Ceredigion

Dydd Llun

Côr CYD Aberystwyth
bob nos Lun 20:00 - 21:30
10 Maes Lowri, Aberystwyth
Cyswllt: Felicity Roberts afr@aber.ac.uk

Welsh Folk Music Club Aberystwyth
bob nos Lun 18:30 - 21:30
Neuadd Eglwys Llanbadarn
Cyswllt: keithapeggy@btinternet.com

Clwb Alawon Aberystwyth
bob dydd Llun evening 20:00 - 22:00
Llanbadarn Church Hall
Cyswllt: keithapeggy@btinternet.com

Merched y Wawr Aberystwyth
unwaith y mis
Festri Capel Morfa

Bore Coffi Cymraeg
Cyfle i ddysgwyr a siaradwyr Cymraeg ddod i siarad ac ymarfer eich Cymraeg mewn awyrgylch anffurfiol.
Dechrau Dydd Llun Chwefror 10fed am 10 y.b.
Yna pob 2il + 4ydd dydd Llun o'r mis
Yr Hwb Penparcau

Dydd Mawrth

CYD Llanbedr Pont Steffan Coffee Morning 
bob bore Mawrth 11:00 - 12:00
Caffi y Merwydden, Llanbedr Pont Steffan
Cyswllt: Mary a Quentin ar 01570 470092

Coffi a Chlonc Aberaeron
bob bore Mawrth 10:30 – 12:00
Tafarn y Castell, Aberaeron 
Cyswllt: Arwel Jones 01570 471358

Grwp Cerdded Rhydypennau
bob dydd Mawrth 13:00
Cwrdd Neuadd  Rhydypennau, Bow Street

Sesiwn Stori i Blant yn Aberystwyth
bob dydd Mawrth, Llyfrgell y Dref
14:00 - 14:30
Cyswllt: 01970 633717

Dewch i Dddarllen yn Llandysul
bob yn ail dydd Mawrth 13:15 - 14:15
Y Pwerdy, Pont Tyweli
£1 gan gynnwys paned
Cyswllt: 01559 364820 | 01239 712934

Grŵp Sgwrsio Glynarthen 
10:30 bore Mawrth 1af a 4ydd y mis
Festry Glynarthen
Cyswllt: Eirlys Davies johndavies818@btinternet.com

Y Cinio Cymraeg, Tregaron
Nos Fawrth cyntaf bob mis 19:00
Gwesty’r Hotel
Cyswllt: info@ytalbot.com | 01974 298208

Dydd Mercher

Grŵp Clonc, Cei Newydd
bob bore Mercher  10:30 - 12:30 
Neuadd Goffa, Cei Newydd
Cyswllt: Jennifer Davies 01545 560037
http://tinyurl.com/neuadd-cei

CYD Llangrannog
19:30 nos Fercher 1af a 3ydd bob mis
Cyswllt: Philippa neu Nic 01239 654561
philippa.gibson@gmail.com
Pentre Arms, Llangrannog
http://tinyurl.com/pentre-arms

Coffi a Chlonc Penrhiwllan
Dydd Mercher 10:30 - 12:00
Neuadd Bentref Penrhiwllan

Clwb Clonc, Aberystwyth
15:00 - 16:00 Dydd Mercher
Sgwsio’n anffurfiol, paned a cacen am ddim
BYRGYR

CYD Llandudoch
19:00 2il a 4ydd nos Fercher bob mis
The Ferry | Croeso mawr i bawb
Cyswllt: Kathleen Finlayson 01239 621401

Côr Dysgwyr Ceredigion
Bob nos Fercher 19:00 
Festri Capel Llwyncelyn

Cymdeithas y Penrhyn
fel rheol 3ydd nos Fercher y mis
Festri Capel Horeb, Penrhyncoch

CYD Llandysul
3ydd nos Fercher bob mis 19:45
Gwesty'r Porth
Cyswllt: cydllandysul@gmail.com 

Dydd Iau

Grŵp Sgwrsio yn Aberystwyth
bob nos Iau 21:30
Y Llew Du
Cyswllt: Huw Owen dho2@aber.ac.uk 

Siop Siarad Llambed
14:00 - 15:00 2il dydd Iau bob mis (yn ystod y tymor) 
Caffi’r Hedyn Mwstard Caffi, Stryd y Coleg
Cyswllt: Ann Morgan | ann.bowen.morgan@hotmail.co.uk | 01570 422413

Clwb Coffi Penglais
bob bore Iau 10:50 - 11:10 Lleoliadau
Prifysgol Aberystwyth
Cyswllt: Dr Gwenno Piette gws@aber.ac.uk 

Bore Coffi Clwb 'C' Aberystwyth
bob bore Iau 11:00 - 12:00
Home Caf
é, Heol Y Wig
Cyswllt: j.willmington@btinternet.com
 
Clwb Clebran Crymych
bore Iau 1af bob Mis 11:00 - 12:30
The Crymych Arms
Cyswllt: Albie Abbott 01239 682708

Gr
ŵp Darllen Aberystwyth
bob yn ail dydd Iau 14:30 - 15:30
Llyfrgell y Dref Aberystwyth
Cyswllt: 01970 633717

Côr ABC
Bob Nos Iau | 19:30-21:30
Capel y Morfa
https://corabc.cymru/.

Dydd Gwener

CYD Tregaron
bob bore Gwener 11:00 - 12:00
Caffi’r Hafan, Tregaron

Amser Stori yn Tre'r-ddol 
bob yn ail prynhawn Gwener 14:30 - 15:45
Caffi Cletwr, Tre'r-ddol
Cyswllt: medijames22@gmail.com

CYD Aberteifi
bob bore Gwener 11:00 - 12:30
Fisherman's Rest
Cyswllt: Howard Williams 01239 682182

Amser Stori a Chân i Blant Aberteifi
bob prynhawn Gwener 14:00pm - 15:00
Llyfrgell Aberteifi
Cyswllt: 01239 612578
teifillb@ceredigion.gov.uk 

Cymdeithas yr Aelwyd Aberystwyth
bob nos Wener o Hydref i Ebrill 19:00
Festri Capel Seion, Stryd y Popty
Darlith a phaned | Aelodaeth £5

Clwb Darllen yn Aberteifi  
prynhawn Friday unwaith y mis 2.30pm 
Ty Cadwgan, Aberteifi
riv1@aber.ac.uk

Dydd Sadwrn

Clwb Coffi’r Cletwr, Tre'r Ddol
11:00 bore Sadwrn 3ydd y mis
Cletwr Café, Tre'r Ddol
Cyswllt: Medi James harryamedi@btinternet.com

Siop Siarad Aberystwyth
11:00 Sadwrn 1af bob mis
Medina, Stryd y Farchnad
Croseo i bawb

Cerddwyr Cylch Teifi 
2il Sadwrn o bob mis
Cymraeg yw iaith y Cerdded
Cyswllt: Philippa Gibson ar 01239 654561 philipa.gibson@gmail.com 

Cymdeithas Ceredigion
2il Sadwrn o bob mis yn ystod y Gaeaf 19:30
Emlyn Cafe, Tanygroes
Aelodaeth £5 am y flwyddyn (7 cyfarfod)
Addas i ddysgwyr profiadol

Cyfarfod Sadwrn i ddysgwyr 
10:30 2il Sadwrn y mis
Canolfan Padarn, Ffordd Llanbadarn, Aberystwyth

Twmpath Misol Aberystwyth
Sadwrn olaf y mis 
19:30 Neuadd y Buarth, Heol Stanley 
https://www.facebook.com/twmpathaberystwyth/
Cyswllt: Huw Owen dho2@aber.ac.uk 

Clwb Llyfrau Tregaron (i ddysgwyr profiadol)
10:30 3ydd Sadwrn y mis
Caffi Hafan