.

Gwasanaethau Effro'r We

Yn ogystal â ffrydiau RSS, mae gwasanaethau hysbysu am wefannau ar gael a fydd yn eich hysbysu pan fydd unrhyw rai o’r gwefannau rydych wedi’u nodi yn newid. Weithiau, gallwch nodi mai dim ond pan fydd deunydd newydd yn cael ei ychwanegu yr ydych am dderbyn hysbysiadau, yn hytrach na phan gaiff hen ddeunydd ei dynnu oddi yno.

Dyma rai enghreifftiau o’r gwasanaethau hyn:

Nawr, mae Changedetection.com yn rhan o:

Mae gyda rai cyfluniannau gwasanaethau effro'r we eu hunain::

Blogiau a Phodlediadau

Mae’r rhan fwyaf o sefydliadau academaidd a llawer o adrannau unigol bellach yn rhoi newyddion anffurfiol am eu gweithgareddau mewn blogiau a phodlediadau. Ymhlith rhai enghreifftiau da o wefannau lle gellir dewis dilyn blogiau a phodlediadau unigolion a sefydliadau mae:

Good examples of websites in which both personal and institutional blogs and podcasts can be selected for following, include:

*yn cynnwys adrannau penodol ar wyddoniaeth, technoleg, addysg, y celfyddydau, cymdeithas, diwylliant

Pan fyddwch wedi dod o hyd i flog neu bodlediad rydych yn ei hoffi, gallwch eu dilyn gan ddefnyddio safleoedd fel Netvibes neu Feedly.

Rhwydweithiau Cymdeithasol Ymchwilwyr

Mae safleoedd rhwydweithio cymdeithasol yn benodol i ymchwilwyr ar gynnydd, ac mae llawer ohonynt yn gysylltiedig ag adnoddau storio cyfeiriadau ac adnoddau CV. Ar rai o’r safleoedd hyn gellir postio ac ateb cwestiynau ymchwil, a hynny’n aml yn ôl grwpiau pwnc. Mae cyfle hefyd i ddilyn gweithgareddau ymchwil eich cydweithwyr, cymryd rhan mewn grwpiau trafod a phostio eich papurau ymchwil a’ch syniadau eich hun, gan roi cyhoeddusrwydd i chi eich hun ac i’ch ymchwil. Rhestrir rhai o’r enghreifftiau mwyaf nodedig isod:

Listserfiau Academaidd

Mae rhestrau listserv a rhestrau postio academaidd yn darparu math hŷn o fforymau trafod academaidd, llawer ohonynt wedi bod yn gweithredu’n ddi-dor ers y 1980au. Gallwch ymuno â’r rhan fwyaf o’r rhestrau hyn yn rhad ac am ddim drwy wneud cais i gymedrolwr/ gymedrolwyr y rhestr a chewch fel arfer ddewis derbyn pob eitem fel y daw neu dderbyn crynodeb o’r eitemau unwaith y dydd.

Nodir isod enghreifftiau o restrau listserv hirsefydlog a chanddynt gwmpas academaidd eang iawn:

Trydar

Er mai adnodd amser hamdden oedd hwn yn wreiddiol, mae llawer o ymchwilwyr a sefydliadau yn awr yn agor cyfrifon Twitter swyddogol i gyfleu negeseuon byr, bachog, yn enwedig o ran marchnata meddal, datblygiadau technegol a chyfleoedd gwaith. Cofiwch er hynny y dylech bob amser gymryd camau i sicrhau bod unrhyw wybodaeth a gewch o Twitter yn dod o gyfrif sefydliadol swyddogol cyn ei dyfynnu yn unman arall, gan fod llawer o safleoedd corfforaethol “answyddogol” i’w cael.

Gallwch ddarganfod mwy am gyfrifon Twitter wedi'u wirio  ar Ganolfan Cymorth Trydar.