Dysgu o Bell

Mae hon yn adran Newydd ac yn ddatblygiad cadarnhaol o ganlyniad i Covid-19.

Mae pob maes pwnc wedi datblygu cyrsiau byrion y gallwch eu cymryd hyd yn oed os ydych gartref. Efallai nad oes modd ichi ddod i’r dosbarthiadau arferol, eich bod yn ymynysu neu eisiau astudio’r cwrs dros gyfnod hwy?

Bydd y cyrsiau hyn yn cael eu darparu’n wahanol i’n cyrsiau wyneb yn wyneb. Byddwn yn defnyddio ein Llwyfan Dysgu Rhithiol Ar-lein diogel, o’r enw Blackboard. Gallwch gael gafael ar yr holl ddeunydd dysgu trwy ddefnyddio enw defnyddiwr eich cyfrif prifysgol.

Yn lle’r llythyr Rhagarweiniol arferol, fe gewch yr wybodaeth ar y dudalen Hysbysiadau ar Blackboard, a fydd yn rhoi braslun o’r cwrs ichi, rhywbeth yn debyg i’r Cynllun Gwaith a’r Llythyr Rhagarweiniol traddodiadol.

Mae Dysgu o Bell yn eich rhoi mewn sefyllfa i ddysgu ar eich graddfa eich hun; rhennir yr unedau yn weithgareddau sy’n caniatáu ichi astudio ar amser sy’n gyfleus ichi. Fe gynhelir dosbarthiadau tiwtorial gyda’ch tiwtor. Bydd eich tiwtor wrth law dros e-bost hefyd os oes gennych unrhyw bryderon.

Yn achos rhai o’r cyrsiau, does dim dyddiad dechrau, ond dyddiad ‘ar gael o’ a chyfnod hwy i’w cwblhau. Mae ein dyddiad cau terfynol wedi ei osod ac ni fydd modd ei newid. Mae hyn er mwyn gallu sicrhau ei fod yn cyd-daro â’n polisïau Sicrhau Ansawdd ynghyd â gweithdrefnau marcio ac asesu teg.

Gobeithio y gwnewch chi fwynhau’r dull hwn o ddysgu. Cymrwch olwg i weld beth sydd ar gael.

https://www.aber.ac.uk/cy/lifelong-learning/courses/

Sut mae’r dysgu’n cael ei ddarparu?

Os ydych chi’n dechrau ar gwrs dysgu o bell, fe fyddwch angen enw defnyddiwr a chyfrinair. Gall hwn fod o gymorth pan fyddwch wedi cael yr wybodaeth hon. Gallwch stopio a dechrau’r fideo ar unrhyw adeg.

Bydd eich enw defnyddiwr yn rhoi mynediad i’r llyfrgell, at lyfrau ar-lein, gostyngiadau pris, a rhoi hawl i ddefnyddio safle chwilia dwy o raglenni Radio a Theledu. Bydd hyn yn caniatáu dyfnder a dirnadaeth pellach ar gyfer eich astudiaethau. Mae’n adnodd gwych, bydd yn anodd tynnu’ch hun oddi wrtho!

Ar ôl ichi gofrestru bydd y swyddfa yn rhoi eich rhif myfyriwr unigryw ichi. Hwn sy’n cael ei ddefnyddio i ddechrau’r broses o gael enw defnyddiwr a chyfrinair. Gwyliwch y ffilm hon i weld sut i greu eich cyfrif Aberystwyth. Gallai fod yn ddefnyddiol i agor hwn trwy ddefnyddio’ch ffôn, gan y bydd hynny’n caniatáu i chi ddefnyddio sgrin y cyfrifiadur i gyflawni’r broses.

Talu a Chofrestru

Yn ystod cyfnod Covid-19, dim ond dau bris a godir am gyrsiau Tymor 3 2020,  er mwyn cadw pethau’n syml;

£45 am gyrsiau 5 credyd

£90 am gyrsiau 10 credyd

Rydym yn bwriadu cael siop ar-lein, a ddylai fod yn barod yn fuan. Yn y cyfamser, a wnewch chi lenwi’r ffurflen gofrestru ddigidol, neu gallech sganio neu gymryd llun o’ch ffurflen bapur a’i e-bostio atom i dysgu@aber.ac.uk er mwyn i ni brosesu eich manylion a’ch cofrestru.’

Sut i Gofrestru ar Gwrs

https://www.aber.ac.uk/cy/lifelong-learning/general-info/standalone/

Ffurflen Gofrestru

https://www.aber.ac.uk/en/media/departmental/lll/Enrolment-Lifelong-Learning-Cym.pdf

Ac yn olaf, dyma fideo byr i ddangos sut i ddod i ddeall Blackboard, ein Hamgylchedd Dysgu Rhithiol.

 

 

 

Ni chodir tâl am agor cyfrif Prifysgol Aberystwyth. Mae cyfrif yn dod â chyfleoedd ychwanegol yn ei sgil, er enghraifft mynediad i’r llyfrgell a chyfnodolion ar-lein, i’n hamgylchedd dysgu diogel am ddim, e-bost am ddim, a gostyngiadau ar nifer o wasanaethau’r brifysgol. I gymryd ein cyrsiau dysgu o bell mae angen ichi sefydlu eich cyfrif chi fel y gallwch astudio yn eich pwysau eich hun – dyma un o fanteision dysgu o bell.

Bydd angen ichi sefydlu’r cyfrif heb gymorth gennym ni, oherwydd mae hon yn weithred bersonol a chyfrinachol. I wneud pethau’n haws, gwyliwch y fideo hwn oherwydd bydd yn rhoi’r holl gyfarwyddiadau angenrheidiol ichi. Rydym yn awgrymu ichi eistedd wrth y cyfrifiadur ac agor y dudalen hon ar eich ffôn, gan y bydd hynny’n caniatáu i’ch cyfrifiadur weithio trwy’r canllawiau a’i gwneud yn haws i wneud yr hyn sydd ei angen.