Defnyddio Gwefannau Rhwydweithio Cymdeithasol

CYNGOR CYFFREDINOL

Mae defnyddio safleoedd rhwydweithio cymdeithasol megis MySpace, Facebook, You Tube, Twitter, Flickr, Bebo ac ati wedi dod yn fwyfwy poblogaidd. Mae defnyddio technoleg at ddibenion addysgol yn rhan bwysig o waith myfyrwyr, athrawon ac athrawon dan hyfforddiant. Fodd bynnag, mae’n hanfodol nad yw gwefannau o’r fath yn cael eu camddefnyddio. Er eich diogelwch eich hun dylech ystyried y cyngor canlynol yn ofalus. 

Tra eich bod yn astudio yn y Brifysgol, yn gwneud ymarfer dysgu mewn ysgolion sy’n rhan o’r bartneriaeth, ac wrth gyflawni modiwlau ‘lleoliad gwaith’ neu waith gwirfoddol, dylech ystyried yn ofalus sut rydych yn defnyddio e-byst, negeseuon testun, safleoedd negesu, safleoedd rhwydweithio cymdeithasol, blogiau a’r rhyngrwyd. Mae’r safonau ymddygiad proffesiynol a’r disgwyliadau uchel wrth gyfathrebu’n electronig yr un mor berthnasol ag ymddygiad wyneb yn wyneb.  

DEFNYDDIO E-BOST: 

Sicrhewch eich bod yn ymwybodol o’r problemau all godi wrth ddarparu manylion personol ar safleoedd rhwydweithio cymdeithasol. Peidiwch â defnyddio’ch cyfeiriad e-bost personol i gyfathrebu â disgyblion mewn ysgolion, neu i gyfathrebu ag oedolion neu blant wrth wneud gwaith gwirfoddol neu ar leoliadau gwaith. Os byddwch yn derbyn gwaith gan ddisgyblion drwy e-bost dylech ddefnyddio e-bost swyddogol yr ysgol, gan sicrhau bod eich sylwadau’n trafod materion proffesiynol yn unig. Peidiwch â defnyddio unrhyw gyfeiriadu e-bost a roddwyd i chi fel aelod o staff tra’r oeddech ar ymarfer dysgu, ar leoliad gwaith neu tra’ch bod yn gwirfoddoli am resymau personol. Mewn amheuaeth, gofynnwch i aelod o staff.

SAFLEOEDD RHWYDWEITHIO CYMDEITHASOL:

Dylai myfyrwyr sy’n defnyddio gwefannau rhwydweithio cymdeithasol mewn modd a allai gael ei weld fel cynrychioli’r Ysgol a’r Brifysgol sicrhau:

 • eu bod yn gwneud eu proffiliau yn breifat, fel bod modd iddynt reoli pwy all weld eu manylion;
 • nad ydynt byth yn defnyddio nac yn edrych ar safleoedd rhwydweithio cymdeithasol myfyrwyr neu ddisgyblion nac yn defnyddio gwasanaethau cyfathrebu ar y rhyngrwyd neu’r we i anfon negeseuon personol at fyfyriwr neu ddisgybl;
 • nad ydynt yn cyfeirio at yr ysgol neu leoliad eu hyfforddiant, eu gwaith gwirfoddol neu leoliad gwaith, nac yn cyfeirio at unrhyw gydweithiwr yn y sefydliad penodol hwnnw mewn unrhyw fodd ar safle rhwydweithio cymdeithasol neu flog. Hefyd, nid yw’n dderbyniol defnyddio unrhyw luniau ohonynt ar safleoedd o’r fath;
 • nad ydynt yn cyfeirio at diwtor modiwl neu unrhyw aelod arall o staff o fewn yr Ysgol Addysg a Dysgu Gydol Oes mewn unrhyw fodd ar safle rhwydweithio cymdeithasol neu mewn blog heb gael eu caniatâd ymlaen llaw. Hefyd, nid yw’n dderbyniol defnyddio unrhyw luniau ohonynt ar safleoedd o’r fath heb gael caniatâd ymlaen llaw.
 • nad ydynt yn gwneud sylwadau sarhaus neu ddifrïol am fyfyrwyr neu unigolion eraill, ac ni ddylent bostio delweddau anweddus neu ddifrïol. Mae’r Brifysgol yn cadw’r hawl i gymryd camau disgyblu os yw’n briodol ac, mewn achosion eithafol, gall difenwi arwain at achos cyfreithiol;
 • nad ydynt yn dod yn “ffrind” ar-lein i unrhyw ddisgyblion yn yr ysgol neu oedolion neu blant wrth ymgymryd â gwaith gwirfoddol neu ar leoliadau gwaith;
 • nad ydynt yn ymddwyn mewn modd sy’n difrodi enw da’r Ysgol Addysg a Dysgu Gydol Oes, a/neu y gellid dehongli ei fod yn gwneud;
 • na all unrhyw sylwadau y maent yn eu cyhoeddi ar y cyfryw wefannau gael eu dehongli fel bwlio, aflonyddu neu gamwahaniaethu.   
 • nad yw eu rhyngweithiadau ar y safleoedd hyn yn difrodi’r berthynas waith rhwng aelodau staff a chleientiaid yr Ysgol Addysg a Dysgu Gydol Oes;
 • nad yw eu rhyngweithiadau â myfyrwyr neu ddisgyblion yn medru cael eu dehongli fel ymddygiad amhroffesiynol;
 • nad ydynt yn mynd yn groes i’r Ddeddf Diogelu Data drwy gyhoeddi gwybodaeth am yr Ysgol Addysg a Dysgu Gydol Oes, y Brifysgol, ei staff neu ei myfyrwyr neu unrhyw drydydd parti.

Cofiwch nad yw’n dderbyniol defnyddio safleoedd rhwydweithio cymdeithasol yn ystod oriau gwaith neu yn ystod amser cyswllt seminarau/darlithoedd, oni bai eich bod wedi cael caniatâd. Cofiwch fod llawer o ddarpar gyflogwyr yn chwilio am wybodaeth am ymgeiswyr ar safleoedd rhwydweithio cymdeithasol wrth lunio rhestrau byrion ar gyfer swyddi. 

FFONAU SYMUDOL:

Peidiwch â defnyddio eich ffôn symudol yn ystod gwersi neu ddarlithoedd, ac eithrio mewn argyfwng, oni bai eich bod wedi cael caniatâd y tiwtor. Peidiwch â chadw unrhyw negeseuon neu luniau ar eich ffôn na fyddech yn hapus i eraill eu gweld pan rydych ar leoliad gwaith. Peidiwch â gadael eich ffôn yn rhywle lle gall disgyblion/myfyrwyr/eraill gael gafael arno. Ni ddylech ar unrhyw gyfrif roi eich rhif ffôn, neu fenthyg eich ffôn, i ddisgybl am unrhyw reswm. Peidiwch â defnyddio’ch ffôn symudol i ffonio neu anfon neges testun at unrhyw blentyn neu oedolyn.  

Defnyddiwch ffôn symudol yr ysgol, y lleoliad neu sefydliad arall fel rhif cyswllt os ydych yn mynd ar wibdaith gyda’r ysgol. Cofiwch ymddwyn yn ddoeth os ydych yn adnabod disgyblion yn bersonol y tu allan i’r ysgol.