Myfyrwyr Sy’n 16 Neu’n Iau – Polisi Yr Ysgol Addysg A Dysgu Gydol Oes

Disgwylir i riant/gwarcheidwad/oedolyn dynodedig plentyn o dan 16 oed gofrestru, mynychu a chwblhau’r cwrs yn llawn ac mae ffioedd y cwrs yn gymwys i’r plentyn a’r oedolyn.

Dyma amlinelliad o’r gweithdrefnau a ddefnyddir gennym wrth dderbyn myfyrwyr sy’n 16 neu’n iau i ddosbarthiadau Dysgu Gydol Oes [DGO] neu Gymraeg i Oedolion [CiO].

Dim ond am resymau addysgiadol y caiff myfyrwyr 16 neu iau eu derbyn.

Caiff myfyrwyr sy’n 16 neu’n iau fynd i ddosbarthiadau DGO a CiO, heblaw am y cyrsiau canlynol sydd wedi eu nodi’n gyrsiau anaddas i’r oed.

Rhestrir y cyrsiau sy’n cael eu heithrio isod:

Celf a Dylunio:

Life Painting, Life Drawing, Naked and the Nude, Abstracting the Figure, Drawing on the Imagination, Wood Engraving, Painting Interiors, Painting Gardens, Figure to Landscape.

Gwyddorau Cymdeithasol:

Forensic Psychology; Introduction to Child Psychology; Psychology & Addiction, Conflict Management: Skills and Practice, Conflict Resolution: Models and Practice, Listening to Others: Skills and Practice, Counselling Skills: Models and Practice.

Ieithoedd Modern:

Cyrsiau Uwch.

Dyniaethau:

Film Studies; Screenwriting (in brochure as ‘Scriptwriting’); Writing for Personal Development; Finding a Voice in Writing; Writing for the Web; Writing from Nature; Writing for Publication; We Don’t Talk About Them - The Outcasts of Family History; Genealogy, Computers and the Internet, Personal is Political: Literature and Controversy; Writing Detective Fiction.

Gwyddoniaeth:

Forensic Science: An Introduction; Further Forensics.

Caiff myfyriwr ddod i ddosbarthiadau yng nghwmni rhiant, gwarcheidwad neu oedolyn penodol. Os daw yng nghwmi oedolion penodol rhaid i’r tiwtor gael manylion ysgrifenedig am yr unigolyn cyn derbyn y myfyriwr ar y cwrs.

Nid yw’r Brifysgol yn gweithredu in loco parentis.

Ymhellach, os mai gofal plant yw’r rheswm am wneud cais i ddod â phlant i’r dosbarth yng nghwmni oedolion, ni chânt eu derbyn.

Un o’r amodau wrth dderbyn myfyrwyr o dan 16 oed yw bod yn rhaid iddynt gofrestru bythefnos cyn i’r dosbarth ddechrau, er mwyn cyflawni’r canlynol:

  • sicrhau bod y cwrs yn addas i’r plentyn gael ymuno ynddo, e.e. dosbarth bywluniadu;
  • trafod gallu a pharodrwydd y plentyn i gwblhau’r aseiniadau dosbarth penodol
  • rhoi amser i’r tiwtor gael manylion y plentyn a’r person a enwir cyn eu derbyn ar y cwrs.
  • rhoi cyfle i’r tiwtor gynllunio ar gyfer eu cynnwys yn y dosbarth.

Os yw myfyriwr yn dilyn cwrs mewn ysgol neu goleg addysg bellach, fel arfer bydd angen i’r prif diwtor gyflwyno llythyr yn cefnogi cais y myfyriwr i gael ei dderbyn ar y cwrs.

Rhaid i’r oedolyn fod yn bresennol ymhob dosbarth y daw’r plentyn iddo (h.y. os nad yw’r oedolyn yn gallu bod yno, ni fydd y myfyriwr yn cael ei dderbyn i’r dosbarth).  Mae’n rhaid i’r oedolyn gofrestru, talu’r ffioedd a chwblhau’r holl aseiniadau, fel sy’n angenrheidiol i’r myfyrwyr i gyd.

Mewn gweithgaredd yn y dosbarth sy’n cynnwys gwaith grŵp, rhoddir y plentyn yn yr un grŵp â’r rhiant/ gwarcheidwad/oedolyn.

Cyfrifoldeb y rhiant/gwarcheidwad/oedolyn yw sicrhau bod y plentyn yn cael ei arolygu bob amser.

Ni all tiwtor y Brifysgol gymryd cyfrifoldeb am ymddygiad pobl eraill yn y dosbarth