Seicoleg

 

A oes yna gyrsiau i mi?

Oes, mae croeso i bawb ar ein cyrsiau. Does dim angen cefndir mewn seicoleg. Mae’r rhaglen yn rhoi dewis o gyrsiau yn Aberystwyth ac Aberteifi. Mae llawer o’n myfyrwyr yn cymryd un neu ddau o gyrsiau bob blwyddyn dim ond o ddiddordeb personol. Cymrwch olwg ar y rhaglen ac efallai y cewch eich synnu o weld y cyrsiau sy’n cael eu cynnig.

Datblygiad Proffesiynol a Chyflogadwyedd

Mae cyrsiau unigol yn ddelfrydol ar gyfer datblygiad proffesiynol neu i ehangu gwybodaeth a gwella sgiliau neu i lenwi ambell fwlch o ran sgiliau mewn swydd. Neu fel arall, os ydych yn chwilio am waith gall ein cyrsiau roi mantais gystadleuol i chi yn y farchnad swyddi. Mae sgiliau bywyd, er enghraifft datblygu sgiliau gwrando effeithiol, ymdrin â gwrthdaro yn y man gwaith, a gweithio’n rhan o dîm, yn amhrisiadwy mewn unrhyw swydd. Dysgir technegau i wella’r ‘sgiliau bywyd’ hyn yn y cyrsiau canlynol

  • Dealing with Conflict
  • Skills for Counselling
  • Further Skills for Counselling
  • Introduction to Working with Groups

Gellir ychwanegu cwrs unigol at eich CV gyda balchder. Mae’n ddelfrydol i unrhyw un nad oes modd iddyn nhw ystyried astudio’n amser llawn oherwydd ymrwymiadau eraill ac maent yn rhoi llwybr rhan-amser i chi i astudio seicoleg, ac hyd yn oed Dystysgrif Addysg Uwch cyflawn.

Asesu

Ni chynhelir arholiadau. Yn hytrach, mae tasgau asesu yn rhan naturiol o’r broses ddysgu sy’n eich helpu i ymchwilio i faterion, ymarfer sgiliau a thrafod syniadau a ddysgir ar y cwrs. Gall tasgau i’w hasesu gynnwys cymryd rhan mewn trafodaeth yn y dosbarth, defnyddio eich sylwadau neu astudiaethau achos i gymhwyso’r hyn a ddysgoch ar y cwrs neu baratoi adroddiad i adlewyrchu eich gwaith neu eich profiad eich hun.

Peidiwch â phoeni os nad ydych wedi astudio ers peth amser. Mae gennym gwrs ‘Sgiliau Astudio’ a all eich helpu i atgyfnerthu eich sgiliau ysgrifennu, darllen beirniadol, rheoli amser a threfnu.

Ymhle y cynhelir y cyrsiau?

Ardal Aberystwyth: Mae cyrsiau yn Aberystwyth fel arfer yn para sawl wythnos ac yn aml yn cael eu dysgu ar gampws y Brifysgol.

Llyfrgell Gyhoeddus Caerfyrddin Stryd Sant Pedr, Caerfyrddin SA31 1LN Ffôn : 01267 224824

Llyfrgell Gladstone, Lôn yr Eglwys, Penarlâg, Sir Fflint CH5 3D http://www.gladstoneslibrary.org/contact/

Neuadd y Dref, Stryd y Priordy, Aberteifi SA43 1JL: Neuadd y Dref 01239 621 765. Eleni, ar ôl nifer o geisiadau gan fyfyrwyr, mae cyrsiau’n cael eu cynnig yn y lleoliad hanesyddol hwn.

Ardal Machynlleth: Eleni ni fydd y cyrsiau ym Machynlleth yn cael eu cynnal yn y Tabernacl fel sydd wedi ei hysbysebu yn y llyfryn. Cysylltwch â ni i gael y manylion diweddaraf ynglŷn â lleoliadau cyrsiau’r ardal hon.

Cofiwch y gellir trefnu cyrsiau ychwanegol os oes digon o alw, felly cadwch olwg ar wefannau’r lleoliadau a chysylltwch â’r Cydlynwyr i gael yr wybodaeth ddiweddaraf. Gellir hefyd trefnu cyrsiau penodol i fudiadau a grwpiau.