Dysgu o Bell

Mae hon yn adran Newydd ac yn ddatblygiad cadarnhaol o ganlyniad i Covid-19.

Mae pob maes pwnc wedi datblygu cyrsiau byrion y gallwch eu cymryd hyd yn oed os ydych gartref. Efallai nad oes modd ichi ddod i’r dosbarthiadau arferol, eich bod yn ymynysu neu eisiau astudio’r cwrs dros gyfnod hwy?

Bydd y cyrsiau hyn yn cael eu darparu’n wahanol i’n cyrsiau wyneb yn wyneb. Byddwn yn defnyddio ein Llwyfan Dysgu Rhithiol Ar-lein diogel, o’r enw Blackboard. Gallwch gael gafael ar yr holl ddeunydd dysgu trwy ddefnyddio enw defnyddiwr eich cyfrif prifysgol.

Yn lle’r llythyr Rhagarweiniol arferol, fe gewch yr wybodaeth ar y dudalen Hysbysiadau ar Blackboard, a fydd yn rhoi braslun o’r cwrs ichi, rhywbeth yn debyg i’r Cynllun Gwaith a’r Llythyr Rhagarweiniol traddodiadol.

Mae Dysgu o Bell yn eich rhoi mewn sefyllfa i ddysgu ar eich graddfa eich hun; rhennir yr unedau yn weithgareddau sy’n caniatáu ichi astudio ar amser sy’n gyfleus ichi. Fe gynhelir dosbarthiadau tiwtorial gyda’ch tiwtor. Bydd eich tiwtor wrth law dros e-bost hefyd os oes gennych unrhyw bryderon.

Yn achos rhai o’r cyrsiau, does dim dyddiad dechrau, ond dyddiad ‘ar gael o’ a chyfnod hwy i’w cwblhau. Mae ein dyddiad cau terfynol wedi ei osod ac ni fydd modd ei newid. Mae hyn er mwyn gallu sicrhau ei fod yn cyd-daro â’n polisïau Sicrhau Ansawdd ynghyd â gweithdrefnau marcio ac asesu teg.

Gobeithio y gwnewch chi fwynhau’r dull hwn o ddysgu. Cymrwch olwg i weld beth sydd ar gael.

https://www.aber.ac.uk/cy/lifelong-learning/courses/

Sut mae’r dysgu’n cael ei ddarparu?

Os ydych chi’n dechrau ar gwrs dysgu o bell, fe fyddwch angen enw defnyddiwr a chyfrinair. Gall hwn fod o gymorth pan fyddwch wedi cael yr wybodaeth hon. Gallwch stopio a dechrau’r fideo ar unrhyw adeg.

Bydd eich enw defnyddiwr yn rhoi mynediad i’r llyfrgell, at lyfrau ar-lein, gostyngiadau pris, a rhoi hawl i ddefnyddio safle chwilia dwy o raglenni Radio a Theledu. Bydd hyn yn caniatáu dyfnder a dirnadaeth pellach ar gyfer eich astudiaethau. Mae’n adnodd gwych, bydd yn anodd tynnu’ch hun oddi wrtho!

Ar ôl ichi gofrestru bydd y swyddfa yn rhoi eich rhif myfyriwr unigryw ichi. Hwn sy’n cael ei ddefnyddio i ddechrau’r broses o gael enw defnyddiwr a chyfrinair. Gwyliwch y ffilm hon i weld sut i greu eich cyfrif Aberystwyth. Gallai fod yn ddefnyddiol i agor hwn trwy ddefnyddio’ch ffôn, gan y bydd hynny’n caniatáu i chi ddefnyddio sgrin y cyfrifiadur i gyflawni’r broses.

Talu a Chofrestru

Yn ystod cyfnod Covid-19, dim ond dau bris a godir am gyrsiau Tymor 3 2020,  er mwyn cadw pethau’n syml;

£45 am gyrsiau 5 credyd

£90 am gyrsiau 10 credyd

Rydym yn bwriadu cael siop ar-lein, a ddylai fod yn barod yn fuan. Yn y cyfamser, a wnewch chi lenwi’r ffurflen gofrestru ddigidol, neu gallech sganio neu gymryd llun o’ch ffurflen bapur a’i e-bostio atom i dysgu@aber.ac.uk er mwyn i ni brosesu eich manylion a’ch cofrestru.’

Sut i Gofrestru ar Gwrs

https://www.aber.ac.uk/cy/lifelong-learning/general-info/standalone/

Ffurflen Gofrestru

https://www.aber.ac.uk/en/media/departmental/lll/Enrolment-Lifelong-Learning-Cym.pdf

Ac yn olaf, dyma fideo byr i ddangos sut i ddod i ddeall Blackboard, ein Hamgylchedd Dysgu Rhithiol.

 

 

 

Sut ydw i'n talu a chofrestru ar gwrs?

Bydd ein rhaglen ar-lein am yr Hydref yn cael ei lansio ddiwedd mis Awst 2020 a gallwch dalu am eich cwrs trwy Siop Ar-lein Dysgu Gydol Oes.

Dewis eich cwrs

Talu am eich cwrs

Cofrestru ar eich cwrs

Ar ôl ichi dalu am eich cwrs trwy'r siop ar-lein, anfonir neges e-bost atoch yn awtomatig a fydd yn cynnwys dolen at y ffurflen gofrestru, sydd angen i chi ei llenwi a'i hanfon i dysgu@aber.ac.uk. Wedyn fe wnaiff y swyddfa gadarnhau eich cofrestriad a'ch taliad ac anfon manylion pellach atoch am y cwrs.

I gael rhagor o fanylion ynglŷn â thalu a chofrestru ar eich cwrs cliciwch yma

Sut bydd y cwrs yn cael ei gyflwyno?

Os agorwch y we-ddalen Dod o Hyd i Gwrs a chlicio ar y cwrs sydd o ddiddordeb i chi, fe ddaw hidlydd i'r golwg ar yr ochr dde. Bydd hwn yn dangos pa ddull a ddefnyddir i gyflwyno'r cwrs.

Sut ydw i'n cychwyn fy nghyfrif myfyriwr PA?

Ar ôl talu a chofrestru, anfonir eich rhif unigryw myfyriwr atoch. Fe fyddwch wedyn yn gallu cael eich enw defnyddiwr fel myfyriwr a gosod cyfrinair i'ch cyfrif e-bost PA. Mae angen ichi greu cyfrif ar gyfer ein cyrsiau ar-lein er mwyn gallu gweld yr holl ddeunydd dysgu a llwyfannau perthnasol.

Mae cael cyfrif yn dod â nifer o fanteision ychwanegol, er enghraifft mynediad i lyfrgell y brifysgol a chyfnodolion ar-lein, cyfrif e-bost a gostyngiadau ym mhrisiau gwasanaethau'r brifysgol.

Mae angen i chi agor y cyfrif heb gymorth gennym ni, oherwydd ei fod yn weithrediad personol a chyfrinachol. Mae'r holl gyfarwyddiadau angenrheidiol i'w gweld yn y fideo isod. Awgrymwn eich bod yn eistedd wrth eich cyfrifiadur ac agor y dudalen hon ar eich ffôn, sy'n rhyddhau'r cyfrifiadur ichi ddilyn y cyfarwyddiadau a hwyluso'r gweithrediad.

Sut i gychwyn eich cyfrif myfyriwr PA (fideo)

Os na allwch wylio'r fideo, lawr lwythwch y cyfarwyddiadau cam-wrth-gam canlynol:

Dechrau eich Cyfrif Myfyriwr (PDF)

Sut i gael mynediad a llywio fy ffordd trwy'r amgylchedd dysgu ar-lein, Blackboard?

Dyma ddetholiad o sesiynau rhagflas ar-lein gan eich tiwtoriaid.

Dyma ddetholiad o sesiynau rhagflas ar-lein gan eich tiwtoriaid.

Botantical Illustration 1

CL115 - Bydd y cwrs ar-lein 10 credyd hwn yn mynd yn fyw ar 12 Hydref 2020 gyda'r tiwtor Stella Stilwell.

Natural History Illustration: Feathers

CL107 - Bydd y cwrs ar-lein 5 credyd hwn yn mynd yn fyw ar 12 Hydref 2020 gyda'r tiwtor Claire K. Ward.

Natural History Illustration: Insects

- Bydd y cwrs ar-lein 5 credyd hwn yn mynd yn fyw ar 12 Hydref 2020 gyda'r tiwtor Stella Stilwell.

Natural History Illustration: Seedheads

CL108 - Bydd y cwrs ar-lein 5 credyd hwn yn mynd yn fyw ar 12 Hydref 2020 gyda'r tiwtor Claire K. Ward.

Social Media Marketing

CL106 -Bydd y cwrs ar-lein 5 credyd hwn yn mynd yn fyw ar 12 Hydref 2020 gyda'r tiwtor Lucy Kemish.

How to Begin to Build your Family Tree

HL110H - yn mynd yn fyw ar 12 Hydref 2020 gyda'r tiwtor Calista Williams

Creative Non-Fiction: Where do I begin?

HL108W yn mynd yn fyw ar 12 Hydref 2020 gyda'r tiwtor Liz Jones.

Introduction to Writing for Children

HL100W - yn mynd yn fyw ar 12 Hydref 2020 gyda'r tiwtor tutor Henni Tremlett.

Scriptwriting: how to develop characters

HL106W - yn mynd yn fyw ar 12 Hydref 2020 gyda'r tiwtor Sandra Bendelow.

Ni chodir tâl am agor cyfrif Prifysgol Aberystwyth. Mae cyfrif yn dod â chyfleoedd ychwanegol yn ei sgil, er enghraifft mynediad i’r llyfrgell a chyfnodolion ar-lein, i’n hamgylchedd dysgu diogel am ddim, e-bost am ddim, a gostyngiadau ar nifer o wasanaethau’r brifysgol. I gymryd ein cyrsiau dysgu o bell mae angen ichi sefydlu eich cyfrif chi fel y gallwch astudio yn eich pwysau eich hun – dyma un o fanteision dysgu o bell.

Bydd angen ichi sefydlu’r cyfrif heb gymorth gennym ni, oherwydd mae hon yn weithred bersonol a chyfrinachol. I wneud pethau’n haws, gwyliwch y fideo hwn oherwydd bydd yn rhoi’r holl gyfarwyddiadau angenrheidiol ichi. Rydym yn awgrymu ichi eistedd wrth y cyfrifiadur ac agor y dudalen hon ar eich ffôn, gan y bydd hynny’n caniatáu i’ch cyfrifiadur weithio trwy’r canllawiau a’i gwneud yn haws i wneud yr hyn sydd ei angen.