Cyflogadwyedd

Mae Eich Gyrfa Gyfreithiol Yn Aros

Tony Orme yw’r Ymgynghorydd Gyrfaoedd ar gyfer y Gyfraith a Throseddeg ac mae’n gweithio’n agos gyda’r Adran er wyn codi ymwybyddiaeth myfyrwyr o’r cyfoeth o gyfleoedd gyfra sydd ar gael ar ôl i chi raddio, y camau y bydd yn eich helpu i osod eich hun, a’r camau nesaf i fynd ar drywydd yr opsiynau yma. Felly, does dim bwys faint rydych wedi meddwl am eich gyrfa hyd hyn , edrychwch am yr ystod o weithgareddau a chymorth sydd ar gael trwy gydol y flwyddyn academaidd, gwelwch y wefan Gyrfaoedd ar fwy o weithgareddau a byddwch yn siŵr o wneud y mwyaf o’r sesiynau ‘Dyfodol Proffesiynol’ amser cinio bob dydd Mercher.

Nid yw byth yn rhy gynnar i feddwl am eich dyfodol a’ch gyrfa, ac mae’n hanfodol i gofio mai’r ffordd orau I I sicrhau pontio llwyddiannus i yrfa yw gwneud y mwyaf o’ch amser yn astudio gyda ni. Mae datblygu sgiliau a rheoli gwaith academaidd wrth gymryd rhan mewn gweithgareddau eraill yn rhywbeth sy’n arwain at fywyd pleserus yn y brifysgol a llwyfan cadarn er mwyn cyflawni gyrfa dda ar ôl cwblhau eich gradd. Cofiwch fod cyflogwyr yn edrych am weithwyr galluog a gweithwyr sy’n cymryd rhan.

Rydym hefyd yn gweithio gyda sefydliadau lleol megis yr heddlu, gwasanaethau cymdeithasol, Relate a'r Tîm Troseddau Ieuenctid lleol er mwyn darparu profiad i fyfyrwyr i weithio fel gwirfoddolwyr neu mewn swyddi eraill gyda’r sefydliadau yma. Wrth I gyfleoedd godi, byddwn yn hysbysu myfyrwyr ac yn rhoi mwy o wybodaeth. Mae Prifysgol Aberystwyth hefyd yn cynnig cyfleoedd profiad gwaith hir dymor i roi hwb i’ch CV. Mae'r cynllun Blwyddyn mewn Gwaith (YES) yn cynnwys blwyddyn mewn cyflogaeth, gyda thâl, rhwng eich ail a thrydedd flwyddyn o astudio. Mae’n gyfle gwych i ddarganfod mwy am yrfa posibl, tra'n ennill cyflog.

Mae gyda ni modiwl penodol ‘Sgiliau Cyflogadwyedd i Weithwyr Proffesiynol', sydd yn galluogi myfyrwyr blwyddyn tri i gael profiad gwaith gyda chyflogwyr arweiniol lleol yn y sectorau cyhoeddus a phreifat fel modiwl gwerth 20 credyd gall y myfyrwyr cymryd yn ystod y tymor academaidd wrth ochr eu modiwlau eraill. Ceir mwy o fanylion yma.

 

Beth ddwed eim myfyrwyr am ein staff?

Dr Heather Norris, Darlithydd Mewn troseddeg

“Rhoddodd Heather yr hyder i mi yn fy nghallu pan oeddwn yn teimlo nad oeddwn yn ddigon galluog i fod mewn prifysgol. Wedi sawl blwyddyn allan o fyd addysg, roedd geiriau caredig Heather, ei dawn addysgu, a’i phersonoliaeth hardd yn sbardun i’m hyder, a’n hysbrydoli i fynd yn ddarlithydd yn y dyfodol. Diolch Heather Norris, rydych yn aelod arbennig o staff yr adran.

Dr Brendan Coyle, Darlithydd Mewn troseddeg

“Y mae Brendan wedi argymell ystod eang o opsiynau i mi ar ol graddio, gan gynnwys astudio uwchraddedig, neu waith, ac wedi fy helpu fi i i ddeall pa gamau sydd angen i mi eu cymryd er mwyn cyrraedd y nodau hynny. Mae wedi rhoi hyder i mi yn fy ngallu i lwyddo, ac mae wastad yn canfod amser i gwrdd efo fi i drafod opsiynau a chynnal sgwrs.Mae’n mynd uwchlaw’r gofyn i helpu myfyrwyr i gyraedd eu llawn botensial ac i ddarparu’r help gorau er mwyn paratoi ar gyfer bywyd ar ôl graddio.”

Dr Olaoluwa Olusanya, Uwch Ddarlithydd yn y Gyfraith

“Mae e wedi sefydlu prosiectau sydd nid yn ynig yn annog dealltwriaeth ond sydd a pherthnasedd ymarferol wedi i mi adael y Brifysgol, megis y clinig cyfraith teulu a’r modiwl ar Cyfiawnder Cymdeithasol. Cant eu dysgu yn dda, ac meant yn caniatau i fyfyrwyr enill profiad a gwybodaeth sydd mor werthfawr ar gyfer cyflogadwyedd. Os oes gennych unrhyw gwestiynau mae dros Ola wastad yn agored, achos tu allan i’r ystafell seminar, mae’n barod i gynnig help i bawb.”

“Has set up projects that not only enhance learning but have practical applications after I leave university. For example the family law clinic and Social Justice in practice module. They are delivered well and both allow students to gain knowledge and experience which are all important for employability. If you have any questions of problems Ola’s door is always open, which is good because outside of seminars he is willing to offer support to all of us.”

Miss Jennifer Phipps, Darlithydd Mewn Troseddeg

“Yn ystod fy mlwyddyn olaf, bu’r cyfarfodydd gefais efo Jen yn wir fuddiol. O’r ysgogiad hwnnw, es i gael cyngor gan y gwasanaeth gyrfaoedd ar beth i wneud ar ol graddio, lle i gael cymorth ac o ble, ac i werthfawrogi’r canlyniadau da roeddwn wedi enill yn semester 1. Mae ei drs wastad yn agored os yw person angen help. Mae cyngor Jen wedi rhoi’r brwdfrydedd a’r hwb roeddwn i angen er mwyn i mi wneud y gorau gallai yn fy semester olaf, ac ar ôl graddio.”