Sut mae dysgu ar-lein yn gweithio?

 

Mae Dysgu Gydol Oes wedi datblygu cyrsiau y gallwch eu hastudio o gysur eich cartref eich hun.

Cyflwynir y cyrsiau hyn trwy ein hamgylchedd dysgu ar-lein diogel o'r enw Blackboard. Rydym hefyd yn defnyddio Timau Microsoft neu Zoom i gyflwyno elfennau byw y cyrsiau ar-lein hyn. Ar ôl i chi gofrestru ar y cwrs (cyrsiau) o'ch dewis, bydd angen i chi actifadu eich cyfrif myfyriwr Prifysgol Aberystwyth, a fydd yn eich galluogi i gyrchu'r llwyfannau dysgu amrywiol a chynnwys y cwrs.

Mae dysgu ar-lein yn eich galluogi i astudio gartref a chymryd rhan mewn cymuned ar-lein o fyfyrwyr eraill sy'n dysgu am bwnc penodol. Cliciwch yma i bori trwy ein hamrywiaeth o gyrsiau ar-lein ac e-bostiwch learning@aber.ac.uk os oes gennych unrhyw gwestiynau am ein rhaglen.

Sut bydd y cwrs yn cael ei gyflwyno?

Os byddwch chi'n agor y dudalen we Dewch o hyd i Gwrs a chlicio ar y cwrs y mae gennych ddiddordeb ynddo, yn y panel Manylion Cwrs ar y dde bydd yn nodi sut y bydd y cwrs yn cael ei gyflwyno.

Dulliau cyflwyno

 

Dysgu hunan-gyflym: byddwch chi'n gweithio trwy'r unedau a'r gweithgareddau yn eich amser eich hun a phan fydd yn addas i chi, ond bydd cyfleoedd i ddod at eich gilydd ar-lein trwy diwtorialau a gweminarau. Mantais y fformat hwn yw y gallwch gymryd eich amser gyda'ch astudiaethau a jyglo'r rhain yn erbyn eich ymrwymiadau eraill. Mae'r gweithgareddau'n ymgysylltu, mae cyfleoedd i ryngweithio â myfyrwyr eraill trwy fyrddau trafod ac mae yna ddigon o arddangosiadau fideo cam wrth gam byr y gallwch chi eu gwylio dro ar ôl tro.

Ar gyfer modiwl Dysgu Gydol Oes 10-credyd, mae ymrwymiad yr astudiaeth yn cyfateb i oddeutu 100 awr. Rydym yn argymell eich bod, yn eich tymor cyntaf gyda ni, yn dechrau gydag 1 modiwl er mwyn i chi ddod i arfer â'r math hwn o ddysgu a'r ymrwymiad amser.

Dosbarthiadau byw ar-lein: Yn ystod y dosbarthiadau ar-lein byw byddwch yn gallu gofyn cwestiynau, rhyngweithio â'ch cyd-ddisgyblion mewn parau neu grwpiau; byddwch hefyd yn cael cyflwyniadau byw gan eich tiwtor fel y byddech chi mewn dosbarthiadau wyneb yn wyneb arferol. Nid oes angen i chi fod â meddwl technolegol i gymryd rhan ac rydym wedi sicrhau bod ein dosbarthiadau yn hygyrch i bawb. Byddwn hefyd yn sicrhau bod gan bob myfyriwr bopeth sydd ei angen arnynt cyn i'r dosbarth ddechrau. Bydd yr holl ddeunyddiau ar gyfer pob dosbarth ar gael yr wythnos o'r blaen, fel bod gennych amser i'w lawrlwytho a'u cael yn barod ar gyfer y dosbarth.

Sut ydw i'n cychwyn fy nghyfrif myfyriwr PA?

Ar ôl talu a chofrestru, anfonir eich rhif unigryw myfyriwr atoch. Fe fyddwch wedyn yn gallu cael eich enw defnyddiwr fel myfyriwr a gosod cyfrinair i'ch cyfrif e-bost PA. Mae angen ichi greu cyfrif ar gyfer ein cyrsiau ar-lein er mwyn gallu gweld yr holl ddeunydd dysgu a llwyfannau perthnasol.

Mae cael cyfrif yn dod â nifer o fanteision ychwanegol, er enghraifft mynediad i lyfrgell y brifysgol a chyfnodolion ar-lein, cyfrif e-bost a gostyngiadau ym mhrisiau gwasanaethau'r brifysgol.

Mae angen i chi agor y cyfrif heb gymorth gennym ni, oherwydd ei fod yn weithrediad personol a chyfrinachol. Mae'r holl gyfarwyddiadau angenrheidiol i'w gweld yn y fideo isod. Awgrymwn eich bod yn eistedd wrth eich cyfrifiadur ac agor y dudalen hon ar eich ffôn, sy'n rhyddhau'r cyfrifiadur ichi ddilyn y cyfarwyddiadau a hwyluso'r gweithrediad.

Sut i gychwyn eich cyfrif myfyriwr PA (fideo)

Os na allwch wylio'r fideo, lawr lwythwch y cyfarwyddiadau cam-wrth-gam canlynol:

Dechrau eich Cyfrif Myfyriwr (PDF)

Sut i gael mynediad a llywio fy ffordd trwy'r amgylchedd dysgu ar-lein, Blackboard?

Dyma ychydig o ganllawiau ar sut i gael mynediad i'r amgylchedd dysgu ar-lein Blackboard a llywio'r gwahanol dudalennau ac offer.

Sut i gyrchu a llywio Blackboard (fideo)

Cwestiynau Cyffredin

Pam na allaf gael mynediad at Blackboard yn fy mhorwr arferol?

Ydych chi'n defnyddio Safari, Internet Explorer neu Microsoft Edge? Rydym yn argymell defnyddio porwyr Google Chrome neu Mozilla Firefox wrth gyrchu Blackboard ac yn enwedig wrth gyflwyno aseiniadau.

Pam ydw i'n cael trafferth defnyddio Blackboard ar dabled neu ffôn?

Rydym yn argymell eich bod yn lawrlwytho Ap Blackboard. Mae Ap Blackboard ar gael yn iOS, Android, a Windows. Am fanylion pellach ar sut i'w lawrlwytho a'i ddefnyddio, cliciwch yma.

Pam mae'r ddewislen bar ochr yn Blackboard wedi diflannu?

Mae'r ddewislen bar ochr yn Blackboard fel cabinet ffeilio ac mae'n cynnwys yr holl wybodaeth y bydd ei hangen arnoch chi, ond gellir cuddio'r bar ochr hwn. Hofranwch eich llygoden dros ymyl chwith y dudalen a bydd saeth gyfeiriadol chwith yn ymddangos, y gallwch glicio arni. Yna bydd y ddewislen bar ochr yn agor.

Rwy'n aelod o staff Prifysgol Aberystwyth ac ni allaf weld fy nghwrs wedi'i restru ar Blackboard?

Hyd yn oed os ydych chi'n aelod o staff sydd â chyfrif staff PA, bydd angen i chi actifadu cyfrif myfyriwr ar wahân i gael mynediad i'ch cwrs. Bydd gennych gyfrif mewngofnodi ac e-bost myfyriwr fel y gallwch gael mynediad i'ch cwrs ar Blackboard a gohebu â'ch tiwtor.

Beth yw Timau Microsoft?

Timau yw'r offeryn ar-lein rydyn ni'n ei ddefnyddio i siarad â'n myfyrwyr ar gyfer sesiynau tiwtorial un i un neu sesiynau dysgu byw ar-lein (mewn Ieithoedd Modern rydyn ni'n defnyddio'r platfform Zoom). Os ydych yn profi ‘torri i fyny’ y dderbynfa wrth ddefnyddio Timau, gall helpu i ddiffodd eich camera a chael sain yn unig.

Pa ddeunyddiau fydd eu hangen arnaf ar gyfer y cwrs?

Os ydych chi'n cofrestru ar gwrs celf, mae llythyr cychwyn y cwrs yn amlinellu pris y deunyddiau y bydd eu hangen arnoch a faint y byddant yn ei gostio. Bydd rhestr ddeunyddiau go iawn a lleoedd i brynu ar gael i'w cyrchu yn uned gyntaf y cwrs.

Sut alla i gysylltu â'm tiwtor a phryd maen nhw ar gael?

Gallwch gysylltu â'ch tiwtor trwy e-bost. Mae ein tiwtoriaid i gyd yn rhan-amser ac mae rhai ohonyn nhw'n gweithio i gyflogwyr eraill, y tu allan i'r brifysgol. Fe welwch o dan Cysylltiadau yn Blackboard oriau swyddfa prifysgol y tiwtor a phryd y byddant yn ymateb i'ch e-bost.

Pam ddylwn i gwblhau'r aseiniadau?

Mae ein haseiniadau yn eich helpu i gydgrynhoi ac atgyfnerthu eich dysgu yn ogystal â myfyrio ar y gwaith a gwblhawyd gennych. Byddwch hefyd yn eu cael yn bleserus, oherwydd gallwch arddangos eich dysgu a'ch datblygiad sgiliau. Mae ein rhaglen yn derbyn cymhorthdal ​​gan Lywodraeth Cymru a gallwn gael gafael ar gyllid penodol os yw myfyrwyr yn cwblhau'r asesiadau cwrs. Mae'r cyllid hwn yn ein helpu i gynnal ein rhaglen a chadw ein cyrsiau ar lefel fforddiadwy.

Sut ddylwn i drefnu fy astudiaethau?

Rydym yn argymell yn gryf eich bod yn neilltuo peth amser yn yr wythnos i gael mynediad rheolaidd at ddeunyddiau dysgu'r cwrs yn yr unedau hunan-gyflym cam wrth gam. Rydym wedi dylunio'r cyrsiau i chi allu cael mynediad atynt pan fydd yn addas i chi, ond rydym yn argymell dysgu rheolaidd, maint brathiad. Ar gyfer cyrsiau Ieithoedd Modern (Chwyddo) a Sgiliau Cwnsela (Timau), cynhelir dosbarthiadau byw wythnosol ar-lein.

A yw'r cyrsiau ar-lein hyn wedi'u hachredu gan Addysg Uwch?

Oes, dyfernir Lefel Fframwaith Cymwysterau Cenedlaethol i'n holl gyrsiau. Gallwch ddewis astudio cyrsiau fel rhai annibynnol neu weithio tuag at un o'n Tystysgrifau mewn Addysg Uwch. Gall ein cyrsiau hefyd gyfrif tuag at flwyddyn gyntaf gradd gyda sefydliad partner. Gofynnwch i'r Cydlynydd Pwnc perthnasol am fanylion pellach.

Beth alla i ei ddisgwyl o adborth fy nhiwtor?

Yn gyntaf, dylai'r adborth gan eich tiwtor nodi'r cryfderau yn eich gwaith ac yna rhoi arweiniad i chi ar sut y gallwch chi adeiladu ar y cryfderau hyn. Bydd y tiwtor hefyd yn nodi meysydd i'w datblygu a'u gwella yn y dyfodol. Efallai y byddant yn tynnu sylw at adnoddau a allai fod yn ddefnyddiol i chi ac yn rhoi awgrymiadau i chi y gallwch eu rhoi ar waith ar gyfer aseiniadau yn y dyfodol.

 

Wythnos Addysg Oedolion Ffurflen Adborth Aysgwyr

Ydych chi wedi darganfod amdanom ni trwy Wythnos Dysgwyr Oedolion?

Gofynnir i chi lenwi’r ffurflen fer islaw, fel y gall y Sefydliad Dysgu a Gwaith gysylltu gyda chi am ein Wythnos Addysg Oedolion. Dim ond ar gyfer dibenion gwerthuso ac i’ch hysbysu am ymgyrchoedd y dyfodol y defnyddir eich manylion. Bydd yr arolwg yn rhoi sylw i effaith ymgyrch yr Wythnos Addysg Oedolion a dynodi ffyrdd y gellir datblygu’r ymgyrch yn y dyfodol.

Wythnos Addysg Oedolion Ffurflen Adborth Aysgwyr