Ble mae’r cyrsiau’n cael eu cynnal?

Ardal Aberystwyth Fel arfer bydd cyrsiau yn Aberystwyth yn para nifer o wythnosau ac yn aml fe’u cynhelir ar gampws y Brifysgol.

Canolfan Gadwraeth Fferm Denmark, Betws Bledrws, Llanbedr Pont Steffan, Ceredigion SA48 8PB  www.denmarkfarm.org.uk   01570 493 358 

Caiff detholiad da o gyrsiau eu rhedeg o Fferm Denmark. Mae’n denu myfyrwyr lleol a hefyd rhai o bell, yn enwedig rhai sy’n gweithio i gyrff amgylcheddol. Mae’r lleoliad hwn yn labordy maes delfrydol ac yn cynnig llety hunanarlwyo o safon dda am bris rhesymol iawn; eco-wersylla ac ystafelloedd cysgu:

http://www.denmarkfarm.org.uk/eco-camping/ neu http://www.denmarkfarm.org.uk/visit-us/bunkhouse-and-dormitories/

Dylech archebu llety ymlaen llaw drwy gysylltu’n uniongyrchol â Fferm Denmark

Neuadd y Dref, Stryd y Priordy, Aberteifi, SA43 1JL

http://www.guildhall-cardigan.co.uk 01239 621 765

Cynigir cyrsiau yn y lleoliad hanesyddol hwn, mewn ymateb i gais gan fyfyrwyr.

Over the Rainbow, Plas Tyllwyd, Tan-y-groes, Ceredigion, SA43 2JD

http://www.overtherainbowwales.co.uk 01239 811 155

Mae ychydig o gyrsiau yn cael eu rhedeg o’r gwesty bach llysieuol diarffordd hwn. Mae ‘Over the Rainbow’ yn darparu naws ymlaciol a chyfforddus ar gyfer dysgu ac mae’n sefyll mewn 18 erw o goetir a gerddi. Mae llety o ansawdd da ar gael.

Pwerdy: Canolfan Gymunedol a Chelfyddydau, Stryd y Capel, Pont Tyweli, Sir Gaerfyrddin, SA44 4AH
post@pwerdypowerhouse.co.uk 01559 364820

Mae Simon Tune, ein tiwtor ffotograffiaeth newydd, yn cynnig 2 gwrs a ddysgir dros nifer o wythnosau o’r lleoliad hwn.

Dysgu Awyr Agored Ystagbwll, Ystad Ystagbwll yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol, Old Home Farm Yard, Ystagbwll, Sir Benfro SA71 5DQ

stackpole.receptionc@nationaltrust.org.uk 01646 661425

Mae’n bleser gennym gynnig ffotograffiaeth ddigidol o’r lleoliad hwn. Dynodwyd y safle yn gadwrfa natur genedlaethol, tirwedd treftadaeth gradd 1, a safle o ddiddordeb gwyddonol arbennig. Mae’n lleoliad delfrydol ar gyfer y cwrs hwn.

Mae Dysgu Awyr Agored Ystagbwll yng nghanol yr Ystad, yn ymyl pyllau lilïau Bosherston. Y mae amrywiaeth o unedau llety hunanarlwyo ar gael – o dai i grwpiau i fythynnod unigol. Mae cyswllt diwifr ar gael ar y safle. Dylid cysylltu’n uniongyrchol ag Ystagbwll ar y rhif uchod i archebu llety.

Canolfan y Dechnoleg Amgen (CAT) ger Machynlleth Powys SY20 9AZ

www.cat.org.uk (short courses) neu e-bostiwch courses@cat.org.uk

Caiff amrywiaeth dda o gyrsiau tri diwrnod dwys eu rhedeg yn CAT. Mae’n rhagorol ar gyfer cyrsiau byr ond mae hefyd yn bosibl cwblhau’r rhan fwyaf o’r Dystysgrif Ecoleg Maes drwy astudio yn y lleoliad hwn. Mae’r Ganolfan yn cynnig ardaloedd eithriadol ar gyfer astudiaethau ymarferol a gwaith maes, cyfleusterau addysgu rhagorol a llety llawn fforddiadwy os oes angen. Dylech archebu llety trwy gysylltu o flaen llaw yn uniongyrchol â CAT. Os ydych chi’n dewis gwersylla gallwch ofyn iddynt baratoi bwyd i chi am bris rhesymol.

Trigonos, Plas Baladeulyn, Nantlle, Caernarfon, Gwynedd LL54 6BW

www.trigonos.org          01248 8822424

Mae Trigonos wedi’i leoli mewn dyffryn hardd wrth ochr llyn ym Mharc Cenedlaethol Eryri – 30 munud yn unig o orsaf drenau Bangor a thraffordd yr A55. Mae ymrwymiad Trigonos i amgylcheddaeth, cynaliadwyedd a bwyd cartref, organig yn ei wneud yn lleoliad delfrydol i gynnig cwrs sy’n rhoi cyflwyniad i sut y gallwn fyw’n fwy cynaliadwy. Cynigir ‘Hau Hadau Cynaliadwyedd – Cyflwyniad i Bermaddiwylliant’ yn y lleoliad hwn am y tro cyntaf eleni. Mae’r llety o safon uchel: http://www.trigonos.org/accommodation. Archebwch ystafelloedd a phrydau bwyd trwy gysylltu’n uniongyrchol â Branwen yn y lleoliad.

Canolfan Bywyd Gwyllt Cilgerran ger Aberteifi Sir Benfro  SA43 2TB    01239 621 600  www.welshwildlife.org.   Defnyddir y ganolfan hon yn rheolaidd i gynnig detholiad o gyrsiau. Mae’n sefyll ar Gadwrfa Natur Corsydd Teifi sydd ag amrywiaeth diddorol o gynefinoedd o’r gwely cyrs i’r coetir ac mae’n cynnwys Afon Teifi. Mae caffi ardderchog ar y safle.

Mae amrywiaeth o lety ar gael ym mhentref cyfagos Cilgerran: http://www.stayinwales.co.uk/wales.cfm?village=Cilgerran

Noder fod cyrsiau ychwanegol yn cael eu trefnu’n achlysurol os llawer o alw amdanynt, felly daliwch ati i edrych ar wefannau’r lleoliad a chysylltwch â’r Cydlynydd Gwyddoniaeth i gael yr wybodaeth ddiweddaraf. Mae modd trefnu cyrsiau penodol ar gyfer cyrff a grwpiau hefyd.