Ffïoedd Cwrs a Chymorth Ariannol.

Dulliau Talu

Gwelir ffi’r cwrs ynghyd â manylion eraill ar frig y disgrifiad o’ch dewis gwrs. Dylech amgáu’r ffi gyda’ch ffurflen gofrestru, gan sicrhau eich bod yn ysgrifennu cod y cwrs. Gallwch dalu ag Arian Parod, Cerdyn Credyd (dros y ffôn ac yn bersonol), Siec, Talebau. Dylid gwneud sieciau’n daladwy i Brifysgol Aberystwyth.

Ffïoedd Cwrs

  • Cyrsiau 5 credyd:  Consesiynau :  £50.   Ffi Llawn: £55
  • Cyrsiau 10 credyd: Consesiynau:  £100. Ffi Llawn: £110
  • Cyrsiau 20 credyd: Consesiynau:  £200. Ffi Llawn: £220

Mae yna rhai eithriadau i hyn; a fyddech  cystal â  siecio manylion cwrs fan hyn yma 

Gostyngiadau Talu’n Gynnar

Fe allwch gael disgownt o:
£10 ar gyrsiau 5 credyd £20 ar gyrsiau 10 credyd  £40 ar gyrsiau 20 credyd
I  fod yn gymwys ar gyfer disgownt Aderyn Cynnar, bydd rhaid cofrestri cyn y dyddiadau canlynol:  
Tymor 1: Hydref Dydd Iau, 26 Medi 2019  
Tymor 2: Gwanwyn Dydd Iau, 16 Ionawr 2020                        

Tymor 3: Haf

Dydd Iau, 19 Mawrth 2020 

Dydd Iau *28 Mai 2020  

 

Cyrsiau:

*Mehefin, Gorffennaf, Awst

 

(Noder nad yw’r Gostyngiadau Talu’n Gynnar yn gymwys i’r dosbarthiadau Cymraeg i Oedolion)

Consesiynau Ffioedd:

Mae ffioedd consesiwn ar gael i’r rheini sy’n derbyn rhai o fudd-daliadau’r wladwriaeth, pensiwn y wladwriaeth yn unig neu fyfyrwyr llawn amser. Mae gostyngiadau talu cynnar hefyd yn weithredol ar gyfer ffioedd consesiwn. Am fwy o wybodaeth, ffoniwch 01970 621580.

Tocynnau Rhodd i Ddysgu

Wrth brynu anrheg mae hi bob amser yn anodd cael gafael ar rywbeth gwahanol ac ystyrlon, felly beth am helpu rhywun i gyflawni uchelgais neu ddysgu sgiliau neu hobi newydd? Mae gan Dysgu Gydol Oes bellach docynnau rhodd y gellwch eu prynu i gyfeillion neu deulu i’w defnyddio tuag at dalu ffi cwrs Addysg Gydol Oes.

Tel: 01970 621580      E-bost: learning@aber.ac.uk

Cymorth Ariannol, Cynllun Hepgor Ffioedd:

Os nad oes gennych chi radd Gyntaf neu radd Sylfaen eisoes, a’ch bod yn byw yng Nghymru ac yn derbyn rhai budd-daliadau, gallech fod yn gymwys i gael eich ffioedd wedi’u hepgor o dan y cynllun Hepgor Ffioedd Israddedigion Rhan Amser. I gael rhagor o wybodaeth ffoniwch 01970 621598 neu 621580. Nodwch y gall y broses o hepgor ffioedd gymryd hyd at fis i’w chwblhau. Rhowch ddigon o amser i’ch hun cyn dechrau’r cwrs.

Ar gyfer ymgeiswyr llwyddiannus rydym yn cadw’r hawl i godi ffi os ydych chi’n cofrestru ar gwrs ond yn methu mynychu, neu gwblhau aseiniadau’r cwrs.

Swyddfa Cymorth Ariannol i Fyfyrwyr

Wedi'i lleoli yng nghanol y campws y Ganolfan Croesawu Myfyrwyr yw eich Siop Un Stop ar gyfer gwasanaethau cymorth, gan gynnwys y Doctor Arian, cyllid, anableddau, myfyrwyr rhyngwladol, iechyd, gofal plant, a chymorth dysgu.  Hefyd dyma'r lle cyntaf i alw arno ar gyfer eich ymholidadau, cwynion a chanmoliaeth.     Llun-Gwener: 9:30am-4pm           Ffôn: 01970 621761            E-bost: student-support@aber.ac.uk

Go WALES

A ydych chi’n gyflogwr neu’n gweithio i fusnes bach a chanolig yng Nghymru? Mae’r Rhaglen GO Wales yn brosiect ledled Cymru sy’n cynnig amrywiaeth o wasanaethau gan gynnwys cyllid i helpu i ddatblygu sgiliau BBaCh yng Nghymru* trwy helpu gyda chostau hyfforddi eu staff graddedig. Efallai eich bod yn gymwys am gymorth ariannol. Cyllid rhannol fyddai hwn (50% o ffi’r cwrs) hyd at uchafswm o £1,500. Mae telerau ac amodau’n gymwys - gwelerwww.gowales.co.uk/training i gael rhagor o fanylion – e-bostiwch gowalesgtd@aber.ac.uk neu ffoniwch 01970 628498 i drafod a ydych yn gymwys.
* BBaCh yw cwmnïau/busnesau bach a chanolig sydd â 250 neu lai o weithwyr.
* Mae’n rhaid cael cadarnhad eich bod yn gymwys cyn cofrestru.

DIDDYMU AC AD-DALU

Dim ond os yw cwrs yn cael ei ddiddymu neu ei dynnu’n ôl gan yr Ysgol Addysg a Dysgu Gydol Oes y caiff ffioedd cwrs eu had-dalu.

Cyn i’r cwrs gychwyn

Os bydd unigolyn wedi rhoi rhybudd ei f/bod am dynnu’n ôl o leiaf 7 diwrnod cyn i’r cwrs gychwyn, cynigir credyd iddo/iddi i’w ddefnyddio i dalu am un o gyrsiau eraill Dysgu Gydol Oes. Yr Ysgol Addysg a Dysgu Gydol Oes fydd yn penderfynu ym mhob achos. Ni fydd unrhyw un sy’n tynnu’n ôl o gwrs heb roi’r rhybudd gofynnol o 7 diwrnod yn derbyn credyd nac ad-daliad.

Ar ôl i’r cwrs gychwyn

Os bu’n rhaid diddymu cwrs ar ôl ei ddyddiad cychwyn oherwydd nad oedd digon o fyfyrwyr wedi cofrestru ar ei gyfer, ni fydd unrhyw unigolyn a gofrestrodd ar y cwrs ond na fynychodd wedi hynny yn cael ad-daliad.